[v] Okee en de bank wer op se zaten soe dat kinne? [/v]