SAND-data Lemmer / De Lemmer (F038p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Lemmer / De Lemmer

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]F038P[/k][h]379[/h][vw]HW[/vw][t]HW[/t][/meta]   sound
veldwerker [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is? [/v] sound
informant [a] Se weet net dat Marie gister stoarn is.[/a] tagging sound
veldwerker [v=018] Soenen jim ook zegge kinne van se weet niet dat Marie gister is stoarn?[/v] sound
informant [a=n]It soe mij net uit de mond kome.[/a] sound
veldwerker [v=018] Se weet net dat Marie gister stoarn hat of hat stoarn? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee nee nee.[/a] sound
veldwerker [v=025]Niemand heeft dat ooit gewild of gekund? [/v] sound
informant [a] gjinien het dat ooit wold of kend. [/a] tagging sound
veldwerker [v=025] Zegge jim ook wel van wollen of kinnen het ien dat ooit wollen of kinnen? [/v] sound
informant [a=n]Nou nee nee it is in in eh in deelwoord nou dus.[/a] sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel willen opeten? [/v] bs: "op eten" liever als twee woorden i.v.m. tagging. sound
informant [a] Jan hie it hele bo de hele bole wel opete wold.[/a]

op ete
tagging sound
veldwerker [v=026] En is it mogelijk om te zeggen Jan hie de hele bole wel wolle opete? [/v] sound
informant [a=n]Nou dat is weer itselde he dat omdraaien dat bruik ik dus net.[/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen? [/v] sound
informant [a]Vertel maar net aan har wiet se roepe kind hie. [/a]

wie t
tagging sound
veldwerker [v=027] Jo zegge nou van ehm vertel maar net wiet sij roepe kind hie kin je ook zegge van wy sij roepe kind hie zonder die t der achter? [/v] tagging sound
informant [a=j]Ja dat soe wel kunne.[/a] sound
veldwerker [v=026] Net wa? [/v] sound
informant [a]Nee nee dat wurdt hier net bruikt.[/a] sound
veldwerker [v=035] Jan vergist zich? [/v] sound
informant [a]Jan vergist him.[/a] tagging sound
veldwerker [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich? [/v] sound
informant [a]De timmerman het gjin spijkers bij him.[/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken? [/v] sound
informant [a]Erik liet mij voor him werke.[/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven? [/v] sound
informant [a]Johanna liet har op e golven mee drijve. [/a]

op e
tagging sound
veldwerker [v=035] Soenen jo ook wel eens zegge van sich van Jan vergist sich of de timmerman hat gjin spijkers bij sich? [/v] sound
informant [a=n]Nou das weer itselde de jongerein wel ikke net.

dat is
sound
informant De meeste oudere Lemsters ook net hoor.[/a] sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel? [/v] sound
informant [a]Toon bezag him self eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=043]Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken? [/v] sound
informant [a]Jan het in twee minuten in glas bier dronken.[/a] tagging sound
veldwerker [v=043]En kin je dan ook zegge van Jan hat him in twee minuten een pilske dronken of in glas bier dronken? [/v] sound
informant [a=n] Beetsje vreemd.[/a] sound
veldwerker [v=044] Deze schoenen lopen gemakkelijk? [/v] sound
informant [a] Dizze schoenen ronne makkelijk.[a] tagging sound
veldwerker [v] En net dizze schoenen ronne har makkelijk? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zichzelf goed? [v] sound
informant [a] Eduard ken himsels goed. [/a] tagging sound
veldwerker [v=046] Eduard heeft gehoord dat er fotos van zich zelf in de etalage staan? [/v] sound
informant [a] Eduard het hoord dat der fotos van him in de etalage stane. [/a] sound
veldwerker [v] En dat der fotos van himsels in de etalage stane soe dat ook kunne? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja maar dat sels dat vinker net bij nodig. [/a]

vin ik er
sound
veldwerker [v=047] Die aardappelen schillen niet gemakkelijk? [/v] sound
informant [a]Die eerpels schille net makkelijk.[/a] tagging sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt in de zon? [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen? [/v] sound
informant [a] As ik zuinig leef leevik sa as myn heit en mem it wille. [/a]

leef ik
tagging sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader? [/v] sound
informant [a] As hij nog trije jaar leeft dan leeft er langer as syn heit. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En soe it ook er worde kinne van asser nog trije jaar leeft? [/v]

as er
tagging sound
informant [a=j] Jawel. [/a] sound
veldwerker [v] En dan kin je ook zegge dan leefter langer as syn heit? [/v]

leeft er
tagging sound
informant [a=j] Ja jawel. [/a] sound
veldwerker [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer? [/v] sound
informant [a] As sij sa gevaarlijk leeft leeft se net lang meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog? [/v] sound
informant [a] As het nou nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik? [/v] sound
informant [a] As jim zo ruig leve dan leve jim nooit zo lang as ik. [/a] tagging sound
veldwerker [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen? [/v] sound
informant [a] As se voor harren werk leve dan leve se net voor harren bern. [/a] tagging sound
veldwerker [v=067] Als Rudie nog leeft dan leeft Leo ook nog? [/v] sound
informant [a] As Rudie nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer? [/v] sound
informant [a] As je gezond leve dan leefje langer.

leef je
tagging sound
informant Ast gezond leefst dan leefst langer.[/a] tagging sound
veldwerker [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek? [/v] sound
informant [a] As zon beetsje mensen van de landbouw leve dan leve hoe wie it verder dan leve der in boel mensen van it werk in de fabriek. [/a] tagging sound
veldwerker [v=070] Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel? [/v] sound
informant [a] As Pieter en Liesje in het paradijs leve dan leve dy anderen in de hel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Als we sober leven leven we gelukkig? [/v] sound
informant [a] As we zuinig leve dan leve we gelukkig. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En als we eerlijk leven dan leven we gelukkig? [/v] sound
informant [a] En as we eerlijk leve leve we ook gelukkig. [/a] tagging sound
veldwerker [v=072] Leef wat gezonder Jan? [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen? [/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen bern. [/a] tagging sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen? [/v] sound
informant [a]Ik denk dat Marie him roppe mut. tagging sound
veldwerker [v] En at je it nou met trije werkwoorden doen moeten? [/v] sound
informant Roepe mutte sal. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] En kin je ook zegge van ik denk dat Marie sal him roepe mutte? [/v] sound
informant [a=n]Zegge kin ik it wel mar zo zo doch we it net.[/a] sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen om hooit van het land te halen?[/v] sound
informant [a]Hest genoeg mensen om it hooi van it land te krijen?[/a] tagging sound
veldwerker [v=188] Kin je ook zegge van he je genoeg mensen hooi of it hooi van it land te heljen zonder om? [/v] sound
informant [a=n] Nou nee dat klinkt wat houterig. [/a] sound
veldwerker [v] Ha je genoeg mensen om hooit van it land helje? [/v] sound
informant [a=n] _ te heljen dan kan it wel mar _ [/a] sound
veldwerker [v=189] Het was aardig van Jan om te komen werken? [/v] sound
informant It wie aardig van Jan dat hij hier kwam te werken. sound
veldwerker Okee en soe dat ook kunne met een zin met om der in van it wie aardig van Jan om _ sound
informant [a ]Ja om hier werken te komen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ja om kan der hier ook net uit he denk van it wie aardig van Jan ehm eh werken te komen zonder om? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee dan is it gjin zin meer. [/a] sound
veldwerker [v=189] En zonder te it wie aardich eh om _ [/v] sound
informant [a=n] Werken komen nee. [/a] sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen? [/v] sound
informant [a] Dizze ton is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] En kan om der der ook uit? [/v] sound
informant [a=j] Der soe it better kunne as in dy vorige zin. [/a] sound
veldwerker [v=190] Okee en kan te der ook uit? [/v] sound
informant [a=n] Om dragen nee. [/a] sound
veldwerker [v=198] Hij kin staan zeuren? [/v] sound
informant [a] Hij ken staan te zeuren. [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] Okee kin dat te der ook uit van hij kin staan zeuren? [/v] sound
informant [a=n]Nee.[/a] sound
veldwerker [v=198] En soe der ook om bij kinne van hij kin staan om zeuren of om te zeuren? [/v] sound
informant [a=j] Om te dat soe wel kinne. [/a] sound
veldwerker [v=199] Hij staat te zeuren? [/v] sound
informant [a] Hij staat te zeuren. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regende het? [/v] sound
informant [a] Toen we daar aan kwamen regende it? [/v] tagging sound
veldwerker [v=215] Kgeloof dat ik groter ben als hij? [/v] sound
informant [a] Kgeloof dat ik groter bin dan hij. [/a]

k geloof
tagging sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik? [/v] sound
informant [a] Se gelooft datsto eerder thuis bist as ik. [/a]

datst o
tagging sound
veldwerker [v=217] Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij? [/v] sound
informant [a] Do geloofst zeker net dat hij sterker is as dij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En soe dat eerste woordsje do der ook uit kinne van leaust doch zeker net_ [/v] tagging sound
informant [a=j]Jawel soe kinne.[/a] sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn als zij? [/v] sound
informant [a] Se denke dat wij rijker binne as sijen. [/a] Opvallend persoonlijk voornaamwoord sijen. tagging sound
veldwerker [v=000] Kin je dat ook zegge van at it it onderwerp van de zin is van eh sijen leauwe dat _ [/v] Opvallend persoonlijk voornaamwoord sijen. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij? [/v] sound
informant [a] We gelove dat jim net zo slim binne as wij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=220] Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie? [/v] sound
informant [a] Jimme gelove jammer genoeg net dat sijen armer binne as jimme. [/a] tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna? [/v] sound
informant [a] Jo denke dat Lisa like mooi is as Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter? [/v] sound
informant [a] Hij meent dat Louis en Jan sterker binne as Geert en Peter. [/a] tagging sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij? [/v] sound
informant [a] De jongen dert de mem juster weer oppenieuw trouwd is stie achter mij. [/a]

der t
tagging sound
veldwerker [v] En dat woordsje wiens is dat ook letterlijk over te zetten van de jongen wiens mem of waans mem? [/v] sound
informant [a=n] Ja int Standaardfries kin dat wel waans mar dat nee dat hek hier nog nooit hoord. [/a] sound
veldwerker [v] Okee en de jongen dy syn mem gister oppenieuw trouwd is? [/v] tagging sound
informant [a=j] Soe kenne mar ik vin it net mooi. [/a] sound
veldwerker [v] Okee en de jongen wert de mem gister van oppenieuw trouwd is? [/v]

wer t
bs: op 'e nij (op-de-nieuw) tagging sound
informant [a=j] Nou dat is ongeveer it zelfde wat eh wat ik zei nou. [/a] sound
veldwerker [v] En die t soe dy ook weg kinne van de jongen wer de mem gister van trouwd is of de jongen der de mem gister van trouwd is? [/v] tagging sound
informant [a=j] Jawel. [/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd? [/v] sound
informant [a] De bank dert se op zaten wie krekt verve. [/a]

der t
tagging sound
veldwerker [v=250] En de bank wert se op zaten soe dy ook kinne? [/v]

wer t
tagging sound
informant [a=j] Ja it wurdt wel bruikt mar _ [/a] sound
veldwerker [v] Kin it ook zonder die t dus de bank wer se op zaten? [/v] sound
informant [a=j] It kin mar ja it bekket net zegge se dan nou. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank der se op zaten? [/v] tagging sound
informant [a=j] Nou dat is it zelfde nou? [/a] sound
veldwerker [v] Okee en de bank wer op se zaten soe dat kinne? [/v] sound
informant [a=n] Dat is vertaald Nederlands. [/a] sound
veldwerker Dat soenen je net zegge? sound
informant Nee. sound
veldwerker [v] En wer opt de bank wer opt se zaten? [/v]

op t
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven? [/v] sound
informant [a ]Wiet geld het mut mij maar wat jaan? [/v]

wie t
tagging sound
veldwerker [v] En soe dat ook zonder die t kinne dus wie geld het mut mij maar wat jaan? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat soe better kinne as in de vorige voorbeelden. [/a] sound
veldwerker [v=267] Hij heeft zn handen gewassen? [/v] sound
informant [a] Hij het syn handen wosken. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kin je ook zegge van hij hat him de handen wosken? [/v] sound
informant [a=n] Nou ik dacht dat it wel eens sein waard. [/a] sound
informant [a] Mar eh dat nou ja dak it inne boeken wel eens tegen kommen bin mar eh it is gjin gjin spreektaal hier in de Lemmer. [/a]

da k in e
sound
veldwerker [v=268] Hij heeft zn hemd gewassen? [/v] sound
informant [a] Hij het sien hemd wosken. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En hij hat him sien hemd wosken of hij hat him it hemd wosken? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=271] Hij heeft zn been gebroken? [/v] sound
informant [a]Hij het sien voet brutsen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En hij hat him de voet brutsen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe? [/v] sound
informant [a] Marie loekte de deken nei haar toe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien? [/v] sound
informant [a] gjinien mei it zien dus ik vin datsto it ook net zien meist. [/a]

datst do
tagging sound
veldwerker [v] Okee en kin je dan ook zegge van dus ik vin datsto it ook net meist zien? [/v]

dat st o
sound
informant [a=n] Nee dat is weer de zelfde om bouwen van de zin he. [/a] sound
veldwerker [v=340] Het gebeurde toen je weg ging? [/v] sound
informant [a] It gebeurde toensto fut giengst gongst. [/a]

toens to
flexie 2e pers. ev. op toen tagging sound
veldwerker [v=341] Ik weet waar je geboren bent? [/v] sound
informant [a] Ik weet wersto geboren bist. [/a]

wer st o
flexie op wer tagging sound
veldwerker [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan? [/v] sound
informant [a] No datst klaar bist meist wel fut gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=341] Jo zeiden bij dy vorige van ehm ik weet werst geboren bist ehm kin je dan ook zegge van eh ik weet wer ast geboren bist? [/v]

wer st
tagging sound
informant [a=j] Jawel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=342] En bij dy laatste van eh no datst klaar bist ehm of noost klaar bist en no datst klaar bist kin dat ook beide? [/v]

dat st no t st dat st
tagging sound
informant [a=j] Jawel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben? [/v] sound
informant [a] Dat is de man dyt se roepen hebbe. [/a]

dy t
tagging sound
veldwerker [v] En ook dat is de man dy se roepen hebbe? [/v] sound
informant [a=j] Sal wel kenne mar ja die t glipt der ongemerken weg tussen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld? [/v] sound
informant [a] Dat is de man diet het verhaal verteld het. [/a]

die t
bs: "diet" en "dyt" door elkaar in dit transcript. tagging sound
veldwerker [v] Okee en nou ja het zelfde verhaaltsje weer van dat is de man die zonder die t? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld? [/v] sound
informant [a] Dat is de man wer ik van denk dat er it verhaal verteld het. [/a] tagging sound
veldwerker Dus net letterlijk van eh dat is de man diet ik denk dat it verhaal verteld het?

die t
sound
informant [a=n]Ja eh ten minste zo soe ik it doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben? [/v] sound
informant [a] Dat is de man dert ik van denk dat se him roepen he. [/a]

der t
tagging sound
veldwerker [v=397] Het schijnt dat ze niets mag eten? [/v] sound
informant [a]It lijket der op dat se niks ete mei. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kin dat eerste woordsje ook fot van lijket der op dat se niks ete mei? [/v] sound
informant [a=n] Tsoe misschien kenne mar ja kvint net mooi. [/a]

t soe ik vin it
sound
veldwerker [v=000] En dat lijket der op dat se niks ete mei? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v] En se lijket der op dat se niks ete mei? [/v] sound
informant [a=n] Helemaal net. [/a] sound
veldwerker [v] En at je dat no verkortsje ta t van t lijket der op dat se niks ete mei? [/v] sound
informant [a=j] Ja dat ken wel mar net met die l direct beginne. [/a] sound
veldwerker [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat? [/v] sound
informant [a] It lijket wel as staat der een in de tuin. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ehm soe dat der ook fuort kenne van it lijket wel as staat een in de tuin? [/v] sound
informant [a]Nee nee dat hoort der wel tussen. [/a] sound
veldwerker [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wat voor boeken hest kocht? [/a] tagging sound
veldwerker [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie het die op e kermis sjoen? [/a] tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijze naar puntsje puntsje puntsje? [/v] sound
informant [a] Naar mekar. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wasket_ [/v] tagging sound
informant [a] Him. [/a] tagging sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang naast_ [/v] sound
informant [a] Neist him. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Dat Toon wasket him soe dat ook Toon wasket him sels weze kinne? [/v] sound
informant [a=n] Nou net gebruikelijk. [/a] sound
veldwerker [v=006] Gister wandel die de of kuiere die de troch it park? [/v] sound
informant [a=n] Gister kuiere hij troch it park? [/a] tagging sound
veldwerker [v=022] Der wol net een net dansje? [/v] sound
informant [a=n] Der wol net een dansje. [/a] sound
veldwerker Okee dus net mei in dubbele ontkenning? sound
informant [a] Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=023] Elske wol net dansje en se wol net zinge ook net? [/v] sound
informant [a] Elske wol net dansje en ook net zinge. [/a] sound
informant [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=087] Eddie moat kinne vroeg fan bed komen? [/v] sound
informant [a] Eddie moat vroeg fan bed kome kinne. [/a] tagging sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=137] Hij wol gjin soep net meer ete net? [/v] sound
informant [a] Hij wol gjin soep meer he. [/a] tagging sound
informant [a=n] Ja is verkeerd. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitte hier nergens gjin muizen of muizen? [/v] sound
informant [a=n] Dan doe ik het nog zonder gjin zitte hier nergens muizen. [/a] sound
veldwerker [v=148] Elkenien is gjin vakman? [/v] tagging sound
veldwerker Die kin wel iderien is gjin vakman? sound
informant [a=j] Nee ja dat kin wel alleen dat elkenien dat bruike wij net he. [/a] sound
commentaarAan goedkeuren gegeven voorbeeld wordt duidelijk dat betekenis negatie-universele kwantor mogelijk is.  sound
veldwerker [v=149] Hij het overal gjin vrienden? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja mar net overal net een soad ja. [/a] sound
veldwerker Dan soe dat wel kinne zo? sound
veldwerker [v=260] Wat tinkst wiet ik in e stad troffen ha he? [/v]

wie t
tagging sound
informant [a=j] Ja dat is wel aardig goed. [/a] sound
veldwerker [v=261] Wat tinke jim hoet set op lost he? [/v]

hoe t se it
tagging sound
informant [a=j] Dat klinkt ook wel goed. [/a] sound
veldwerker [v=262] Wie denkst wiet ik in de stad troffen he? [/v] sound
informant [a=n] Nee wie denkst dat ik in e stad troffen ha. [/a] sound
veldwerker [v=265] Hoe denkst hoe t set op lost he? [/v]

se it
sound
informant [a=n] Hoe denkst dat set op lost he nee hoe denkst hoe nee. [/a] sound
veldwerker Okee dus net zo? sound
veldwerker [v=309] Ik ha gjin nocht en voerje de kij? [/v] sound
informant [a=n] Ik ha gjin nocht om de kij te voerjen nee. [/a] sound
veldwerker Dus zo net? sound
veldwerker [v=000] En ehm at je nou ha fan eh ehm ehm hoe krijst it inne plasse en voerje de kij hjoed net? [/v]

in e
tagging sound
informant [a=j] Ja die is wel goed. [/a] sound
veldwerker [v=311] Ik denk hij fuort is? [/v] sound
informant [a=n] Ik denk hij fuort is nou dan must dat der tusken zette ik denk dat hij fut is. [/a] sound
veldwerker [v=312] Ik zei nog tsjin har ik denk hij is fut? [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee der soe ik ook weer dat tusken bruike ik zei nog tsjin har ik denk dat hij fut is. [/a] sound
veldwerker [v=316] Hij woe nog gauw even bij de bakker nei binnen en koopje in broodsje? [/v] sound
informant [a=n] Om in broodsje te koopjen. [/a] sound
veldwerker [v=316] En eh it lijke him in goed idee toe om nog gauw even bij de bakker nei binnen te gaan en koopje in broodsje? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja die is wel goed. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al har kij binne verzuipt bij de overstroming? [/v] sound
informant [a=j] Nee nee das net mooi alle kij fan Marie binne bij de overstroming verzuipt. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=329] Ik zei nog tsjin har ik leau dizze jongen vinde se allemaal wel aardig? [/v] sound
informant [a] Ik leau dat se dizze jongen allemaal wel aardig vinde. [/a] tagging sound
veldwerker [v=331] Ik ha heel wat rinnen dien? [/v] sound
informant [a=n] Ik he der heel wat af ron of zo iets nee nee. [/a] sound
veldwerker Okee dus zo net? sound
veldwerker [v=353] Eh dat is dan in eh in dialoogje en dat moat jo zegge fan ot dat gewoon is of net dus dan ha je in persoon a en die freget eh ehm wolst nog koffie Jan en dan seit Jan jak? [/v] sound
informant [a=n] Jak o nou nee dat hek nog nooit eerder hoord ja of asjeblieft. [/a] tagging sound
veldwerker Der bedoelt er ja mee. sound
veldwerker Nee dat wat soe hier het gewone antwurd weze? sound
veldwerker [v=355] De eerste die freget fan ha ze eten en dan seit de tweede jaanze en der bedoelt er ja mee? [/v]

jaan ze
sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=501] Marie zit te peerschillen? [/v] bs: peerschillen incorporatie sound
informant [a=n] Zit peren te schillen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Marie zit te aardappel schillen? [/v] sound
informant [a=j] Te te aardappel schillen ja ja. [/a] sound
veldwerker [v] En ehm Marie zit te aardappels schillen? [/v] sound
informant [a] Aardappels ja dat kin dan ook wel. [/a] sound
informant Marie zit aardappels te schillen. sound
veldwerker [v]Okee en net fan Marie zit te aardappels schillen? [/v] sound
informant [a=n] Nee ik leau dat we dat eerste eerder bruike soenen. [/a] sound
veldwerker [v=502] Marie zit aardappels en schillen? [/v] sound
informant [a=n] Aardappels en nee dat is gjin zin. [/a] sound
informant [a] Nou ja it zelfde Marie zit aardappels te schillen nou. [/a] sound
veldwerker [v=028] Vertel mij eens wie dat sij roepe kind hie? [/v] sound
informant [a=n] Vertel mij eens wie sij roepe kind hie nee. [/a] tagging sound
veldwerker Net eh wie dat? sound
informant Eerder wie of. sound
veldwerker [v=029] Okee dat wie dan de volgjende ehm vertel mij eens wie of sij roepe kind hie die kin dus wel? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Okee en iddat ook in gewone zin hoe gebruikelijk is die? [/v] sound
informant [a=g] Nou ik tocht dat sonder of dat die gebruikelijker wie mar _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=030] Vertel mij eens wie of dat sij roepe kind hie? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ja soe misschien ook wel kinne mar it het mijn voorkeur net. [/a] sound
veldwerker [v] Okee die andere twee bin better? [/v] sound
informant [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=296] Soe hij dat diend hebbe kend? [/v] sound
informant [a=j] Soe hij dat diend hebbe kennen of kend ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En iddat ook in gewone zin hoe gebruikelijk is die? [/v] sound
informant [a] Ja tocht dat die wel vrij gewoon wie. [/a] sound
veldwerker [v=297] Soe hij dat diend kend hebbe? [/v] tagging sound
informant [a=j] Die soe misschien wel kenne. [/a] sound
veldwerker [v] Is die better of minder as die andere? [/v] sound
informant [a=g] Nou net better soe k zegge. [/a] 296 is dus de beste sound
veldwerker [v=305] Soe hij dat doen kend hebbe? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=347] Ik weet dat hij is gaan of gongen zwemmen? [/v] sound
informant Ik weet dat hij te zwemmen gongd is. sound
veldwerker Ja dus zo net? sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v] Nou weer even in zin in it Hollands fan ehm at je nou ha fan ik weet dat hij het heeft willen verkopen hoe soenen je die dan over zette? [/v] sound
informant [a] Nou verkoopje wold hie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Okee en is dat in gewone zin? [/v] sound
informant [a=j] Ja dat eh _ [/a] sound
veldwerker [v=350] Nou ik weet dat hij gaan zwemmen is of gongen zwemmen is? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=350] Ik weet dat hij it wolle verkoopje het? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=351] Ik weet dat hij zwemmen is gaan of gongen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=352] Ik weet dat hij zwemmen gongen is? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=495] Ik denk datsto in protte fuort smijte of fut he fut smijte mutte soest? [/v]

datst o
sound
informant [a] Ik denk datst in protte soad fut smijte mutte soest ja ik leau dat die wel aardig goed is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En dat is ook wel in aardig gewone zin? [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=075] Ik vin dat iedereen mut kenne zwemme? [/v] sound
informant [a=n] Nee zwemme kenne mut. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] Ik vin dat iedereen mut zwemme kenne? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=080] Ik vin dat iedereen kenne zwemme mut? [/v] sound
informant [a=n] Nee zo zegge we dat net. [/a] sound
veldwerker [v=082] Ik vin dat iedereen zwemme kenne mut? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dan kome we weer in beetsje sat ik it eerst sei nou. [/a]

sa t
sound
veldwerker [v=084] Ik vin dat iedereen zwemme mat kinne of kenne? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eddie morgen wol brood ete? [/v] sound
informant [a=n] Brood ete wol zo net nee. [/a] sound
veldwerker Dus zo net? sound
veldwerker [v=154] Boeken het Jan trije? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kin mei de klemtoon op boeken boeken het Jan trije mar Jan het trije boeken vin ik in normalere zin. [/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet dat er foar trije uur de wagen mut hebbe makke? [/v] sound
informant [a=n] Makke hebbe mut nee. [/a] sound
veldwerker Okee dus zo net? sound
veldwerker [v=157] Jan weet dat er foar trije uur de wagen mut makke hebbe? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=160] Jan weet dat er foar trije uur de wagen makke mut hebbe? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet dat er foar trije uur de wagen makke hebbe mut? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=227] Dat bin eh dat is weer even zo n dialoogje. sound
veldwerker Komt in paar fan dan idder eh persoon A die freget of ja die freget fan hij slept of hij sliept wat zegge jim. sound
veldwerker hij sliept en de andere die sjocht dat it inderdaad zo is en die seit dan fan eh hij docht? [/v] sound
informant [a=n] Nou nee ik tocht net dat we dat zo zegge soenen dat eerder dat docht er. [/a] sound
veldwerker [v=228] Dan de zelfde situatie weer fan die persoon A die freget weer fan hij eh hij sliept en dan seit die tweede fan t docht? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=243] Ehm nou persoon A weer fan sliept er en tweede fan ie docht? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat soe kenne nee ie bruike we net hij. [/a] Informant volgens mij in de war want heeft zojuist 227 afgekeurd. sound
veldwerker Ie ek? sound
veldwerker [v=245] De lamp docht net meer brande? [/v] sound
informant [a=n] De lamp brandt net meer nee. [/a] sound
veldwerker Dus zo net? sound
veldwerker [v] De bern dogge hier net voetbalje? [/v] sound
informant [a=n] De bern voetbalje hier net. [/a] sound
veldwerker [v] En brande docht de lamp net meer? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=246] Docht Marie elke avond dansje? [/v] sound
informant [a=n] Nee danset Marie elke avond. [/a] sound
veldwerker [v=247] Doch de bole even snije? [/v] sound
informant [a=n] Doch de bole even snije snij de bole even. [/a] tagging sound
veldwerker [v=248] Ik doch wel even de kopkes af waskje of af waskje denk ik? [/v] sound
informant [a=n] Ik waskje de kopkes wel even ou. [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit denk ik net oan? [/v] sound
informant [a=n] Der denk ik net an. [/a] sound
veldwerker [v=321] Die rare jongen bin ik mei nei de markt west? [/v] sound
informant Mei die rare jonen bin k nei de markt west. sound
veldwerker Okee dus net in dizze volgorde? sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v] Kin je dan ook zegge van ehm mei die rare jongen heb ik nei de markt west? [/v] sound
informant Zo hoort it wel fanself. sound
veldwerker Wurdt it zo ook sein hier op e Lemmer? sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=328] Ehm Jan vint dat je mat sokke dingen net leauwe? [/v] sound
informant [a=n] Jan vint dat je sokke dingen net leauwe mutte nee. [/a] sound
veldwerker Okee dus net hoet it hier staat? sound
veldwerker [v=387] Dat is weer in dialoogje en dan mat je je even foar stelle dat it in beetsje informele situatie is. sound
veldwerker Nou dus de eerste die freget fan ehm wanneer sil de wereldvrede kome en de tweede die seit noait net? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat net mut der mar af. [/a] sound
veldwerker [v=495] Hij het de bal smijten in de koer? [/v] sound
informant [a=n] Hij het de bal inne koer smijten nee nee. [/a] sound
veldwerker Okee dus net eh net op dizze manier? sound
veldwerker [v=485] Dan is de eerste die seit fan eh ehm sal ik eten koaitsje en de tweede die seit fan dat doch mar? [/v] sound
informant [a=n] Doch dat mar nee. [/a] sound
veldwerker Okee dus zo net nou? sound
veldwerker [v=486] Dat boek beloof mij datsto noait weer verstopje silst? [/v]

datst o
sound
informant [a=n] Beloof mij datst dat boek noait weer verstopje sast ja. [/a] dat st sound
veldwerker Okee dus ook weer anders als hier staat? sound
veldwerker [v=487] Wat sees mij datst kocht hest? [/v] sound
informant [a=n] Sis mij eens watsto kocht hest nee. [/a] wat st do sound
veldwerker Okee dus zo weer net nou? sound
veldwerker [v=515] Do bist ook in rarenien? [/v]

raren ien
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=530] Marie sei datsto Piet in boek probearre hest te verkoopjen? [/v]

datst o
tagging sound
informant [a=j] Ja dat eh dat lijket wel knap. [/a] sound
veldwerker [v=531] Wim tocht dat ik Elske probearre hie in cadeau te jaan? [/v] sound
informant [a=n] Dat ik probearre hie om Elske in cadeau te jaan ja. [/a] sound
veldwerker Okee dus anders? sound
veldwerker [v=532] Karel weet datsto probearre hest Marie in boek te verkoopjen? [/v]

datst o
Per abuis bij deze vraag als nummer 531 ipv 532 ingesproken. tagging sound
informant [a=j] Ja dat klonk wel aardig. [/a] sound
informant Ik gean. tagging sound
informant Hij giet. tagging sound
informant Do giest. tagging sound
informant Wij geane. tagging sound
informant Jimme gean. Niet gezegd maar ongetwijfeld ook variant geane mogelijk, die vormen kunnen bij alle drie de meervoudsvormen door elkaar worden gebruikt. tagging sound
informant Sij geane. tagging sound
informant Gean ik? tagging sound
informant Giest do? tagging sound
informant Giet hij? tagging sound
informant Gean wij? Niet goed te horen of gean of geane wordt gezegd maar die beide vormen alterneren in het meervoud. tagging sound
informant Gean jimme? tagging sound
informant Gean sij of gean sijen? tagging sound
informant Ik gieng gong. tagging sound
informant Do gonst. tagging sound
informant Hij gong. tagging sound
informant Wij gongen. tagging sound
informant Jimme gongen. Hier wel sijen in niet-geïnverteerde onderwerpspositie. Eerder gaf de informant aan dat dat niet kon. tagging sound
informant En sijen gongen. Hier wel sijen in niet-geïnverteerde onderwerpspositie. Eerder gaf de informant aan dat dat niet kon. tagging sound
informant Gong ik? tagging sound
informant Gongst do? tagging sound
informant Gong hij? tagging sound
informant Gongen wij? tagging sound
informant Gongen jimme? tagging sound
informant En gongen sijen? tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
vorm: dat is sa wis as ien en ien twa is
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: de jonge der-t de mem juster fan oppenij troud is stie achter my
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: de bank der-t se op sieten wie krekt ferve
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben vorm: dat is de man der-t ik fan tink dat se m roppen hewwe
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: gjin ien
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: nergens
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: jan rookt net mear
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij kin dat net iens oplosse
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
vorm: hoe let IS it nijs eigentlik
opmerking: nijs is (natuurlijk) nieuws; gegeven voorbeeld
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
vorm: hoe let komt DAT eigentlik
opmerking: nijs is (natuurlijk) nieuws; gegeven voorbeeld
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
zin: meie we witte at wij ek ferwachte wurde
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
zin: meie we witte at wij ek ferwachte wurde
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: witsto
zin: witsto wat foar waar we moarn krije
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: do witst
zin: do witst wol datst helder genoch bist
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: datst
zin: do witst wol datst helder genoch bist
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: bist
zin: do witst wol datst helder genoch bist
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. vorm: sij
zin: sij ha der niks mei ut te stean
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekoar
zin: marie en piet tutsje mekoar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij him
zin: hij rop alle familyleden bij him
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: der siet in ynbrekker yn dizze kast
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
zin: met komma ertussen
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
zin: juster siet der in ynbrekker yn dizze kast
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: juster siet der in ynbrekker yn dizze kast
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: it is krekt as sit der in hun yn dizze kast
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: it is krekt as sit der in hun yn dizze kast
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : j
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: as jo dat jo libje libje
zin: as jo miene dat jo sun libje mut jo foaral sa fierder gean
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: as jo dat jo libje libje
zin: libje dan kin
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as elke
zin: as elke dei de dokter belle wurdt
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as in inkele
zin: as de dokter in inkele kear belle wurde moat
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as in inkele
zin:
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as in inkele
zin: as in inkele kear de dokter
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gean
opmerking: ik gean gean ik
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gean ik
opmerking: ik gean gean ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asto giest
opmerking: asto giest giest; "giest" betekent hetzelfde als "giesto" (ga jij)
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giest
opmerking: asto giest giest; "giest" betekent hetzelfde als "giesto" (ga jij)
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: jo geane
opmerking: as jo geane geane jo
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: geane jo
opmerking: as jo geane geane jo
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij giet
opmerking: as hij giet giet er
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet er
opmerking: as hij giet giet er
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sij giet
opmerking: as sij giet giet se
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet se
opmerking: as sij giet giet se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: it giet
opmerking: it giet giet it
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet it
opmerking: it giet giet it
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we gean
zin: kin beide geane
opmerking: as we gean gean we; informant gebruikt zowel "we geane" als "we gean" (oorspronkelijk alleen inf-vorm, mogelijk onder invloed nederlands). dit isd tegenwoordig een wijdverbreid gebruik.
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gean we
zin: kin beide geane
opmerking: as we gean gean we; informant gebruikt zowel "we geane" als "we gean" (oorspronkelijk alleen inf-vorm, mogelijk onder invloed nederlands). dit isd tegenwoordig een wijdverbreid gebruik.
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jim gean
opmerking: as jim gean gean jim
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gean jim
opmerking: as jim gean gean jim
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se gean
opmerking: as se gean gean se
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gean se
opmerking: as se gean gean se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gean
opmerking: gean
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gong
opmerking: ik gong gongsto
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongsto
opmerking: ik gong gongsto
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toensto gongst
opmerking: toensto gongst gong ik; cluster lastig; toen ik, toensto
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ik
opmerking: toensto gongst gong ik; cluster lastig; toen ik, toensto
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jo gongen
opmerking: toen jo gongen gong hij
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong hij
opmerking: toen jo gongen gong hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gong
opmerking: toen hij gong gongen jo
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen jo
opmerking: toen hij gong gongen jo
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sij gong
opmerking: toen sij gong gong it
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong it
opmerking: toen sij gong gong it
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen it gong
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gongen
zin: toen wij gongen gongen jim
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gongen jim
zin: toen wij gongen gongen jim
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jim gongen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se gongen
opmerking: toen se gongen gongen se
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen se
opmerking: toen se gongen gongen se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
vorm: fertel me ris wie-t der bij de doar wie
opmerking: cluster = wiet
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dat is de man dy-t se roppen hewwe
opmerking: cluster = dy t
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: In Antwoord2 stond Nee
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat is de man dy-t se roppen hewwe
opmerking: cluster = dy t
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: In Antwoord2 stond Nee
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. vorm: dat is de man dy-t it ferhaal ferteld hat
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: dat is de man der-t ik fan tink dat hij
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: In Antwoord2 stond Nee
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: In Antwoord2 stond Nee
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: der-t ik fan tink dat se m roppen hawwe
opmerking: cluster = der t; informant kan aanvankelijkm edze zinnen moeilijk interpreteren; het komt hem een beetje vreemd voor
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: Er stond 'Nee' in Antwoord2
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
vorm: elke heit hoop dat syn bern earlik binne
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
vorm: elke mem mient dat se har bern beskermje moat
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: ik fyn dat iderien de foto ... sjen kinne moat
opmerking: informant moet vrij lang nadenken
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. vorm: hij is dwaande om alle kapot spul fuort te goaien
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben. komt voor : n
opmerking: onbegrijpelijk voor informant
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
vorm: marie sit te stoofparren skilen
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : j
vorm: marie sit te stoofparren skilen
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
vorm: marie sit piano te spyljen
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
vorm: wer foar te sizzen
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: hoe komst derbij om mei iten te goaien
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
vorm: jan fynt it aardich om de hele dei oan t wurk te wezen
opmerking: informant niet tot andere zinnen te bewegen
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
vorm: hij sil wer stean te seuren
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
vorm: het ferkocht west
opmerking: gong koop op leste ogenblik net troch
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: him
zin: liet him oppe golven mei driuwe
opmerking: cluster = op e
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: himself
zin: beseach himself
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: himsels
zin: edward ken himsels goed
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: nei him
zin: lukte de tekken nei him ta