1393 titels uit de SAND-bibliografie

alle titels

  tekst  trefwoord (uitgebreid zoeken)  
     
titel
Abraham, W. & Wiegel, A. (1993). 'Reduktionsformen und Kasussynkretismus bei Deutschen und Niederlandischen Pronomina'. In: W. Abraham & J. Bayer (eds.), Dialectsyntax. Sonderheft Linguistische Berichte. Opladen: Westdeutscher Verlag. 12 - 49.
Abraham, W. (1982). 'Woordfolgende in het Duitse middenveld'. Handelingen van het Nederlandse Filologencongres 37, onbekend.
Abraham, W. (1996). 'German Standard Pronouns and Non-Standard pronominal Clitics: Typological Corollaries'. In: R. Lippi-Green & J. Salmons (eds.), Germanic Linguistics. Amsterdam: Benjamins. 1 - 14.
Abraham, W. (1998). 'recencie S. Howe'. Germanistik 39, 37.
Acker, L. Van (1966). Syntaktische kenmerken van het dialekt van Zele. Licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Adler, M. (1976). Syntactische kenmerken van het dialect van Terneuzen. Licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Aerts, J. (1981). 'Zuidafrikaanse zinnen met dubbele ontkenning en overbodige eind-nie in het Turnhoutse dialekt'. Taxandria 53, 102-111.
Agterbos, A.J.M. (1960). De enkelvoudige aanspreekvormen in midden- en noordoost Twente. Kandidaatsscriptie (KUN). Ongepubliceerd.
Agterbos, A.J.M. (1962). 'De aanspreekvormen in Midden- en Noordoost Twente'. Driemaandelijkse Bladen 14, 65 - 81.
Akker, D. van den (1989). De syntaxis van de nevenschikking vanuit het oogpunt van automatische beregeling. Doctoraalscriptie. Ongepubliceerd.
Alsters, A.C.T. & Alsters-van der Hor, J.H.O.P. & Daelen, H.H.E. van, e.a (1993). Venloos woordenboek. Venlo: Stichting Henric van Veldeke.
Altman, H. (1984). 'Das System der enklitischen Personalpronomina in einer Mittelbairischen Mundart'. Zeitschrift fur dialektologie und linguistiek 15, 191 - 211.
Anoniem 'onbekend'. Publications de la societie historique et archeologique dans le Limbourg 78-82, 130-134.
Anoniem (1967). 'Frans-VlaamseTaaltuin'. Ons Erfdeel 11, 151.
Arink, H. (1951). 'Provincialismen in het oosten'. Driemaandelijkse bladen NS 3, 17-19.
Ausems, Th.W.A. (1953). Klank- en vormleer van het dialect van Culemborg. Assen: Van Gorcum.
Auwera, J. van der & Bennis, H. & Devos, M. (1999). Onderzoeksproject Vlaams-Nederlandse samenwerking. -. Ongepubliceerd.
Auwera, J. van der (1983). 'Conditionals and antecedent possibilities'. Journal of Pragmatics 7, 297-309.
Auwera, J. van der (1983). The that-COMP fusion. Manuscript. Ongepubliceerd.
Auwera, J. van der (1984). 'Subject vs. non-subject asymmetries in the relativization of embedded NP's'. In: W. de Geest & Y. Putseys (eds.), Sentential complementation. Dordrecht/Cinnaminson: Foris Publications. 257-269.
Auwera, J. van der (1985). 'Relative that: A centennial dispute'. Journal of Linguistics 21, 149-197.
Auwera, J. van der (1987). 'Complementizers as P2 fillers'. In: J. Nuyts & G. de Schutter (eds.), Getting One's Words into Line. On Word Order and Functional Grammar. Dodrecht/Providence: Foris Publications. 61-72.
Auwera, J. van der (1991). 'The position of Dutch Complementizers'. In: W. Abraham et al. (eds.), . ....13-32.
Bach, E. & Brown, C. & Marslen-Wilson, W. (1986). 'Crossed and nested dependencies in German and Dutch: a psycholinguistic study'. Language and Cognitive Processes 1-4, 249-262.
Backer-de Vleeschauwer, L. De (1952). Proeve van een syntaxis van het Gents dialect: De enkelvoudige zin. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Baert, M. A. & Meersman, A. De (1981). 'Gaan Vlamingen altijd gaan dansen'. Taal & Tongval 33, 5-14.
Baert, M.-A. (1984). 'Temporele voegwoorden in het taalgebruik van 8 tot 17-jarigen'. Studia Germania Gandensia 22, 5-20.
Baert, M.A. & Meersman, A. de (1981). 'Gaan Vlamingen altijd gaan dansen?'. Taal en Tongval 33/1-2, 5-14.
Bakas, A. (1995). Het gebruik van voorzetsels bij het indirect object in het Surinaams-Nederlands. Doctoraalscriptie. Ongepubliceerd.
Baker, C. (1970). 'A Note on Scope of Quantifiers and Negation'. Linguistic Inquiry 1, 136-138.
Baker, M. C. (1988). Incorporation: A theory of Grammatical Function Changing. Chicago & London: The University of Chicago Press.
Bakker, D.M. (1968). Samentrekking in Nederlandse syntactische groepen. Leiden: Universitaire Pers.
Bakker, D.M. (1975). 'Volgorde van taalelementen: enkele preliminaire opmerkingen'. In: P.P.J. van Caspel & G. Kazemier (eds.), Taal- en Letterkundig gastenboek voor Prof. dr. G.A. van Es. Groningen....1-10.
Bakker, F. (1990). 'Doow, dow, doew, verdwenen vormen in Noord-Limburg'. Veldeke 65, 107 - 111.
Bakker, F. (1992). 'Wi me euver vouwluj sprik: 'zeej' of 'het', 'die' of 'det''. Veldeke 67, 10-15.
Bakker, G. (1992). Fries en Westfries. Doctoraalscriptie Neerlandistiek (UvA). Ongepubliceerd.
Balk-Smit Duyzentkunst, F. (1968). 'Het meewerkend voorwerp een grammaticale vergissing'. Levende Talen 243, 5 e.v..
Balk-Smit Duyzentkunst, F. (1986). 'Een Groningse woordvolgorde'. In: C. Hoppenbrouwers, J. Houtman, I. Schuurman & F. Zwarts (eds.), Proeven van Taalwetenschap (TABU-special). Groningen: [z.u.]. 310-314.
Barbier, I. (1996). 'On the syntax of Dutch 'er''. In: R.L. Lippi-Green & J. Salmons (eds.), Germanic Linguistics: syntactic and diachronic. Amsterdam: Benjamins. 65 - 83.
Barbiers
Barbiers, S. (2000). Variation in the Right-Periphery: Questions for the Syntactic Atlas of the Netherlands Dialects. . Manuscript. Ongepubliceerd.
Barbiers, S. (2000). 'The Right Periphery in SOV Languages -English and Dutch.'. Linguistics Today/ The Derivation of VO and OV volume 31, 181-218.
Barbiers, S. (2000). Variation in Negation: Questions for the Syntactic Atlas of the Netherlands Dialects. Manuscript. Ongepubliceerd.
Bart, P. van & Kager, R. (1984). 'Er is hier - een alternatief voor een diagnose'. In: G. J. de Haan, M. Trommelen & W. Zonneveld (eds.), Van periferie naar kern. Dordrecht: Foris. 1-10.
Bayer, J. (1984). 'Towards an explanation of certain that-t phenomena: The COMP-node in Bavarian'. In: W. de Geest & Y. Putseys (eds.), Sentential complementation. Dordrecht/Cinnaminson: Foris Publications. 23-32.
Bayer, J. (1990). 'What Bavarian Negative Concord reveals about the Syntactic Structure of German'. In: J. Mascaro & M. Nespor (eds.), Grammar in Progress. Glow essays for Henk van Riemsdjk. Dordrecht: Foris. 13-24.
Beckering Vinckers, J. (1872). 'Fonetische voorbarigheid, een middel ter verklaring van smijns'. Taal- en Letterbode 3, 165-171.
Beek, A. van der (1998). Code - Switching: in een bidialectale gemeenschap. Scriptie. Ongepubliceerd.
Beek, A. van der (1998). Code-switching in een bidialectale gemeenschap. Paper n.a.v. cursus Talen in contact (UU). Ongepubliceerd.
Beenen, P.H.H. (1973). ''Op zich Hertes'. Beknopte spraakkunst van het dialect van Herten'. In: Beenen, P.H.H. (eds.), Dialect en volkskunde van Herten. Roermond: Poel. 13-312.
Beenen, P.H.H. (1973). Dialect en volkskunde van Herten. Roermond: Poell.
Belle, W. van & Langendonck, W. van (1992). 'The Indirect Object in Dutch'. In: W. Abraham et al. (eds.), Casus, infinitief en prepositie: bijdragen van vakgenoten over onderwerpen die hij de laatste tijd intensief heeft bestudeerd, opgedragen aan Odo Leys bij zijn vijfenzestigste verjaardag. Speciaal nummer van de Leuvensche Bijdragen: 81. 17 - 43.
Belle, W. van (1989). 'Want, omdat en aangezien: een argumentatieve analyse'. Leuvense bijdragen 78, 435-456.
Bellefroid, P. (1906). 'Limburgsche dialecten'. Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie , 888-892.
Bennis, H. & Evenaent, & Reuland, (2000). 'On the Interpretation of Functional Categories.'. In: Bennis, Evenaant en Reuland (eds.), Interface Strategies. Amsterdam: KNAW. .
Bennis, H. & Haegeman, L. (1984). 'On the status of agreement and relative clauses in West-Flemish'. In: W. de Geest & Y. Putseys (eds.), Sentential complementation. Dordrecht/Cinnaminson: Foris Publications. 33-53.
Bennis, H. & Hoekstra, T. (1989). 'PRO and the binding theory'. In: onbekend (eds.), Linguistics in the Netherlands. onbekend: onbekend. 11 - 20.
Bennis, H. & Hoekstra, T. (1989). 'Why Kaatje was not heard sing a song'. In: D. Jaspers, W. Klooster, Y. Putseys & P. Seuren (eds.), Sentential Complementation and the Lexicon: Studies in Honour of Wim de Geest. Dordrecht: Foris. 21-40.
Bennis, H. (1978). Comparative Deletion is Subdeletion. unpublished M.A. thesis, UvA. Ongepubliceerd.
Bennis, H. (1980). Coindexing and complementizer-trace phenomena. Paper delivered at GLOW conference Nijmegen. Ongepubliceerd.
Bennis, H. (1983). 'De PRO-drop-parameter en subjektloze zinnen in het Nederlands'. Spektator Groningen 12, 409 - 427.
Bennis, H. (1985). 'Het-raising'. In: onbekend (eds.), Linguistics in the Netherlands. onbekend: onbekend. 11 - 20.
Bennis, H. (1986). Gaps and Dummies. Dordrecht: Foris.
Bennis, H. (1992). 'Long Head Movement: The Position of Particles in the Verbal Cluster in Dutch'. In: R. Bok-Bennema & R. van Hout (eds.), Linguistics in the Netherlands 1992. Amsterdam: Benjamins. 37-47.
Bennis, H. (2000). 'On the Interpretation of Functional Categories'. In: H. Bennis, M. Everaert & E. Reuland (eds.), Interface Strategies. KNAW Verhandelingen, afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 180. Amsterdam: KNAW. 37-52.
Berendsen, E. (1983). 'Final devoicing, assimilation, and subject clitics in Dutch'. In: H. Bennis & W.U.S. van Lessen Kloeke (eds.), Linguistics in the Netherlands 1983. Dordrecht/Cinnaminson: Foris. 21-29.
Berendsen, E. (1983). 'Objectsclitica in het Nederlands'. Nieuwe Taalgids 76, 209 - 224.
Berendsen, E. (1986). The Phonology of Cliticization. Dordrecht: Foris.
Berg, B. van den (1963). Onderzoekingen betreffende de zinsbouw in het Nederlands. Den Haag
Berg, B. van den (1975). 'Implicaties van de d in Middelnederlands hoerdi in dergelijke'. De nieuwe taalgids 68, 169-172.
Berg, B. van den & Veen, T. van (1966). Het Utrechts als overgangstaal. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij.
Berg, B. van den (1949). 'De conjugatie van het praesens in de Noordnederlandse dialecten'. Taal & Tongval 1, 6-13.
Berg, B. van den (1949). 'De plaats van het hulpwerkwoord in de voltooide tijden in de Nederlandse bijzin'. Taal en Tongval 1/3-4, 155-165.
Berg, B. van den (1959). Het dialect van Zandvoort. Amsterdam: Noord Hollandsche Uitgevers Maatschappij.
Berg, B. van den (1977). 'Een vrij recent geval van toevoeging van een regel aan de grammatica van het Nederlands'. De Nieuwe Taalgids 70, 414-421.
Berg, B. van den (1978). 'Hun versus ze'. Nieuwe Taalgids 71, 148.
Berghe, G. van den (onbekend). 'Het subjectpronomen van de 2e persoon pluralis, enclise'. Taal & Tongval 3, 109 e.v..
Bernini (1996). UBM: H 97-1480.
Berns, J.B. (1979). 'NJ Schuurman'. Zeitschrift fur Dialektologie und Linguistiek 46, 106 - 107.
Besten, H. den & Broekhuis, H. (1992). 'Verb Projection Raising in het Nederlands'. Spektator 21, 21-34.
Besten, H. den & Broekhuis, H. (1992). 'Woordvolgorde in de werkwoordelijke eindreeks'. GLOT 12, 79-137.
Besten, H. den & Edmondson, J. (1983). 'The Verbal Complex in Continental West-Germanic'. In: W. Abraham (eds.), On the Formal Syntax of the West Germania. Amsterdam: Benjamins. 47-138.
Besten, H. den & Rutten, J. & Veenstra, T. (1988). Verb Raising, extrapositie en de derde constructie. Verslag van de onderzoeksgroep "Werkwoordclusters en 'vrije woordvolgorde'". . Manuscript. Ongepubliceerd.
Besten, H. den & Rutten, J. & Veenstra, T., e.a. (1988). Verb Raising, Extrapositie en de Derde Constructie. Paper (UvA). Ongepubliceerd.
Besten, H. den & Rutten, J. (1989). 'On Verb Raising, Extraposition and free word order in Dutch'. In: D. Jaspers, W. Klooster, Y. Putseys & P. Seuren (eds.), Sentential Complementation and the Lexicon: Studies in Honour of Wim de Geest. Dordrecht: Foris. 41-56.
Besten, H. den (1974). 'OF, of waarom of 'of' niet van 'of' kan worden afgeleid'. Spektator 3, 479-483.
Besten, H. den (1989). Studies in West Germanic Syntax. Amsterdam/Atlanta: Rodopi.
Besten, J. B. den (1989). Studies in West Germanic Syntax. Diss. KUB. Amsterdam-Atlanta,Ga: Rodopi.
Besten, J. B. den A note on Designating Lexical Delenda . Prel paper. Ongepubliceerd.
Bezoen, H. (1938). Klank- en vormleer van het dialect van de gemeente Enschede. Leiden: E.J. Brill.
Bezoen, H.L. (1948). Taal en volk van Twente. Assen: Van Gorcum.
Billiet, R. (1955). 'Schets van het dialect'. In: Billiet, R. (eds.), Toponymie van Herne. Gent: Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal-en Letterkunde. 13-21.
Blancquaert, E. (1923). 'Over dubbele ontkenningen en nog wat'. Handelingen van het Vlaamse Filologencongres 6, 60-69.
Bloemhoff, H (1998). 'Grammatika veur elkeniene (7)'. de ovend, Stellingwarfs tiedschrift 26, no. 1, 36-38.
Bloemhoff, H (1998). 'Grammatika veur elkeniene (9)'. de ovend, Stellingwarfs tiedschrift 26, no.5, 27-29.
Bloemhoff, H. (1994). 'De interaktie van fonologie en syntaxis in het Stellingwerfs'. In: G. E. Booij en J. van Marle (eds.), Dialectfonologie. Amsterdam: P. J. Meertens Instituut voor dialectologie, volkskunde en naamkunde. 9-19.
Bloemhoff, H. (1998). 'Grammatika veur elkeniene (7)'. De Ovend. Stellingwarfs tiedschrift 26, no. 1, 36-38.
Bloemhoff, H. (1998). 'Grammatika veur elkeniene (9)'. De Ovend. Stellingwarfs tiedschrift 26, no. 5, 27-29.
Bloemhoff, H. (1977). Enkele volgordeverschijnselen in het Stellingwerfs in verband met V-raising. Doctoraalscriptie Nederlands Instituut (RUG). Ongepubliceerd.
Bloemhoff, H. (1979). 'Heranalyse van een Stellingwerver oppervlaktestructuur'. In: N. Arhammar & T. Hoekema (eds.), Scripta Frisica, Tinkbondel foar Arne Spenter. Groningen: Rijksuniversiteit. 31-38.
Bloemhoff, H. (1994). 'De interaktie van fonologie en syntaxis in het Stellingwerfs'. In: G.E. Booij en J. van Marle (eds.), Dialectfonologie; Lezingen gehouden op het symposion van de afdeling Dialectologie van het P.J. Meertens-Instituut. Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut. 9-19.
Bloemhoff, H. (1995). 'The times they are a-changin': ook in 'Drents en Stellingwerfs'. In: R. Belemans & H.H.A. van de Wijngaard (eds.), Het dialectenboek: Dialect in Beweging: 100 jaar na de enquetes van Willem en Aardrijkskundig Genootschap. Waalre: Stichting Nederlandse Dialecten. 79 - 96.
Bloemhoff, Henk (1979). 'Een peer odderingsprincipes die et Stellingwarfs anbelangen'. Philologia frisica 8, 147-168.
Bloemhoff-De Bruijn, C.G.M. (1987). 'Het dialect van Windesheim'. In: Berkenvelder F.C. (eds.), Windesheim: studies over een Sallands dorp bij de IJssel. Kampen: IJsselakademie. 379-391.
Bloemhoff-de Bruijn, P. (1995). 'Lus ielu schinke of eet jullie in Overiessel liever ham?'. In: R. Belemans & H.H.A. van de Wijngaard (eds.), Het dialectenboek: Dialect in Beweging: 100 jaar na de enquetes van Willem en Aardrijkskundig Genootschap. Waalre: Stichting Nederlandse Dialecten. 97 - 121.
Bloemhoff-de Bruijn, Ph. (1982). 'Over zeggen geschreven : iets over enkelvoudsvormen t.t. in een aantal dialecten van de Veluwerand en Noordwest-Overijssel'. Driemaandelijkse bladen 34, 145-160.
Blok, D.P. & Daan , J. (1970). Van Randstad tot Landrand. Amsterdam: Noord Hollandsche Uitgevers Maatschappij.
Blom, A. & Daalder, S. (1976). 'De structurele positie van reflexieven en reciproken'. Spektator 5, 397 - 414.
Blom, A. (1977). 'Het kwantitatieve er'. Spektator 6, 387-395.
Blom, A. (1984). 'Enkele opmerkingen over te en om'. Spektator 14, 170-176.
Blom, E. (1995). " 't Kump ter niet allene op an, wa'j zekt, maor ok hoe'j 't zekt", Een onderzoek naar het dialect van de Achterhoek: het Achterhoeks dialectgeografisch en syntactisch belicht. Stageverslag P.J. Meertens Instituut. Ongepubliceerd.
Blom, E. (1996). Over orde en chaos, Parasitaire elementen en corruptie. Een optimalistische analyse van werkwoordsclusters in IPP-configuratie in ABN, standaard Fries, Achterhoeks en interferenties.
Blomme, M. (1946). De Syntaxis van het Oostendsch Dialect. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Blontia, L. (1977). Syntaktische kenmerken van het dialekt van Ruiselede. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Bloom, P. (1990). 'Subjectless Sentences in Child Language'. Linguistic Inquiry 21, nr 4, 491-504.
Boekenoogen, G.J. (1897). De Zaansche Volkstaal. Leiden: Sijthoff.
Boer, B. de (1950). Studie over het dialect van Hindeloopen. Assen: Van Gorcum.
Boer, R. de (1952). 'Vervoeging van voeg- en voornaamwoorden'. It Beaken, tydskrift fan de Fryske Akademy 14, 18 - 22.
Boer, R. de (1985). 'Ien en oar oer de aansprekfoarmen yn it Nijfrysk 1'. Pompebledden Snits 56, 264 - 265.
Boer, R. de (1986). 'Ien en oar oer de aansprekfoarmen yn it Nijfrysk 2'. Pompebledden Snits 57, 8 - 9.
Boer, R. de (1986). 'Ien en oar oer de aansprekfoarmen yn it Nijfrysk 3'. Pompebledden Snits 57, 25 - 27.
Boer, R. de (1986). 'Ien en oar oer de aansprekfoarmen yn it Nijfrysk 4'. Pompebledden Snits 57, 44 - 45.
Boer, R. de (1986). 'Ien en oar oer de aansprekfoarmen yn it Nijfrysk 5'. Pompebledden Snits 57, 56 - 57.
Boer, R. de (1986). 'Ien en oar oer de aansprekfoarmen yn it Nijfrysk 6'. Pompebledden Snits 57, 72 - 73.
Boer, R. de (1986). 'Ien en oar oer de aansprekfoarmen yn it Nijfrysk 7'. Pompebledden Snits 57, 111 - 113.
Bohnemeyer, J. (2000). 'Time Reference Across Languages - day 1, 2, 3, 4, bibliography'. LOT summer school -, -.
Boland, E.M. (1959). 'Vervoegde voegwoorden in het Oosten (II)'. Driemaandelijkse bladen NS 11, 39.
Bollekens, J. (1965). De dialecticiteit van het Antwerps. Licentiaatverhandeling KUL. Ongepubliceerd.
Bommerez, I. (2000). Syntaxis van het Roeselaars. Roeselare: Stadsbestuur Roeselare.
Bondt, M.-L. De (1973). Enkele syntaktische kenmerken van het Puurs dialekt. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Bont, A.P. de (1962). Dialekt van Kempenland. Klank- en vormleer. Assen: Van Gorcum.
Booij, G. & Meinardi, J. & Spoelman, K. (1980). Een onderzoek naar veranderingen in het Gronings; De alternantie in het presens enkelvoud en de groene volgorde. Onderzoeksverslag. Ongepubliceerd.
Booij, G.E. (1985). 'Lexical Phonology, Final Devoicing and Subject Pronouns in Dutch'. In: H. Bennis & F. Beukema (eds.), Linguistics in the Netherlands 1985. Dordrecht: Foris. .
Boonen, M. & Wijck, T. van (1992). De kleine Mezeiker grammaer. Maaseik: C.V. Het Heilig Wammes.
Bor, A. (1982). 'An aspect of word order in Frisian'. Us Wurk 31, 13-28.
Bos, G.F. (1963). Een verwaarloosd zinstype. Den Haag
Bos, G.F. (1964). Het probleem van de samengestelde zin. Den Haag: Mouton & Co.
Bos, G.F. (1972). 'Het indirect object'. Levende Talen 284, 7 e.v..
Bosch, L. (1939). Dialect van Heerde. Heerde: s.n..
Boucherij, J. (1907). De Tongval der stad Gent. Gent: A. Siffer.
Bouma, G. & Noord, G.J. van (1996). Word Order Constraints on Verb Clusters in German and Dutch. Universiteit Groningen. Ongepubliceerd.
Boutkan, D. & Kossmann, M. (1996). Het stadsdialekt van Tilburg. Klank- en vormleer. Amsterdam: P.J. Meertens - Instituut.
Bouton, A. (1946). Vormleer van het Ronsesch dialect. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Bouwman, A.C. (1918). Bijdrage tot de syntaxis der <<dat>>-zinnen in het Germaansch. Utrecht: Electrische Drukkerij L.E. Bosch & zoon.
Brachin, P. (1973). 'Een in dubbel opzicht "vreemde" constructie?'. De Nieuwe Taalgids 66, 59-60.
Brachin, P. (1974). 'Een in dubbel opzicht "vreemde" constructie'. De Nieuwe Taalgids 67, 228-234.
Brachin, P. (1976). 'Of + inversie'. De Nieuwe Taalgids 69, 38.
Brachin, P. (1977). 'Of + inversie (II)'. De Nieuwe Taalgids 70, 422.
Braecke, C. (1986). '"Zuidnederlandse" volgorde in vier constructies: een zelfde analytische tendens? '. In: M. Devos en J. Taeldeman (eds.), Vruchten van z'n akker. Gent: Rijksuniversiteit Gent. 33-45.
Braecke, C. (1983). De positie van voorzetselgroepen in tangconstructies. doctoraal proefschrift RUGent. Ongepubliceerd.
Braecke, C. (1985). 'Nederlandse syntaxis, sociolinguistiek en dialectologie'. In: J. Taeldeman en H. Dewulf (eds.), Dialect, standaardtaal en maatschappij. Leuven-Amersfoort: Acco. 45-54.
Braecke, C. (1986). '"Zuidnederlandse" volgorde in vier constructies: een zelfde analytische tendens?'. In: M. Devos & J. Taeldeman (eds.), Vruchten van z'n akker. Gent: Rijksuniversiteit. 33-45.
Bree, C. van (1975). 'Ik heb de band lek'. Forum der Letteren 16, 1-17.
Bree, C. van (1976). 'Werken op sabbat'. Meta, Mededelingenblad voor Neerlandici in Leiden 11, 13 e.v..
Bree, C. van (1977). 'Oostnederlandse lidwoordconstructies'. Meta, Mededelingenblad voor Neerlandici 12, 16 e.v..
Bree, C. van (1977). 'Oostnederlandse zinscosntructies'. Mededelingen van het Insitituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde 29, 17 e.v..
Bree, C. van (1978). 'Onderzoek naar dialectsyntaxis'. Forum der Letteren 19, 142 - 155.
Bree, C. van (1978). 'Syntactische Oost - West tegenstellingen binnen het Nederlandse taalgebied'. GLOT 1, 267 - 282.
Bree, C. van (1979). 'Bezittelijk voornaamwoord of bepaald lidwoord?'. In: M. Gerritsen (eds.), Taalveranderingen in de Nederlandse dialecten, Honderd jaar dialectvragenlijsten: 1879 - 1979. Muiderberg: Dick Couthino. 206 - 218.
Bree, C. van (1979). 'Syntactische Oost-West-tegenstellingen binnen het Nederlandse taalgebied'. Handelingen van het Nederlandse Filologen congres 35, 133 e.v..
Bree, C. van (1979). Werkgroep Test- en Enqueteertechniek. Verslag van werkgroep. Ongepubliceerd.
Bree, C. van (1981). Hebben-constructies en datiefconstrucites binnen het Nederlandse taalgebied, Een taalgeografisch onderzoek. H.I. Ambacht: Intercontinental Graphics.
Bree, C. van (1983). Het dialect van deze tijd. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden.
Bree, C. van (1985). 'Onderzoek naar de invloed van standaardtaal op het dialect. Enige methodische overwegingen'. In: J. Taeldeman & H. Dewulf (eds.), Dialect, standaardtaal en maatschappij. Leuven / Amersfoort: Acco. 203-214.
Bree, C. van (1985). 'Structuurverlies en structuurbehoud in het dialect van Haaksbergen en Enschede'. Leuvense Bijdragen 74, 1-35.
Bree, C. van (1987). 'Hebben- en datiefconstructies in het Friese en (Nederlandse) taalgebied'. In: S. Dyk & J. Hoekstra (eds.), Ta de Fryske Syntaksis. Leeuwarden: fryske akademy. 81-100.
Bree, C. van (1997). 'Wat is er met 'gaan' aan de hand?'. In: H. Nijdam, M. Gerla & K. van Dalen- Oskam (eds.), Leven in de Oudgermanistiek. Leiden: Vereniging van Oudgermanisten. 72 - 77.
Bresnan, J. & Kaplan, R. & S. Peters, (1982). 'Cross-serial dependencies in Dutch'. Linguistic Inquiry 5, 613-636.
Breukels, F. (z.j.). Anaforen en quantifiers. Een benadering van de anaforendistributie aan de hand van het Kempisch, Nederlands en Engels. Stageverslag Meertensinstituut. Ongepubliceerd.
Bricteux, I. (1988). Dialectonderzoek in Heist aan Zee. Licentiaatsverhandeling UIA. Ongepubliceerd.
Brody, M. (1995). Lexico-Logical Form. a Radically Minimalist Theory. Cambridge, Ms & London
Broeck, J. van den (1977). Social conditioning of syntactic variation in the Flemish town of Maaseik. Leuven
Broeck, J. van den (1978). Social conditioning of syntactic variation: a sociolinguistic study of the effect of social class and situation on complication of dialect and standard surface forms in Maaseik. Leuven: Jef van den Broeck.
Broecke-de Man, E.J. van den & Dieleman, M. (1981). Dialect in het Land van Axel. Terneuzen: Zeeuwse vereniging voor Dialectonderzoek.
Broecke-de Man, E.J. van den & Eggermont, J.L. (1982). Dialecten in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen 2. Kloosterzande: Jac. Duerinck-Krachten.
Broecke-de Man, E.J. van den & Eikenhout, L. (1984). Dialect op Noord-Beveland. Kruiningen: van der Peyl.
Broecke-de Man, E.J. van den & Francke, A. (1989). Dialect op Walcheren. Kruiningen: van der Peyl.
Broecke-de Man, E.J. van den & Gilst, J.A. van (1985). Dialect op Zuid-Beveland. Kruiningen: van der Peyl.
Broecke-de Man, E.J. van den & Krijger-Goedegebuure, A.A. (1986). Dialect op Tholen en St.-Philipsland. Kruiningen: van der Peyl.
Broecke-de Man, E.J. van den & Soldaat-Poortvliet, D.K. & Heerschap, P. (1988). Dialect op Goeree-Overflakkee. Ouddorp: Van Koppen.
Broecke-de Man, E.J. van den (1979). Dialect in West Zeeuwsch-Vlaanderen. Vlissingen: Pieters Groede.
Broekhuis, H. & Besten, H. den & Hoekstra, K., e.a. (1995). 'Infinitival Complementation in Dutch: On Remnant Extraposition'. Linguistic Review 12, 93-122.
Broekhuis, H. & Cornips, L. & Wind, M. de (1996). 'Inalienable Possesion in Locational Constructions: An Apparent Problem'. In: C. Cremers & M. den Dikken (eds.), Linguistics in the Netherlands. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 37 - 48.
Broekhuis, H. & Cornips, L. (1994). 'Undative Constructions'. Linguistics 32, 173 - 189.
Broekhuis, H. & Hoekstra, K. (1990). 'Verb Raising, Extrapositie en controle'. TABU 20, 153-174.
Broekhuis, H. & Klooster, W. (1998). 'Zinsnegatie en de notie numeratie: Negatieve woorden en negatief polaire uitdrukkingen'. Amsterdamse Colloquium Nederlandse taalkunde 1, 1-22.
Broekhuis, H. (1993). 'Verb Projection Raising'. Spektator 22, 28-47.
Broekhuis, H. (1997). 'Nogmaals Verb Projection Raising'. TABU 27, 1-27.
Broekhuysen, J. (1950). Studies over het dialect van Zelhem in het graafschap Zutfen. Groningen: Wolters.
Broekman, H.W. (1995). 'Verb Clusters in Germanic: The Non-Existence of the Third Construction'. In: T.F. Shannon & J.P. Snapper (eds.), The Berkeley Conference on Dutch Linguistics, Dutch Linguistics in a Changing Europe. Lanham: University Press of America. 117-130.
Brok, H. (1980). 'Schevenings uit de achttiende eeuw'. In: Kruijsen J. (eds.), Liber amicorum Weijnen. Assen: Van Gorcum. 60-65.
Bronneberg, J.J.M. (1997). 'De persoonlijke voornaamwoorden in de taal van Jabeek en omstreken'. Jaarboek Onderbanken 6, 138 - 147.
Bronneberg, J.J.M. (1998). 'De persoonlijke voornaamwoorden in de taal van Jabeek en omstreken'. Jaarboek Onderbanken 7, 109 - 118.
Brouwer, J.H. (1979). 'Ta de oansprekformen yn it 'Us Heit''. Scripta Frisica. Us Wurk 28, 65 - 68.
Bruijel, M. (1901). Het dialect van Elten-Bergh. Utrecht: Kemink & zoon.
Brussel, F. Van (1982). De dubbele werkwoordgroep in het proza van enkele Wase schrijvers. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Bucheli, C. & Glaser, E. (2001). The Syntactic Atlas of Swiss German Dialects: empirical and methodological problems (ongepubliceerde versie). Paper. Ongepubliceerd.
Burrdige, K. (1993). Syntactic change in Germanic: Aspects of language change in Germanic with particular reference to Middle Dutch. Amsterdam: John Benjamins.
Burridge, K. (1983). 'On the development of Dutch Negation'. In: H. Bennis & W.U.S. van Lessen Kloeke (eds.), Linguistics in the Netherlands 1983. Amsterdam: Van Gorcum. 31-40.
Buys, A.-M. (1974). Syntactische kenmerken van het Aalsters dialect. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Calcar, W. van (1971). Over comparatief- en vergelijingszinnen. Assen: Van Gorcum.
Calcar, W. van (1973). 'Het voegwoord 'of''. Spektator 3, 95-113.
Cardinaletti, A. & Starke, M. (1995). 'Deficient Pronouns: A view form Germanic, A study in the unified description of Germanic and Romance'. onbekend onbekend, 1 - 46.
Cardinaletti, A. (1992). 'On cliticization in Germanic languages'. Rivista di Grammatica Generativa 17, 65 - 99.
Carnel, D. (1891). Le dialecte flamand de France. Parijs: Bouillon.
Caspers-Korteweg, M.J. (1985). Van "weeg" naar "weg", Een onderzoek naar het verdwijnen van het dialect van Ooltgensplaat. Doctoraalscriptie (UL). Ongepubliceerd.
Ceha, A. (1984). Onderzoek naar de Maastrichtse vraagwoorden. Doctoraalscriptie universiteit van Nijmegen. Ongepubliceerd.
Celen, V. (1951). Het Nederlands te Duinkerke door de eeuwen heen. Oudenaarde: Sanderus.
Chambers, J. K.
Chambers, J. K. & Trudgill, P. (1998). Dialectolgy, chapter 7, 8, 9, 12. Cambridge: Cambridge University Press.
Chambers, J. K. (1998). 'Inferring Dialect from a Postal Questionnaire'. Journal of English Linguistics 26, no. 3, 222 - 246.
Chambers, J. K. (1998). 'Social Embedding of Changes in Progress'. Journal of English Linguistics 26, no. 1, 5 - 36.
Chambers, J. K. (1998+). Dialectology. To appear in International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, ed. N. J. Smelser en P. B. Baltes. Amsterdam: Elsevier Science. 26 vol. . Manuscript. Ongepubliceerd.
Chambers, J. K. (2000). World Enough and Time: Global Enclaves of the Near Future. To appear in American Speech 75. Manuscript. Ongepubliceerd.
Chomsky, Noam (1998). Minimalist Inquiries: the Framework. ?: ?.
Claessens, J.-C. (1950). Syntaxis van het dialect van Maaseik. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Clemens, E. (1976). De persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden in het dialect van Sint-Genesius-Rode. Licentiaatsverhandeling VUB. Ongepubliceerd.
Clinckemaillie, J. (1996). 'Ool koett'n en ool doen': Het dialect van Midden-West-Vlaanderen. Aartrijke: uitgeverij Emiel Decock.
Clyne, M. (1971). 'Zu anderungen im Pronominal System einiger Westgermanischer Sprachen oder Dialekte, Eine diachronische Betrachtung'. Zeitschrift fur Deutsche Philologie 90, 83 - 89.
Coetsem, F. van (1952). Het dialect van Geeraardsbergen. licentiaatsverhandeling KUL. Ongepubliceerd.
Coetsem, F. van (1960). 'De Friese relativa en conjuncties met t'. In: J.H. Brouwer & K. Heeroma (eds.), Fryske Studzjes oanbean oan Prof. Dr. J.H. Brouwer op syn sechstichste jierdei . Assen: Van Gorcum & Comp. N.V.. 327-334.
Coetsem, F. van (1960). 'Over analogie in het Germaans'. Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij van Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 14, 235-246.
Colinet, Ph. (1896). Dialect van Aalst. Lier: Joseph Van In.
Coppen, P. A. (1985). 'De aard van het quantitatieve er'. de Nieuwe Taalgids 78, 149-163.
Coppen, P.-A. & Klein, M. (1992). 'Het einde van verb raising'. In: M. Klein (eds.), Nieuwe Eskapades in de Neerlandistiek: Opstellen van vrienden voor M.C. van der Toorn bij zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Groningen: Wolters-Noordhoff. 32-46.
Coppen, P.A. (1996 - 1997). 'Als dit 't nou eens was'. Neder-L Nijmegen 5, 9609.16.
Cornips, L. & Broekhuis, H. (1997). 'Inalienable Possession in Locational Constructions'. Lingua 101, 185 - 209.
Cornips, L. & Hulk, A. (1995). 'Toch nog zicht op 'zich''. Tabu 3, 121 - 124.
Cornips, L. & Hulk, A. (1996). 'Ergative reflexives in Heerlen Dutch and French'. Studia Linguistica 50, 1 - 21.
Cornips, L. & Jongenburger, W. (2000). Het design en de methodologie van het SAND-project. manuscript. Ongepubliceerd.
Cornips, L. (1991). 'Possessive object constructions in Heerlens'. Linguistics in the Netherlands , 21-30.
Cornips, L. (1992). 'Sociologische en taalkundige aspecten van het Algemeen Nederlands in Heerlen'. In: Goossens J., Hagen A. en Hout R. van (eds.), Stadsdialecten. Gent: De Schutter. 66-80.
Cornips, L. (1992). 'Syntactic Interference in a bilingual community: The use of reflexive in intransitive variants of causative verbs'. Intercultural Communication Studies 2, 23 - 41.
Cornips, L. (1994). Syntactische variatie in het Algemeen Nederlands van Heerlen. Amsterdam: IFOTT.
Cornips, L. (1996). 'De betrouwbaarheid van de dialect-enquete Willems (1885)'. Gramma 5, 61 - 76.
Cornips, L. (1996). 'The spread of the reflexive adjunct middle in the Limburg dialects: 1885 - 1994'. In: C. Cremers & M. den Dikken (eds.), Linguistics in the Netherlands. Amsterdam / philadelphia: John Benjamins. 49 - 60.
Cornips, L. (1998). 'Affected Objects in Heerlen Dutch and Romance'. Language in Contrast 1, 191 - 210.
Cornips, L. (1998). 'De hardnekkige vooroordelen over de regionale doen+infinitief-constructie'. Forum der Letteren 35-4, 282-294.
Cornips, L. (1998). 'Syntactic Variation, parameters, and social distribution'. Language Variation and Change 10, 1 - 21.
Cosijn, P.J. (1872). 'Assimilatie in het Nederlandsch'. Taal- en letterbode 3, 270-274.
Coussemaker, E. De (1859). Quelques recherches sur le dialecte Flamand de France. Dunkerque: [s.u.].
Craenenbroeck, J. & Koppen, M. (2000). On the pronominal system of Dutch dialects. HIL-paper. Ongepubliceerd.
Crompvoets , H. (1980). 'Het Meijels: een overwegend Brabants dialect'. In: Kruijsen J. (eds.), Liber amicorum Weijnen. Assen: Van Gorcum. 36-45.
Cubber, W. De (1968). De splitsing van scheidbaar samengestelde werkwoorden in hedendaags proza. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Cubber, W. de (1986). '"...wat er den dag te voren is voorgevallen te Lokeren...", Bijdragen tot de studie van de dubbele werkwoordgroep'. In: M. Devos & J. Taeldeman (eds.), Vruchten van zijn akker, Opstellen van (oud-)medewerkers en oud-studenten voor prof. V.F. Vanacker. Gent: Rijksuniversiteit. 63-78.
Daan, J, (1969). 'Ons oude huis'. Taal & Tongval 21, 112-114.
Daan, J. & Blok, D.P. (1969). Van Randstad tot Landrand. Bijdragen en Mededelingen der Dialectcommissie van de KNAW. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij.
Daan, J. & Heeroma, K. (1965). Zuidhollands. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij.
Daan, J. (1957). 'Betrekkingen tussen het Fries en het Noordhollands'. It Beaken 19, 197-205.
Daan, J. (1958). 'Assewe - assese'. Taal en Tongval 10, 62.
Daan, J. (1959). 'Dat ik uit school kwam...'. Taal en Tongval 11, 121-125.
Daan, J. (1960). 'As. Voegwoord in dubitatieve objectszinnen'. In: J.H. Brouwer & K. Heeroma (eds.), Fryske Studzjes oanbean oan Prof. Dr. J.H. Brouwer op syn sechstichste jierdei . Assen: Van Gorcum & Comp. N.V.. 345-349.
Daan, J. (1963). 'Een tegenstelling tussen Oost en West'. Driemaandelijkse Bladen 15, 46 - 50.
Daan, J. (1970). 'Kruimelwerk. Sporen van Noordhollands in vroeger eeuwen'. In: onbekend (eds.), Zijn akker is de taal. Den Haag: Bert Bakker / Daamen n.v.. 67-72.
Daan, J. (1971). 'Verschuiven van isoglossen'. Taal & Tongval 23, 77-79.
Daan, J. (1978). ''A Dutch Puzzle": pronomina van de 2e persoon enkelvoud'. Verslag van het zesde colloquium van docenten in de Neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten 6, 95 - 107.
Daan, J. (1982). 'Oost-Gelderlandnummer'. Taal en tongval 34, 1-105.
Daan, J.C. & Kaiser, L. (1942). 'Het dialect van Urk'. In: Meertens P.J. & Kaiser L. (eds.), Het eiland Urk. Alphen aan den Rijn: Samsom. 273-500.
Daan, J.C. (1950). Wieringer land en leven in de taal. Alphen aan de Rijn: s.n..
Daems, Fr. (1981). 'Sectie Nederlandse Taalkunde: een eigen syntactische norm in Vlaanderen? Volgordevariatie in werkwoordgroepen'. Handelingen 36e Nederlandse Filologencongres -, 119-125.
Daems, Fr. (1981). 'Een eigen syntactische norm in Vlaanderen? Volgordevariatie in werkwoordgroepen'. Handelingen 36e Ned. Filologencongres 36, 119-125.
Damsteegt, B.C. (1953). 'Het ('t) en een ('n) '. Nieuwe Taalgids 46, 272 - 273.
Debrabandere, F. (1976). 'De SVf-woordorde in zinnen met aanloop'. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 50, 87-97.
Debrabandere, F. (1986). 'Westvlaams en algemeen Nederlands'. Taal & Tongval 23, 88-93.
Debrabandere, F. (1986). Het Kortrijks dialect. Kortrijk: De Leiegouw.
Debruyne, G. (1967). Enkele syntactische kenmerken van het dialect van Esen. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Decrock, H. (1976). Het ABN van Torhoutse dialectsprekers. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Dedem, S. van (1990). Over de geschiedenis van de redengevende voegwoorden in het Nederlands. Doctoralscriptie. Ongepubliceerd.
Defrancq, B. (1998). 'A short survey of 'wh-conjunctions' combinations'. Contragram: Quarterly Newsletter of the Contrastive Grammar Research Group of the Ghent University nr. 13 (march 1998), 4-8.
Dek, J. (1934). Het Kruiningsche dialect II. Middelburg: J.C. & W. Altdorfer.
Deneire, B. (1990). 'Het Poperings dialect en parallellismen met het Engels'. Aan schreve 20, 115-117.
Deprez, K. & Geerts, G. (1977). 'Lexicale en Pronominale standaardisatie'. Antwerp Papers in Linguistics 13, onbekend.
Deprez, K. & Geerts, G. (1980). 'Pronominale problemen: ge, u en je in Duffel-Lier'. Leuvense bijdragen 69, 257-381.
Deschuymere, A. (1969). Taalkundige studie van het dialect van Wevelgem en geografisch onderzoek van de omgeving. Licentiaatsverhandeling KUL. Ongepubliceerd.
Desmet, R. (1983). Hier spreekt men...Hals. Halle: Ducro.
Desmyter, M. (1950). Syntaxis van het Oudenaards dialect. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Deunk, G.H. (1977). Het dialect van Winterswijk, deel II (Grammatika van het Winterswijks). Groningen: Salland.
Develder, F. (1969). Syntaktische kenmerken van het Menens dialekt. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Devos, M. (1986). 'Het persoonlijk voornaamwoord 2e pers. enk. in het Westvlaams: geografie en historiek'. In: M. Devos & J. Taeldeman (eds.), Vruchten van zijn akker, Opstellen van (oud-) medewerkers en oud-studenten voor Prof. dr. V. F. Vanacker. Gent: Seminarie voor Nederlandse Taalkunde en Vlaamse Dialectologie. 167 - 191.
Dierckx, C. (1978). Vergelijkende studie van enkele syntactische kenmerken van het Balens en het Wingens dialect. Licentiaatsverhandeling RUG. Ongepubliceerd.
Diesing, M. (1992). Indefinites. Cambridge, Ms & London: MIT Press.
Dijck, M. Van (1950). Proeve van syntaxis van het Antwerps dialect. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Dik, S.C. (1981). 'Embedded themes in spoken Dutch: two ways out'. In: Predication and expression in functional grammar (eds.), A.M. Bolkestein e.a.. London: Academic Press. 113-124.
Dikken, M. den & Hoekstra, E. (1997). 'Parasitic Participles'. Linguistics 35, 1057-1089.
Dikken, M. den (1988). The Syntax of Movement Rules Affecting Verbs and Verbal Constituents. Doctoraalscriptie (RUL). Ongepubliceerd.
Dikken, M. den (1989). 'Verb Projection Raising en de analyse van het IPP-effect'. TABU 19, 59-75.
Dikken, M. den (1994). 'Auxiliaries & Participles'. NELS 24, 65-79.
Dikken, M. den (1994). 'Minimalist Verb (Projection) Raising'. In: J.-W. (eds.), GAGL 37. Minimalism and Kayne's Asymmetry Hypothesis. Groningen: [z.u.]. ?.
Dikken, M. den (1995). 'Verb (Projection) Raising, Scope, and Uniform Phrase Structure'. In: (eds.), Proceedings of the North Eastern Linguistics Society Annual Meeting (NELS 25). [z.p.]: [z.u.]. ?.
Dikken, M. den (1996). 'The Minimal Links of Verb (Projection) Raising'. In: W. Abraham, S.D. Epstein, H. Thrainsson & C.J.-W. Zwart (eds.), Minimal Ideas: Syntactic Studies in the Minimalist Framework. Amsterdam: Benjamins. 67-96.
Dobrovie-Sorin, C. (1990). 'Clitic Doubling, Wh-Movement, and Quantification in Romanian'. Linguistic Inquiry 21, no. 3, 351-397.
Dols, W. (1942-1947). 'Iets over Limburgsche Dialecten'. Publ. Soc. Hist. et Arch. dans le Limburg 78-83, 129-147.
Dols, W. (1996). 'Iets over Limburgsche dialecten'. In: Wijngaard, H. van de (eds.), Een eeuw Limburgse dialectologie. Hasselt/Maastricht: Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde / Vereniging Veldeke. 182-199.
Donck, E. van der (1980). Maaseik en zijn Maaslandse taal.
Dowty (kopie), (1979). Word Meaning and Montague Grammar, chapter 3: Interval semantics and the progrssive tense. ?: ?.
Droege, G. (1970-1971). 'Het oorspronkelijke er (Gotisch is) in het Fries en het Limburgs'. Land zonder grenzen 5, 5-7.
Droste, F.G. (1961). 'Structuurverhoudingen in de categorie van het pronomen personale'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 78, 168 - 198.
Duinhoven, A.M. & Marle, J. van (1973). ''Wat holp vrienden verholen?' Een verdwenen infinitiefconstructie'. Spektator 3, 241-263.
Duinhoven, A.M. & Riem Vis, F.A.M. (1989). 'Of terug naar af: over het heden en verleden van een voegwoord'. De Nieuwe Taalgids 79, 114-133.
Duinhoven, A.M. (1975). 'Nobel die coninc hadde ghedaen sijn hof crayeren ouer al. De ontwikkeling van participium + infinitief tot infinitief + infinitief'. In: R. Jansen-Sieben, S. de Vriendt & R. Willemyns (eds.), Spel van Zinnen. Album A. van Loey. Brussel: [z.u.]. 89-99.
Duinhoven, A.M. (1988). 'Taalverandering door herinterpretatie. Diachroon onderzoek naar vorm en betekenis der voltooide tijden'. In: J.A. Leuvensteijn (eds.), Uitgangspunten en Toepassingen. Taalkundige studies over Middelnederlands en zestiende- en zeventiende-eeuws Nederlands. Amsterdam: [z.u.]. 7-33.
Dupont, J. (1910). 'Het dialect van Bree'. Leuvense Bijdragen 9, 193-212.
Dyk, S. & Hoekstra, J. (1987). 'I oersjoch fan 'e studzje fan 'e Fryske syntaksis'. In: Dyk, S. en J. Hoekstra (eds.), Ta de Fryske syntaksis. Leeuwarden: Fryske Akademy. 7-37.
Dyk, S. (1997). Noun Incorporation in Frisian. Leeuwarden: Fryske Akademy. Dissertatie RuG.
Eeckhoudt, L. van (1993). 'Het Wambeeks dialect'. In: Eeckhoudt L. van, Sergooris L. en Timmermans A. (eds.), Wambeek: bijdragen tot de geschiedenis. Wambeek: Davidsfonds. 525-528.
Eering, H. (1992). Gebruik en Betekenis van het werkwoord 'gaan': Historisch, Synchroon en Taalgeografisch beschouwd. Doctoraal scriptie vakgroep Nederlands RUL, nummer 525. Ongepubliceerd.
Eerzamen, F. den (1924). 'Bijdragen tot de kennis van het Goereese dialect'. Nieuwe Taalgids 18, 246-252 en 284-297.
Eerzamen, F. den (1937). 'Over de voornaamwoorden in het Goerees'. Onze Taaltuin 6, 132 - 137.
Eggers, L. (1978). Syntaktische beschrijving van het Oostends dialekt. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Eising, G. & Koopmans, W. & Wieberdink, M. (1981). Een onderzoek naar interferentie in de vervoeging van het zwakke werkwoord en de volgorde in de bijzin in het Fries van Abbega. Doctoraalscriptie Groningen. Ongepubliceerd.
Elffers- van Ketel, E.H.C. (1976 - 1977). 'Wij'. Tabu 7, 30.
Elias, M. & Verweij, H. (1973). 'Verslag werkgroep 'Eigenschappen van normaal taalgebruik''. SAT-blad 15, 60-64.
Elias, M. (1977). Plat-Haags. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
Elias, M. (1980). 'Enige aspekten van het Haagse stadsdialekt'. In: Geerts G. en Hagen A. (eds.), Sociolinguistische Studies 1. Groningen: s.n.. 80-96.
Elst, A. ver (1976). Uit het dialekt van Zemst, Weerde en Eppegem. Zemst: VTB-VAB.
Elst, A. ver (1986). Uit het dialekt van Nieuw-Zemst:Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst.. Zemst : VTB-VAB.
Ende, A.L. van den (1985). '"Kommie uit Rotterdam dan?": enkele aspecten van het Rotterdams'. Taal en tongval 37, 165-186.
Endepols, H.J.E. (1926). 'Het pronomen 'doe' in Maastricht'. Nieuwe Taalgids 20, 149.
Endepols, H.J.E. (1933). Mestreechter spraok. Maastricht: Van Aelst.
Entjes, H. (1970). Die Mundart des Dorfes Vriezenveen. Groningen: Sasland.
Entjes, H. (1974). Dialecten in Nederland. Haren: Knoop & Niemeijer.
Entjes, H. (1975). ''Hun mond is droog van de dorst' en Oostnederlandse varianten'. In: G. Kazemier & P.P.J. van Caspel (eds.), Taal- en Letterkundig gastenboek voor Prof. dr. G.A. van Es. Groningen: Archief voor de Nederlandse Syntaxis. 41 - 47.
Entjes, H. (1976). 'De schipper likte zijn lippen af'. Driemaandelijkse Bladen 28, 55 - 69.
Entjes, H. (1976). 'Over volkstaal en syntax'. Driemaandelijkse Bladen 28, 11 e.v..
Entjes, H. (1983). 'Doedijnen in de Nederlandse dialecten'. Taal & Tongval 35, 53 - 58.
Es, G.A. van 'Concurrenten van 'doe' en 'als' in de functie van aspectische voegwoorden'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 74, 20-42, 189-212.
Es, G.A. van (1950). 'Dialectologie en syntaxis'. In: anoniem (eds.), Album aangeboden aan Prof. Dr. L. Grootaers. Leuven: St Alfonsdrukkerij. 205-225.
Es, G.A. van (1951). 'Syntactische vormen van de concessieve modaliteit in het Nederlands'. Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 68, 253-295.
Es, G.A. van (1953). 'Voegwoordelijke verbindingen ter uitdrukking van de conditionele (hypothetische) modaliteit in het Nederlands'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 71, 1-119.
Es, G.A. van (1970). 'Functies en structuren van reflexieve verbindingen in het Nederlands'. Nieuwe Taalgids 63, 362 - 376 & 417 - 432.
Evans, G. (1980). 'Pronouns, Quantifiers, and Relative Clauses (I)'. In: M. Platt (eds.), Reference, Truth and Reality. London: Routledge, Kegan and Paul. ??-??.
Everaert, M. (1980). 'Inherent reflexive verbs and the 'zich' 'zichzelf' distribution in Dutch'. Utrecht Working Papers in Linguistics onbekend, 1 - 48.
Everaert, M. (1981). 'Zich'. In: onbekend (eds.), Linguistics in the Netherlands. onbekend: onbekend. 73 - 83.
Everaert, M. (1986). The Syntax of Reflexivization. Dordrecht: Foris Publications.
Everaert, M. (1991). 'Contextual determination of the anaphor/pronominal distinction'. In: J. Koster & E. Reuland (eds.), Long-distance anaphora. Cambridge: Cambridge University Press. 77 - 118.
Evers, A. (1974). 'Ik heb het warm (een transformationele benadering)'. Handelingen van het Nederlandse filologencongres 35, 104 e.v..
Evers, A. (1975). The Transformational Cycle in Dutch and German. Utrecht: Rijksuniversiteit. Dissertatie.
Evers, A. (1982). 'Twee functionele principes voor de regel "Verschuif het werkwoord"'. GLOT 1, 11-30.
Evers, A. (1984). 'Are V-headed composita dissolved by the inflection factor?'. In: G. J. de Haan, M. Trommelen & W. Zonneveld (eds.), van periferie naar kern. Dordrecht: Foris. 63-72.
Eylenbosch, E. (1960). 'Uit de volkstaal van het Payottenland'. Taal en Tongval 12, 168-177.
Eynde, K. van den & Maes, A. (1981). 'Pronominale paradigmen en basissemantiek in de verbale constructies: beknopte schets voor een pronominale syntaxis van het Nederlands'. Handelingen van het Vlaamse Philologencongres 33, 346 - 356.
Fleischer, J. (2000+). Prepositon Stranding in German Dialects (ongepubliceerde versie). Manuscript. Ongepubliceerd.
Flikweert, M. (1994). Wat hoor -ik te jou zeggen? Over het verschijnen van een pronomen tussen werkwoordsstam en flexiemorfeem, in kindertaal en enkele Nederlandse dialecten. Doctoraal scriptie Universiteit van Utrecht. Ongepubliceerd.
Fodor, J. D. & Sag, I. (1982). 'Referential and Quantificational Indefinites'. Linguistics & Philosophy 5, 355-398.
Fokkema, K. (1937). Het stadsfries: een bijdrage tot de geschiedenis en de grammatica van het dialect van Leeuwarden. Assen: Van Gorcum & Comp.
Fokkema, K. (1969). 'De historie van enkele pronomina in het Westlauwers Fries'. In: K. Fokkema (eds.), Nei wider kimen, Kar ut syn forsprate skriften. Groningen: Wolters-Noordhof. 280 - 291.
Fokkema, K. (1969). 'De nominatief 'jo' een interne Friese ontwikkeling'. In: K. Fokkema (eds.), Nei wider kimen, Kar ut syn forsprate skriften. Groningen: Wolters-Noordhof. 127 - 135.
Fokkema, K. (1969). 'Dou hast en dou hest'. In: K. Fokkema (eds.), Nei wider kimen, Kar ut syn forsprate skriften. Groningen: Wolters-Noordhof. 265 - 273.
Fokkema, K. (1969). 'Het Westfries en het Stadsfries in het defensief'. In: K. Fokkema (eds.), Nei wider kimen, Kar ut syn forsprate skriften. Groningen: Wolters-Noordhof. 280 - 291.
Fokkema, K. (1969). Nei wider kimen, kar ut syn forsprate skriften. Groningen: Wolters-Noordhof.
Folkertsma, E.B. (1954). 'Underskikking yn Njonkenskikkende Foarm'. De Pompebledden 25, 65-66.
Foncke, R. (1932). Uit het Mechelsch dialekt. Mechelen: Dierickx.
Fortuin, A. (1974). Het ABN van Aalsterse dialectsprekers. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Frank, J. (1898). 'Schriften zur Limburgischen sprache und Litteratur'. Taal & Letteren 8, 49-52, 105-109, 135-138, 337-341, 387-392, 415-421, 463-475, 503-515.
Frings, T. & Linke, E. (1963). 'Westgermanische Pronomen an Nordsee und Rhein'. In: S. Gutenbrunner et al (eds.), Wissenschaft von Deutscher Sprache und Dichtung: Methode, Probleme, Aufgaben, Festschrift fur Friedrich Maurer zum 65. geburtstag, am 5. januar 1963. Stuttgart: Ernst Klett Verlag. 91 - 117.
Frings, Th. & Ginneken, J. van (1919). 'zur Geschichte des Niederfrankischen in Limburg'. Zeitschrift fur Deutsche Mundarten 1, 7 - 208.
Frings, Th. (1964). 'H-pronomina - Eine Ingwaonische Welle'. Taal & Tongval 16, 100 - 102.
Frings, Th. (1971). 'Possesivpronomen zwischen Niederlandisch und Deutsch'. Beitrage zur Deutsche Sprache und Literatur 91, 153 - 174.
Gaytant, E. (1999). Een onderzoek naar het betekenis- en toepassingscomplex en de valentiepatronen van de werkwoorden GAAN en LOPEN. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Geenen, L. (1937/38). 'De Limburgsche woordschikking in proza en poezie'. Onze taaltuin 6, 129-130.
Geenen, L. (Z.J). Zinsvormen in het Limburgh. ms., Archief van Ginneken. Ongepubliceerd.
Geeraerts, D. (1992). 'Pronominale masculiniseringsparameters in Vlaanderen'. In: H. Bennis & J.W. de Vries (eds.), De binnenbouw van het Nederlands, Een bundel artikelen voor Piet Paardekooper. Dordrecht: ICG publications. 73 - 84.
Geerts, G. (1975). 'Van 'gij' naar 'jij' en 'u''. In: G. Kazemier & P.P.J. van Caspel (eds.), Taal- en Letterkundig gastenboek voor Prof. dr. G.A. van Es. Groningen: Archief voor de Nederlandse Syntaxis. 47 - 54.
Geest , W.P.F. de (1990). 'Universele Grammatica op de Gentse toer. De relevantie van Clitisering met Doubletten voor het Principes-en-Parameters-Model van de Generatieve Grammatica.'. Taal en Tongval Themanummer: Dialectsyntaxis 3, 108-124.
Geest, W. de (1970). 'Infinitiefconstructies bij Verba Sentiendi'. Studia Linguistica 3, 33e.v..
Geest, W. de (1990). 'Universele grammatica op de Gentse toer, De relevantie van clitisering met doubletten voor het Principes-en-Parameters-Model van de Generatieve Grammatica'. Taal & Tongval themanummer 3, dialectsyntaxis, 108 - 124.
Geest, W. de (1990). Complementizer Agreement, Clitic Doubling, and Clitic Climbing in the Ghent Dialect. Paper presented at the ESF workshop on Clitics and Other Non-Lexical Categories, University of Tilburg, Ferbuary. Ongepubliceerd.
Geest, W. de (1993). 'Cliticization and Clitic Doubling in East Flemish'. In: T.F. Shannon & J.P. Snapper (eds.), The Berkely Conference on Dutch Linguistics, Dutch Linguistics in a changing Europe. Lanham/ New York/London: Publications of the American Association for Netherlandic Studies. 151 - 170.
Gerristen, M. (1981). 'Jan liep uit de tuin uit'. nze taal 50, 82-83.
Gerritsen, G.H. (1989). De resistentie van een vestingstadje, Een onderzoek naar structuurverlies & structuurbehoud in het dialect van Bredevoort. Doctoraalscriptie vakgroep Nederlands RUL, nummer 344. Ongepubliceerd.
Gerritsen, M. (1993). 'The Methodology of the Syntactic Atlas of Dutch (AND)'. In: Wolfgang Viereck (eds.), Proceedings of the international congress of dialectologists: Historical Dialectology and Linguistic Change. Stuttgart: Franz Steiner Verslag. 343-367.
Gerritsen, M. (1999). 'Divergence of dialects in a linguistic laboratory near the Belgian-Dutch-German border: Similar Dialects under the influence of different standard languages'. Language Variation and Change 11, 43-65.
Gerritsen, M. (1999). 'Divergence of dialects in a linguistic laboratory near the Belgian-Dutch-German border: Similar dialects under the influence of different standard languages. '. Language Variation and Change 11, 43-65.
Gerritsen, M. (1978). 'De opkomst van SOV-patronen in het Nederlands in verband met woordvolgordeveranderingen in de Germaanse talen'. In: J.G. Kooij (eds.), Aspekten van woordvolgorde in het Nederlands. Leiden: Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde. 3-39.
Gerritsen, M. (1979). Taalverandering in Nederlandse dialecten. Honderd jaar dialectvragenlijsten 1879-1979. Muiderberg
Gerritsen, M. (1987). Syntaktische verandering in controlezinnen. Dordrecht: ICG Printing.
Gerritsen, M. (1991). Atlas van de Nederlandse Dialectsyntaxis (AND), deel I & II (kaarten). Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut.
Gestel, F. Ch. van (1973). 'Recensie van W; van Calcar "Over comparatief- en vergelijkingszinnen"'. De Nieuwe Taalgids 66, 424-428.
Gestel, F. van (1996). 'Leonie Cornips, Syntactische variatie in het Algemeen Nederlands van Heerlen'. Nederlandse Taalkunde 1, 320 - 325.
Gevers, J. (1954). Proeve van een syntaxis van het Brees dialect. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Ghijsen, H.C.M. & Meertens, P.J. & Weijnen, A. (1944). Zeeuwsche dialectproblemen. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij.
Giannakidou, A. (1997). The landscape of polarity items, Diss. Rijksuniversiteit Groningen.
Giesbers, H. & Kroon, S. (1985). 'Dialect en standaardtaal in Ottersum; de sociodialectologische ontwikkeling van een Nederlands dorpsgemeenschap'. In: J. Taeldeman & H. Dewulf (eds.), Dialect, standaardtaal en maatschappij. Leuven / Amersfoort: Acco. 89-105.
Giesbers, H. (1983-84). '"Doe jij lief spelen?" Notities over het perifrastisch doen'. Medelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde 19, 57-76.
Giesbers, H. (1986). 'Code-switching, dialectverlies en dialectbehoud'. Taal & Tongval 38, 128-145.
Giesbers, H. (1989). Code-switching tussen dialect en standaardtaal. Diss. K. U. Nijmegen. Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut.
Ginneken, J. van (1935). 'De vorm van den imperatief'. Onze Taaltuin 4, 239-247.
Ginneken, J. van (1935). 'Moeten. Een semantische proeve over taal en levensbeschouwing'. Onze Taaltuin 4, 177-179.
Ginneken, J. van (1938). 'De vervoeging der onderschikkende voegwoorden en voornaamwoorden'. Onze Taaltuin 8, 1-11.
Ginneken, J. van (1939). 'De vervoegde voegwoorden en de Slavische conditionals'. Onze Taaltuin 8, 33-41.
Ginneken, J. van (1954). Drie Waterlandse dialecten. Dl. I: Grammatica, phonologie, klankleer. bez. door A. Weynen. Alphen a/d Rijn: Samson.
Goede, A. de (1943). 'Iets over het Utrechtse stadsdialect'. Jaarboek Oud-Utrecht , 132-146.
Goeman, A. (-). Structurele aspecten: mogelijkheden tot en beperkingen op voegwoordvervoeging. Manuscript. Ongepubliceerd.
Goeman, A. & Reenen, P. van (1985). 'A Data base of Modern Dutch dialects, shortening and lengthening of long vowels in verb forms'. In: A. Goeman & P. van Reenen (eds.), VU Working Papers in Linguistics 19. Amsterdam: V.U. Amsterdam. .
Goeman, A. & Reenen, P. van (1985). 'Wordfinal t-Deletion in Dutch Dialects: the role of conceptualprominence, articulatory complexity, paradigmatic properties, token frequency and geographical distribution'. In: A. Goeman & P. van Reenen (eds.), VU Working Papers in Linguistics 16. Amsterdam: V.U. Amsterdam. .
Goeman, A. & Reenen, P. van (1986). 'Klank- en vormeigenschappen van ...'. Onze taal 55, 8-10.
Goeman, A. (1980). 'COMP-agreement?'. In: W. Zonneveld & F. Weerman (eds.), Linguistics in the Netherlands 1979. Dordrecht: Foris Publications. 291-306.
Goeman, A. (1983). 'Aspecten van de vervoeging van het presens'. Bijdragen en mededelingen van de dialectencommissie van de KNAW 49, .
Goeman, A. (1984). 'Harmonie tussen vocaal en consonant. Problemen voor de metrische theorie van de syllabe'. Spektator 14, 197-202.
Goeman, A. (1987). 'T-deletie of nul-suffix. De rol van frequentie in de werkwoordsmorfologie van oostelijke dialecten'. In: A. Goeman, G. de Schutter & J. Taeldeman (eds.), T&T Themanummer 1, Morfologie. ....68-86.
Goeman, A. (1992). 'De Presensvervoeging in de dialecten van het Nederlands; ja-nee versus gradueel'. Taal & Tongval 44, 97-139.
Goeman, A. (1992). 'Voorbeelden van Paardekooper z'n "vaste aansluiting": Werkwoordsuffigering in enclise bij monosyllabische werkwoorden, 2e persoon enkelvoud'. In: H. Bennis & J.W. de Vries (eds.), De binnenbouw van het Nederlands, Een bundel artikelen voor Piet Paardekooper. Dordrecht: ICG publications. 95 - 106.
Goeman, A. (1993). 'Der Einheitsplural im Presens Indikativ der (Ost)Niederlandischen Dialekte. Synchrone und Diachrone Variation: rezente Dialekterhebungen und mittelalterliche Urkunde'. Niederdeutsches Jahrbuch, Jahrbuch des Vereins fur niederdeutsche Sprachforschung 116, 134-169.
Goeman, A. (z.j.). Structurele aspecten: mogelijkheden tot en beperkingen op voegwoordvervoeging. Ms. Ongepubliceerd.
Goeman, A.C. (1979). ''Ik zij(n)' versus 'ik ben' gedurende honderd jaar'. In: M. Gerritsen (eds.), Taalveranderingen in de Nederlandse dialecten, Honderd jaar dialectvragenlijsten: 1879 - 1979. Muiderberg: Dick Couthino. 219 - 230.
Goeman, A.C.M. (1976). 'Aspecten van de vervoeging van het presens'. Bijdragen en Mededelingen der Dialectcommissie van de KNAW nr. 49, .
Goeman, A.C.M. (1980). 'Werkwoordsuitgangen bij voegwoorden in de bijzin'. Onze Taal 49, 35.
Goeman, A.C.M. (1984). Klank- en vormverschijnselen van het dialect van Zoetermeer. Amsterdam: P.J. Meertens-instituut.
Goeman, T. (1997). 'Historiografie van het onderzoek naar voegwoordvervoeging: een bibliografisch overzicht (1821-1996)'. In: E. Hoekstra & C. Smits (eds.), Vervoegde voegwoorden. Amsterdam: P.J. Meertensinstituut. 112-145.
Goemans, L. (1897). Het dialect van Leuven. Lier: Joseph Van In.
Gompel, F. van (1971). 'Taal te Mol'. In: Gompel F. van (eds.), Profiel van Mol. Mol: Tafelronde 47. 38-92.
Gompel, W. van (1993 - 1994). 'Wittet nog?'. Scheeper Reusel 5, 25.
Goossens, J. & Verheyden, J. (1970). 'De preteritiumvormen van de zwakke werkwoorden in het zuiden van het Nederlandse taalgebied'. In: onbekend (eds.), Zijn akker is de taal. Den Haag: Bert Bakker / Daamen n.v.. 133-147.
Goossens, J. (1964). 'een tweede Limburgs gerundium'. 16, 103-106.
Goossens, J. (1970). '"Belgisch beschaafd Nederlands" en Brabantse expansie'. De Nieuwe Taalgids (Van Haeringennummer) , 54-70.
Goossens, J. (1977). Inleiding tot de Nederlandse Dialectologie. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Goossens, J. (1992). 'Dialecten in het centrale zuidnederlandse stedennetwerk'. In: Goossens J., Hagen A. en Hout R. van (eds.), Stadsdialecten. Gent: De Schutter. 29-47.
Goossens, J. (1993). 'Ein Pronomen in der Isolatien: Limburgisch 'du, dich, dein''. In: K.J. Mattheimer et al (eds.), Vielvalt des Deutschen: Festschrift fur Werner Besch. Frankfurt am Main: Peter Lang. 103 - 110.
Goossens, J. (1994). 'Zu den personalpronomina im Rhein- und Maasland'. In: K. Mattheier & P, Wiesinger (eds.), Dialektologie des Deutschen: Forschungsstand und Entwicklungstendenzen. Tuebingen: Niemeyer. 45 - 48.
Goossens, L. (1959). Het werkwoord 'moeten' in het Zuidnederlands. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Goossens, L. (1961). 'Moeten in de Zuidnederlandse hypothetische zin: een gallicisme?'. Taal & tongval 13, 5-12.
Goossens, P. (1969). 'Pronominalia in het land van Maas en Rijn'. Taal & Tongval 21, 161 - 168.
Goyvaerts, D. & Vriendt, S. de (1989). 'Assimilation and Sandhi in Brussels'. Leuvense bijdragen 78, 1-93.
Graef, J. de (1995). Het Antwerps dialect. Antwerpen: Facet.
Grange, C. & Haegeman, L. (1989). 'Subordinate clauses: adjuncts or arguments: The status of 'het' in Dutch'. In: D. Jaspers et al. (eds.), Sentential complementation and the lexicon. Dordrecht/Providence: Foris. 155-171.
Greenbaum (1973). UBM VV 2178.
Greenbaum (1976). UBM VV 2178.
Grootaers, L. (1909). 'Het dialect van Tongeren I'. Leuvense Bijdragen 8, 101-258 en 267-353.
Grootaers, L. (1910). 'Het dialect van Tongeren II'. Leuvense Bijdragen 9, 1-36 en 122-178.
Groote, C. de (1991). Dialect en Standaardtaal aan weerszijden van de Belgisch-Nederlandse Rijksgrens, een empirsche onderzoek naar dialect en standaardtaal van Axelaren, Hulstenaren, Heikanters en Stekenaren. Doctoraal sciptie vakgroep Nederlands RUL, nummer 429. Ongepubliceerd.
Gunnink, J. (1908). Het dialect van Kampen en omstreken. Kampen: J.H. Kok.
Gysseling, M. (1975). 'Het ontstaan van 'hun''. In: G. Kazemier & P.P.J. van Caspel (eds.), Taal- en Letterkundig gastenboek voor Prof. dr. G.A. van Es. Groningen: Archief voor de Nederlandse Syntaxis. 61 - 61.
Haan, G. de & Scholten, T. (1984). 'Waarom om?'. Spektator 14, 203-207.
Haan, G. de & Weerman, F. (1986). 'Finiteness and Verb Fronting in Frisian'. In: H. Haider & M. Prinzhorn (eds.), Verb Second Phenomena in Germanic Languages. Dordrecht/Riverton: Foris Publications. .
Haan, G. de (1987). 'De Syntacticus als Frisist'. In: S. Dyk & J. Hoekstra (eds.), Ta de Fryske Syntaksis. Ljouwert: Fryske Academy. 57-80.
Haan, G. de (1988). 'Cave Eclecticum'. Tydskrift foar Fryske Taalkunde 4, 66-80.
Haan, G. de (1990). 'De Friese Imperativus-Pro-Infinitivo'. Taal en Tongval, themanummer 3, 87-107.
Haan, G. de (1990). 'Hoofd- en bijzinnen: Traditie en progressie'. In: (eds.), Handelingen van het 40e Nederlandse Filologencongres. Den Haag....203-213.
Haan, G. de (1994). 'Inflection and Cliticisation in Frisian, -sto, -ste, -st'. North Western European Language Evolution 23, 75 - 90.
Haan, G. de (1996). 'Recent Changes in the Verbal Cluster of Frisian'. In: A. Petersen & H. Nielsen (eds.), Festschrift Nils Erhammar. [z.p.]: Nowele 28/29. 171-184.
Haan, G. de (1998). 'Taalferoaring troch taalkontakt'. Philologia Frisica anno 1996 [z.jg.], 93-116.
Haan, G.J. de & Verkuyl, H.J. (1978). 'Over dingen die voorbijgaan'. Forum der Letteren 19, 165 e.v..
Haan, G.J. de (1983). 'The Position of the Finite Verb in Modern West Frisian'. In: N. Danielsen et al. (eds.), Friserstudier III. Odense: [z.u.]. 37-48.
Haan, G.J. de (1984). 'Bare infinitivals in Frisian and the nature of INFL'. In: H. Bennis & W.U.S. van Lessen Kloeke (eds.), Linguistics in the Netherlands 1984. Dordrecht: Foris. 45-51.
Haan, G.J. de (1984). 'Friese kortstaarten'. In: G.J. de Haan, Mieke Trommelen & W. Zonneveld (eds.), Van periferie naar kern. Dordrecht: Foris. 73-80.
Haan, G.J. de (1992). 'The Verbal Complex in Frisian'. Tydskrift foar Frisistyk 41/3-4, 59-92.
Haan, G.J. de (1993). 'The Third Construction in Frisian'. In: W. Abraham & J. Bayer (eds.), Dialektsyntax. [z.p.]: [z.u.]. 117-130.
Haan, G.J. de (1997). 'Contact-induced changes in Modern West Frisian'. Us Wurk 46, 61-89.
Haan, G.J. de (1997). 'Voegwoordcongruentie in het Fries'. In: E. Hoekstra & C. Smits (eds.), Vervoegde voegwoorden. Amsterdam: P.J. Meertensinstituut. 50-67.
Haan, Tj. w. R. de (1952). 'Praten hald ik net fan'. de Pompebledden 23, 14-15.
Haar, D. van der (1967). Gaellemuun en 'et Gaellemunegers. Een studie over Genemuiden en het Genemuider dialect. Nijmegen: Thoben Offset.
Hadderingh, H. (1980). 'Momentopname van de aftakeling van 'doe' in Zuidwest-Drente op grond van overwegend negentiende-eeuwse dialectteksten'. Driemaandelijkse bladen 32, 127-137.
Haegeman (1991). MI: Linguistic review.
Haegeman (1993). UBM VV 5041.
Haegeman, L. (??). The External Possessor Construction in West Flemish (ongepubliceerde versie). Manuscript. Ongepubliceerd.
Haegeman, L. & Grange, C. (1989). 'Subordinate clauses: adjuncts or arguments. The status of 'het' in Dutch'. In: D. Jaspers et al. (eds.), Sentential complementation and the lexicon, studies in honour of Wim van der Geest. Dordrecht: Foris. 155 - 173.
Haegeman, L. & Riemsdijk, H. van (1986). 'Verb Projection Raising, Scope, and the Typology of Rules Affecting Verbs'. Linguistic Inquiry 17-3, 417-466.
Haegeman, L. & Rizzi, R. (1991). 'Negative Heads and the NEG criterion'. The Linguistic Review VOL 8, 233-252.
Haegeman, L. & Zanuttini, R. (1996). 'Negative Concord in West Flemish'. In: A. Belletti & L. Rizzi (eds.), Parameters & Functional Heads. Oxford: Oxford University Press. 117-180.
Haegeman, L. (1983). 'Die en Dat in West-Flemish relative clauses'. In: H. Bennis & W.U.S/ van lessen-Kloeke (eds.), Linguistics in the Netherlands. Dordrecht: Foris. 83-91.
Haegeman, L. (1983). Complementisers and INFL in Flemish Dialects. paper presented at the Linguistics Association of Great Britain, Spring Meeting Sheffield. Ongepubliceerd.
Haegeman, L. (1984). 'Complementiser agreement, extraction and pro-drop in West-Flemish'. In: H. Borer (eds.), Clitics and Syntactic Theory (Syntax and Semantics 18). [z.p.]: [z.u.]. [z.p.].
Haegeman, L. (1985). 'INFL, COMP and Nominative case Assignment in Flemish Infinitivals'. In: P. Muysken & H. van Riemsdijk (eds.), Features and Projections. Dordrecht: Foris. 123-137.
Haegeman, L. (1986). 'The double object construction in West Flemish'. Linguistic Review 5, 281 - 299.
Haegeman, L. (1988). 'Verb Projection Raising and the Multidimensionsal Analysis: Some Empirical Problems'. Linguistic Inquiry 19-4, 671-683.
Haegeman, L. (1990). 'Subject Pronouns and Subject Clitics in West Flemish'. Linguistic Review 7, 333 - 363.
Haegeman, L. (1990). 'The syntax of motional goan in WF'. In: R. Bok-Bennema & P. Coopmans (eds.), Linguistics in the Netherlands. Dordrecht: Foris. 81-90.
Haegeman, L. (1991). 'Enkele opmerkingen over de analyse van 'eentwa''. Taal & Tongval 43, 159-168.
Haegeman, L. (1991). 'On the Relevance of Clitic Placement for the Analysis of Subject Initial Verb Second in West Flemish'. Rivista di grammatica generativa 19, 59 - 102.
Haegeman, L. (1991). 'Subject Clitics and Clitic Doubling in West Flemish'. In: H. van Riemsdijk & L. Rizzi (eds.), Clitics and their hosts. Tilburg: ESF-Eurotype / Themegroup 8 clitics. 99 - 154.
Haegeman, L. (1992). 'Negation in West Flemish and the Neg Criterion'. In: K. Boderick (eds.), Proceedings of the NELS Conference 22. Delaware: ????. ??-??.
Haegeman, L. (1992). 'The distribution of object pronouns in West Flemish'. In: L. Rizzi (eds.), Clitics in Romance and Germanic, Eurotyp Working Papers 3. onbekend: onbekend. 33 - 76.
Haegeman, L. (1992). Theory and description in generative syntax. A case study in West Flemish. Cambridge: Cambridge University Press.
Haegeman, L. (1993). 'Some Speculations on Argument Shift, Clitics and Crossing in West Flemish'. In: W. Abraham & J. Bayer (eds.), Dialectsyntax. Sonderheft Linguistische Berichte. Opladen: Westdeutscher Verlag. 131 - 160.
Haegeman, L. (1993). 'The morphology and Distribution of Object Clitics in West Flemish'. Studia Linguistica 47, 57 - 59.
Haegeman, L. (1994). 'Verb Raising as Verb Projection Raising: Some Empirical Problems'. Linguistic Inquiry 25-3, 509-522.
Haegeman, L. (1995). 'IPP Constructions and V-movement in West Flemish'. Geneva Generative Papers 3, 50-77.
Haegeman, L. (1995). The Syntax of Negation. Cambridge: Cambridge University Press.
Haegeman, L. (1996). 'Finite V-movement in embedded clauses in West Flemish'. South African Journal of Linguistics Suppl. 29, 69-104.
Haegeman, L. (1998). 'De distribitie van het negatieve morfeem en- in het Westvlaams'. Amsterdams colloquium Nederlandse taalkunde 1, 73-100.
Haegeman, L. (1998). 'Extraposed Clauses in West Germanic SOV Languages'. In: M. Starke & E. Haeberli (eds.), Geneva Generative Papers 6.1. [z.p.]: [z.u.]. 61-70.
Haegeman, L. (1998). 'Gender in West-Flemish'. Geneva Generative Papers (GenGenP) 6, 28 - 49.
Haegeman, L. (1998). 'Gender in West-Flemish'. Geneva Generative Papers (GenGenP) 6, 61 - 70.
Haegeman, L. (1998). 'V-positions and the middle field in West Flemish'. Syntax 1, 259-299.
Haegeman, L. (1998). 'Verb movement in embedded clauses'. Linguistic Inquiry 29, 631-656.
Haegeman, L. (2000). The External Possessor Construction in West Flemish. Manuscript. Ongepubliceerd.
Haegeman, L. (2001). Some notes on DP-internal negative doubling (komt in de electronische bundel). Manuscript. Ongepubliceerd.
Haeringen, C. van (1983). 'Is tat juist, op tie manier?'. Taal & Tongval 7, 49 - 58.
Haeringen, C.B. van (17). 'Friese elementen in het Hollands'. De Nieuwe Taalgids 1923, 1-16.
Haeringen, C.B. van (1939). 'Congruerende voegwoorden'. Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 58, 161-176.
Haeringen, C.B. van (1940). 'De taaie levenskracht van het sterke werkwoord'. De Nieuwe Taalgids 34, 241-255.
Haeringen, C.B. van (1947). '"Tangconstructies" en reacties daarop'. De Nieuwe Taalgids 40, 1-7.
Haeringen, C.B. van (1950). 'De hoofdvormen van het Nederlandse werkwoord'. De Nieuwe Taalgids 43, 20-28.
Haeringen, C.B. van (1950). 'Iets over het voorvoegsel in het verleden deelwoord'. Driemaandelijkse bladen 2, 109-116.
Haeringen, C.B. van (1952). 'Merkwaardige vormen van de werkwoorden doen, gaan, slaan, staan en zien'. In: W.A.P. Smit et al. (eds.), Gramarie, Keur uit het werk van zijn hoogleraarstijd. Assen: Van Gorcum. 128 - 133.
Haeringen, C.B. van (1954). 'ZIJN en WEZEN'. Taal en Tongval 6, 167-171.
Haeringen, C.B. van (1956). 'Nederlands tussen Duits en Engels'. In: onbekend (eds.), Algemene aspecten van de grote cultuurtalen. Den Haag: Servire. 27-97.
Haeringen, C.B. van (1958). 'Vervoegde voegwoorden in het Oosten'. Driemaandelijkse bladen NS 10, 115-124.
Haeringen, C.B. van (1962). Neerlandica.
Haeringen, C.B. van (1967). ''Tijdens' als voegwoord'. De Nieuwe Taalgids 60, 25.
Haeringen, C.B. van (1969). ''Saksische' sprokkelingen'. Driemaandelijkse bladen 21, 77-90.
Haeringen, C.B. van (1974). 'Emfatische herhaling'. Driemaandelijkse bladen 24, 65-69.
Haeseryn, e.a. (1997). Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen: Wolters-Noordfoff.
Haeseryn, W. (1986). 'Onderzoek naar grammaticale normen in het Nederlands'. In: M. Devos & J. Taeldeman (eds.), Vruchten van zijn akker, Opstellen van (oud-)medewerkers en oud-studenten voor prof. V.F. Vanacker. Gent: Rijksuniversiteit. 215-227.
Haeseryn, W. (1990). Syntactische normen in het Nederlands, Een empirisch onderzoek naar volgordevariatie in de werkwoordelijke eindgroep. [z.p.]: [z.u.]. Diss. KUN.
Haest, R. (1986). 'Het is strengelyk verboden van vliegers op-te-laeten in de straeten'. In: M. Devos & J. Taeldeman (eds.), Vruchten van zijn akker. Opstellen van (oud-)medewerkers en oud-studenten voor Prof. V.F. Vanacker. Gent: Seminarie voor Nederlandse taalkunde en Vlaamse dialectologie. 229-236.
Hagen, A. (1981). Standaardtaal en dialectsprekende kinderen.
Haider, H. (1984). 'Topic, Focus and V-second'. GAGL 21, 72-120.
Hake, J.A. vor der (1915). 'De ondergang van het pronomen 'du''. Nieuwe Taalgids 9, 241 - 249, 296 - 297.
Hake, J.A. vor der De aanspreekvormen in 't Nederlandsch. : Dissertatie.
Hamann, C. (1993). 'The categorial status of Quantified Nominals'. Linguistische Berichte 136, 438-454.
Hannay, M. & Vester, E. (1987). 'Non-restrictive relatives and the representation of complex sentences'. In: J. van der Auwera & L. Goossens (eds.), Ins and outs of the predication. Dordrecht: Foris Publications. 39-52.
Harbert, W. (1983). 'Germanic Reflexives and the Implementation of Binding Conditions'. In: I. Rauch & G. Carr (eds.), Language Change. Indiana: University Press. 89 - 127.
Harmelen, L. van (1990). Een deenksldag en een goonsdag en een woensdag in Twente. Doctoraalscriptie. Ongepubliceerd.
Hartevelt, A. & Hoekstra, E. (1999). 'De derde constructie'. TABU 29, 179-184.
Haver, T. van (s.d.). Dialect van Sint-Niklaas. Licentiaatsverhandeling KUL. Ongepubliceerd.
Haverkort, M. (1993). 'Romance and Germanic Clitics: A comparision of their Syntactic Behaviour'. In: T.F. Shannon & J.P. Snapper (eds.), The Berkely Conference on Dutch Linguistics, Dutch Linguistics in a changing Europe. Lanham/ New York/London: Publications of the American Association for Netherlandic Studies. 131 - 150.
Haverkort, M. (1995). 'Een kanttekening bij scrambling'. Tabu squibnummer 25, 153 - 155.
Havers, W. (k1911). Untersuchungen zur Kasussyntax der indogermanischen Sprachen. Strassbrug: onbekend.
Heeroma, K. & Naarding, J. (1964). Oostnederlands. 's Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg.
Heeroma, K. (1938). 'Jullie'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 57, 80 - 82.
Heeroma, K. (1942). ''elkaar''. Nieuwe Taalgids 36, 218 - 222.
Heeroma, K. (1942). 'Aantekeningen bij "Het prefix in het verleden deelwoord"'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 1942, 13-23.
Heeroma, K. (1942). 'Een Fries substraat in Noord-Holland?'. Bijdragen en Mededelingen der Dialecten-Commissie van de NederlandseAkademie van Wetenschappen 2, 26-35.
Heeroma, K. (1963). 'De geografische indeling der Oostnederlandse volkstaal'. Taal en Tongval 15, 175-181.
Heeroma, K. (1964). 'De pronominale vorm haar'. Taal en Tongval 16, 120-124.
Heijden, E.M.R. van der & Klein, M. (1995). 'Rekenkundige voegwoorden: de 'logica' van samentrekkingen'. De Nieuwe Taalgids 88, 22-38.
Heijden, E.M.R. van der (1999). Tussen nevenschikking en onderschikking: een onderzoek naar verschillende vormen van verbinding in het Nederlands. Den Haag: Holland Academic Graphics.
Heim, I. (1982). The Semantics of Definite and Indefinite Nouns Phrases, Diss. Umass.
Helten, W. van (1882). 'Bijdragen tot de Dietsche grammatica II. Een tweede persoon enkelv. op -TST(E) of -TS'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 2, 49-51.
Hendrikx, A.W.L.P. (1997). 'Het voegwoord 'tot' ten onrechte miskend in het Venloos'. Veldeke 72, 76.
Hermans, E. (1964). Syntaxis van Hulshouts dialekt. Licentiaatsverhandeling KUL. Ongepubliceerd.
Hermkens, H.M. (1968). Verzorgd Nederlands. Den Bosch: Malmberg.
Hermodsson, L. (1952). Reflexive und intrasitive Verba im alteren Westgermanischen. Uppsala: Almquist & Wiksells Boktyckeri.
Hertog, C.H. den (1973). Nederlandse spraakkunst. Deel II. De leer van de samengestelde zin. Amsterdam
Hessmann, P. (1993). 'Kontrastive Grammatik des Personalpronomens (Deutsch - Niederlaendisch)'. In: W. Roggausch (eds.), Germanistentreffen Belgien - Niederlande - Luxemburg - Deutschland 1992. Bonn: Deutscher Akademischer Austauschdienst. 313 - 325.
Hiemstra, I. (1986). 'Some aspects of WH-questions in Frisian'. In: N. Danielsen e.a. (eds.), Friserstudier IV/V. Odense: Universitetsforlag. 97-110.
Hiemstra, S.T. (1995). 'Is it ofst(o) of oftst(o)?'. Pompebledden Snits 66, 21.
Higginbotham, J. (1987). 'Indefiniteness and Predication'. In: E. Reuland & A. ter Meulen (eds.), The Representation of (In)Definiteness. Cambridge, Ms: The MIT Press. 43-70.
Hinrichs, E. (1986). 'Temporal Anaphora in Discourses of English'. Linguistics and Philosophy 9, 63-82.
Hinterholzl, R. (1997). 'A VP-based Aproach to Verb Raising'. Proceedings of the North Eastern Linguistics Society Annual Meeting 27, 187-201.
Hinterholzl, R. (1998). 'The Syntax of IPP Constructions and the Structure of the Lower Middlefield in Westgermanic'. Proceedings of the 22nd Annual Penn Linguistics Colloquium: UPenn Working Papers in Linguistics 5.1, 59-70.
Hoe, L. Van (1981). Enkele syntaktische kenmerken van het dialekt van Melle. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Hoebeke, M. (1975). 'Voorzetselconstructies met infinitief + te in een Zuidnederlands dialect'. In: G. Kazemier & P.P.J. van Caspel (eds.), Taal- en letterkundig gastenboek voor Prof. Dr. G.A. van Es. Groningen: Archief voor de Nederlandse Syntaxis. 67-84.
Hoek, T. van den (1971). 'Woordvolgorde en konstituentenstruktuur'. Spektator 1, 125-135.
Hoek, T. van den (1978). 'Over regelvolgordes en volgorderegels'. In: A. van Berkel et al. (eds.), Proeven van Neerlandistiek. Groningen: Nederlands Instituut Groningen. 177-196.
Hoek, Th. van den (1971). 'Opmerkingen over zinscomplementatie'. Studia neerlandica 7, 189-215.
Hoek, Th. van den (1971). 'Veel speelgoed is gevaarlijk'. Tabu 1, 7-8.
Hoek, Th. van den (1986). 'Nog een ontspoorde woordgroep'. In: C. Hoppenbrouwers, J. Houtman, I. Schuurman & F. Zwarts (eds.), Proeven van Taalwetenschap (TABU-special). Groningen: [z.u.]. 261-267.
Hoekema, T. (1955). 'Konjugaesje, kumulphoby of folksetymologyske analyse fan enklisefoarmingen?'. It Beaken 17, 13-18.
Hoekema, T. (1958). 'In spesifyk Frysk syntagme I'. Us Wurk 7, 17-23.
Hoekema, T. (1959). 'In spesifyk Frysk syntagme II'. Us Wurk 8, 85-88.
Hoekema, T. (1961). 'Jan Jelles Hof over al-as-dat-oft-of'. Us Wurk 10, 17-19.
Hoekema, T. (1963). 'Drie syntagmen uit oostelijk Friesland'. Driemaandelijkse bladen 15, 72-76.
Hoekema, T. (1984). 'Fan taal en tongslach, 5: (h)j-pronomina en har enklityske komponint'. Us Wurk 33, 91 - 95.
Hoekema, T. (1985). 'Ta de bynwurden jef/of en jefta/ofta'. Us Wurk 34, 51-65.
Hoekema, T. (1988). 'Ta de grinzen fan de imperativus pro infinitivo (IPI)'. Us Wurk 37, 74-81.
Hoekema, T. (1989). 'It fergetten relativum dy'tst (dist) en de relaasje tusken pronominaal antesedint en relative bysin'. Us Wurk 38, 141 - 144.
Hoekema, T. (1990). 'De bynwurden as, at, dat, of, oft'. Us Wurk 39, 64-76.
Hoekema, T.B. (1971). 'Sentences with Imperativus pro Infinitivo'. Us Wurk 20, 61-73.
Hoekema, T.B. (1975). 'Sentences with Imperativus pro Infinitivo II'. Us Wurk 24, 35-48.
Hoeksema (1983). UBM DT 2279.
Hoeksema, J. (1980-81). 'Verbale verstrengeling ontstrengeld'. Spektator 10, 221-249.
Hoeksema, J. (1985). 'Wazdat: Contracted Forms and Verb Second in Dutch'. In: J.T. Faarlund (eds.), Germanic Linguistics. onbekend: onbekend. onbekend.
Hoeksema, J. (1986). 'Some theoretical consequences of Dutch complementizer agreement'. In: (eds.), Proceedings of the Berkeley Linguistic Society. ....147-158.
Hoeksema, J. (1988). 'A Constraint on Governors in the West Germanic Verb Cluster '. In: M. Everaert, A. Evers, R. Huybrechts & M. Trommelen (eds.), Morphology and Modularity. Dordrecht: Foris. 147-161.
Hoeksema, J. (1995). 'Nevenschikking onder te'. TABU 25-3, 156-157.
Hoeksema, J. (1999). 'Recensie van 'Vervoegde Voegwoorden' van E. Hoekstra en C. Smits'. Driemaandelijkse bladen 51, 28-34.
Hoekstra, E. (2000). Analysing Linear Asymmetries in the Verb Clusters of Dutch and Frisian and their Dialects. Paper. Ongepubliceerd.
Hoekstra, E. & Blom, E. (1996). 'IPP en werkwoordsvolgorde in het Achterhoeks'. Taal en Tongval 48, 72-83.
Hoekstra, E. & Smits, C. (1997). 'Vervoegde voegwoorden in de Nederlandse dialecten: een aantal generalisaties'. In: E. Hoekstra & C. Smits (eds.), Vervoegde voegwoorden. Amsterdam: P.J. Meertensinstituut. 6-30.
Hoekstra, E. & Smits, C. (1999). Everything you always Wanted to Know about Complementizer Agreement. Ms. Meertensinstituut. Ongepubliceerd.
Hoekstra, E. & Taanman, W. (1996). 'Een West-Friese gradatie van het Infinitivus-pro-Participio effect'. Nederlandse Taalkunde 1, 13-25.
Hoekstra, E. & Zwart, J-W. (1994). 'De structuur van de CP, Functionele Projecties voor Topics en Vraagwoorden in het Nederlands'. Spektator 23, 191 - 212.
Hoekstra, E. & Zwart, J-W. (1997). 'Weer functionele projecties'. Nederlandse Taalkunde 2, 121 - 132.
Hoekstra, E. & Zwart, J.W. (1992). Topicalisatie in het Nederlands. Paper presented at the TABU-dag Groningen, June. Ongepubliceerd.
Hoekstra, E. (1991). Licensing conditions on phrase structure. Dissertation University of Groningen. Ongepubliceerd.
Hoekstra, E. (1992). 'Generative Grammar meets Dialectal Variation'. In: D. Gilbers & S. Looyenga (eds.), Language and Cognition 2. Groningen....133-143.
Hoekstra, E. (1993). 'Dialectal variation inside CP as parametric variation'. In: W. Abraham & J. Bayer (eds.), Dialektsyntax. Opladen: Westdeutscher Verlag. 161-179.
Hoekstra, E. (1993). 'Over de implicaties van enkele morfosyntactische eigenaardigheden in Westfriese dialecten'. Taal en Tongval 45, 135-154.
Hoekstra, E. (1993). 'Some implications of number agreement on COMP'. In: F. Drijkoningen & K. Hengeveld (eds.), Linguistics in the Netherlands 1993. Amsterdam: Benjamins. 61-68.
Hoekstra, E. (1994). 'Agreement and the Nature of Specifiers'. Groninger Arbeiten zur Germanistischen Linguistiek, Minimalism and Kayne's Asymmetry Hypothesis 37, 159 - 168.
Hoekstra, E. (1994). 'Expletive replacement, verb second and coordination'. The Linguistic Review 11, 285-297.
Hoekstra, E. (1994). 'Overtollige voegwoorden en de volgorde of + interrogativum relativum'. De Nieuwe Taalgids 87, 314-321.
Hoekstra, E. (1994). 'Positie- en Bewegingsaspect bij Selectie van de Infinitief op -E of -EN in het Westfries en het Fries'. Taal en Tongval 46-1, 66-73.
Hoekstra, E. (1994). 'Woordvolgorde en het Infinitivus-pro-Participo Effect in het Zaans'. Taal & Tongval 46, 132-141.
Hoekstra, E. (1994). Agreement and Head-Incorporation in LF. Ms. P.J. Meertensinstituut Amsterdam. Ongepubliceerd.
Hoekstra, E. (1995). 'Ik denk dat Jan en dat Piet elkaar niet mogen'. Tabu, squibnummer deel 1 25, 158 - 159.
Hoekstra, E. (1996). 'Veel of een bult, 'veel' als een negatief-polair item in het Noordoosten'. Driemaandelijkse Bladen 48, 159-165.
Hoekstra, E. (1997). 'Passieve causatief en passieve perceptief'. TABU 27, 124-128.
Hoekstra, E. (1997). 'Selectierestricties van het hulpwerkwoord KOMEN'. TABU 27, 48-56.
Hoekstra, E. (1997). 'Werkwoorden van rust in het Ruinens en varianten in de Germania'. Driemaandelijke Bladen 49, 97-112.
Hoekstra, E. (1998). 'Analysing Linear Asymmetries in the Verb Clusters of Dutch and Frisian and their Dialects'. In: D. Beerman, D. LeBlanc & H. van Riemsdijk (eds.), Rightward Movement. Amsterdam: Benjamins. 153-169.
Hoekstra, E. (1998). 'De drie stamgebieden en de gebiedende wijs meervoud van "zijn"'. TABU 28, 133-142.
Hoekstra, E. (1998). 'De gebiedende wijs en de 2e persoon meervoud van "zijn"'. TABU 28, 168-174.
Hoekstra, E. (1998). 'Iets over de werkwoordsvolgorde in "dat ie komen kijken is"'. TABU 27, 171-177.
Hoekstra, E. (1998). 'Nomenincorporatie in finiete werkwoordsvormen en de methodologie van het vragen stellen'. TABU 28, 88-97.
Hoekstra, E. (1999). 'De opkomst van het aspektuele hulpwerkwoord liggen'. TABU 29, 43-47.
Hoekstra, E. (1999). 'Schakeringspartikels en gevoelsmodaliteiten'. TABU 29, 97-102.
Hoekstra, E. (1999). 'Uitgang van infinitief na modaal hulpwerkwoord en na te'. TABU 29, 141-146.
Hoekstra, E. (1999). On the Parametrisation of Functional Projections in CP. Ms. Royal Dutch Academy of Sciences. Ongepubliceerd.
Hoekstra, J. (1997). The syntax of infinitives in Frisian. Hoofdstuk 2: 'Verb Second' en de 'imperativus pro infinitivo' in het Fries . Groningen: R.U.G.
Hoekstra, J. & Maracz, L. (1989). 'On the Position of Inflection in West-Germanic'. Working Papers in Scandinavian Syntax 44, 75 - 88.
Hoekstra, J. & Maracz, L. (1989). 'Some implications of T-to-C-movement in Frisian'. In: H. Bennis & A. van Kemenade (eds.), Linguistics in the Netherlands. Dordrecht: Foris. 81 - 90.
Hoekstra, J. (1987). ''Verb second' en de 'imperativus pro infinitivo' in het Fries'. TABU 17, 96-121.
Hoekstra, J. (1987). 'Stjonkert dast biste!'. Taalsnipel 52, .
Hoekstra, J. (1990). 'Trijetiidwurdkonstruksjes'. It Beaken 52, 59-95.
Hoekstra, J. (1991). 'Expletive der and resumptive pro in Frisian'. Leuvensche Bijdragen 80, 61-80.
Hoekstra, J. (1993). The split CP hypothesis and the Frisian complementiser system. Ms. Fryske Akademy, Leeuwarden. Ongepubliceerd.
Hoekstra, J. (1994). 'Pronouns and case. On the distribution of Frisian 'harren' and 'se' 'them''. Leuvense Bijdragen 83, 47-65.
Hoekstra, J. (1996). 'Transitive Pronouns and Gender Syncretism in Ferin Oeoemrang (North-Frisian)'. Nowele-odense 27, 45 - 66.
Hoekstra, J. (1997). 'Pro-drop, clitisering en voegwoordcongruentie in het Westgermaans'. In: E. Hoekstra & C. Smits (eds.), Vervoegde voegwoorden. Amsterdam: P.J. Meertensinstituut. 68-86.
Hoekstra, J. (1997). The syntax of infinitives in Frisian. Leeuwarden: Fryske Akademy.
Hoekstra, J. (1998). 'R-ynfoeging yn it Wangereagersk'. Us Wurk 47, 25 - 48.
Hoekstra, T. & Hulst, H. van der & Nijhof, J. (1976). 'De possesieve datief'. Meta, Mededelingenblad voor Neerlandici in Leiden 10, 13 - 15.
Hoekstra, T. & Roberts, I. (1993). 'Middles in Dutch and English'. In: E. Reuland & W. Abraham (eds.), Knowledge and language vol. II, lexical and conceptual structure. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 185 - 222.
Hoekstra, T. (1978). 'De status en plaats van het indirect object'. In: J.G. Kooij (eds.), Aspekten van de woordvolgorde in het Nederlands . Leiden: onbekend. 40 e.v..
Hoekstra, T. (1982). Government and Left-Right Asymmetry between Dutch and English. Ms. University of Leiden. Ongepubliceerd.
Hoeufft, J.H. (1836). Proeve van Bredaasch Taaleigen. Breda: [z.u.].
Hof, M. van 't & Coppen, P.A. & Trienes, J. et al. (1980). 'Een kwantitatief onderzoek naar de interpretatie van dubbelzinnige pronomina'. Gramma Nijmegen 4, 103 - 115.
Hol, A. (1937). Een tegenstelling Noord-Zuid in de praeteritia en participia van sterke werkwoorden.
Hol, A.R. (1947). 'De n na stemloze vocaal in werkwoordsvormen'. Hand. Top. Dial. 21, 237-288.
Hol, A.R. (1951). 'Hij'. Nieuwe Taalgids 44, 179 - 181.
Hol, A.R. (1955). 'Het meervoud van het praesens in onze oostelijke dialecten'. Taal en Tongval 7, 160-175.
Hol, A.R. (1965). ''De G in 'Hij heeft het' en in 'Ik, gij (enk.), hij en gij (meerv.) doet het' en dergelijke ww-vormen''. Taal en Tongval 17, 32-40.
Hol, A.R. (onbekend). 'De noordergrens van het pronomen 'gij''. Taal & tongval 5, 71 e.v..
Hol, A.R. (onbekend). 'De noordergrens van het pronomen 'gij''. Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 55, 225 e.v..
Honselaar, W. (1987). 'Zijn vs. Hebben in het samengesteld perfectum'. De Nieuwe Taalgids 80, 55-68.
Hoogendijk, D.W. (1986). 'Enkele facetten van de Krimpenerwaardse streektaal in relatie tot de Nederlandse standaardtaal'. Taal en Tongval 38/1-2, 33-45.
Hoorde, L. Van (1970). Syntactische kenmerken van het Wetters dialect. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Hoppenbrouwers, C. (1990). Het regiolect, Van dialect tot Algemeen Nederlands. Muiderberg: Coutinho.
Horn, L. (1985). 'Metalinguistic Negation and Pragmatic Ambiguity'. Language 61, 121-174.
Horn, L. (1989). A Natural History of Negation. Chicago: The University of Chicago Press.
Horst, J. M. van den (1997). 'Recensie van S. Howe: The Personal Pronouns in the Germanic Languages. A Study of Personal Pronoun Morphology and Change in the Germanic Languages from the first records to the present day'. Leuvense bijdragen 86, 233-236.
Horst, J.M. van den (1988). 'Dat is wat hun vaak doen, Hun als voorbeeld van taalverandering'. Onze Taal 57, 82 - 84.
Horst, J.M. van den (1988). 'Over relatief 'wat' en 'dat''. De Nieuwe Taalgids 81, 194-205.
Horst, J.M. van der (1984). 'Over vorm en inhoud van bijzinnen'. In: (eds.), Vorm en Functie in Tekst en Taal. Leiden: Vakgroep voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 154-179.
Horst, J.M. van der (1990). 'Is weglating van het voegwoord dat typisch voor 19e-eeuwse vrouwen?'. In: J.B. den Besten et al. (eds.), Vragende wijs: vragen over tekst, taal en taalgeschiedenis: bundel aangeboden aan Leopold Peeters bij zijn afscheid als Hoogleraar Historische Taalkunde van het Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Rodopi. 95-103.
Houben, J.H.H. (1905). Het dialect der stad Maastricht. Maastricht: Leiter-Nypels.
Howe, S. (1996). The personal pronouns in the Germanic languages: a study of personal pronoun morphology and change in the Germanic languages from the first records to the present day. Berlijn: De Gruyter.
Huizinga, D.J. (1933). 'Over de conditioneele voegwoorden "in" en "ende"'. Onze Taaltuin 1, 309-312.
Huybregts, R. (1976). 'Overlapping dependencies in Dutch'. Utrecht Working Papers in Linguistics 1, 24-65.
Huybregts, R. (1983). Cross-serial dependencies and the form of syntactic structure. Paper read at the Brussels Conference on Sentential Complementation. Ongepubliceerd.
Huybregts, R. (1991). 'Allosteric Agreeement in VSO Languages'. In: F. Drijkoningen & A. van Kemenade (eds.), Linguistics in the Netherlands 1991. Amsterdam: Benjamins. 81-90.
Huyge, M. (1982). Enkele syntaktische kenmerken van het Hillegems dialekt. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Huystee, M. van (1992). Het perfectum : een verkennend onderzoek naar de betekenis en het gebruik. Doctoraalscriptie. Ongepubliceerd.
IJbema, A. (1996). Het IPP-effect. Doctoraalscriptie ATW (RuG). Ongepubliceerd.
IJbema, A. (1996). Het IPP-effect. Doctoraalscriptie. Ongepubliceerd.
IJbema, A. (1997). 'Der IPP-Effekt im Deutschen und Niederlandischen'. GAGL 40, 137-163.
Jacob, W.G.J.A. (1937). Het dialect van Grave. 's Hertogenbosch: Teulings.
Jacobs, E. (1984). 'Bijna alle mannen rijden te hard'. In: G. J. de Haan, M. Trommelen & W. Zonneveld (eds.), Van periferie naar kern. Dordrecht: Foris. ??-??.
Jacobs, E. (1986). 'Polarity-sensitivity and generalized quantifiers'. In: F. Beukema & A. Hulk (eds.), Linguistics in the Netherlands. Dordrecht: foris. 123-130.
Jacobs, J. (1927). Het Westvlaamsch. Groningen: Wolters.
Jansen, F. (1978). 'Discourse as a testing ground for syntactic rules: deletion of sentence initial elements in spoken Dutch'. In: W.U. Dressler & W. Meid (eds.), Proceedings of the 12th international congress of linguists. Innsbruck....544-548.
Jansen, F. (1978). 'Sentence Initial Elements in Spoken Dutch'. In: Zonneveld, W. (eds.), Linguistics in the Netherlands 1974-1976. Lisse: The Peter De Ridder Press. 102-108.
Jansen, F. (1979). '?'. In: M. van de Velde & W. Vandeweghe (eds.), Sprachstruktur, Individuum und Geselschaft. Tubingen: [z.u.]. [z.p.].
Jansen, F. (1980). '?'. In: G. Geerts & A. Hagen (eds.), Sociolinguistische studies. Groningen: [z.u.]. [z.p.].
Jansen, F. (1980). 'Developments in the Dutch left-dislocation structures and the verb-second constraint'. In: E. C. Traugott et al. (eds.), Papers from the 4th International Conference on Historical Linguistics. Amsterdam: John Benjamins. 137-149.
Jansen, F. (1980). 'Moet je horen: a case for the conditioning of an optional deletion by the illocutionary force of the utterance'. In: W. Zonneveld & F. Weerman (eds.), Linguistics in the Netherlands 1977-79. Dordrecht: Foris Publications. 58-69.
Jansen, F. (1981). Syntaktische konstrukties in gesproken taal. Amsterdam: Huis aan de drie grachten.
Jansen, F. (1987). 'Omtrent de om-trend'. Spektator 17, 83-98.
Jansen, F. et. al. (1974). 'Banden vol en lek hebben'. Meta, Mededelingenblad voor Neerlandici in Leiden 8, 2 - 3.
Jansen, G. (1995). Oudhollandse dichters en Tessels dialect. Texel: Nautaboek.
Jansen, G. (1995+). Codewisseling in Oostelijk Noord-Brabant. paper. Ongepubliceerd.
Jansen, G. (1997). Kun je door de bomen het Bosch' nog zien? een onderzoek naar de linguistische en sociolinguistische status van het Bosch' dialect. doctoraalscriptie . Ongepubliceerd.
Jansen, J. (1977). 'Het Lommelse dialekt'. Te Lomelle op die campine 3, 10-16.
Jansen, J. (1976). 'Het Lommelse dialekt'. Te Lomelle op die campine 2, 90-95.
Jansen, J. (1978). 'Het Lommelse dialekt'. Te Lomelle op die campine 4, 21-24.
Jansen, J. (1980). 'Het Lommelse dialekt'. Te Lomelle op die Campine 6, 8-11.
Jansen, J. (1981). 'Het Lommelse dialekt'. Te Lomelle op die campine 7, 10-13 en 71-75.
Jansen, J. (1982). 'Het Lommelse dialekt'. Te Lomelle op die campine 8, 15-18 en 31-33.
Jansen, J. (1990). 'Enkele idiomatische, morfologische en syntactische eigenaardigheden van het dialect van Lommel'. Te Lomelle op die Campine 16, 99-113.
Jansen, J. (1991). 'Het Lommels als grensdialect'. Te Lomelle op die campine 17, 3-18.
Jansen, J. (5). 'Het Lommelse dialekt'. Te Lomelle op die campine 1979, 33-37.
Janssen , Th.A.J.M. (1976). Hebben-konstrukties en indirect object-konstrukties. Nijmegen: Dissertatie KUN.
Janssen, Th. A. J. M (1975). 'Possesieve Konstructies'. Nieuwe Taalgids 68, 1 - 13.
Janssen, Th. A. J. M. (1976). 'De volgorde S - IO - DO naast de volgorde IO -S'. Tabu 7, 1 - 17.
Jas, F. (1995). Zinsnegatie en morfologische negatie in context . Doctoraalscriptie. Ongepubliceerd.
Jaspers, D. (1989). 'A Head Position for Dutch Clitics or: Wilma, Wim and Wackernagel'. In: D. Jaspers et al. (eds.), Sentential Complementation and the Lexicon, Studies in Honour of Wim de Geest. Dordrecht: Foris. 241 - 252.
Jenje, M. (1990). Worden hem, wordt hij, of krijgt hij de reiskosten vergoed? : een taalkundige uiteenzetting van de indirect-passieve constructies in het Nederlands. Doctoraalscriptie. Ongepubliceerd.
Jespersen (1917). UBM: V.V. 3724 : 1 : 5.
Jong, F. de (1971). 'Veel speelgoed is gevaarlijk'. Tabu 1, 7-8.
Jongen, R. (1972). 'Nog eens over de verbreiding van het ontkennende "en" of: welke is de bruikbaarheid van de RNDA?'. De Nieuwe Taalgids 65, 51-57.
Jongeneel, J. (1884). Proeve van Vormenleer en Woordenboek der Dorpsspraak van Heerle: in Zuid-Limburgsch Taaleigen. Heerlen: Weyerhorst.
Kaan, E. (1991). Non-extraposition of CP. Manuscript (RuG). Ongepubliceerd.
Kaan, E. (1992). 'A Minimalist Approach to Extraposition of CP and Verb (Projection) Raising'. In: D. Gilbers & S. Looyinga (eds.), Lanuage Cognition 2: Yearbook of the research group for linguistic theory and knowledge representation. [z.p.]: [z.u.]. 169-179.
Kaan, E. (1992). A Minimalist Approach to Extraposition. Doctoraalscriptie (RUG). Ongepubliceerd.
Kahrel, P. (1985). 'Indirect questions and relators'. In: A.M. Bolkestein e.a. (eds.), Predicates and terms in functional grammar. Dordrecht: Foris Publications. 165-181.
Kahrel, P. J. (1996). Aspects of Negation. Diss. Universiteit van Amsterdam.
Kaplan, R. M. & Kay, M. (1994). 'Regular Models of Phonological Rule Systems'. Computational Linguistics 20, nr 3, 332-387.
Kapteyn, M. (1996). Taalverlies in de Achterhoek. paper voor 'Talen in Contact II'. Ongepubliceerd.
Kapteyn, M. (1996). Taalverlies in de Achterhoek. Paper n.a.v. cursus Talen in Contact (UU). Ongepubliceerd.
Karsten, G. (1931). Het dialect van Drechterland. Purmerend: Muusses.
Karsten, G. (1946). 'Een Fries-Vlaamse constructie met 'om''. It Beaken 8, 48-50.
Karstens, G. (1939). 'Hem en Hun als onderwerp'. Nieuwe Taalgids 33, 369 - 372.
Kats, J.C.P. (1939). Het phonologisch en morphonologisch systeem van het Roermondsch dialect. Roermond: Romen.
Kelen, W. Van der (1950). De syntaxis van het Ninoofs dialect. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Kern, J.H. (1912). 'De met het participium Praeteriti omschreven werkwoordsvormen in 't Nederlands'. Verh. Kon. Ak. Afd. Lett. 12, .
Kern, J.H. (1927). 'Nog iets over de beleefdheidsvorm 'u''. Nieuwe Taalgids 21, 18.
Kester, E.-P. (1996). The nature of adjectival inflection. Utrecht: OTS-Dissertatiereeks.
Keymeulen, J. Van (1975). Enkele syntactische kenmerken van het Wichels dialect. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Keyser, J. De & Ooms, M. (2000). Brabantse dialecten gesproken en geschreven. Leuven: Stichting Brabantse Dialecten.
Keyser, S. (1951). Het Tessels. Leiden: E.J. Brill.
Kieboom, J. van der (1992). Objectsclitics in het Middelnederlands en het moderne Nederlands. Doctoraalscriptie (UU). Ongepubliceerd.
Kisteman, H. (z.j.). Onderzoek naar het gebruik en de gebruiksmogelijkheden van constructies van het type 'ik heb de band lek' te Rouveen. M.O.B. scriptie Zwolle. Ongepubliceerd.
Klatter, J. (1933). 'Dialectstudie en Syntaxis'. Onze Taaltuin 2, 73 - 84.
Kleeuwens, J. (z.j.). Het dialect van Middelharnis. Typoscript P.J. Meertens Instituut. Ongepubliceerd.
Klein, M. (1988). 'Pronominale adverbia en principe B en C van de bindingstheorie'. Nieuwe Taalgids 80, 69 - 71.
Klein, T. (1979). 'Zum altniederlaendischen 'Leidener Willeram' und zu einigen westgermanischen Pronominalformen'. Zeitschrift Deutschen Philologie 98, 425 - 447.
Klein, W. (--). Time in Language, hoofdstuk 4, 6 en 7 (kopie). --: --.
Klima, E.S. (1964). 'Negation in English'. In: J. A. Fodor & J.J. Katz (eds.), The structure of Language. Readings in the philosophy of language. Englewood Cliffs, NJ: Prentica-Hall, Inc.. 246-323.
Kloeke, G. (1925). 'Die Anredeformen im Niederlandischen und im Deutschen und in den Mundarten an der Niederlandisch-Deutschen grenze'. Teustonia, Zeitschrift fur Deutsche Dialektforschung und Sprachgeschichte 2, 81 - 90.
Kloeke, G. (1956). 'Op tie manier, is tat algemeen Hollands'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde 74, 296 - 301.
Kloeke, G. (1959). 'De reliktvorm hef(t) voor "heeft" als characteristicum voor de meest ouderwetse (West)germaanse dialekten'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 76, 245-267.
Kloeke, G. G. (1955). Het taallandschap van onze noordoostelijke provincies. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij.
Kloeke, G.G. (1920). 'De aanspreekvormen in de dialecten onzer Noordelijke provincien'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 39, 238 - 273.
Kloeke, G.G. (1926). 'De doe-isoglosse bij Maastricht'. Nieuwe Taalgids 20, 217 - 218.
Kloeke, G.G. (1926). 'De ondergang van het pronomen 'du''. Nieuwe Taalgids 20, 1 - 10.
Kloeke, G.G. (1941). 'Over 'jullie' en enige andere pronomina '. Nieuwe Taalgids 35, 161 - 170.
Kloeke, G.G. (1941). De geschiedenis der betrekkingen tussen Fries, Gronings, Hollands en Nederlands. Amsterdam: Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij.
Kloeke, G.G. (1947 - 1948). 'onbekend'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 65, 286.
Kloeke, G.G. (1948). 'Uit de voorgeschiedenis van het beleefde pronomen 'u''. In: Th.C. van Stockum, H.W.J. Kroes & D.J.C. Zeeman (eds.), Verzamelde opstellen, geschreven door oud-leerlingen van prof. dr. J.H. Scholt, aangeboden door vrienden, leerlingen en oud-leerlingen ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar aan de UVA. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. 15 - 21.
Klooster, W. (1986). 'Problemen met complementen'. In: C. Hoppenbrouwers, J. Houtman, I. Schuurman & F. Zwarts (eds.), Proeven van Taalwetenschap (TABU-special). Groningen: [z.u.]. 112-132.
Klooster, W. G. (1984). 'Ontkenning en noodzakelijkheid. Observaties met betrekking tot negatie en moeten'. GLOT 7, 63-120.
Klooster, W. G. (1993). 'Negatieve zinnen'. Gramma/ttt 2, 119-143.
Klooster, W.G. (1986). 'Problemen met complementen'. Proeven van Taalwetenschap (TABU-special) Groningen, RUG, 122-132.
Knop, G. (1954). De spraakkunst der Terschellinger dialecten. Assen: Van Gorcum & Comp.
Knott, J. (1986). 'Phonological change and inflectional morphology: a case from the Low German and Dutch dialects'. Transactions of the Philological Society , 85-99.
Kocks, G.H. (1970). Die dialekte von Sudostdrente und anliegenden Gebieten, Eine strukturgeografische Untersuchung. Groningen: [z.u.]. Dissertatie.
Kocks, G.H. (1982). 'Aanspreekvormen in Drente'. In: G.H. Kocks (eds.), Tien jaar Drents woordenboek. onbekend: onbekend. 69 - 88.
Koelmans, L. (1965). 'Iets over de woordorde bij samengestelde predikaten in het Nederlands'. De Nieuwe Taalgids 58, 156-165.
Koelmans, L. (1967). 'Over de verbreiding van het ontkennende en'. De nieuwe Taalgids 60, 12-18.
Koelmans, L. (1968). 'Over het enclitisch pronomen -en'. Taal & Tongval 20, 17 - 24.
Koelmans, L. (1968). 'Vervoegde voegwoorden in het dialect van Bruinisse'. De Nieuwe Taalgids 61, 195.
Koelmans, L. (1970). 'Over de plaats van het zinsdeel niet'. Taal & Tongval 22, 10-15.
Koelmans, L. (1970). 'Zinnen met aanloop in het Nederlands'. De Nieuwe Taalgids 63, 21-27.
Koelmans, L. (1971). 'Enkele opmerkingen over het gebruik van geen'. Taal & tongval 23, 10-15.
Koelmans, L. (1972). 'Over Nederlands (d)er, vroeger en nu I'. De Nieuwe Taalgids 65, 191-198.
Koelmans, L. (1975). 'Over het adverbium (d) er in de Nederlandse Dialecten '. In: R.Jansen-Sieben, S. de Vriendt & R. Willemyns (eds.), Spel van Zinnen. Album A. van Loey. Bruxelles: editions de l'universite de Bruxelles. 177 - 187.
Koelmans, L. (1975). 'Over het'. In: R. Jansen-Sieben, S. de Vriendt & R. Willemijns (eds.), Spel van zinnen. Album A. van Loey. Brussel: Editions d'universite de Bruxelles. 177-187.
Koelmans, L. (1975). 'Zeventiende-eeuws en modern Nederlands: overeenstemming en verschil in de syntaxis'. De Nieuwe Taalgids 68, 125-131.
Koelmans, L. (1977). 'Het A.B.N., het spreken en schrijven'. De Nieuwe Taalgids 70, 15-33.
Kohlbrugge, J. & Meyer, H. (1980). Een onderzoek naar de datief- en hebbenconstructies in het oosten, midden en westen van het Nederlandse taalgebied. Doctoraalscriptie Leiden. Ongepubliceerd.
Kolk, H. (?). 'Aphasic Disorders of Syntax, (=hoofdstuk 16)'. ?? ?, 250-260.
Kollewijn, R. (1891). 'Zich'. Taal & Letteren 1, 189 - 192.
Kooij, J.G. (1973). Is Nederlands een SOV-taal?. Amsterdam
Kooij, J.G. (1978). 'Fronting in Dutch'. In: F. Jansen (eds.), Studies on fronting. Lisse: The Peter de Ridder Press. 29-51.
Kooiman, K. (1954). 'Ik heb geweest, ik ben geweest'. De Nieuwe Taalgids 47, 209-214.
Kooiman, K. (1958). 'Hij'. Nieuwe Taalgids 43, 324 - 333.
Kooiman, K. (1958). 'Zuidhollands 'hoordiede' en 'lachtiede''. Nieuwe Taalgids 51, 240.
Kooiman, K. (1967). 'Lotgevallen van 'hen' en 'hun' in de twintigste eeuw'. Nieuwe Taalgids 60, 410 - 413.
Kooiman, K. (1969). 'Hun = Zij'. Nieuwe Taalgids 62, 116 - 120.
Koopman, H. (1984). The syntax of verbs: from verb movement rules in the Kru languages. Dordrecht: Foris.
Koopman, P. (1995). 'On verbs that fail to undergo V-second'. Linguistic Inquiry 26, 137-163.
Koornwinder, N.O. (1993). 'Consequentie in variatie: de Brabantse dialectspreker houdt 'zich' en 'zijn eigen' op een rijtje'. In: J. Schoonenboom (eds.), Zicht op zich, Over de geschiedenis van het wederkerend voornaamwoord zich. Utrecht: UU (ongepubliceerd). 63-87.
Kooy, T. van der (1937). De taal van Hindelopen. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
Koster, J. (1984). 'Infinitival complements in Dutch'. In: W. de Geest & Y. Putseys (eds.), Sentential complementation. Dordrecht/Cinnaminson: Foris Publications. 141-150.
Koster, J. (1989). 'Left-Right asymmetries in the Dutch complementizer system'. In: D. Jaspers et al. (eds.), Sentential complementation and the lexicon. Studies in honour of Wim de Geest. Dordrecht/Providence: Foris. 271-282.
Koster, J. (1994). 'Predicate Incorporation and the Word Order of Dutch'. In: G. Cinque, J. Koster, J.-Y. Pollock, L. Rizzi & R. Zanuttini (eds.), Paths towards Universal Grammar: Studies in honor of Richard S. Kayne. Washington DC: Georgetown University Press. 255-277.
Kouwenberg, S. (1994). 'Berbice Dutch'. In: P.J. Kahrel & R. van den Berg (eds.), Typological studies in negatio. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 237-266.
Kraak, A. (1966). Negatieve zinnen. Hilversum: W. de Haan.
Krap, F. W. (1988). Het (pseudo-)passief bezien in het licht van de fasering van de werkwoordverbinding. Doctoralscriptie. Ongepubliceerd.
Kroch, A.S. & Santorini, B. (1987). 'The Derived Constituent Structure of the West Germanic Verb Raising Construction'. In: R. Freidin (eds.), Principles and Parameters in Comparative Grammar. Cambridge: MIT Press. 269-338.
Kroeze, M. (1993). 'Een onderzoek naar het gebruik van het reflexivum zich in een aantal Nederlandse dialecten'. In: J. Schoonenboom (eds.), Zicht op zich, Over de geschiedenis van het wederkerend voornaamwoord zich. Utrecht: UU (ongepubliceerd). 89-97.
Krol, J. (1990). 'It pronomen 'men' yn it skreaune Frysk oant 1950'. Us Wurk 34, 1 - 36.
Kruisinga, E. (1939). 'Onze persoonlike voornaamwoorden'. Nieuwe Taalgids 33, 170 - 178.
Kufner, H. (1985). 'The case of the conjugating conjunctions'. Orbis 31, 87-100.
Kuik, J. (1972 - 1973). 'Doe, ie, ieje, ei, ee'. Brink Leeuwarden 5, 5 - 6.
Kuiper, K. (1952). Schets van het Westfriesche dialect. Warmenhuizen: Studie-centrum voor het Westfriesche dialect.
Laan, K. ter (1953). Proeve van een Groninger spraakkunst. Winschoten: Van der Veen.
Laan, K. ter (1974). Nieuw Groninger Woordenboek. Groningen: H.D. Tjeenk Willink b.v. / Bouma's Boekhuis b.v..
Labov, W. (1972). 'Negative Attraction and Negative Concord'. Language 48, 773-818.
Ladusaw, W. (1980). Polarity Sensivity as inherent scope relations. PhD Diss. Bloomfield, Indiana: Distributed by the Indiana University Club.
Laenzlinger, C. (1988). Comparative Studies in word order variation: adverbs, pronouns and clause structure in Romance and Germanic. onbekend: onbekend.
Lafeber, A.P.M. (1963). 'Dialect van Gouda'. Taal en tongval 15, 68-88.
Lafeber, A.P.M. (1967). Het dialect van Gouda. Gouda: Oudheidkundige kring 'Die goude'.
Lagerwerf, L. (1994). 'Brabants die is deelbaar'. Onze Taal 63, 181.
Laka, I. (1990). Negation in Syntax: on the nature of Functional Categories and Projections. Diss. MIT.
Laka, I. (1994). On the syntax of negation. New York & London: Garland Publishing, Inc.
Lamberts, A. (1950). Proeve van een syntaxis van het Willebroeks dialect. Licentiaatsverhandeling RUG. Ongepubliceerd.
Lambooy, J.H.Th. (1963). '?'. In: [z.ed.] (eds.), Studies op het gebied van het hedendaagse Nederlands. [z.p.]: [z.u.]. 107-157.
Lamper, A. de (1977). De aanspreekvormen in het dialect van Lanaken. Licentiaatsverhandeling VUB. Ongepubliceerd.
Landheer, H.C. (1955). Het dialekt van Overflakkee. Assen: Van Gorcum.
Langohr, J. & Overloop, J. van (1936). Het Land van Overmaas: platdietsche streek, kanton Eupen en Voerstreek. Antwerpen: Standaard Boekhandel.
Langohr, J. (1936). Het Zuidnederlandsch dialectgebied van Overmaas. Leuven: Vlaamsche Drukkerij.
Lasnik, H. (1999). Minimalist Analysis. Malden, Mass.: Blackwell.
Lattewitz, K. (1993). 'A Minimalist View on Verb Raising'. In: D. Gilbers & S. Looyinga (eds.), Language and Cognition 3. [z.p.]: [z.u.]. 159-168.
Lattewitz, K. (1997). 'Movement of Verbal Complements'. In: J.R. Black & V. Montapanyane (eds.), Clitics, Pronouns and Movement. Amsterdam: Benjamins. 151-174.
Lattewitz, K. (1997). Adjacency in Dutch and German. Diss. R.U. Groningen. Groningen: GRODIL.
Lattin, A. de (1975). De Antwerpse taalvirtuoos. Antwerpen: De Vries-Brouwers.
Lebbe, D. (1996). Schoon Vlaams: een onderzoek naar syntactische en morfo-syntactische aspecten van 'tussentaal' zoals die door Ieperlingen wordt gesproken. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Leemans, E. (1966). Syntactische kenmerken van het Gents dialect. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Leenen, J. (1915). 'Dialecten in Belgisch Limburg'. Limburgse Bijdragen 13, 147-164.
Leenen, J. (1970). 'Ver(zuid)brabantsing van (Belgisch) Limburgs Nederlands'. Taal en Tongval 22, 118-123.
Lewis, D. (1975). 'Adverbs of Quantification'. In: E. Keenan (eds.), Formal Semantics of Natural Language. Cambridge: Cambridge University Press. 3-15.
Leys, O. (1973). 'onbekend'. Linguistische Berichte 62, 251 - 271.
Leys, O. (1985). 'De konstruktie staan te + inf en verwante konstrukties'. Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie 100, 265-277.
Leys, O. (1985). 'Het voegwoord om als uitdrukking van modale opeenvolging'. In: Ryckeboer, H., Taeldeman, J. en Vanacker, V.F. (eds.), Hulde-album Prof. dr. Marcel Hoebeke. Gent: R.U.G. - Seminarie voor Nederlandse taalkunde. 267-271.
Leyssen, J. (1970). Nominale patronen met moderne persoonsnamen. Licentiaatverhandeling KUL. Ongepubliceerd.
Lindemans, J. (1930). 'Taalstudie'. In: Lindemans, J. (eds.), Toponymie van Opwijk. Brussel: Standaard Uitgeverij. 207-209.
Linebarger (1981). UBM: PG 25-3199.
Lishout, M. van (1973). Het persoonlijk voornaamwoord in het dialect van Hoepertingen. Licentiaatsverhandeling VUB. Ongepubliceerd.
Loey, A. van (1953). 'Kanttekeningen bij het reflexivum 'zich' '. Mededelingen van de koninklijke Vlaamse Akademie voor Taal- en Letterkunde Antwerpen, 361 - 372.
Loey, A. van (1979). 'Het Brusselse Nederlands dialect'. In: Centrum voor interdisciplinair onderzoek naar de Brusselse taaltoestanden (eds.), Taal en sociale integratie 2. Brussel: VUB Press. 77-95.
Loey, A. van (onbekend). 'Het pronomen ten'. Taal & Tongval 6, 171 e.v..
Mak, J.J. (1967). 'De oorsprong van het persoonlijk voornaamwoord 'u''. Nieuwe Taalgids 60, 31 - 32.
Makkinga, M. (1974). 'Hij en zij'. Darde Klokke 3, 6 - 7.
Maliepaard, C. (1963). Enkele gedachten over het Dordtse dialect. Doctoraalscriptie. Ongepubliceerd.
Marle, J. van (1992). 'Iets over het werk van Jaap de Rooij'. In: J.B. Berns & J. van Marle (eds.), Variatie in de Nederlandse standaardtaal. Amsterdam: Cahiers van het P.J. Meertensinstituut 5. 3 - 21.
Mars, F.K.M. (1970). 'Syntactische Brabantismen?'. De Nieuwe Taalgids 63, 33-38.
Mars, F.K.M. (1980). 'Willen je wil je wilt'. Taal & Tongval 32, 83-90.
Mazereel, G. (1931). Klank - en vormleer van het Brusselsch dialect met zijn plaatselijke verscheidenheden. Leuven: Vlaamsche Drukkerij.
Meer, G. van der (1975). 'The Imperativus pro Infinitivo reconsidered'. Us Wurk 24, 19-34.
Meer, G. van der (1987). 'Wurdfolchoarder nei dat en de en + ymperatyfsin (inkelde dikusjebijdragen)'. Us Wurk 36, 151-166.
Meer, G. van der (1988). 'Reported speech and the position of the finite verb (some facts from West Frisian)'. Leuvense bijdragen 77, 301-324.
Meer, G. van der (1989). 'The so-called Imperativus Pro Infinitivo (IPI) in West Frisian (on the interplay of syntax, semantics and morphology)'. NOWELE 13, 49-85.
Meer, G. van der (1990). 'De Infinitivus pro Participio: Een nieuwe verklaring'. TABU 20-1, 29-48.
Meer, G. van der (1991). 'The 'conjugation' of subclause introducers: Frisian -st'. North-Western European Language Evolution 17, 63 - 84.
Meer, G. van der (1991). 'The subclause signal 't in Frisian. Its origin and function'. Leuvense Bijdragen 80, 43-59.
Meersman, A. De (1985). 'Een VSO-maneuver in de Zuidnederlandse dialecten'. In: Ryckeboer, H., Taeldeman, J. en Vanacker, V.F. (eds.), Hulde-album Prof. dr. Marcel Hoebeke. Gent: R.U.G. - Seminarie voor Nederlandse taalkunde. 123-131.
Meersman, A. de (1986). 'Voorzetsel objecten en bijwoordelijk bepalingen'. In: M. Devos & J. Taeldeman (eds.), Vruchten van z'n akker. Gent: Seminarie voor Nederlandse Talkunde en Vlaamse Dialectologie. 79-88.
Meersman, F. de (1990). 'Bijzinsvolgorde in tweeledige ww-groepen'. Taal en Tongval themanummer 3, 152-185.
Meert, H. (1941). Onkruid onder het tarwe. Turnhout
Meertens, P.J. & Kaiser, L. (1942). Het eiland Urk. Alphen a/d Rijn: Samson.
Meeussen, E. (1943). 'Vier isotagmen'. Leuvense Bijdragen 35, 47-55.
Meeuwsen, A.E. & Vanacker, V.F. (1951). 'De dubbele werkwoordgroep'. De Nieuwe Taalgids 44, 36-50.
Menheere, A.J.P. (1988). Nederlands als opvoedingstaal bij Zeeuwstalige ouders : verslag van een onderzoek naar taalgedrag van vierjarige kinderen in de gemeente Borsele . Doctoraalscriptie. Ongepubliceerd.
Mertens, A.M. (1885). 'Spraakleer van het Limburgs dialect'. Onze Volkstaal 2, 242 - 265.
Meulen, P. van der (1937). 'Iets over woordschikking in het Stadsfriesch'. Onze taaltuin 5, 337-341.
Michels, L. C. (1952). 'Heengaan als hulpwerkwoord van aspect'. De nieuwe taalgids 45, 113-114.
Michels, L.C. (1959). 'Op de grens van copula en hulpwerkwoord'. Taal en Tongval 11, 206-212.
Michels, L.C. (1962). Trekken van taalgebruik. 's-Hertogenbosch: Malmberg.
Miedema, H.T.J. & Steenmeijer-Wielenga, T.J. (1972). Dialecten van de Friese west- en zuidkust. Het veldwerk van Prof. dr. K. Fokkema. Leeuwarden: Fryske Akademy.
Miedema, H.T.J. (1957). 'It bynwurd "en" mei in imperatyf of ynfinityf'. De Pompebledden 28, 232-235.
Miedema, H.T.J. (1970). 'Merkwaardige verschuivingen bij het gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden 'jo' en 'dou' in de zuidwesthoek van Friesland'. Taal & Tongval 22, 183 - 191.
Miedema, H.T.J. (1980). 'De term 'westfries' en de terminologie van 'skreppe' (zich inspannen)'. Taal & Tongval 32, 130 - 136.
Minnaert, N. (1998). Een onderzoek naar de regionale spreiding van de volgorde en doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep in de Zuid-Nederlandse dialecten. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Moens, R. (1967). Enkele aspecten van de syntaxis van het dialect van St.-Gillis-bij-Dendermonde. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Moerdijk, A. (s.d.). Het dialect van Zuiddorpe. Licentiaatsverhandeling KUL. Ongepubliceerd.
Moerman, J. (1982). Dialectsprekende kinderen en het language-bound/stimulus-bound effect. Een verkennend onderzoek in Kampen en omgeving.. Doctoraalscriptie Nijmegen. Ongepubliceerd.
Moermans, L. (1956). Proeve van een syntaxis van het Sint-Truidens dialect. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Molen, U. van der (1981). De dialecten van de gemeente Hoegaarden en haar gehuchten en deelgemeenten. Hoegaarden: Gemeentebestuur Hoegaarden.
Monsieur, A.-M. (1969). Syntactische kenmerken van het dialect van Baardegem. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Morsik, G. (1982). De taaie levenskracht van het sterke werkwoord in een Nedersaksisch dialect, een beschrijving van deze werkwoorden in de Rijssense variant van het Twents. Doctoraalscriptie universiteit van Nijmegen. Ongepubliceerd.
Mostmans, P. (1977). Syntaktische kenmerken van het dialekt van Beerse. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Mourits, A. (1967). 'Enkele voegwoorden'. Onze Taal 36, 73-75.
Mulder, M. (1994). 'De stimulerende kracht van voegwoorden in een therapeutische situatie'. In: R. Boogaart & J. Noordegraaf (eds.), Nauwe betrekkingen: voor Theo Janssen bij zijn vijftigste verjaardag. Amsterdam....173-182.
Mulder, M. De (1972). Syntaktische kenmerken van het Ninoofs dialekt. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Muller, J.W. (1926). 'Bijdragen tot de geschiedenis onzer Nieuwnederlandsche aanspreekvormen'. Nieuwe Taalgids 20, 81 - 104, 113 - 128, 161 - 176.
Muller, J.W. (1926). 'De herkomst van 'je' en 'jij''. Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 45, 81 - 110.
Muyldermans, J. (1893). Verzameling der meest voorkomende moeilijkheden, gallicismen en germanismen in onze taal. Mechelen
Naarding, J. (1936). 'De aanspreekvormen in het Drentsch'. Onze Taaltuin 4, 301 - 317.
Naarding, J. (1948). 'Afwijkende constructies'. De Nieuwe Taalgids 41, 74-76.
Naarding, J. (1948). De Drenten en hun taal: terreinverkenningen inzake de dialectgeografie van Drente. Assen: Van Gorcum.
Naarding, J. (1951). 'Hij ging en kocht een zevenschot'. De Nieuwe Taalgids 44, 342-344.
Neirynck, G. (1986). 'Aan de grens tussen West- en Oostvlaams: het Bevers'. In: Devos M. en Taeldeman J. (eds.), Vruchten van zijn akker. Gent: Seminarie voor Nederlandse taalkunde en Vlaamse Dialectologie; Rijksuniversiteit Gent. 311-319.
Nevis, J. A. (1994). Clitics: a comprehensive bibliografphy, 1892 - 1991. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins.
Niesten, J. (88). De negatie in het hedendaagse Nederlands : over het bereik van 'geen'. Doctoraalscriptie. Ongepubliceerd.
Nieuwborg, E. (1973). 'De plaatsing van het substantivisch onderwerp in reflexieve constructies'. Leuvense bijdragen 62, 273-283.
Nieuwenhuijsen, P. (1974). 'Infinitief in plaats van deelwoord'. Spektator 3, 477-479.
Nieuwenhuijsen, P. (1976). 'Evers' V-raising'. Spektator V-9, 589-603.
Nieuwenhuyse, R. van (1968). Het persoonlijk voornaamwoord derde persoon meervoud in het hedendaagse Nederlands. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Notten, J.G.M. (1974). De Chinezen van Nederland: opstellen over Limburgse dialecten en een bibliografie. Valkenburg: Het Land van Valkenburg.
Nuijtens, E.T.G. (1962). De tweetalige mens. Assen: Van Gorcum.
Nuyts, J. (1995). 'Subjectspronomina en dubbele pronominale constructies in het Antwerps'. Taal & Tongval 47, 43 - 58.
onb (onb). 'onb'. handelingen van de koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie 10, 144 - 145.
onbekend 'onbekend'. Nieuwe Taalgids 5, 114, 121 - 133.
onbekend 'onbekend'. tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 45, 81 - 110.
onbekend (1938). 'onbekend'. Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 56, 80 - 82.
Onbekend (1991). 'Onbekend'. In: W. Abraham, W. Kosmeyer & E. Reuland (eds.), Issues in Germanic Syntax. Berlijn: Mouton de Gruyter. .
onbekend (1992). 'onbekend'. In: H. Bennis & J.W. de Vries (eds.), De Binnenbouw van het Nederlands. Een Bundel artikelen voor P.C. Paardekooper. Dordrecht.....
onbekend (onb.). 'onbekend'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 56, 250.
Opprel, A. (1896). Het dialect van Oud-Beijerland. Diss. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
Osta, W. van (1995). 'Schets van het Brasschaats dialect'. In: Osta W. van (eds.), Toponymie van Brasschaat. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 226-241.
Ostendorf, M.A.F. (1958). 'De tangconstructie als syntactisch stramien'. De Nieuwe Taalgids 51, 139-144.
Ottevaere, J. (1977). Syntaktische kenmerken van het Hulsters dialect. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Ottow-Kolman, A. (1989). 'T-deletie na sonoranten in Nederlandse dialecten'. Taal & Tongval 41, 67-85.
Oud, T. (1971). Het Amelands. De taal van Buren en Hollum. Doctoraalscriptie Nijmegen. Ongepubliceerd.
Overdiep, G.S. 'De vorm van den imperatief'. Onze Taaltuin 4, 239.
Overdiep, G.S. 'Over Nederlandsche en Friesche taalkunde'. It Beaken 1, 68-.
Overdiep, G.S. (1932). 'Syntaxis en dialectstudie I'. Onze Taaltuin 1, 23-27.
Overdiep, G.S. (1932). 'Syntaxis en dialectstudie II'. Onze Taaltuin 1, 46-52.
Overdiep, G.S. (1933). 'Dialectstudie en syntaxis'. Onze Taaltuin 2, 161-170.
Overdiep, G.S. (1933). 'Dialectstudie en syntaxis'. Onze Taaltuin 2, 18-23.
Overdiep, G.S. (1933). 'Dialectstudie en syntaxis'. Onze Taaltuin 2, 225-232.
Overdiep, G.S. (1934 - 1935). 'De tweede-persoonsvorm'. Onze taaltuin 3, 161 - 163.
Overdiep, G.S. (1934). 'Dialectstudie en syntaxis'. Onze Taaltuin 2, 302-309.
Overdiep, G.S. (1934). 'Negatie en andere syntactische vormen in de Gentsche volkstaal'. Onze taaltuin 2, 161-170.
Overdiep, G.S. (1935). 'De vorm van den imperatief'. Onze taaltuin 4, 239-247.
Overdiep, G.S. (1935). 'Het Katwijksch V'. Onze Taaltuin 3, 388-392.
Overdiep, G.S. (1936). 'Imperatieven, commando's en signalen in het Katwijksch'. Onze Taaltuin 5, 235-241.
Overdiep, G.S. (1940). De volkstaal van Katwijk aan Zee. Antwerpen: Standaard Boekhandel.
Overdiep, G.S. (1947). Volkstaal en dialectstudie: verzamelde opstellen over taal- en letterkunde. Bezorgd door G.A. van Es. Antwerpen: Standaard-boekhandel.
Overdiep, G.S. (1949). Stilistische Grammatica van het Moderne Nederlandsch.
Paardekooper, P. (1993). 'Een Waterlantsche Trijn zat eens ajuin en schelde'. Leuvense bijdragen 82, 145-171.
Paardekooper, P. C. (1975). ''Zonder' en 'zonder dat': twee ontkennende vw's'. Taal & Tongval 68, 401-409.
Paardekooper, P.C. 'Janik/Neenik enz.'. Tabu 23/3, 143-170.
Paardekooper, P.C. '[recensie van De Rooij 1965]'. Taal & Tongval 20, .
Paardekooper, P.C. (1950). 'Als en dan bij vergelijkingen'. De Nieuwe Taalgids 43, 160-167.
Paardekooper, P.C. (1952). 'Jan z'n boek'. Nieuwe Taalgids 45, 12 - 17.
Paardekooper, P.C. (1952). 'Syntagma's van het type 'ge moet gij + het/er''. In: L.G.J. Verberne & A. Weijnen (eds.), Land van mijn hart, Brabantse feestbundel voor Mgr. Prof. dr. Th. J. A. J. Goossens. Tilburg: Henri Bergmans. 64 - 69.
Paardekooper, P.C. (1955). Syntaxis, spraakkunst en taalkunde. Den Bosch
Paardekooper, P.C. (1961). 'Persoonsvorm en voegwoord'. De Nieuwe Taalgids 54, 296-301.
Paardekooper, P.C. (1963). 'Stommeling dat je bent'. Nieuwe Taalgids 56, 160 - 164.
Paardekooper, P.C. (1963). Beknopte ABN-syntaxis. Den Bosch: Malmberg.
Paardekooper, P.C. (1969). 'Een Frans-Vlaams-Zeeuwse parallel: ons 'wij''. Taal & Tongval 21, 211 - 215.
Paardekooper, P.C. (1970). 'Groter als'. De Nieuwe Taalgids 63, 329-337.
Paardekooper, P.C. (1970). 'Pappie zegt: 'Dag mij''. Nieuwe Taalgids 63, 310.
Paardekooper, P.C. (1974). 'M'n broer heeft het heel erg warm'. Nieuwe Taalgids 67, 147 e.v..
Paardekooper, P.C. (1976). 'Die soep is me al te zout'. Nieuwe Taalgids 69, 24 e.v..
Paardekooper, P.C. (1977). 'Met jouw tanden in m'n nek'. Nieuwe Taalgids 70, 138 e.v..
Paardekooper, P.C. (1977). Beknopte ABN-syntaxis.
Paardekooper, P.C. (1981). 'Dialect/ABN/tekst: de slotfase van onze kultuurtaal'. In: B. van Selm (eds.), Studies voor Damsteegt. Leiden: Publicaties van de vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde. 152 - 170.
Paardekooper, P.C. (1986). 'Onderschikkende vw's zijn zinsdelen'. De Nieuwe Taalgids 79, 49-56.
Paardekooper, P.C. (1988). 'De rol van half- en indirecte aanspreekvormen bij het ontstaan van 'u' enz. als ond. en beleefdheidsvorm'. Nieuwe Taalgids 80, 491 - 511.
Paardekooper, P.C. (1989). 'Ken het hier soms legge?'. In: C. van Bree (e.a.) (eds.), Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek 10. Amsterdam: St. Neerlandistiek VU. 279-310.
Paardekooper, P.C. (1991). 'Het Vlaamse /zu/ enz. 'zij' enz.: stervend en springlevend'. Leuvense bijdragen 80, 15-42.
Paardekooper, P.C. (1991). 'Raadsels rondom ju/jou enz. /jy, ju, jyu/ in taal en tekst '. Leuvense bijdragen 80, 129-153.
Paardekooper, P.C. (1993). 'En(de)/in:an 'indien' enz.: een uniek uitstervingsproces'. Taal & Tongval 45, 50-79, 115-134.
Pannekeet, J. (1979). 'Vergelijkingen en graadaanduidende bepalingen in het Westfries'. West-Friesland's oud nieuw 46, 80-89.
Pannekeet, J. (1983). 'Het lidwoord in het Westfries'. West-Friesland's oud en nieuw 50, 56-62.
Pannekeet, J. (1995). Het Westfries : inventarisatie van dialectkenmerken. Wormerveer: Noord-Holland.
Pardoen, J. (1986). 'Werkwoordclustering in de voltooide tijd'. In: (eds.), Voortgang Jaarboek van de neerlandistiek VII. [z.p.]: [z.u.]. 49-76.
Pardoen, J. (1991). 'De interpretatie van zinnen met de rode en de groene volgorde'. Forum der Letteren 32, 1-22.
Passen, R. van (1962). 'Schets van het dialect'. In: Passen, R. van (eds.), Toponymie van Kontich en Lint. Gent: Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. 16-22.
Pauw, G. De (1973). Syntaktische kenmerken van het dialekt van Buggenhout-Opstal. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Pauwels , J.L. (1976). 'Het dialect van Aarschot III'. In: Willems G. (eds.), Gedenkboek 100 jaar Sint-Jozefscollege. Aarschot: Sint-Jozefscollege. 87-107.
Pauwels, A. (1953). De plaats van hulpwerkwoord verleden deelwoord en infinitief in de Nederlandse bijzin. Leuven: Symons.
Pauwels, I. (1970). Syntaktische kenmerken van het Waregems dialekt. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Pauwels, J. L. (1949). 'De lijdende vorm in het Aarschots dialect'. Taal & Tongval 1, 27-29.
Pauwels, J. L. (1983). ''Godweet' en 'wieweet' als modale adverbia'. Taal & Tongval 35, 76-78.
Pauwels, J.L. (1938). 'De taal te Aarschot I'. Eigen schoon en de Brabander 21, 388-403.
Pauwels, J.L. (1950). 'De plaats van vervoegd hulpwerkwoord, verleden deelwoord en infinitief in de Aartschotse bijzin'. Taal en Tongval 2, 55-59.
Pauwels, J.L. (1953). 'Expletieve ontkenning nie(t) aan het einde van de zin in het Zuidnederlands en Afrikaans'. Handelingen van het Vlaams Filologencongres 20, 162-165.
Pauwels, J.L. (1958). Dialect van Aarschot en omstreken. Tongeren: Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek.
Pauwels, J.L. (1964). 'De taal te Aarschot II'. Eigen schoon en de Brabander 47, 81-96.
Pauwels, J.L. (1965). 'De taal in het Hageland'. In: Pauwels J.L. (eds.), Verzamelde opstellen. Assen: Van Gorcum. 208-217.
Pauwels, J.L. (1965). 'De volgorde van verbogen verbale vormen in het Nederlands'. In: E. Lindenberg, E. Raidt & J.A. Verhage (eds.), Dietse Studies. Capetown, Pretoria: Academica. 105-110.
Pauwels, J.L. (1975). 'Inversie in uitroepende zinnen in de Aarschotse volkstaal'. In: G. Kazemier & P.P.J. van Caspel (eds.), Taal- en letterkundig gastenboek voor Prof. Dr. G.A. van Es. Groningen: Archief voor de Nederlandse Syntaxis. 101-105.
Pauwels, J.L. (26 mei 1953). 'Het enclitisch pronomen in de Zuidbrabantse dialecten'. Nieuwe Taalgids Huldenummer voor De Vooys, 86 - 90.
Pee, W. (1943). 'onbekend'. In: onbekend (eds.), Album R. Verdeyen. ....305.
Peetermans, F. (1995). Guuks: dialectstudie van de Gooikse omgangstaal. Gooik: Gooikse Heemkundige Kring.
Peeters, L. (1969). Dialekt van Bree. Licentiaatsverhandeling VUB. Ongepubliceerd.
Peperstraete, J. (1955). Syntaxis van het Westvleters. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Peters, P. 'Het betrekkelijk voornaamwoord'. Onze Taaltuin 7, .
Peters, P. (1937 - 1938). 'De vormen en de verbuigingen der pronomina in de Nederlandse dialecten I, het bezittelijk voornaamwoord'. Onze Taaltuin 6, 209 - 222.
Peters, P. (1937). 'De vormen en de verbuiging der pronomina in de Nederlandse dialecten II, het aanwijzend voornaamwoord'. Onze Taaltuin 6, 249 - 259.
Peters, P. (1938). 'De vormen en de verbuiging der pronomina in de Nederlandsche dialecten, Het bezittelijk voornaamwoord zelfstandig gebruikt'. Onze Taaltuin 7, 226 - 243.
Peters, P. (1939-1940). 'De verbuiging van het vragend voornaamwoord en de persoonsnamen'. Onze Taaltuin 8, 41-52.
Pijcke, L. (1964). Syntactische kenmerken van het Bavegems dialect. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Pirson, M. (1970). Schakeringen in het dialect van Geeraardsbergen. Licentiaatsverhandeling VUB. Ongepubliceerd.
Platzack, C. & Holmberg, A. (1989). 'The Role of AGR and Finiteness in Germanic VO-languages'. GLOW Newsletter 22, 53-54.
Platzack, C. (1983). 'Germanic Word Order and the COMP/INFL Parameter'. In: (eds.), Working Papers in Scandinavian Syntax. Trondheim: Dept. of Linguistics University of Trondheim. .
Platzack, C. (1986). 'COMP, INFL and Germanic word order'. In: L. Hellan & K. Koch-Christensen (eds.), Topics in Scandinavian Syntax. Dordrecht : Reidel. 185-234.
Platzack, C. (1992). 'Complementizer agreement and argument clitics'. In: (eds.), Working Papers in Scandinavian Syntax. ....25-54.
Polders, P. (1988). Zal ik maar jij tegen u zeggen? Een sociolinguistisch onderzoek naar de veranderingen in het gebruik van 'u' naar 'jij'. Doctoraal scriptie vakgroep Nederlands, RUL, nummer 545. Ongepubliceerd.
Pollman, T. (1975). 'Temporele en conditionele als-zinnen: een terreinverkenning'. De Nieuwe Taalgids 68, 186-199, 287-312.
Ponten, J.P. (1971). 'De 'Infinitief pro Participio'. Een verschijnsel uit de Duitse syntaxis, belicht vanuit het Nederlands'. Handelingen Znl. Mij. 25, 229-243.
Popkema, J. (1979). 'As alle assen ien as wiene'. It Beaken 41, 259-290.
Poppe, Gh. (1953). Bijdrage tot de vergelijkende studie van de dialecten van Blankenberge, Brugge, Oostende en Sluis. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Postma, Dr G. J. (19??). De negatieve polariteit van het syntactische GHE-partikel in het Middennederlands. Course Paper HIL Course Hystorical Syntax. Ongepubliceerd.
Postma, G. (1993). 'Jij kan en jij heb, Over structuurbehoud van analogische taalveranderingen'. TABU 23, 115-129.
Postma, G. J. (1995). Zero semantics. A study of the Syntactic Conception of Quantificational meaning. Diss. Rijksuniversiteit Leiden.
Postma, G. J. (1996). 'The nature of quantification of high degree'. In: C. Cremers & M. den Dikken (eds.), Linguistics in the Netherlands. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 207-220.
Postma, G. J. (1996). Negative Polarity, configurationality, and the syntax of taboo. Voodracht gehouden op de conferentie 'Perspectives on Negation', 25-27 Aug 1996, Groningen.. Ongepubliceerd.
Praet, M. Van (1981). Enkele syntactische kenmerken van het dialect van Lebbeke. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Progovac, L. (1992). 'Negative Polarity: A semantico-syntactic approach'. Lingua 86, 271-299.
Put, G. (1964). Syntactische eigenaardigheden in het Balens dialect. Licentiaatsverhandeling KUL. Ongepubliceerd.
Putten, F. van der (1988). Een Alternatief voor een Quantifier Raising-Analyse vooor Meervoudige Kwantifikatie. Ms., Rijksuniversiteit Leiden.
Redant, G. (1993). Spraakkunst, Spelling en Ideoticon van het Groot-Haaltertse dialect. Haaltert: Heemkundige Kring.
Reichling, A.J.B.N. (1935). Het woord. Een studie omtrent de grondslag van taal en taalgebruik. Diss. R.U. Utrecht.
Reinhart, T. & Reuland, E. (1993). 'Reflexivity'. Linguistic Inquiry 24, 656 - 720.
Reker, S. & Niebaum, H. (1996+). 'De 'erkenning' van het Nedersaksisch'. Driemaandelijkse bladen, voor taal en volksleven in het oosten van Nederland -, 1-36.
Reker, S. 'Een zwakke verledentijdsvorming in het Gronings morfonologisch beschouwd'. In: A. Goeman, G. de Schutter & J. Taeldeman (eds.), Morfologie (T&T Themanummer 1). ....54-67.
Reker, S. (1984). 'Sien'. Toal & Taiken 2, 19 - 22.
Reker, S. (1986). 'Regels: doe bak(se) en doe bakst'. Toal & Taiken 4, 102.
Reker, S. (1989). Het Groninger werkwoordsysteem en 'hoeven'. Synchrone verbale morfologie in verandering. Diss. Groningen: Wolters-Noordhoff - Egbert Forsten.
Reker, S. (1993). 'Een dialectologische kettingreactie: Veranderende aanspreekvormen in het hedendaagse Grongings'. Driemaandelijkse Bladen 43, 17 - 38.
Reker, S. (1993). 'Je kinnen en je kunt'. Toal en Taiken 11, 153 - 154.
Reker, S. (1995). 'Hij viel van de lage schommel en ander nieuws uit het Gronings van de twintigste eeuw'. In: Belemans R. & Wijngaard H.H.A. van den (eds.), Het dialectenboek 3: dialect in beweging. Waalre: Stichting Nederlandse dialecten. 45-63.
Rensman, Th.G.M. (Z.J.). Een onderzoek naar de verspreiding van de verschillende gebiedende wijs vormen in Nederland. Doctoraalscriptie universiteit van Nijmegen. Ongepubliceerd.
Retsin, H. (1950). Proeve van een syntaxis van het Kortrijks dialect. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Riemsdijk, H. van & Swarts, F. (1974). Left Dislocation in Dutch and the Status of Copying Rules. Ms. MIT/UvA. Ongepubliceerd.
Rizzi, L. (1996). 'residual Verb Second and the Wh-Criterion'. In: A. Belletti & L. Rizzi (eds.), Parameters & Functional Heads. Oxford: Oxford University Press. 63-90.
Robbers, K. (1992). 'Properties of negation in Afrikaans and Italian'. In: ??? (eds.), Linguistics in the Netherlands. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 223-234.
Robbers, K. (1997). Non-finite Verbal Complements in Afrikaans: A Comparative Approach. Den Haag: Holland Academic Graphics. HIL dissertatie..
Roggeman, K. (1998). Tussentaal in Opwijk: een onderzoek naar syntactische en morfo-syntactische aspecten in 'tussentaal' zoals die door Opwijkenaars wordt gesproken. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Rogier, L. (1938). 'Aantekeningen en correcties op Rotterdamse dialectproeven'. Tijdschrift voor Taal en Letteren 26, 184-199.
Rogier, L.J. (1938). 'onbekend'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 26, 184 - 199.
Rohdenburg, G. (1998). 'Zur umfunktionierung van Nordniederdeutschen'. Zeitschrift fur Dialektologie und Linguistiek 65, 293 - 306.
Rooij, J. de & Vanacker, V.F. (1976). 'Syntaktische dialektstudies en de Reeks Nederlandse Dialektatlassen'. Taal en Tongval 28/3-4, 141-158.
Rooij, J. de (1959). Voegwoorden in het hedendaags Nederlands, een synchronische studie over betekenis en gebruik van voegwoorden. Doctoraalscriptie, universiteit van Nijmegen. Ongepubliceerd.
Rooij, J. de (1965). 'I knew you knew he knew'. Taal en Tongval 17, 105-123.
Rooij, J. de (1965). Als - of - dat. Een semantisch-onomasiologische studie over enkele subordinerende conjuncties in het ABN, de Nederlandse dialecten en het Fries, vergelijkende-synchronisch beschouwd. Assen: Van Gorcum & Comp. N.V. - Dr. H.J. Prakke & H.M.G. Prakke.
Rooij, J. de (1967). 'Lummel dat je bent'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 83, 108-121.
Rooij, J. de (1967). 'Met de handen in de zak'. Taal & Tongval 19, 23-24.
Rooij, J. de (1969). 'Een beetje te'. Taal en Tongval 21, 120-122.
Rooij, J. de (1972). 'Algemeen Zuidnederlands?'. In: J. de Rooij & J.B. Berns (eds.), Zuidelijk Nederlands in het algemeen en in het bijzonder. Bijdr. en Meded. der Dialectencomm. KNAW, nr. 45. Amsterdam: Meertens. 5-18.
Rooij, J. de (1972). 'Als of dan'. De Nieuwe Taalgids 65, 199-209.
Rooij, J. de (1977). 'De schilderij in het salon'. In: (eds.), Feestbundel F. de Tollenaere. ....221-229.
Rooij, J. de (1980). ''Omdat' en 'doordat' in de Nederlandse dialecten'. In: J. Kruijsen (eds.), Liber Amicorum Weijnen, Een bundel opstellen aan Prof. dr. A. Weijnen bij zijn zeventigste verjaardag. Assen: Van Gorcum. 119 - 129.
Rooij, J. de (1981). '"Het is gisteren beginnen te vriezen", Een syntactisch drieluikje voor Vanacker'. Taal en Tongval 33/1-2, 23-30.
Rooij, J. de (1985). 'De toekomst in het Nederlands. Over het uitdrukken van de toekomende tijd in standaardtaal en dialect'. Taal & Tongval 37, 96-123.
Rooij, J. de (1986). 'Wezen en zijn'. In: C. Hoppenbrouwers, J. Houtman, I. Schuurman & F. Zwarts (eds.), Proeven van Taalwetenschap (TABU-special). Groningen: [z.u.]. 295-309.
Rooij, J. de (1989). 'Hoe betrouwbaar is Willems?'. Taal en Tongval (Themanummer 2) 2, 74-82.
Rooij, J. de (1990). 'Over hun en hen, en hun. Vorm en functie van de niet-gereduceerde voorwerpsvomren van het persoonlijk voornaamwoord in de derde persoon meervoud, in standaardtaal, ouder Nederlands en dialect'. Taal & Tongval 42, 107 - 147.
Rooij, J. de (1990). 'Regionale variatie in het gebruik van er I'. Taal en Tongval Themanummer 3, 63-73.
Rooij, J. de (1994). ''D'r' en 'ze': over de gereduceerde niet-onderwerpsvormen van het persoonlijk voornaamwoord in de derde persoon vrouwelijk enkelvoud'. Acta Univ. Wratislav. 7, 161 - 181.
Rooryck, J. & Wyngaerd, G. Vanden (1997). 'The Self as Other, A Minimalist approach to 'zich' and 'zichzelf' in Dutch'. NELS 28, onbekend.
Rooryck, J. & Wyngaerd, G. Vanden (1999). 'Puzzles of Identity: Binding at the Interface'. NELS 29, onbekend.
Ross-Klootwijk, M. (1981). Een onderzoek naar het dialect op Schiermonnikoog. Doctoraalscriptie, universiteit van Nijmegen. Ongepubliceerd.
Roukens, W. (1947). De taal der Limburgers. Nijmegen: De Koepel.
Royen, G. (1935). Pronominale problemen in het Nederlands. Antwerpen: Veritas.
Rutten, J. (1991). Infinitival Complements and Auxiliaries. Amsterdam: UvA.
Ruyters, A.G.A. (1966-67). Het dialect van Echt, klank- en vormleer. Doctoraalscriptie Nijmegen. Ongepubliceerd.
Ryckeboer, H. (1972). 'Zoe, pers.vnw. 3e pers. vrouwel. enk., Een uitstervend relict'. Taal & Tongval 24, 67 - 70.
Ryckeboer, H. (1975). 'Over de n-apocope in Frans-Vlaanderen'. Taal & Tongval 27, 82-85.
Ryckeboer, H. (1983). 'Voor te + infinitief. Verkenning naar de dynamiek van een dialectisme'. Taal en Tongval 35, 83-90.
Ryckeboer, H. (1986). 'Het hulpwerkwoord doen in replieken'. In: M. Devos & J. Taeldeman (eds.), Vruchten van zijn akker. Opstellen van (oud-)medewerkers en oud-studenten voor Prof. V.F. Vanacker. Gent: Seminarie voor Nederlandse Taalkunde en Vlaamse Dialectologie. 321-337.
Ryckeboer, H. (1995). ''t Viel een neusdoek brachten mijn zatte: dialectverlies in West- en Oost-Vlaanderen'. In: R. Belemans & H.H.A. van de Wijngaard (eds.), Het Dialectenboek 3: Dialect in beweging: 100 jaar na de enquetes van Willems en Aardrijkskundig Genootschap. Waalre: Stichting Nederlandse Dialecten. 237 - 252.
Santorini, B. (1993). 'Jiddisch als gemischte OV/VO-Sprache'. Linguistische Berichte Dialectsyntaxis, 230-245.
Santy, C. (1973). Syntaktische kenmerken van het dialekt van Sint-Niklaas. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Sassen, A (1953). Het Drents van Ruinen. Assen: Van Gorcum.
Sassen, A. & Vanacker, V. F. (1958). De syntaxis van de dialectstudie. Amsterdam: Noord - Hollandsche Uitgevers Maatschappij.
Sassen, A. (1954). 'Hypothetisch of in het Gronings'. In: (eds.), Donum Natalicium G.A. van Es. .....
Sassen, A. (1964). 'Persoonlijke voornaamwoorden in het Gronings'. Groningen 6, 17 - 23 + 35 - 41.
Sassen, A. (1967). 'Syntaktische implicaties van de zgn. herhalingsconstructie ('dat is een gek geval is dat')'. In: (eds.), Handelingen 26ste Vlaamse Filologencongres. Gent....30-47.
Sassen, A. (1971). 'Streektaalsyntaxis en transformationeel-generatieve grammatica; concessieve zinnen in het Gronings'. In: J.J. Spa en A. Sassen (eds.), Transformationeel-generatieve dialectologie. Amsterdam: N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij. 21-37.
Sassen, A. (1982). 'Over constructie-verbedding en stadium-predikaten'. Spektator 12, 25-49.
Sassen, A. (1985). 'Een syntactisch ingvaeonisme?'. TABU 15, 156-159.
Sayre, R. (1972). 'The Present Tense Inflection of the Dutch Dialects. A Study of Structural Dialectology'. Zeitschrift fur Dialektologie un Linguistik 39, 19-36.
Schaars, L. (1996). 'Rezenter Mundartwandel in drei Gebieten in der Provinz Gelderland: Achterhoek, Liemers und Veluwe'. Niederdeutsches Wort 36, 7-18.
Schafer, R. (1995). 'Negation and Verb Second in Breton'. Natural Language and Linguistic Theory 13, 135-172.
Schelfaut, F. (1982). Eerste deel: De Nederlandse conditionele bijzin, ingeleid door als, wanneer of zonder voegwoord, met of zonder dan in de hoofdzin. Tweede deel: De Nederlandse concessieve bijzin, ingeleid doot al, alhoewel, hoewel, ofschoon, met of zonder toch in de bijzin. Luik: Memoire.
Schenkeveld-van der Dussen (1963). 'Dan en als bij vergelijkingen'. De Nieuwe Taalgids 56, 259-268.
Schermer-Vermeer, I. (1996). 'De beschrijving van de possessieve datief'. Nederlandse Taalkunde 1, 265 - 279.
Scheuerman, U. (1979). 'NJ Schuurman'. Jahrbuch Verein Niederdeutsche Sprachforschung 101, 173 - 174.
Schmitt, L.E. (1942). 'Die Stadt Groningen und die Mundarten zwischen Laubach und Weser'. Zeitschrift fur Mundartforschung. 18, 134 - 170.
Schollaert, R. (1968). Splitsing van het voornaamwoordelijk bijwoord in hedendaags Nederlands verhalend proza. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Scholten, E.J.H. (1964). 'Het sterke werkwoord in het dialect van Usselo'. Driemaandelijkse bladen 16, 79-82.
Scholtmeijer, H. (1996). 'Het Bunschoten-Spakenburgs te midden van de andere dialecten'. Taal en tongval 48, 174-190.
Schonenberger, M. (1995). 'Constituent Order in the VP: Verb Raising and Verb Projection Raising'. In: Z. Penner (eds.), Topics in Swiss German Syntax. Bern: Peter Lang. 347-411.
Schothorst, W. van (1904). Het dialect der Noord-West-Veluwe. Diss. Utrecht
Schryver, E. De (1976). Het ABN van Stekense dialectsprekers. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Schunck, C.P.F.M. (1961). De voegwoorden van vergelijking in het Limburgs. doctorale scriptie Nijmegen. Ongepubliceerd.
Schunck, C.P.F.M. Voegwoorden in drie Zuid-Limburgse dialecten. kandidaatsscriptie Nijmegen. Ongepubliceerd.
Schutter, G. de & Gerritsen, M. & Bree, C. de (1990). 'Bibliografie'. Taal & Tongval (Themanummer) ????, 211-234.
Schutter, G. de & Gerritsen, M. & Bree, C. van (1990). 'Syntaxis: een groeipool van de dialectologie'. Taal & Tongval (Themanummer) , 1-9.
Schutter, G. De (1963). De dubbele werkwoordgroep in Antwerpen en omgeving. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Schutter, G. De (1964). 'De dubbele werkwoordgroep in het Nederlands'. Studia Germanica Gandensia 6, 45-84.
Schutter, G. de (1967). 'Principes van de woordvolgorde in de Nederlands zin'. Handelingen van het XXVIe Vlaams Filologencongres 26, 165-282.
Schutter, G. de (1970). 'Pronominale problemen in de syntaxis van de Zuidnederlandse dialecten'. Taal & Tongval 22, 151 - 182.
Schutter, G. de (1974). 'Wezen vissen. Dialektgeografie van een konstruktie'. Taal en Tongval 26/1-2, 70-85.
Schutter, G. de (1976). 'Boekbespreking: N.J. Schuurmans (Broeder Dominicus), Verbindingen met specifiek encitische pronomina in het Westbrabants. Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect en Naamkunde, Speciaal nummer, 1975, '. Taal & Tongval 28, 203 - 205.
Schutter, G. de (1983). 'Modaliteit en andere modificatie in de Nederlandse grammatica'. In: Fr. Daems & L. Goossens (eds.), Een spyeghel voor G. Jo Steenbergen. Huldealbum. [z.p.]: [z.u.]. [z.p.].
Schutter, G. de (1985). 'Pragmatic and syntactic aspects of word order in Dutch'. In: M. Bolkestein e.a. (eds.), Syntax and pragmatics in functional grammar. Dordrecht/Cinnaminson: Foris Publications. 317-154.
Schutter, G. de (1985). 'Typological aspects of Dutch and German'. In: J. Nuyts (eds.), Antwerp studies in functional grammar. Antwerpen: Universitaire Instelling Antwerpen. 73-112.
Schutter, G. de (1987). 'Morfologische categorieen van 'persoonspronomina' in de Nederlandse dialecten'. Taal & Tongval themanummer 1, morfologie, 43 - 54.
Schutter, G. de (1989). 'Presentatieve constructies in het Nederlands. Een vergelijking van RND en materiaal-Willems'. In: (eds.), Taal en Tongval Themanummer 2. ....83-94.
Schutter, G. de (1989). 'Voegwoordelijke problemen, en dus...'. De Nieuwe Taalgids 82, 145-156.
Schutter, G. de (1989). Pronominale clitica in de Nederlandse dialecten. Antwerpen: Antwerpen Papers in Linguistics.
Schutter, G. de (1990). 'De studie van de syntaxis van Nederlandse en Friese dialecten'. Taal en Tongval Themanummer 3, 10-47.
Schutter, G. de (1990). 'De studie van de syntaxis van Nederlandse en Friese dialecten'. Taal en tongval, tijdschrift voor dialectologie 3, 10-47.
Schutter, G. de (1991). 'Syntactische verklaringen voor werkwoordvolgordes'. De nieuwe taalgids 82, 312-319.
Schutter, G. de (1992). 'Partitief of kwantitatief 'er', of over de verklaring van syntactische variatie'. Taal & Tongval 44, 15 - 26.
Schutter, G. de (1992). 'Persoonlijke voornaamwoorden in het Antwerps'. In: H. Bennis & J.W. de Vries (eds.), De binnenbouw van het Nederlands, Een bundel artikelen voor Piet Paardekooper. Dordrecht: ICG publications. 343 - 352.
Schutter, G. de (1993). 'De 'Brabantse sandhi'-regel opnieuw bekeken'. Spektator 22, 65-73.
Schutter, G. de (1994). 'Voegwoordflectie en pronominale clitisering waarin Vlaams en Brabants bijna elkaars tegengestelden zijn'. Taal & Tongval 46, 108 - 131.
Schutter, G. de (1995). 'Samenvalpatronen bij pronomina in de Nederlandse Dialecten'. In: J. Cajot, L Kremer & H. Niebaum (eds.), Lingua Theodisca, Beitrage zur Sprach- und Literaturwissenschaft. Munster: Zentrum fur Niederlande Studien. 477 - 483.
Schutter, G. de (1995). 'Werkwoordvolgorde en het IPP-effect in het Nederlandse taalgebied'. Taal & Tongval , 31-39.
Schutter, G. de (1996). 'De volgorde in tweeledige eindgroepen met voltooid deelwoord in spreek- en schrijftaal'. Nederlandse Taalkunde 1, 207-220.
Schutter, G. de (1997). 'De imperatief in de moderne Nederlandse dialecten'. Taal en Tongval 49, 31-60.
Schutter, G. de (1997). 'Incorporatie-in-C in de Vlaamse en Brabantse dialecten'. In: E. Hoekstra & C. Smits (eds.), Vervoegde voegwoorden. Amsterdam: P.J. Meertensinstituut. 31-49.
Schuurman, I. & Wierenga, A. (1986). 'Syntactische nomen-incorporatie bij infinitieven en deelwoorden'. In: C. Hoppenbrouwers, J. Houtman, I. Schuurman & F. Zwarts (eds.), Proeven van Taalwetenschap (TABU-special). Groningen: [z.u.]. 339-350.
Schuurman, I. & Wierenga, A. (1990). 'Het Gronings: 'Verb-raising' in soorten en maten'. Taal en Tongval, themanummer 3, 74-86.
Schuurman, I. (1987). 'Incorporation in the Groningen dialect'. In: F. Beukema & P. Coopmans (eds.), Linguistics in the Netherlands 1987. Dordrecht: Foris. 185-194.
Schuurman, I. (1989). 'Verb-raising [+te]: A Cluster in itself?'. In: N. Reiter (eds.), Sprechen und Horen. Akten des 23. Linguistischen Kolloquiums (Berlin 1988). [z.p.]: [z.u.]. 235-244.
Schuurmans, N.J. (1975). 'Verbindingen met specifiek enclitische pronomina in het Westbrabants'. Mededelingen van de Nijmeegse centrale voor dialect- en naamkunde themanummer, .
Seiler, G. (2001). Prepositional dative marking in upper German: a case of syntactic microvariation (komt in de electronische bundel). manuscript. Ongepubliceerd.
Sercu, A. (1972). Het dialect van Oostduinkerke en omgeving. Gent: Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.
Seuren (1976). 'Echo: een studie in negatie'. In: A. Evers & G. Koefoed (eds.), Lijnen van Taaltheoretisch Onderzoek. Groningen: Tjeenk Willink. 160-184.
Shlonsky, U. (1992). The Representation of Agreement in Comp and Subject Clitics in West Flemish. Ms. University of Geneva. Ongepubliceerd.
Shlonsky, U. (1994). 'Agreement in COMP'. The Linguistic Review 11, 351-375.
Simons, L. (1889). Het Roermondsch dialect. Gent: Koninklijke Vlaamse Academie.
Sipma, P. (1949). 'Praten hald ik net fan'. It Beaken 11, 155-157.
Sleeks, A. (s.d.). Het Oostendse dialekt. Oostende: A. De Vriese.
Sleeman, P. (1998). 'The quantitative pronoun er in Dutch dialects'. In: S. Barbiers, J. Rooryck en J. van de Weijer (eds.), Small words in the big picture, Squibs for Hans Bennis. Leiden: Holland Institute of Generative Linguistics. 107 - 111.
Smedts, W. & Paardekooper, P.C. (eds) (1999). De Nederlandse taalkunde in kaart. Leuven/Amersfoort: Acco.
Smeets, S. (1960). ''Gae' en 'dich in het Weerst en Nederweerts'. Veldeke 35, 12 - 13.
Smessaert, H. (1988). An auto-lexical syntax approach to pronominal cliticization in West-Flemish. M.A. paper, Dept. of Linguistics University of Chicago. Ongepubliceerd.
Smessaert, H. (1996). 'Pronominal cliticization in West Flemish'. In: E. Schiller, E. Steinberg & B. Need (eds.), Autolexical Theory. Ideas and Methods. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 241-289.
Smet, E. De (1975). Het voornaamwoordelijk bijwoord in enkele dialekten van het Meetjesland. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Smet, J. De (1979). Enkele syntaktische kenmerkenvan het Oosterzeels dialekt. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Smith, C.S. (1991). The Parameter of Aspect, hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 6. Dordrecht: Kluwer.
Smout, H. (1905). Het Antwerps dialect. Gent: Van Goethem.
Sneller, A. (1983 - 1984). 'Jullie is Jodenvolk'. Meta Leiden 18, 31 - 34.
Soete, P. (1979). Interferentieverschijnselen in het AN van Oostendse dialectsprekers. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Sponselee, G. & Taelman, E. (1989). 'Het dialect van Hulst'. In: Sponselee G. en Taelman E. (eds.), Hulst toen en nu. Hulst: Van Geyt. 92.
Sportiche, D. (1996). 'Clitic Constructions'. In: Rooryck J. en C. Zaring (eds.), Phrase structure and the lexicon. Dordrecht/ Boston/ Londen: Kluwer Academic Publishers. 213-276.
Stapelkamp, Chr. '"Dat" als voorw. voegwoord'. Us Wurk 3, 51-52.
Steedman, M.J. (1982). 'On the generality of the Nested Dependency Constraint and the reason for an exeception in Dutch'. In: B. Butteworth, B. Comrie & O. Dahl (eds.), Explanations of Language Universals. Den Haag : Mouton. .
Stevens, A. (1949-1950). 'Pronominale isomorfen in Belgisch-Limburg I'. Taal & Tongval 1-2, 132 - 154.
Stitt, P. (1976). Syntaktische kenmerken van het Welles dialekt. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Stoett, F. A. (1968). Middelnederlandse Spraakkunst. 's Gravenhage: M. Nijhoff.
Stoops, Y. (1971). 'Iets over de dubbele ontkenning bij Willem Ogier'. Taal & Tongval 23, 142-152.
Stoops, Y. (1980). 'Gelijk als dan'. Taal en Tongval 32, 66-82.
Stoops, Y. (1993). 'Gij ligt op apegapen, ons moe floreert!: moederdagseintjes anders bekeken'. Nederlands Nu 41, 40 - 41.
Strobbe, A. (1987). 'De dialekten van Lotenhulle en Poeke'. In: Gevaert M., Moortel J. van de en Strobbe A. (eds.), Dorp in de spiegel. Lotenhulle-Poeke: Davidsfonds. 14-24.
Strock, A. (1979). The Semantics of Scope in English. Diss. MIT. New York & London: Garland Publishing, Inc..
Stroop (1983). Nederlands dialectonderzoek. Amsterdam
Stroop, J. (1983). 'Systeem in gesproken werkwoordsgroepen'. In: J. Stroop (eds.), Nederlands dialectonderzoek, artikelen uit de periode 1927-1982. Amsterdam: Huis aan de Drie Grachten. 247-263.
Stroop, J. (1983). Nederlands dialectonderzoek. [z.p.]: [z.u.].
Stroop, J. (1987). 'Enclitische verschijnselen in het Westbrabants'. Taal & Tongval 39, 121 - 140.
Sturm, A. (1980). 'Over de syntactische subcategorisatie van werkwoorden'. De Nieuwe Taalgids 73, 396 e.v..
Sturm, A. (1990). 'Een syntactische verklaring voor de rode en de groene volgorde'. De nieuwe taalgids 83-5, 385-404.
Sturm, A. (1996). 'Over functionele projecties'. Nederlandse Taalkunde 1, 191 - 206.
Swanenberg, C. (1993). Onder ons gezegd in Brabant. Delft: Eburon.
Swiggers , P. (1990). 'Een dimunitiefpronomen: '[e]m[e]k[e]s''. Taal & Tongval 42, 159 - 161.
Swiggers, P. (1987). 'Voornaamwoorden met onderwerpsfunctie in Brabantse dialecten'. Leuvense bijdragen 76, 159-170.
Sybesma, R. & Wyngaerd, G. vanden (1997). 'Realizing End Points: The Syntax and Semantics of Dutch ge and Mandarin le'. In: J. Coerts & H. de Hoop (eds.), Linguistics in the Netherlands 1997. Amsterdam: Benjamins. 207-218.
Taanman, W.J. (1991). Enige opmerkingen m.b.t. een Westfries dialect. Manuscript. Ongepubliceerd.
Taeldeman, J. (1970). 'Zuidnederlands dialektmateriaal op de band'. Spieghel Historiael van de Bond van Gentse Germanisten 12, 23-32.
Taeldeman, J. (1983). 'Adjektieffleksie in de Zuidnederlandse dialecten'. In: J. Stroop (eds.), Nederlands dialectonderzoek: artikelen uit de periode 1927 - 1982. Amsterdam: onbekend. 211 - 229.
Taeldeman, J. (1986). 'Nog een beetje te: "ik zie hem vandaag nog (te) komen"'. Taal en Tongval 38/1-2, 79-82.
Taeldeman, J. (1988). 'Over voegwoorden en voorzetsels'. Brusselse post 38, 21-22.
Taeldeman, J. (1995). 'Jan Z'N + nomen. Over een bezitsconstructie in de Vlaamse dialecten'. Taal en Tongval 47, 220-228.
Taelman, E. (1966). Syntactische kenmerken van het dialect van Sint-Baafs-Vijve. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Tamminga, D.A. (1959). 'Fan sinnen en bysinnen'. Pompebledden 30, 126-131.
Tans, J.G.H. (1938). Isoglossen rond Maastricht in de dialecten van Belgisch en Nederlands Zuid-Limburg. Maastricht: Van Aelst.
Tappe, H.T. (1984). 'On infinitival clauses without COMP'. In: W. de Geest & Y. Putseys (eds.), Sentential complementation. Dordrecht/Cinnaminson: Foris Publications. 227-236.
Tavernier, C. (1959). 'Over negatie en expletief 'en' het Gents dialect'. Taal & Tongval 11, 245-252.
Teirlinck, Is. (1924). Klank- en vormleer van het Zuid-Oostvlaandersch dialect. Gent: Koninklijke Vlaamse Academie.
Teirlinck, N. (1998). Zinsconnectoren in het zuidwesten van Oost-Vlaanderen. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Terwey, T. (1892). 'Over de zoogenaamde bijzinnen met of, die met een ontkennenden hoofdzin in verband staan'. Taal en Letteren 2, 76-91.
Tiersma, P. (1999). Frisian Reference Grammar. Ljouwert: Fryske Akademy.
Tilley, J. (1997). Oep sem Biggenaats. Buggenhout: Ter Palen.
Tinbergen, D.C. (1908). 'Enkele opmerkingen over 'ie', 'die', enz.'. Nieuwe Taalgids 2, 244 - 248.
Tollenaer, F. de (1980). 'Nogmaals over ver-denominativa afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden'. In: J. Kruijsen (eds.), Liber Amicorum Weijnen, Een bundel opstellen aan Prof. dr. A. Weijnen bij zijn zeventigste verjaardag. Assen: Van Gorcum. 176 - 180.
Tomaselli, A. & Poletto, C. (1992). 'Looking for clitics in Germanic languages: The case of standard German'. In: L. Rizzi (eds.), Clitics in Romance and Germanic, Eurotyp Working Papers 3. onbekend: onbekend. 77 102.
Toorn, M.C. van den (1971). 'Enkele opmerkingen over het indirect object'. Levende Talen 274, 32 e.v..
Toorn, M.C. van den (1975). 'Over de semantische kenmerken van staan, zitten en liggen'. De Nieuwe Taalgids 68, 458 e.v..
Toorn, M.C. van den (1977). 'De problematiek van de Nederlandse aanspreekvormen'. Nieuwe Taalgids 70, 520 - 540.
Toorn, M.C. van den (1977). Nederlandse grammatica. Groningen
Trompetter, J. & Panhuysen, M. (1996). Codewisseling bij Friezen en Limburgers. paper. Ongepubliceerd.
Tytgat, K. (1973). Syntaktische kenmerken van het Oostrozebeeks dialect. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Uijlings, B.J. (1965). Syntactische verschijnselen bij onvoorbereid spreken. Diss. R.U. Utrecht. Assen: Van Gorcum & Comp. NV.
Ureland, P.S (1980). 'Hoe men 'zich haast' in de Nederlandse en Westfriese dialecten'. Taal & Tongval 32, 53 - 65.
Ureland, P.S. (1978). 'Reflexive Structures in North Sea Germanic- an areal linguistic approach'. Handelingen van het Nederlandse Filologencongres , 91 - 98.
Ureland, P.S. (1979). 'The development of Dutch and Frisian Reflexives between 1879 - 1979'. In: M. Gerritsen (eds.), Taalveranderingen in de Nederlandse dialecten, Honderd jaar dialectvragenlijsten: 1879 - 1979. Muiderberg: Dick Couthino. 250 - 263.
Vaes, R. (1986). Het futurum in de Nederlandse dialecten. Licentiaatsverhandeling KUL. Ongepubliceerd.
Vallaeys, A. (1997). Spraakkunst van het Poperings. Poperinge: Stad Poperinge.
Van der Kleij, S. (1999). TIJD EN ASPECT in het werkwoordelijke systeem van het Afrikaans. doctoraalscriptie Nederlandse Taal- en Letterkunde, Leiden. Ongepubliceerd.
Vanacker, F. (1949). 'Over enkele meervoudsvormen van voegwoorden'. Taal & Tongval 1, 32-45, 77-93, 108-112.
Vanacker, V. F. (1963). Syntaxis van gesproken taal te Aalst en in het Land van Aalst in de XVde, XVIde en de XVIIde eeuw. Tongeren: ????.
Vanacker, V. F. (1965). 'Is het algemeen Zuidnederlands?'. Taal & Tongval 16, 159-164.
Vanacker, V. F. (1975). 'Substantiefgroepen met dubbele ontkenning in Zuidwestelijke dialecten'. In: G. Kazemier & P. P. J. van Caspel (eds.), Taal- en letterkundig gastenboek voor Prof. Dr G. A. van Es. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. 127-133.
Vanacker, V. F. (1985). ''t is van + hoofdzin'. Naamkunde 17, 347-357.
Vanacker, V. F. (1985). 'Tegenstellingen bij een negatiesyntagme in de Zuidnederlandse dialecten'. Taal & Tongval , 41-50.
Vanacker, V.F. & Schutter, G. de (1967). 'Zuidnederlandse dialecten op band'. Taal & Tongval 19, .
Vanacker, V.F. (1943). De Syntaxis van het Aalstersch Dialect. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Vanacker, V.F. (1959). 'Diachronische syntaxisbeschrijving van een dialekt'. Handelingen van de Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 13, 135-144.
Vanacker, V.F. (1968). 'Werkwoordsvormen bij 'jullie''. Nu nog 16, 73 - 78.
Vanacker, V.F. (1969). 'Zuidnederlands dialektmateriaal op de band en enkele dubbele werkwoordgroepen in te-positie'. Taal en Tongval 21/3-4, 239-244.
Vanacker, V.F. (1970). 'Een "Zuidnederlandse" konstruktie in een paar Zuidnederlandse dialekten'. De Nieuwe Taalgids Van Haeringennummer, 140-147.
Vanacker, V.F. (1970). 'Een paar punten uit een vergelijkend syntaxisonderzoek van enkele Zuidnederlandse dialecten'. In: [geen ed.] (eds.), Zijn akker is de taal. Faculteitenreeks 11. Den Haag: Bert Bakker. 291-303.
Vanacker, V.F. (1977). 'Syntactische overeenkomsten tussen Frans-Vlaamse en Westvlaamse dialecten'. De Franse Nederlanden 2, 206 - 216.
Vanacker, V.F. (1978). 'Het of der'. De Nieuwe Taalgids 71, 616 - 621.
Vanacker, V.F. (1980). 'Een Vlaams adverbiaal steuntje'. In: J. Kruijsen (eds.), Liber Amicorum Weijnen, Een bundel opstellen aan Prof. dr. A. Weijnen bij zijn zeventigste verjaardag. Assen: Van Gorcum. 73 - 78.
Vandekerckhove, R. (1993). 'De subjectsvorm van het pronomen van de 2e p. ev. in de Westvlaamse dialecten'. Taal & Tongval 45, 173 - 183.
Vanden Wyngaerd, G. J. (1992). 'On a certain difference'. In: ??? (eds.), Linguistics in the Netherlands. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 273-283.
Vandenberghe, R. (1995). Het Frans-Vlaamse dialect: morfologische integratie van de Franse lexicale ontleningen en syntactische kenmerken. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Vandeweghe, W. (1971-1972). 'Om en rond de (om) te-konstruktie'. Studia Germanica Gandensia 13, 37-62.
Vandeweghe, W. (1972). 'Om en rond de (om) te constructie'. Taal & Tongval 22, .
Vandeweghe, W. (1995). 'Incorporatiekwesties I, Relatieve voegwoordzinnen'. De Nieuwe Taalgids 88, 354-364.
Vandeweghe, W. (1995). 'Incorporatiekwesties II, TOEN is niet TOEN'. De Nieuwe Taalgids 88, 446-456.
Vandoren, A. (1994). 'Dich & Gae'. Bilisium 19, 2710 - 2712.
Vanhove, R. (1972). 'Als' of 'dan' bij vergelijkingen. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Vanleenhove, G. (1972). De primaire tijden van hebben in de Zuidnederlandse dialekten. Licentiaatsverhandeling kUL. Ongepubliceerd.
Vanneste, A. (1972). 'Taaltoestand in Frans-Vlaanderen'. Ons Erfdeel 15, 57-69, 29-62.
Vanveggel, J. (1964). Enkele hoofdstukken uit de syntaxis van het dialect van Neerpelt. Licentiaatsverhandeling KUL. Ongepubliceerd.
Vat, J. (1980). 'Zich en Zichzelf'. In: onbekend (eds.), Linguistics in the Netherlands. onbekend: onbekend. 127 - 138.
Veen, J. van der (1951). 'Provincialismen in het Oosten II'. Driemaandelijkse bladen 3, 86 e.v..
Veen, T. van (1964). Utrecht tussen oost en west: studies over het dialect van de provincie Utrecht. Assen: Van Gorcum.
Veering, J. (s.d.). Spelenderwijs zuiver Nederlands. Amsterdam
Velde, M. Van de (1969). 'De doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep in literair proza'. Studia Germanica Gandensia 11, 7-32.
Velde, M. Van de (1967). 'Enkele tendensen in de woordvolgorde in modern Nederlands proza'. Studia Germanica Gandensia 9, 129-156.
Velde, M. Van de (1970). 'De structuur van de zin in het Nederlands en het Duits'. Studia Germanica Gandensia 12, 179-218.
Velde, M. Van de (1973). 'De Ausklammerung in het Duits en het Nederlands'. Studia Germanica Gandensia 14, 119-142.
Velde, M. van de (1986). 'De volgorde binnen de drieledige werkwoordgroep. Een vervolg'. In: M. Devos & J. Taeldeman (eds.), Vruchten van zijn akker, Opstellen van (oud-)medewerkers en oud-studenten voor prof. V.F. Vanacker. Gent: Rijksuniversiteit. 379-395.
Ven, M. H. van der & Govaart, W. (1917). 'Nogmaals DE voor eigennamen'. De nieuwe taalgids 11, 188-194.
Ven, M. H. van der (1917). 'Een eigenaardigheid van het lidwoord de in het Brabants'. De nieuwe taalgids 11, 51-54.
Ven, M. H. van der (1917). 'Nog iets over het Brabants DE'. De nieuwe taalgids 11, 100-101.
Ven, M. van de (1969). Taal in Noordoostpolder. Amsterdam: Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde zuiderzeepolders.
Verbeken, W. (1967). Enkele syntactische kenmerken van het dialect van Waasmunster-Ruiter. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Vercouillie, J. (1885). 'Spraakleer van het West-Vlaamsch Dialect'. Onze Volkstaal 2, 3 - 47.
Verdenius, A. (1941). 'Congruerende voegwoorden'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 60, 126-127.
Verdenius, A. A. (1941). '...Doen te weten'. Nieuwe Taalgids 35, 89 - 90.
Verdenius, A. A. (1942). 'De laatste sporen van 'du' in Noordholland'. Nieuwe Taalgids 36, 223 - 227.
Verdenius, A.A. (1939). 'Een relatief dij in het Fries'. Onze Taaltuin 8, 324-326.
Verdenius, A.A. (1940). 'Congruerende imperatieven'. De Nieuwe Taalgids 34, 312-321.
Verdenius, A.A. (1941). 'Een onveranderlijk relatief dat'. De Nieuwe Taalgids 35, 108-116.
Verdenius, A.A. (1942). 'Over het voornaamwoord 'jullie''. Nieuwe Taalgids 36, 249 - 255.
Verdenius, A.A. (1943). 'Oetoe (oerdoe) rakkert: een Fries relict'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 62, 208 - 209.
Verdenius, A.A. (1946). 'De voornaamwoorden 'je' en 'jij''. In: A. Zijderveld et al. (eds.), Studies over het zeventiende eeuws, verspreide opstellen en aantekeningen. Amsterdam: Meulenhof. 165 - 183.
Verdenius, A.A. (1946). 'Over de aanspreekvorm ie (i-j) in onze oostlike provincien'. In: A. Zijderveld et al. (eds.), Studies over het zeventiende eeuws, verspreide opstellen en aantekeningen. Amsterdam: Meulenhof. 184 - 191.
Vergauts, M. (1971). Syntaktische kenmerken van het Geraardsbergs dialekt. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Verhaert, W. (1965). Syntaktische kenmerken van het dialekt van Nieuwmoer-Kalmthout. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Verheye, S. (1991). Yperlienkje je stertje stienkt: studie over het Iepers dialect. Ieper: Iepers Kwartier.
Vermeersch, C. (1980). Het algemeen Nederlands van Brugse dialectsprekers. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Vermeire, A. (1968). Syntaktische kenmerken van het Werviks dialekt. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Vermeiren, M. (1987). 'Dialect van Asper'. In: Vermeiren M. (eds.), Van Haspra tot Asper. Asper: Davidsfonds. 407-435.
Verschueren, M. (1945). De Syntaxis van het Mechelsch Dialect. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Verschuren, W.J. (z.j.). "Waar" voegwoord of bijwoord. Doctoraalscriptie, universiteit van Nijmegen. Ongepubliceerd.
Verstappen, M. (1984). Een onderzoek naar het persoonlijk voornaamwoord in Overpelt, in Swalmen en de intermediair daartussen van een Overpeltse in Swalmen. Doctoraal scriptie, universiteit van Nijmegen. Ongepubliceerd.
Verstraete, F. (1976). Syntaktische beschrijving van het dialekt van Beveren-Leie. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Vin, A. de (1952). Het dialect van Schouwen-Duiveland. Assen: Van Gorcum.
Vin, A. de (1984). 'Wat is er echt Zeeuws in de Zeeuwse dialecten?'. Nehalennia (Middelburg) 52, 49-61.
Vink, L. de (1994). Structuurverlies in het dialect van Katwijk aan Zee, De dialectontwikkeling binnen het Randstadgebied vergeleken met die daarbuiten. Doctoraalscriptie (UL). Ongepubliceerd.
Visser, M. de & Goeman, A. (1979). 'Voegwoord, relatief partikel en persoonsvorm in een dialect'. Taal & Tongval 31, 222-241.
Visser, M. de (1988). 'In pear klitisearringsferskynsels yn it Frysk'. In: S. Dyk & G.J. de Haan (eds.), Wurdfoarried en Wurdgrammatika. Leeuwarden: Fryske Akademy. 175-222.
Visser, W. (1988). 'In pear klitisearringsferskynsels yn it Frysk'. In: S. Dyk & G. de Haan (eds.), Wurdfoarried & Wurdgrammatika. Ljouwert: Fryske Akademy. onbekend.
Vogels, P.Th.M. (1978). Ze of het? Een sociodialectologisch onderzoek. Doctoraalscriptie (KUN). Ongepubliceerd.
Vooijs, C.G.N. de (1943). 'De lotgevallen van het pronomen 'dezelve''. Nieuwe Taalgids 37, 198 - 203.
Vooren, W. Van (1975). Het ABN van Waarschootse dialectsprekers. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Voort, Th. van de (1973). Het dialekt van de gemeente Meerlo Wanssum. Amsterdam: Rodopi.
Vooys, C.g.N. (1935). 'De voornaawmoordelijke aanduiding en vervanging'. Nieuwe Taalgids 29, 122 - 126.
Vooys, C.G.N. de (1967). Nederlandse Spraakkunst. Groningen: Wolters.
Vossen, A.F. (1958). 'Het persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud in het Nederweerts'. Taal & Tongval 10, 131 - 147.
Vossen, A.F. (1963). 'Grammatisch geslacht en aanspreekvormen'. Taal & Tongval 15, 63 - 64.
Vreese, W. de Gallicismen in het Nederlands. Proeve van taalzuivering. Gent
Vriendt, S. de & Craen, P. van de (1993). 'Voegwoordelijke partikels en Frans/Nederlandse codewisseling in het Brussels'. In: E. Witte (eds.), De Brusselse rand . Brussel: VUB Press. 495-511.
Vriendt, S. de & Goyvaerts, D. (1989). 'Assimilation and sandhi in Brussels'. Leuvense Bijdragen 78, 1-93.
Vriendt, S. de (1975). 'Een nominativus-cum-infinitivo in Zuidnederlandse dialecten'. In: R. Jansen-Sieben, S. de Vriendt & R. Willemyns (eds.), Spel van Zinnen. Album A. van Loey. Brussel: Editions de l'Universite de Bruxelles. 71-78.
Vries, J. W. de (1987). 'De standaardtaal in het Nederlands'. In: J. de Rooij (eds.), Variatie en norm in de standaardtaal. Amsterdam: P. J. Meertens - Instituut. 127-142.
Vries, M. de (1996). Relatieve bijzinnen in de zinsstructuur van Kayne. MA-thesis University of Groningen. Ongepubliceerd.
Vries, W. de (1910-11). Dysmelie. Groningen
Vries, W. de (1940). 'Congruerende voegwoorden'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 59, 78-79.
Waart, A. de (1971). 'Constructies met EN+imperatiefzin in het moderne Westlauwerse Fries'. In: [z.ed.] (eds.), Ynteruniversitaire Studzje Konferensje Frysk. Ljouwert: [z.u.]. [z.p.].
Waart, A. de (1971). 'Twee aspecten van de Friese imperativus pro infinitivo: 'saamhorigheid' en 'content phases''. In: [z.ed.] (eds.), Bijlage bij Ynteruniversitaire Studzje Konferensje Frysk. Ljouwert: [z.u.]. [z.p.].
Waeringa, J. fon (1984). 'The Frisian pronoun 'si''. In: N.R. Arhammer et al. (eds.), Miscellanea Frisica. Assen: Van Gorcum . onbekend.
Wal, M. van der & Bree, C. van (1992). Geschiedenis van het Nederlands. Utrecht: Het Spectrum.
Walraven, F.A.G. (1979). 'Vooropplaatsing en accentuering van pronomina en PP's '. Gramma Nijmegen 3, 205 - 208.
Walraven, T. (1975). 'The Optional 'Om' in Dutch Infinitive Constructions'. In: A. Kraak (eds.), Linguistics in the Netherlands 1972-3. Assen....210-221.
Wanink, G.H. (1948). Twents-Achterhoeks woordenboek benevens grammatica. Zutphen: Thieme.
Water, A. van de (1904). De volkstaal in het oosten van de Bommelerwaard. Utrecht: Kemink.
Waterschoot, A. (1945). De Syntaxis van het Dialect van Sint-Niklaas. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
Weel, M.A. van (1904). Het dialect van West-Voorne. Leiden: E.J. Brill.
Weerman, F. (1984). 'Over enkele verschillen tussen Mnl en Ndl'. Spektator 14, 374-380.
Weerman, F. (1989). The V2 Conspiracy. A synchronic and diachroninc analysis of verbal positions in Germanic languages. Dordrecht/Providence: Foris.
Weerman, F. (in preparation). 'Hoofd- en bijzinnen'. , .
Weert, G. De (1965). Syntactische kenmerken van het dialect van Aalter. licentiaatsverhandeling RUGent. Ongepubliceerd.
WeiB, H. (1999). Duplex negatio non semper affirmat. A Theory of Double Negation in Bavarian. Te verschijnen als artikel in: Linguistics 37,5. Ongepubliceerd.
Weijnen, A. & Renders, J.M. & Ginneken, J. van (1946). Oost-Noordbrabantse dialectproblemen. Amsterdam: Noord Hollandsche Uitgevers Maatschappij.
Weijnen, A. 'onbekend'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 80, .
Weijnen, A. 'onbekend'. Tijdschrift voor NederlandseTaal- en Letterkunde 80, 15-19.
Weijnen, A. (1939). 'Bijdragen tot de historische grammatica der Brabantse dialecten'. Onze Taaltuin 8, 368-372 .
Weijnen, A. (1940). 'Congruerende verbindingswoorden'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 59, 75-77.
Weijnen, A. (1941). De Nederlandse Dialecten. Groningen-Batavia: Noordhoff.
Weijnen, A. (1961). 'De aanduiding van vrouwelijke personen door mannelijke voornaamwoorden'. Mededelingen Nijmeegse Centrale Dialect- en Naamkunde 7, 4 - 11.
Weijnen, A. (1966). Nederlandse dialectkunde. Assen: Van Gorcum & Comp N.V..
Weijnen, A. A. (1976). 'Het Bredaas dialect'. In: Cerutti, F.F.X.; Diepen, D. van; Edelman, C.H. e.a. (eds.), Geschiedenis van Breda. Dl 1. De Middeleeuwen. Schiedam: Interbook International. 309-316.
Weijnen, A.A. (1961). 'De Meierijse niet-geronde vormen van de objectsvorm van het persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon meervoud'. Taal & Tongval 13, 21 - 23.
Weijnen, A.A. (1970). 'Het binnendringen van het voorzetsel in het indirekt objekt in het Nederlands'. Leuvense bijdragen bijblad 59, 125-130.
Weijnen, A.A. (1971). Schets van de geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. Assen: Van Gorcum & Comp. N.V..
Werner, A., e.a. (1991). Issues in Germanic syntax. [z.p.]: [z.u.].
Wethlij, A. (1995). 'Een artikel (zo)als dit: het vergelijkende 'als' in concurrentie met de vergelijkende voegwoorden 'dan' en 'zoals''. Nederlands nu 43, 83-86.
Wieringa, A. (1986). 'Reactie op 'Een syntactisch Ingvaeonisme?''. TABU 16, 38-39.
Wijngaard, T. van de (1996). 'Bleve, komme, kreje, vonge, woeede i kaat braat. Het voltooid deelwoord van zes werkwoorden met perfectieve betekenis in de Limburgse dialecten'. In: R. van Hout en J. Kruijsen (eds.), Taalvariaties, toonzettingen en modulaties op een thema. -: Foris Publications. 287-298.
Wijngaard, T. van den (1996). 'Bleve, komme, kreje, vonge, woeede i kaat braat, Het voltooid deelwoord van zes werkwoorden met perfectieve betekenis in de Limburgse dialecten'. In: R. van Hout & J. Kruijsen (eds.), Taalvariaties, Toonzettingen en modulaties op een thema. Dordrecht: Foris. 287-298.
Wilde - van Buul, G. de (1942 - 1943). 'Het enclitisch pronomen personale van de tweede en derde persoon singularis in het Rotterdams'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 62, 290 - 301.
Will, G. (1994). ''Ben' en 'zijn' in de dialecten van Zeeuws-Vlaanderen'. Taal en tongval 46, 142-151.
Willems, J.P. (1969). 'onbekend'. De Nieuwe Taalgids 62, 281.
Willemse-Zuidema, E. B. (1972). 'Oppervlakteverkenning van de ontkenning'. Levende talen 293, 544-550.
Willemyns, R. (1980). 'Het systeem van aanspreekvormen in het Brugs'. In: J. Kruijsen (eds.), Liber Amicorum Weijnen, Een bundel opstellen aan Prof. dr. A. Weijnen bij zijn zeventigste verjaardag. Assen: Van Gorcum. 79 - 87.
Willemyns, R. (1981). 'Vorm en functie van de aanspreekvormen in West- en Frans-Vlaanderen'. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 53, 171-193.
Wilmes, S.M.E. (1995). Het kwantitatieve 'er' in het Nederlands en het Maastrichts. Doctoraalscriptie vakgroep Nederlands, Universiteit van Utrecht. Ongepubliceerd.
Wilmots, J. (1984). '* hartelijke groeten voor je en jouw vrouw'. Neerlandica extra Muros 43, 66 - 71.
Windt, G. de (1967). Enkele hoofdstukken uit de vormleer en de syntaxis van het dialect van Sint-Laureins. Licentiaatsverhandeling KUL. Ongepubliceerd.
Wintere, C. de (1971). Structuralistische benadering van 4 Oostvlaamse dialecten: Kruishoutem, Nazareth, Ouwegem, Huuse. Licentiaatsverhandeling VUB. Ongepubliceerd.
Wirth-Van Wijk, L.E. (1996). ''Hun' en 'u' : een parallel'. Onze Taal 65, 176.
Witdouck, S. (1979). Het pronomen van de tweede persoon in het dialect van Moorsele. Licentiaatsverhandeling KUL. Ongepubliceerd.
Wolf, H. (1995). Feroarings yn de fryske tiidwurdlike einrige; in undersyk nei in tal resinte syntaktyske feroarings by Frysktalige jongerein. onderzoeksverslag (Fryske Akademy). Ongepubliceerd.
Wolf, H. (1995). 'Ynvertearre tiidwurdkloften yn it Ynterferinsjefrysk'. Tydskrift foar Fryske Taalkunde 10, 1-11.
Wolf, H. (1995). Feroarings yn de Fryske tiidwurdlike einrige, In undersyk nei in tal resinte syntaktyske feroarings by Frysktalige jongerein. Doctoraalscriptie (UU). Ongepubliceerd.
Wolf, H. (1995). Feroarings yn de Fryske tiidwurdlike einrige, In undersyk nei in tal resinte syntaktyske feroarings by Frysktalige jongerein. Onderzoeksverslag (Fryske Akademy). Ongepubliceerd.
Wolf, H. (1996). 'IPP en morfologische markering'. TABU 26, 34-40.
Wolf, H. (1996). Wat en hoe yn it Ynterferinsjefrysk, In syngroan en diagroan ondersyk nei in tal feroarings yn de Fryske tiidwurdlike einrige. Doctoraalscriptie (UU). Ongepubliceerd.
Wolf, H. (1997). 'Default-morphological forms in Interference Frisian'. Groninger Arbeiten zur Germanistischen Linguistiek 40, 249-256.
Woude, G. van der (1958). 'Foarm en Funksje'. De Pompebledden 29, 197-201.
Woude, G. van der (1971). 'De wjerljocht hat ynslein - de bliksem is ingeslagen'. Driemaandelijkse bladen 23, 137-144.
Wouden, T. van der (1994). Negative Context. Groningen: Groningen Dissertations in Linguistics.
Woudt, K. (1979). Zaans voor beginners: enkele kenmerken van een streektaal. Zaandijk: Woudt.
Wynants, A. (1972). 'Het bepalend lidwoord gene/jene'. Taal & Tongval , 28-66.
Wyngaerd, G. vanden (1989). 'Verb Projection Raising and the Status of Infinitival Complements'. In: D. Jaspers, W. Klooster, Y. Putseys & P. Seuren (eds.), Sentential Complementation and the Lexicon: Studies in Honour of Wim de Geest. Dordrecht: Foris. 423-438.
Wyngaerd, G. Vanden (1992). Indefinite Scope, ms., K.U. Brussel.
Wyngaerd, G. vanden (1994). 'IPP and the Structure of Participles'. In: C.J.-W. Zwart (eds.), GAGL Nr. 37. Groningen: Rijksuniversiteit. 265-275.
Wyngaerd, G. vanden (1994). 'Partikelwerkwoorden in het Nederlands'. TABU 24, 141-148.
Wyngaerd, G. vanden (1996). 'Participles and Bare Argument Structure'. In: W. Abraham, S.D. Epstein, H. Thrainsson & J.-W.C. Zwart (eds.), Minimal Ideas: Syntactic Studies in the Minimalist Framework. Amsterdam: Benjamins. ?.
Wyngaerd, G. Vanden (2000). Vragen aan de Linkerperiferie. manuscript (?). Ongepubliceerd.
Wyngaerd, G. Vanden (2000). Vragen aan Pronominale Verwijzing. manuscript (?). Ongepubliceerd.
Zaalberg, C.A. (1973). ''Dus' als onderschikkend voegwoord'. De Nieuwe Taalgids 66, 146-147.
Zaalberg, C.A. (1975). 'Van zij die'. In: C.A. Zaalberg (eds.), Taaltrouw. Nieuwe en oude glottagogische overwegingen van Zaalberg. Culemborg: onbekend. 80 - 82.
Zaenen, A. (1979). 'Infinitival Complements in Dutch'. In: P.R. Clyne, W.F. Hanks & C.L. Hofbauer (eds.), Papers from the 15th Regional Meeting: Chicago Linguistic Society (CLS 15). [z.p.]: [z.u.]. 378-389.
Zaenen, A. Contrastive Dislocation in Dutch and Icelandic. Ms.. Ongepubliceerd.
Zanuttini, R. (1996). 'On the Relevance of Tense for Sentential Negation'. In: A. Belletti & L. Rizzi (eds.), Parameters & Functional Heads. Oxford: Oxford University Press. 181-208.
Zegers, A. (1999). Het dialect van het Land van Ravenstein in het bijzonder van Volen en Zeeland. Uden: De Winter.
Zwanikken, J. (1988). 'Een pronominale curiositeit'. Uvver plat jekald 1, 42 - 43.
Zwart, C. J. W. (1993). Dutch syntax. A minimal approach. Diss. Groningen: Groningen Dissertations in Linguistics.
Zwart, C.J.-W. (1995). 'A note on verb clusters in the Stellingwerf dialect'. In: M. den Dikken & K. Hengeveld (eds.), Linguistics in the Netherlands 1995. Amsterdam: Benjamins. 215-226.
Zwart, C.J.-W. (1996). 'Verb Clusters in Continental West Germanic Dialects'. In: J. Black & V. Montapanyane (eds.), Microparametric Syntax and Dialect Variation. Amsterdam: Benjamins. 229-258.
Zwart, C.J.-W. (1997). Morphosyntax of Verb Movement. Dordrecht: Kluwer.
Zwart, C.J.W. (1991). 'Clitics in Dutch. Evidence for the Position of INFL'. Groninger Arbeiten zur Germanistischen Linguistiek ( GAGL ) 33, 72 - 91.
Zwart, C.J.W. (1991). 'Subject Deletion in Dutch: A Difference between Subjects and Topics'. In: M. Kas, E. Reuland & C. Vet (eds.), Language and Cognition 1. Groningen: University of Groningen. .
Zwart, C.J.W. (1991). 'Verb Movement and Complementizer Agreement'. In: J.D. Bobaljik & C. Phillips (eds.), Papers on Case and Agreement. MIT Working Papaers in Linguistics 18. ....297-340.
Zwart, C.J.W. (1991). Agreement Phenomena in the Germanic Languages. Talk given at the CUNY Graduate Center, November. Ongepubliceerd.
Zwart, C.J.W. (1992). 'Subject Initial Verb Second in West Flemish: A Reply to Haegeman'. GAGL 35, 72-91.
Zwart, C.J.W. (1993). 'Clues from dialect syntax: complementizer agreement'. In: W. Abraham & J. Bayer (eds.), Dialektsyntax. Opladen: Westdeutscher Verlag. 246-270.
Zwart, C.J.W. (1997). A Minimalist Approach to the Syntax of Dutch. Dordrecht / Boston / London: Kluwer. Studies in Natural Language and Linguistic Theory 39.
Zwart, H. (1979). V-klusters en V-raising in het Nederlands. Doctoraalscriptie ATW (RUG). Ongepubliceerd.
Zwart, J.-W. (1997). A Head Raising Analysis of Relative Clauses in Dutch. Paper presented at the Workshop on Relative Clauses (Berlin, November 24, 1996 / second version May 1997). Ongepubliceerd.
Zwart, J.W. (1992). 'Verb-Movement and Complementizer Agreement'. GLOW Newsletter 26, 58-59.
Zwart, J.W. (1994). 'Het onstaan van I' en C''. Gramma - TTT 3, 55 - 70.
Zwarts, F. (1981). 'Negatief-polaire uitdrukkingen I'. GLOT 6, 35-132.
Zwarts, F. (1986). Categoriale Grammatica en Algebraische Semantiek. Een onderzoek naar negatie en polariteit in het Nederlands. Diss. Rijksuniversiteit Groningen.