[v] En hij hat him sien hemd wosken of hij hat him it hemd wosken? [/v]