SAND-data Oostende (H016p)

schriftelijke enqute | mondelinge enqute | telefonische enqute

data schriftelijke enqute

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enqute in Oostende

interview mondelinge enqute

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]H 016p[/k][i]821[/i][i]822[/i][i]823[/i][vw]VVH[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 En oaj deen mee pak jet ol.

oa j j et
geen inversie sound
informant1 Mijn schoen goank an_

goan k
sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Oak mag.

oa k
sound
informant1 Kgoanik in n hoek kruipn geloopgie ton beter weg en were.

k goan ik ge loop gie
sound
informant1 En kzijnik gewend van in n hoek te zitn.

k zijn ik
sound
informant1 Oaj der ntwa kant mee doen.

oa j
sound
informant1 Mo oat natuurlijk e druivelaar is da weetek nie ee.

oa t weet ek
sound
informant2 Menwieder geen universiteit gedaan mekenwieder engels frans en duits.

m en wieder me ken wieder
sound
informant2 In die periode kost nievers noa toe ee. constructie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Moa kwazzik vijftien jaar en kmostik goan goan werkn ook ee.

k wazz ik k most ik
sound
informant2 Oakik dertien jaar was_

oak ik
sound
informant2 En kommissjes doen veur jena geen frigo jena geen diepvriezers ee vroeger jaarn.

je n a je n a
negatiepartikel. gebruik voor als voegwoord dat oorzakelijk verband uitdrukt sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarinstructie  sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is.[/v] sound
informant2 [a] Mewistn nie da Marie dood was.[/a]

me wistn
tagging sound
informant1 [a] Ze wistn nie da Marie gestorvn is of dood is.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zenweet da nie?[/v] sound
informant1 [a] Amo zewistsie da nie.[/a]

ze wist sie
tagging sound
veldwerker [v] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant2 [a] Gemoe zien daj nie valt ee.[/a]

ge moe da j
tagging sound
informant3 [a=j] Moe zien daj nienvalt.[/a]

da j nie n valt
tagging sound
informant3 [a=j] Pas ip daj nienvalt.[/a]

da j nie n valt
tagging sound
informant1 [a] Daj nie valt.[/a]

da j
sound
informant2 [a] Je moe zien daj nie valt ee.[/a]

da j
sound
informant2 [a] En oaj ton gevaln et ee.[/a]

o j
hww. is hebben sound
informant2 En ze vraagn dajt zoe zegn gelijk of dat eigenlijk is.

da j t
gelijk of dat sound
informant2 Oak nie beschaamd zijn veur da te schrijvn.

oa k
sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] sound
informant3 [a] Tnwil niemand dansn.[/a]

t n wil
ben wel niet zeker van partikel. maar wordt precies duidelijker herhaald zij het met onvolledige zin op sec.631 sound
informant1 [a] Terwil geeneen dansn.[/a]

ter wil
sound
veldwerker [v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] sound
informant2 [a] A ie wil nievers dansn.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund.[/v] sound
informant1 [a] Te da nooit iemand_ gewild of gekunn.[/a]

t e
tagging sound
informant3 [a] Of gekand.[/a] dit antwoord verdrinkt een beetje in het gesprek maar ik meen dit toch wel degelijk zo gehoord te hebben. tagging sound
informant2 [a] Oaj oajt nienkant is etwadde daj wilt doen mo daj daj nie nie kant ee. Je kant die knoopn nie legn. Je kant da nie. Mo jet nie gewild of je je kunt et nie. Of je kostet nie.

oa j oa j t nie n kant da j da j da j j et
negatiepartikel sound
informant1 [a] Ken da nie kunn doen.[/a]

k en
informanten houden plots vol dat het voltooid deelwoord van kunnen gewoonweg niet gebruikt wordt. dubieus. sound
informant2 [a] Ikenkostn da nie neenk.[/a]

ik en kostn neen k
negatiepartikel sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten.[/v] sound
informant2 [a] Jan zoet da brood wel wiln heel op eetn.[/a] tagging sound
informant2 [a] Ja heel da brood wiln op eetn ee.[/a]

j a
tagging sound
informant2 [a] Jan zoe wiln heel da brood op eetn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ja wel heel da brood kunn op eetn.[/a]

j a
tagging sound
informant1 [a] Of atnt wiln mee neemn?[/a]

at n t
tagging sound
veldwerker [v=027] Zeg maar niet wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a] Zeg mo nie wie dase koste roepe.[/a]

da se
tagging sound
informant2 [a] Zeg gie mo nie wie dase koste roepe.[/a]

da se
variant met gij komt spontaan aan bod tagging sound
informant1 [a] Kgeloof nie dameda zoen gebruikn ee zeg moa nie. Kweet nie wie daj zoe_

k geloof da me da k weet da j
sound
informant2 [a] Je moe nu nie zegn dank te late zijn ee.[/a]

dan k
mogelijk een n klank bij voegwoord maar ik ben niet honderd procent zeker. wordt nog paar keer herhaald en daar toch ook zo een nasale klank hoorbaar maar opnieuw niet helemaal duidelijk sound
informant2 [a] _zegn dank te late zijn ee.[/a]

dan k
sound
informant2 [a] _nie zegn dank te late zijn ee.[/a]

dan k
sound
veldwerker [v] En zeg maar nie wie da zij had kunnen roepen?[/v] sound
veldwerker [v=028] Zeg mij ne keer wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant1 [a] Wien as a kunn roepn?[/a]

a s
tagging sound
informant1 Oank oankik zegge_ oa n k oan k ik sound
informant1 [a=j] Ik weetn ook nie w wien dase wel oa kunne roepn.[/a]

da se
sound
informant1 [a=j] Wie dase oa kunne roepn.

da se
hier volgens mij zeker geen n bij wie. bij vorige antwoord mogelijk nog wel. daar ben ik niet helemaal zeker van. tagging sound
veldwerker [v=029] Ik weet ook niet se wie of zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=030] Ik weet ook nie se wie of dazij had kunnen roepen.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Of wien asse der kanne bie haaln.[/a]

as se
verderop halen informanten wel de zin Wie had zij kunnen roepen en _wie dat zij had kunnen roepen door elkaar. Voor de eerste vorm wordt dan wien ase gebruikt en voor de tweede vorm wien dase _ en blijkbaar in sommige gevallen toch nog wien asse zoals in deze constructie. tagging sound
veldwerker [v=035] Zich herinneren.[/v] sound
informant2 [a] Kanje da nog rappeleern?[/a]

kan je
sound
informant3 [a] Jenhoort da niemer.[/a]

je n hoort
negatiepartikel sound
veldwerker [v] Jan rappeleert zich dat verhaal wel.[/v] sound
informant1 [a] Jan rappeleert da vertellingsje wel.[/a] tagging sound
informant1 [a] Of da vertellingsje rappeleertn wel.

rappeleert n
sound
veldwerker [v] Jan rappeleert em da vertellingske wel?[/v] sound
informant3 [a] Neen.[/a] sound
informant1 [a] Krappeleern da nog.[/a]

k rappeleern
sound
informant3 [a] Of krappeleremie da nog zegnz ee.[/a]

k rappelere mie zegn z
deze informant gebruikt het werkwoord plots wel reflexief sound
veldwerker [v] Jan bukt zich.[/v] sound
informant2 [a] Ie stuipt.[/a] stuipen betekent bukken sound
informant1 [a] Stuiptem.[/a]

stuipt em
tagging sound
informant3 [a] Jan stuipt ee zegmewieder. Nae ie stuipt.

zeg me wieder
toch meer consensus over niet reflexief gebruik sound
veldwerker [v=036] En ze wijzn puntje puntje_[/v] sound
informant2 [a] Noa makoar.[/a] sound
informant3 [a] Noa makoar.[/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Tone zit in t bad en wat doetn doar?[/v] sound
informant2 [a] Ie wastem.[/a]

wast em
tagging sound
veldwerker [v=039] Fons ziet een slang_[/v] sound
informant1 [a] Neffens em.[/a] tagging sound
informant2 [a] Nevenst em.[/a] tagging sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Ze miekn geen houtn scheepn meer. verleden tijd maken sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Oank vijftien jaar waren.

oan k
congruentie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Kdoenik nog vele.

k doen ik
heel veel subjectdubbelingen sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Oster an de speeltafel geen enkel geld meer genoeg was_

os ter
enkel geld is kleingeld sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 En os n Amerikaansn roulette ton uit gekoomn is_ sound
informant2 En osje in de_

os je
ook vorm os in gebruik sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Voa bie te legn voegwoord voor sound
informant3 Ze lache me je. spontane spraak sound
informant2 Oaj nu oaj nu_

oa j oa j
hier de vorm oa ipv os sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 joame

joa me
sound
veldwerker [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich.[/v] sound
informant3 [a] Je geen nagels bie em.[/a]

j e
tagging sound
informant1 [a] Je geen nagels bie em.[/a]

j e
sound
veldwerker [v] Jee geen nagels bie?[/v] sound
informant1 [a] Je geen nagels mee.[/a]

j e
sound
informant3 [a] Nee.[/a] sound
informant3 Jet hier meer of een.

j et
geen er sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken.[/v] sound
informant1 [a] Erik liet mie veur em werkn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven.[/v] sound
informant3 [a] Ze liet eur drieven.[/a] sound
informant2 [a] Of ze laat eur mee drieven op de baren.[/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel.[/v] sound
informant1 [a] Ie keekt e keer goed noa noar em in de spiegel.[/a] tagging sound
informant3 [a] Ze kk noar eur eigen in de spiegel.[/a] sound
informant1 [a] Ie bekeek em e keer goed in de spiegel.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ie bekeek zijn eigen_[/v] sound
informant2 [a] Wieder zegn da nie.[/a] sound
veldwerker [v] Ie bekeek zijn zelven_[/v] sound
informant2 [a] Neen. Ie bekkt em e keer goed in de spiegel.[/a] sound
informant2 [a] Oajgie in de spiegel kijkt tis toch noar nu neigen daj kijkt ee.[/a]

oa j gie t is da j
geen inversie sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zich zelf goed.[/v] sound
informant1 [a] ie kan zijneigen goed [/a]

zijn eigen
tagging sound
informant3 [a] Kan zijn eigen goed.[/a] sound
informant2 [a] Ie keek noa zijn eigen.[/a] sound
informant1 [a] Ie bekeek zijn eigen e keer goed in de spiegel.[/a] hier komt informant toch min of meer op oorspronkelijk antwoord op 042 terug. sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zich zelf in de etalage staan.[/v] sound
informant1 [a] Dander fotoos van em in d etalage s_ in d etalage staan.[/a]

dan der
tagging sound
informant2 [a] Warre ne gehoord datter e portret van em in d etalage in de vitrine lig.[/a]

n e dat ter
rare verbindings n? sound
informant2 [a] Datter fotoos in de vitrine lign.[/a]

dat ter
sound
informant2 [a] Dander ja.[/a]

dan der
beide vormen zijn blijkbaar mogelijk sound
veldwerker [v] Van zijn eigen?[/v] sound
veldwerker [v] Of van em zelvn?[/v] sound
informant1 [a] Dander van em.[/a]

dan der
sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizen_[/a]

k peizen
sound
informant2 [a] Kpeizen da Marie_[/a]

k peizen
sound
informant1 [a] Kpeize da Marie e geprobeerd van ne brief te schrijvn.[/a]

k peize
tagging sound
informant1 [a] Van ne brief noar em te schrijvn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Kpeizen da Marie e geprobeerd van ne brief noar em te schrijvn.[/a]

k peizen
tagging sound
informant3 Se tnedit nog nie gemakkelijk w.

t n e dit
subjectdubbeling 3 enkv? moeilijk hoorbaar. sound
informant3 Moeter niemand e koeksje n?

moet er
niemand ipv iemand sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=004] Toen probeerde ik om tomaten te kweken.[/v] sound
informant2 [a] Ik en geprobeerd veur tomatn te kweeken.[/a] tagging sound
informant1 [a] Tonne enkik da geprobeerd.[/a]

en k ik
tagging sound
veldwerker [v] Probeerdekege?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Probeerekde?[/v] sound
informant1 [a] Probeerdek.[/a]

probeerde k
tagging sound
veldwerker [v] Probeerdeken.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=005] Gisteren probeerdemegen om droog thuis te geraken.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandeldiede door het park.[/v] sound
informant1 [a] Wandelden.[/a]

wandelde n
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=053] Als ik profijtig leef leef ik zoals mijn ouders willen.[/v] sound
informant2 [a] Nie gelijk of da mijn oe_[/a] sound
informant1 [a] Lijk da me vader en me moeder da wilde.[/a] tagging sound
informant1 [a] Oank profijtig leevn.[/a]

oan k
tagging sound
veldwerker [v] Anek?[/v] sound
informant3 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Oankik profijtig leef_[/v] sound
informant1 [a] Oankik profijtig leevn_[/a]

oa n k ik
sound
informant3 [a] Oak profijtig leve.[/a]

oa k
sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader.[/v] sound
informant1 [a] Otn nog drie jaar leeft gaatn langer leevn dan ze vader.[/a]

ot n gaat n
tagging sound
veldwerker [v] Otnij?[/v] sound
informant2 [a] Neen. Ottenie.[/a]

ott en ie
sound
informant3 [a] Ostenie.[/a]

ost en ie
sound
informant2 [a] Osten_[/a]

ost en
informant geeft plots voorkeur aan vorm met s sound
veldwerker [v] Leeft hij nog altijd samen met zijn zuster?[/v] sound
informant1 [a] Leeftn nog altijd tegoare_[/a]

leeft n
sound
informant2 Oster hier een is_

os ter
opnieuw vorm met s sound
informant2 De die leevn mee makoar w. vervoeging leven sound
veldwerker [v=057] Als zij zo ongezond leeft leeft ze niet lang meer.[/v] sound
informant1 [a] Osse zo ongezond leeft gase nie lange meer leevn.[/a]

os se ga se
tagging sound
veldwerker [v] Osezij?[/v] sound
informant1 [a] Ossezie azo ga voors doen_[/a]

os se zie
sound
veldwerker [v] Osie?[/v] sound
informant3 [a] Nee. Ossezie.[/a]

os se zie
sound
veldwerker [v] Leeft ze nog altijd tope met diene weduwnaar?[/v] sound
informant1 [a] Leefs nog altijd tegoare met die_[/a]

leef s
sound
informant2 [a] Leefse nog alsoan tegoare?[/a]

leef se
alsoan is altijd sound
informant2 [a] Oanze zegn_[/a]

oa n ze
sound
veldwerker [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog.[/v] sound
informant1 [a] Ot nu nog altijd leeft gaat morgn ook blu_ no nog leevn.[/a

o t
tagging sound
informant2 [a] Ost der nu deure ga komm gaant morgn ook_[/a]

os t gaan t
sound
informant2 [a] Mezegnie ostn leeft ee.[/a]

me zeg nie ost n
hier wordt plots op mannelijke vorm overgeschakeld. als de informanten hiermee geconfronteerd worden houden ze vol dat die vorm ook voor het onzijdig in gebruik is sound
veldwerker [v] Moa tgoa over een vogelke.[/v] sound
informant2 [a] Tis t zelfste.[/a]

t is
sound
informant1 [a] Oatet de dag deure komt_[/a]

oa t et
rare vorm wordt hier plots als alternatief voor ostn aangeboden sound
veldwerker [v] Levet nog?[/v] sound
informant3 [a] Leeft da vogeltje nog?[/a] sound
informant1 [a] Of levet nog altijd?[/a]

lev et
sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo ongezond leven dan leven jullie nooit zo lang als ik.[/v] sound
informant2 [a] Oajgieder azo voort doet goajt nooit zo lange trekn lijk ik w.[/a]

oa j gieder goa j t
tagging sound
veldwerker [a] Die gieder moe da ter staan?[/a] sound
informant2 [a] Aja ze zijn_ tzijn der twee ee volgens dankik verstoan.[/a]

t zijn da n k ik
voegwoordcongruentie sound
informant1 [a] Oajunder zo ongezond leevn_ Oajunder zo ongezond voors doet_[/a]

oa j under oa j under
vreemde vorm oajunder. let ook op inconsequentie van de werkwoordvervoeging tagging sound
informant1 [a] Dan dan goajt nooit zo lange trekn ovvik.[/a]

goa j t ovv ik
tagging sound
veldwerker [v] Nie of mie?[/v] sound
informant3 [a] Nee.[/a] sound
informant3 [a] Oaj azo oaj ongezond voors doet goajtjunxx nie lange trekn.[/a]

oa j oa j goa j t junxx
vreemde constructie sound
veldwerker [v] Als jullie een beetje profijtiger leven euh dan ga je ten minste de maand rond komen.[/v] sound
informant2 [a] Oaj beetje profijtiger leeft_[/a]

oa j
sound
veldwerker [v] Leven jullie ook zo profijtig?[/v] sound
informant1 [a] Ziejunder zo zo profijtig?[/a]

zie junder
sound
informant1 [a] Ziejgiender ook zo profijtig?[/a]

zie j giender
sound
veldwerker [v] Leven jullie ook gezonder dan vroeger?[/v] sound
informant1 [a] Ze leve heel anders.[/a] sound
veldwerker [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen.[/v] sound
informant1 [a] Oanze veur under werk leevn_ kijknze _ ja leevnze nie veur eunder_[/a]

oa n ze kijkn ze leevn ze
tagging sound
veldwerker [v] Oanzezieder?[/v] sound
informant2 [a] Zieder zijn doar nie bie ee.[/a] sound
informant1 [a] Nee.[/a] toch vreemd dat informanten deze vorm niet aanvaarden sound
veldwerker [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo misschien ook nog.[/v] sound
informant1 [a] O Rudy nog leeft goa Frans veurzekers ook wel nog leevn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Leeft Rudy nog?[/v] sound
informant3 [a] A leeftnie nog?[/a]

leeft n ie
tagging sound
veldwerker [v] Otn Rudy nog leeft?[/v] sound
informant3 [a] Nj.[/a]

n j
tagging sound
veldwerker [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer.[/v] sound
informant1 [a] Oaj gezond leeft leefje langer.[/a]

oa j leef je
tagging sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 En is da voa mien ja? vorm mien sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Een hele stuk weide dan_ t s nachts kwamen ze me vliegmachientjes van Engeland. voegwoordcongruentie maar dan neemt de zin plots andere wending sound
informant1 En de paters dn dadde. vervoeging doen sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Iewazzie bie de weerstand.

ie wazz ie
subjectdubbeling met ie sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v] Oajegie gezond leeft_[/v] sound
informant1 Ja mo das ton n beetje meer gedwingd ee.

da s
voltooid deelwoord dwingen sound
informant1 [a] Oajgie n beetje beter goa luistern_[/a]

oa j gie
sound
informant1 Oaje zeg

oa je
sound
veldwerker [v=069] Als er zo weinig mensen van de boerenstiel leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriekn.[/v] sound
informant1 [a] Oander zo_

oan der
sound
informant1 [a] Oander zo weinig boern zijn_ ee_ ton zijnder vele meer mensn die in fabriekn werkn.[/a]

oan der zijn der
tagging sound
commentaarinformanten worstelen met de aangeboden vraag en slagen er niet in de zin letterlijk te vertalen.  sound
informant1 [a] Oander zo weinig mense van de boerenstiel leevn_

oan der
tagging sound
informant2 [a] Tleevn nie vele geen mensn meer van de boerenstiel.[/a]

t leevn
negatie met niet veel geen tagging sound
veldwerker [v] Levender nog veel mensn van de visvangst?[/v] sound
informant1 [a] Ze leevn van de visserij.[/a] sound
informant1 [a] Leevnder nog veel mensen van de visserij?[/a]

leevn der
sound
informant2 [a] Leevnder hier nog veel mensen van de visserij?[/a]

leevn der
sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Kverstoanikmie doar nie an danze nooit nie meer gekeekn n.

k verstoan ik mie da n ze
sound
informant2 De commerantn dien doa_ dien doa sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Ank doa ne keer geleezn n_

a n k
congruentie voegw 1 enkv. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Met die windmoolns danze ginge zetn.

da n ze
voegwoordcongruentie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 _danze of dan die mensen over hem spraakn datn nog gezeid et danze weg moestn.

da n ze da n dat n da n ze
verschillende keren voegwoordcongruentie ook met NP subject 3 mv. sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=070] Als Bart en Liesje in de hemel leven dan leven Marie en Frans in de hel.[/v] sound
informant1 [a] Oanziender_[/a]

oa n ziender
vorm zonder zwak pronomen tagging sound
informant1 [a] O Fonne en Maria in den hemel zijn_[/a] tagging sound
informant1 [a] Ton is Bertha en Staf in d helle.[/a] tagging sound
informant1 [a] Oa Bertha en Staf_[/a] tagging sound
informant1 [a] Want tis niet de bedoelinge danz in dn hemel zijn ee. Tis danzunder goed voeln waarschijnlijk ee?[/a]

t is dan z t is dan z under
tagging sound
commentaarvolop voegwoordcongruentie  sound
veldwerker [v] Am Bertha en Frans?[/v] sound
informant1 [a] Os Bertha_ en Frans_[/a] hier weer de os vorm tagging sound
veldwerker [v] Bertha en Frans leevn nogal eentje goed ze nu.[/v] sound
informant1 [a] Die twee leven nog goed van under pensioen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Leven Bertha en Frans nog?[/v] sound
informant2 [a] Levezezieder nog?[/a]

leve ze zieder
tagging sound
veldwerker [v=071] Als we gezond leven leven we dan lang?[/v] sound
informant1 [a] Omme gezond leevn leveme ton lange?[/a]

o mme leve me
tagging sound
informant2 [a] A leevmwieder ton lange?[/a]

leev m wieder
sound
veldwerker [v] Als we alleen leven leven we dan beter?[/v] sound
informant1 [a] Om allene leevn leevme ton beter?[/a]

o m leev me
sound
veldwerker [v] Ommen allene leevn?[/v] sound
informant2 [a] Omme neen.[/a]

o mme
sound
veldwerker [v=072] Leef e keer een beetje gezonder Jan.[/v] sound
informant2 [a] En leeft e beetje beter ee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Kinders gebruikt een keer een beetje under verstand en leef e keer een beetje beter ee.[/v] sound
informant1 [a] Leeft e beetje beter ee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=065] Zou ik dat wel kunnen doen.[/v] sound
informant2 [a] Zoekik da wel kanne doen?[/a]

zoe k ik
tagging sound
informant1 [a] Zoenk da wel kunn doen?[/a]

zoe n k
tagging sound
informant1 [a] Zoenk da kann?[/a]

zoe n k
tagging sound
veldwerker [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen.[/v] sound
informant1 [a=j] Kvin dat iedereen moe kunn zwemm.[/a]

k vin
tagging sound
informant2 [a] Zoe moete kunne zwemmen.[/a] tagging sound
informant3 [a] Iedereen.[/a] sound
veldwerker [v=077] Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=080] Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Om danze noa de grote hotels kwamn en al ee.

da n ze
sound
informant1 De mensen van de kaaie gingen in die winkels nie binn. woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=082] Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=084] Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 Oankik noa de casino gegaan zijn_

oa n k ik
voegwoordcongruentie met dubbeling een enkv. sound
veldwerker [v] Ik vind dat hij moet kunnen terug komen.[/v] sound
informant1 [a] Kvinn datn moe we_ moe kunn were kommen.[/a]

k vinn dat n
tagging sound
informant2 [a] Datn moe kanne were keern.[/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v] Ik vinne datn moe moe were kunn keern?[/v] sound
informant3 [a] Neeneeneenee.[/a] sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn dat Eddy zoe wiln brood ete morgn.[/a]

k weetn
sound
informant1 [a] Ekweetn datn morgen zoe wiln brood eetn.[/a]

ek weetn dat n
sound
informant1 [a=j] Kweetn datn goa brood eetn.[/a]

k weetn dat n
tagging sound
informant1 [a] Kweetn datn morgen frietn goat eetn.[/a]

k weetn dat n
sound
informant3 [a=j] Kwee datn morgent goa frieten eetn.[/a]

k wee dat n
sound
informant2 [a] Kweetnik dajgie maandag morgen goat de soepe eetn me brood.[/a]

k weetn ik da j gie
sound
informant2 [a] Daj soepe goat eetn me brood ja.[/a]

da j
sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan.[/v] sound
informant1 [a=j] Eddy moe kunn vroeg op staan.[/a] informant legt wel zware klemtoon op kunnen tagging sound
informant2 [a=j] Ie moe kannen vroeg op staan w.[/a] sound
veldwerker [v] Eddy moet kunnen erg vroeg op staan.[/v] sound
informant1 [a=j] Ie moe kunn stief vroeg op staan.[/a] sound
veldwerker [v=088] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen.[/v] sound
informant2 [a] Ah kweetn da Jan een nieuwe schure moe zetn.[/a]

k weetn
sound
informant1 [a=j] Ik weetn datn moe e nieuwe schure ze_ een nieuwe schure zetn.[/a]

dat n
sound
informant3 [a=j][/a] sound
informant1 [a=j] Kweetn da Jan moet e nieuwe schure zetn.[/a]

k weetn
tagging sound
veldwerker [v=093] Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen.[/v] sound
informant2 [a=j] Ah kweetn da Marie moe noar Jan beln.[/a]

k weetn
tagging sound
informant1 [a] Kvin da Marie noar euh Jef moe beln.[/a]

k vin
sound
informant1 [a] Mo kpeizen danze even gemakkelijk zoen zeggen ik v ik v ik vin da Suzan noar Andr moe beln of dat Suzan moe beln noar Andr.

k peizen da n ze
sound
informant1 [a=j] Ikvinnik da da Suzan moe noar Andr beln.[/a]

ik vinn ik
sound
commentaarinformanten leggen uit dat de aangeboden constructie er de nadruk op legt dat het wel degelijk marie is die naar jef moet bellen en bijvoorbeeld niet Agnes.  sound
informant2 Wieder zeggen ton neen moetik da nie doen.

moet ik
sound
informant1 Zie zijt den oudstn van familie. vervoeging zijn sound
veldwerker [v=107] Ik weet dat Hans mag niet komen.[/v] sound
informant1 [a] Nie mag komm.[/a] sound
veldwerker [v=114] Ik weet dat Jan wil zwins kopen.[/v] sound
informant1 [a] Kweetn datn goa zwins koopn.[/a]

k weetn dat n
tagging sound
veldwerker [v=130] Ik vind dat Willy moest zijn auto verkopen.[/v] sound
informant1 [a] Ik vin da Willy zijnn auto moest verkoopn.[/a] sound
informant1 [a] Ik zeien da Willy zijnn auto moest verkoopn.[/a] sound
informant1 [a] Ik zeien da Willy moest zijnn auto verkoopn.[/a] tussen neutrale a codes omdat niet duidelijk is of de informant enkel herhaalt dan wel spontaan formuleert. alle andere antwoorden geven de andere volgorde. informant twee merkt op dat er een betekenisverschil is tussen beide volgordes maar herhaalt de aangeboden volgorde zelf niet. tagging sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizn da Marie em ga moetn roepn.[/a]

k peizn
tagging sound
veldwerker [v] Kpeize da Marie zal hem moetn roepn.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Kpeize da Marie zal moetn hem roepn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Kpeizn da Marie goa moetn achter em roepen.[/a]

k peizn
sound
veldwerker [v=136] Jan en heeft niet veel geld niet meer.[/v] sound
informant2 [a=j] Jan e nie viele geen poer meer w.[/a] tagging sound
informant1 [a=j] Jan e nie vele geen geld meer w.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ne nie vele geen geld nie meer?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten niet.[/v] sound
informant3 [a] Moe geen meer n ee.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Ie wil geen soepe meer n.[/a] sound
informant3 [a] Ie wil geen soepe meer eetn.[/a] sound
informant2 Moar osten geen geen meer moet n_

ost en
vervoeging als plus pronomen en sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant1 [a=j] Zitnder hier nievers geen muizn?[/a]

zitn der
tagging sound
veldwerker [v=146] Hij spreekt niet goed geen Frans.[/v] sound
informant1 [a=j] Ie spreek nie goe nie goe geen Frans.[/a] tagging sound
informant2 [a=j] Dn deen kan nie goed geen Frans ee.[/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is geen stielman.[/v] sound
informant2 [a=j] Alleman es geen stielman w.[/a] sound
informant1 [a=j] Iedereen is geen stielman.[/a] tagging sound
informant2 [a] Daj euh nie handig zijt.[/a]

da j
sound
veldwerker [v=149] Hij heeft overal geen vrienden.[/v] sound
informant1 [a=j] Jet overals geen maats.[/a]

j et
tagging sound
informant1 [a] Aja datn nie overals gaarn gezien is ee.[/a]

dat n
sound
veldwerker [v=150] Hij weet er alles niet van.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Of ie weeter ook nie alles van.[/a] sound
veldwerker [v=151] Hij heeft altijd genen tijd.[/v] sound
informant2 [a=j] Jet alsan geen tijd w.[/a]

j et
tagging sound
informant2 [a=j] Kennik alsan geen tijd.[/a]

k enn ik
sound
informant1 [a] Jet er nie altijd geen tijd voorn.[/a]

j et
sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft onze Jan drie.[/v] sound
informant1 [a] Oeze Jan et drie boekn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet dattij veur tn drien n auto moe n gemaakt.[/v] sound
informant1 [a] Dat dn auto moe klaar zijn voo te drien.[/a] sound
veldwerker [v] Jan weet dat hij voor drie uur de auto moet hebben gemaakt.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] deze vragen gaan heel moeizaam. de informanten slagen er niet in de actieve zin te reproduceren en vervangen de constructie steeds door een passieve zin met auto als subject van de bijzin. dan maar gewoon voorgelezen. maar de vraag is of ze nu de AN zinnen beoordelen dan wel de Oostendse versie ervan. sound
veldwerker [v=157] Jan weet dat hij voor drie uur de auto moet gemaakt hebben.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
commentaarhet heeft geen zin. de informanten aanvaarden de actieve constructie niet en willen per se passiveren. deze vragen zijn dus niet goed beantwoord.  sound
informant1 [a] Vermaakt zijn.[/a] sound
veldwerker [v] Nie moe zijn vermaakt?[/v] sound
informant3 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v] Vermaakt moe zijn?[/v] sound
informant1 [a] Datn vermaakt moe zijn. Da kan wel.[/a]

dat n
sound
veldwerker [v] En moe vermaakt zijn da kan ook?[/v] sound
informant1 [a] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] Vermaakt zijn moe?[/v] sound
informant1 [a] Neej.[/a]

nee j
sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen om het hooi binnen te halen?[/v] sound
informant2 [a] Eje volk genoeg voa t voa t hooi binn t haaln.[/a]

e je
tagging sound
informant2 [a] Mezeggen geen mensen.[/a]

me zegge
rare manier van zeggen want bedoeld wordt we zeggen niet mensen sound
veldwerker [v] Voar.[/v] sound
informant1 [a=j] Voa voa t t hooi binn t haaln.[/a] sound
veldwerker [v] Om?[/v] sound
informant1 [a] Voa t hooi binn t haaln.[/a] sound
veldwerker [v] zonder voegwoord[/v] sound
informant1 [a] Voa t hooi binn t haaln.[/a] sound
veldwerker [v] Van?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=189] Het was schoon van Jan om te komen werken.[/v] sound
informant1 [a] Twa schone van Jan voa te komme werkn.[/a]

t wa
tagging sound
veldwerker [v] Van?[/v] sound
informant2 [a=j] A je kunt dat ook joaje.[/a]

joa je
sound
informant1 [a=j] Da wa schone van Jan van te wiln komm.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zonder voegw.[/v] sound
informant1 [a] Voa te wiln komm werkn.[/a] sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant2 [a] Die tonne is veels te zwaar voa te draagn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Om?[/v] sound
informant2 [a=n] Voa te draagn. [/a] is duidelijk als afwijzing van om bedoeld sound
veldwerker [v] Zwaar om dragen?[/v] sound
informant2 [a] Das e zware tonne zegmewieder voa te draagn.[/a]

da s zeg me wieder
sound
veldwerker [v=192] We peizen allemaal van op tijd thuis te zijn.[/v] sound
informant1 [a=j] Mpeizn allemale van op tijd weer te zijn.[/a]

m peizn
tagging sound
informant1 [a] Voar an tiedn were thuis te zijn.[/a] sound
informant3 [a] Van an tiedn thuis te zijn.[/a] sound
informant2 [a=j] Van of voe.[/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zagen.[/v] sound
informant1 [a] Dien kan nog e beetje staan zagen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij kan staan te zagen?[/v] sound
informant1 [a=n] Wat is da?[/a] sound
veldwerker [v=199] Hij staat te zagen.[/v] sound
informant3 [a] Ie stoa te zagen ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij sta zagen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regende het.[/v] sound
informant1 [a] Treegnd amme an gekomm zijn.[/a]

t reegnd a mme
sound
informant1 [a] Am an gekomm zijn tregende.[/a]

a m t regende
geen inversie in tweede stuk tagging sound
veldwerker [v=215] Kpeis dat ik groter ben dan hij.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizn dak groter zijn of gie.[/a]

k peizn da k
sound
informant1 [a] Kpeizn dak groter zijn ovvem.[/a]

k peizn da k ovv em
tagging sound
informant1 [a] Of datnie is.[/a]

dat n ie
sound
informant2 [a] Kpeizn dak groter zijn ovvie.[/a]

k peizn da k ovv ie
hier systematisch dak ipv dank tagging sound
informant3 [a] Ovvum ovvum ja.[/a]

ovv um ovv um
of versta ik dit gewoon verkeerd? sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij groter bent dan ik.[/v] sound
informant3 [a] Zie gelooft_ dak groter zijn ovv_

da k
of zegt ze hier weer ovvum? moeilijk hoorbaar tagging sound
informant1 [a] Dakik groter zijn dan em.[/a]

da k ik
tagging sound
informant1 [a] Zie gelooft dakik groter zijn of gie.[/a]

da k ik
tagging sound
commentaarspraakverwarring over welke personen er in het geding zijn in welke positie. informanten gebruiken spontaan vol pronomen als subject van de hoofdzin hoewel de zwakke vorm is aangeboden.  sound
informant1 [a] Zie gelooft dajgie groter zijt dan ik.[/a]

da j gie
tagging sound
informant2 [a] Of dankik zijn.[/a]

dan k ik
hier wel voegwoordcongruentie n enkv. tagging sound
informant2 [a] Zie gelooft dankik gro_[/a]

dan k ik
tagging sound
informant3 [a] Zegeloofsie zeggemewieder ee.[/a]

ze geloof sie zegge me wieder
tagging sound
informant1 [a] Zegeloofsie da.[/a]

ze geloof sie
tagging sound
veldwerker [v] Ovvik?[/v] sound
informant3 [a] Neen.[/a] sound
informant2 [a] Jeziegie groter of dankik zijn.[/a]

je zie gie dan k ik
sound
veldwerker [v] Of mij?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
informant2 [a] Gie zie groter ovvik.[/a]

ovv ik
en hiermee wordt vorige ontkenning van of ik dus tegen gesproken. sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij.[/v] sound
informant1 [a] Je geloof toch nie_[/a] tagging sound
informant1 [a] Datnie sterker is_

dat n ie
tagging sound
informant1 [a] Dan gie.[/a] tagging sound
commentaaropnieuw babylonisch spraakverwarring  sound
informant3 [a] Of dajgie ziet.[/a]

da j gie
sound
informant3 [a] Iejizzie sterker of dakik zie.[/a]

iej izz ie da k ik
hier geen voegwoordcongruentie met 1 enkv. sound
informant1 [a] Je geloof toch nie datnie sterker is_ dan gie.[/a]

dat n ie
sound
informant2 [a] Je geloof toch zeker nie datnie sterker is of gie.[/a]

dat n ie
sound
veldwerker [v] Oftegie?[/v] sound
informant3 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v] Of joe?[/v] sound
informant3 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant1 [a] Ze geloovn danwiender rijker zijn dan under_ dan ziender.[/a]

dan wiender
vorm danwiender tagging sound
informant2 [a] Zepeiznzieder damewieder rijker zijn of ziedere.[/a]

ze peizn zieder da me wieder
tagging sound
informant2 [a] Ze peizn danzeziender rijker zijn_[/a]

dan ze ziender
tagging sound
informant2 [a] Zepeizezieder damewieder rijker zijn of zieder.[/a]

ze peize zieder da me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Of zie?[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
informant2 [a] Ost zezie is tis moar een persoon ee.[/:a]

os t ze zie
vreemd die vorm zezie hier sound
informant2 [a] En ze peist dankik rijker zijn of zie.[/a]

da n k ik
sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij.[/v] sound
informant1 [a] Megeloovn dajgiender zo slim nie zijt of wiender.[/a]

me geloovn da j giender
tagging sound
informant2 [a] Kgelove nie daj zo slim zijt of wieder w.[/a]

k gelove da j
tagging sound
informant1 [a] Dajgiender zo zo slim nie zijn of wiender.[/a]

da j giender
vorm zijn is hier vreemd tagging sound
informant2 [a] Mepeizen dajgieder zo slim nie zijt of wieder.[/a]

me peizen da j gieder
tagging sound
veldwerker [v] Of oes?[/v] sound
informant2 [a] Mepeizen daj zo slim nie zijt ovvuus w.[/a]

me peizen da j ovv uus
tagging sound
informant2 Oaj azo bezig zijt me klapn onder makoar op strate je je je je peist er azo nie an.

oa j
geen inversie sound
informant2 [a]Tis olsan wieder ee.[/a]

t is
en hiermee wordt de mogelijkheid van ovvuus plots weer volledig ontkend. gezien de bijval van de andere informanten lijkt dit dan ook de meest betrouwbare versie. Met andere woorden ovvuus is wellicht niet mogelijk. sound
informant1 [a] En das van junder.[/a] sound
veldwerker [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie.[/v] sound
informant2 [a] Je peist toch zeker nie_ danzezieder armer zijn of wieder.[/a]

da n ze zieder
sound
informant1 [a] Junder geloof toch nie danz_ danziender a_ armer zijn dan wiender euh dan dan junder.[/a]

da n z da n ziender
tagging sound
commentaarvorm danziender  sound
informant2 [a] Je peist toch zeker nie danzezieder armer zijn of julder.[/a]

da n ze zieder
tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna.[/v] sound
informant2 [a] Kgelove wel da Lisa zo schoon is of Anna.[/a]

k gelove
tagging sound
informant2 [a] Gie gelooft dat Anna zo schoon is of Lisa.[/a] tagging sound
informant3 Ie most doar voor geen bril n. sound
commentaarvolgorde  sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft dat Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan.[/v] sound
informant1 [a] Ie ge_ gelooft da Bart_ en Peter sterker zijn dan_ Geert en Jan.[/a] tagging sound
informant2 [a] Of Geert en Jan.[/a] tagging sound
informant1 [a] Jis vele sterker dan em.[/a]

j is
tagging sound
veldwerker [v=226] Ie slaapt. En die madam antwoordt iendoet.[/v] sound
informant2 [a] Ah je slaapt nie. Je doet wil je zeggen.[/a] sound
informant1 [a] Nee. Gie wil zeggen_ je doet nie ie slaapt nie.[/a] tagging sound
informant1 [a=j] Jatendoenie.[/a]

ja t en doe n ie
onduidelijk of die laatste nie subjectdubbeling is of toevoeging partikel nie tagging sound
informant3 [a=j] Jatendoe nie ja.[/a]

ja t en doe n ie
tagging sound
informant2 [a] Dattie nie slaapt.

datt ie
sound
veldwerker [v] Ie slaaptem nie. Maar ie slaapt eigenlijk wel. Wa zoej ton zegn?[/v] sound
veldwerker [v=227] Jaajiedoet.[/v] sound
informant2 [a=j] Jaajedoet ie slaapt.[/a]

jaa je doet
tagging sound
veldwerker [v=228] Baatoet.[/v]

baa toet
sound
informant1 [a=j] Ja baatoet.[/a]

baa t oet
tagging sound
veldwerker [v] Toetoet ie slaapt.[/v] sound
informant3 [a=n] Neeneen.[/a] sound
informant1 [a] Toetoenie.[/a]

t oet t oet nie
tagging sound
informant1 [a=j] Toetoet wil zeggen zekerlijk.[/a]

t oet t oet
blijkbaar kan toetoet dan wel? deze informant vermeldt overigens ook de vorm toetoenie op sec. 6169 sound
informant2 [a=j] Toetoet tis waar.[/a]

t oet t oet t is
tagging sound
informant2 [a] Mezoen wel zeggen toetoet ie slaapt.[/a]

me zoen t oet t oet
informanten geven nu plots voorkeur aan toetoet. vorm iedoet wordt nu consequent afgewezen. wel in tegenspraak met 6133. tagging sound
informant1 [a] Iedoet neen.[/a]

ie doet
tagging sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wassen.[/v] sound
informant2 [a] Ah ik wasse de schotels.[/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Kgoanik da wel doen.[/a]

k goan ik
sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij.[/v] sound
informant2 [a] Die jonge die ze moeder gistern hertrouwd is stond achter mien.[/a] tagging sound
informant1 [a] Stoeg.[/a] sound
veldwerker [v] Waar van da.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Ie stoeg achter me.[/a] sound
commentaarinformant n overweegt nog varianten waar van en wiens maar is zelf niet overtuigd.  sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd.[/v] sound
informant1 [a] De bank waar danze op zaten wa wa juste_ wa juste geschilderd.[/a]

da n ze
tagging sound
veldwerker [v] De bank waar ip danze zaatn.[/v] sound
informant1 [a=j] De bank waar op danze zaatn_[/a]

da n ze
tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar een beetje geven.[/v] sound
informant1 [a] Die geld et moeter moar e beetje geevn.[/a]

moet er
tagging sound
informant2 [a] Die vele geld et_[/a] sound
veldwerker [v] Nie wie geld ee.[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=260] Wat denk je wie ik in Oostende gezien heb?[/v] sound
informant2 [a] Wie peisdje dank in in Oostende tegen gekomm e.[/a]

peisd je da n k
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=261] Wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant1 [a] Wa peisje hoe danze dat en op gelost.[/a]

peis je da n ze
tagging sound
informant2 [a] Oe peisje oe danze dat op gelost en.[/a]

peis je da n ze
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wie ik in Oostende gezien heb.[/v] sound
informant1 [a] Wien peisje dank dank gezien e in Oostende?[/a]

peis je da n k da n k
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=265] Hoe denk je hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant1 [a] Oe peisje danze dat op gelost en?[/a]

peis je da n ze
sound
informant2 [a] Of oe peisje oe danze der uut gegraakt zijn?[/a]

peis je da n ze
tagging sound
commentaarinformant n verlaat het gezelschap. vanaf nu gaan we door met informant twee en drie. eerst worden personalia van informant n nog genoteerd.  sound
informant2 Joame joame joame ja.

joa me joa me joa me
sound
informant1 Nie vele geen haar meer. sound
informant1 Drink gie dat uut ee. imperatief met gie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Ie ging nu zeker t negentig jaar zijn. hulpwerkwoord gaan sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Oakik in xxx voar matroos vaarde vaardenie ton voor bootsman.

oa k ik vaarde n ie
constructie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Kenweetet nie.

k en weet et
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Tegen dankik beneedn kwame.

da n k ik
sound
informant3 Want ankik doar nie moetn bie zijn.

a n k ik
sound
informant3 En eur dochter was van eur man weg. volgorde sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Da was eur dochterse katte.

dochter se
se constructie possessief sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Kzeggenik neenk.

k zeggen ik neen k
herhaling enkel vol pronomen sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=273] Marie trok de serge naar zich toe.[/v] sound
informant2 [a] Neen. Noar eur toe ee.[/a] sound
informant3 [a] Noar eur. Noar eur toe.[/a] sound
informant2 [a] Noar eur kant.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Nie noar eur toe.[/v] sound
informant3 [a] Neen. Noar eur. Noar eur.[/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant2 [a] Zoej da kunne gedaan en.[/a]

zoe j
sound
veldwerker [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=502] Marie zit aardappelen en schillen.[/v] sound
informant2 [a] Marie bxx met de patat te scheln.[/a] sound
informant2 [a=n] Neeneen. Marie is bezig met de patatn te scheln. [/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien.[/v] sound
informant2 [a] Wa?[/a] sound
informant2 [a] O kennik geen goeste wj voar die koeien eetn te geevn.[/a]

k enn ik
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming.[/v] sound
informant3 [a] Ol eur koeie zijn verdronken ee.[/a] sound
informant2 [a] _zijn ol Mariese koeie verdronkn.[/a]

marie se
sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] De koeie van Marie zijn al verdronkn met d overstrominge.[/a] sound
veldwerker [v=319] Dit denk ik niet aan.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizn doa nie an.[/a]

k peizen
sound
informant3 [a] Of kpeize doa nie op.[/a]

k peize
sound
veldwerker [v=321] Die rare kerel ben ik mee naar de markt geweest.[/v] sound
informant2 [a] Met die rare swissel enk noa de markt geweest.[/a]

en k
swissel betekent rare kerel. etymologie mij onbekend. spelling min of meer fonetisch sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant2 [a=n] Neen. Ke met die rare swissel noa de markt geweest. [/a]

k e
sound
veldwerker [v=322] De welke heb jij gemaakt?[/v] sound
informant3 [a] Waffer ejgie gemaakt?[/a]

e j gie
sound
veldwerker [v=323] De wat vore raad je mij aan?[/v] sound
informant3 [a] Wa voar wa voar zoej an zoe zoejm an raadn?[/a]

zoe j zoe j m
sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=324] Mm. De zulke zoek niemer op eetn.[/v] sound
informant3 [a] Kzoen da niemer op eetn.[/a]

k zoen
sound
informant2 [a] Da goak niemer op eetn w.[/a]

goa k
vraag wordt nergens relevant beantwoord. sound
veldwerker [v=325] De die game niemer op eetn.[/v]

ga me
tagging sound
informant2 [a] De deze.[/a] sound
informant3 [a] De die.[/a] bewust neutrale a codes omdat in de zin zelf de gevraagde variant niet wordt herhaald. sound
informant3 [a] Of die moenk niemer en.[/a]

moen k
sound
informant2 [a=j] De dee moenk niemer en ee.[/a]

moen k
sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt een keer een pintje uit de kelder.[/v] sound
informant3 [a] Gaat e keer e pintje uut de kelder gaan haaln.[/a] sound
informant2 [a=n] Neen. Gaat eentje uut de kelder gaan haaln. [/a] sound
veldwerker [v] Gaan haalt uw broer een keer nu direct.[/v] sound
informant2 [a] Gaat e keer achter je broere en rap.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Gaat e keer je broere gaan haaln.[/a] sound
veldwerker [v] Komen helpt e keer.[/v] sound
informant2 [a] Gaje e beetje komen helpn.[/a]

ga je
sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 Wan allene kankik da nie.

kan k ik
herhaling met zowel dof als vol pronomen sound
veldwerker [v=329] Ik zei nog tegen haar ik peize die kerel da vinden z allemaal wel ne braven. sound
informant2 [a] Kzein nog tegen eur doa dien kerel doa dat is voor zekers wel e braavn.[/a]

k zein
sound
informant3 [a] Ah ze vindn dat allemale brave jongn.[/a] sound
informant2 [a] Kzein tegen eur danze allegare peizn dat dat e brave jongen is.[/a]

k zein da n ze
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=336] In die tijd leefde ik als god in Frankrijk.[/v] sound
informant2 [a] O in die tijd kleefdn lijk god in Frankrijk ee.[/a]

k leefdn
niet helemaal duidelijk lijk of link tagging sound
informant2 [a] Leefdek gelijk god in Frankrijk.[/a]

leefde k
sound
informant2 [a] Kleefdene_[/a]

k leefdene
sound
veldwerker [v=337] In die tijd leefde hij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant3 [a] Leefdieje gelijk God in Frankrijk.[/a]

leefde ie je
tagging sound
informant2 [a] Ie leefde lijk God in Frankrijk in die tijd.[/a] sound
informant2 Kzijnik geen Deen kzijnik een Belg.

k zijn ik k zijn ik
sound
veldwerker [v=338] In die tijd leefden wij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant2 [a] Ah in die tijd meleefdenwieder gelijk God in Frankrijk ee.[/a]

me leefden wieder
of zegt hij meleefdgenwieder? moeilijk hoorbaar tagging sound
veldwerker [v=345] Toen leefde jij als een koning.[/v] sound
informant2 [a] A je leefde lijk ne koning ee.[/a] tagging sound
informant2 [a] Jeleefdegie gelijk een koning.[/a]

je leefde gie
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant2 [a] A tmag da niemand zien en gie ook nie w.[/a]

t mag
sound
informant2 [a] Daj da nie mag zien.[/a]

da j
tagging sound
veldwerker [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen.[/v] sound
informant2 [a] A Kweetn datn gaan zwemn is.[/a]

k weetn dat n
sound
veldwerker [v=350] Datn gaan zwemn is.[/v] tagging sound
informant2 [a=j][/a] sound
veldwerker [v=875] Ik weet dattij weestn zwemn is.[/v] sound
informant3 [a] Neen.[/a] sound
informant2 [a] Kweetn datn wist wist gaan zwemmen et.[/a]

k weetn dat n
tagging sound
veldwerker [v=353] Wil je nog een kopje koffie Vicky?[/v] sound
informant3 [a] Joak.[/a]

joa k
tagging sound
veldwerker [v=000] Volledig paradigma van ja.[/v] sound
informant2 [a] Joaje.[/a]

joa je
2 enkv. tagging sound
informant3 [a] Joan.[/a]

joa n
3 enkv. mann. tagging sound
informant2 [a] Bajoaje.[/a]

ba joa je
2 mv. tagging sound
commentaar1 mv.  sound
informant2 [a] A. Joame.[/a]

joa me
tagging sound
informant2 [a] Bajoas.[/a]

ba joa s
3 mv. niet duidelijk of hier een genasaleerde n aanwezig is tagging sound
veldwerker [v=354] Ze ga nui toch nie gaan dansn ee?[/v] sound
informant2 [a] Ah joans ze gaan gaan dansn.[/a]

joa n s
hier toch wel nasale klank hoorbaar tagging sound
veldwerker [v=355] Zn nui toch nog nie geetn ee.[/a] sound
informant2 [a] Joans zn al geetn.[/a]

joa n s z n
tagging sound
veldwerker [v=356] Dat e nui toch nie waar dat dat huis te kope staat ee.[/v] sound
informant2 [a] Mo joat tsta te kope.[/a]

joa t t sta
tagging sound
veldwerker [v] Joate?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=359] Me zulk were je kun nie vele doen ee.[/v] sound
informant2 [a=j] Go me zoe weer je kan nie vele doen w.[/a] tagging sound
veldwerker [v=363] Jij gaat naar het voetbal kijken met ik.[/v] sound
informant2 [a] Goaj mee me mie noar t voetbal gaan kijkn?[/a]

goa j
sound
informant2 [a] Gie goa morgen me mie noar t voetbal kijkn ee.[/a] mie of mien is niet zo duidelijk sound
informant2 [a] Me mien.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=364] Is em dood?[/v] sound
informant2 [a=j] Istn dood?[/a]

ist n
tagging sound
veldwerker [v=367] En alst over een vrouwe gaat?[/v] sound
informant2 [a] Is ze.[/a] sound
veldwerker [v=365] Em es dood van haar weetek dat niet.[/v] sound
informant2 [a=n] Aneej je zoe kunn zegge iejizzie dood moar van eur weeteket nie.[/a]

nee j iej izz ie weet ek et
sound
veldwerker [v=366] Zij is dood maar_[/v] sound
informant3 [a] Zezie dood.[/a]

z e zie
sound
veldwerker [v=368] Met hij te gaan werken moest zij de hele dag thuis blijven.[/v] sound
informant2 [a] Met dattenie goa goa werkn is moesezie heel de dag thuis blijvn.[/a]

datt en ie moe se zie
sound
veldwerker [v] Met hij te gaan werkn?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Me em te gaan werkn?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=370] Dat is de vent die ze geroepen hebben.[/v] sound
informant2 [a] Dat is die vent danze achter geropen en.[/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v=371] Dat is de vent die dat vertellinkje heeft verteld.[/v] sound
informant3 [a] Dat is die vent die da verteld et.[/a] tagging sound
informant3 [a] Das die vent die da graptje verteld et.[/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v] Da da graptje verteld et.[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=372] Dat is de vent diek peize da da grapje verteld ee.[/v] sound
informant3 [a] Dat is die vent dak peize da da graptje verteld et ee.[/a]

da k
tagging sound
informant2 [a] Dat is die vent dank peizn die da komieksje verteld et.

da n k
deze informant gebruikt veel consequenter voegwoordcongruentie in 1 enkv. hier wordt bovendien die da gezegd terwijl informant 3 da da zegt. tagging sound
veldwerker [v=373] Dat is de vent diek peize dase geroepen hebben.[/v] sound
informant2 [a] Das die vent dank peizn danz achter geropn en.[/a]

da s dan k dan z
tagging sound
veldwerker [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb.[/v] sound
informant3 [a] Dank gekocht e.[/a]

da n k
tagging sound
veldwerker [v] Diek gekocht e?[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=387] Wanneer zal het geld aan de bomen groeien?[/v] sound
informant3 [a] Nooit ee.[/a] sound
veldwerker [v] Nooit niet?[/v] sound
informant3 [a=n] Nooit.[/a] sound
veldwerker [v=388] Wie kan er da zeggen dat hij nog nooit in zijn leven een leugen verteld heeft?[/v] sound
informant2 [a] Niemand.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen?[/v] sound
informant3 [a] Nievers zeker?[/a] sound
veldwerker [v=390] Wa ister beter dan een goe pintje bier?[/v] sound
informant3 [a] Niks.[/a] sound
informant2 [a] Nooit nie meer.[/a] ook soort van dubbele ontkenning. context is dat informant zegt dat hij maximum twee pintjes bier drinkt na elkaar. sound
veldwerker [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten.[/v] sound
informant2 [a] Tschijnt dase nie mag eetn.[/a]

t schijnt da se
tagging sound
veldwerker [v] Het schijnt?[/v] sound
informant2 [a=j] Et schijnt dase nie mag eetn.[/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] Da schijnt?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] En tschijnt dat ze niets enmag eten.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten.[/v] sound
informant2 [a] Tschijnt dase niets magt eetn.[/a]

t schijnt da se
sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen.[/v] sound
informant2 [a] Wendyge probeerde voa niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor?[/v] sound
informant2 [a=j] Voa niemand zeer te doen.[/a] sound
veldwerker [v] Van?[/v] sound
informant3 [a=j] Van niemand zeer te doen.[/a] sound
informant2 [a] Dase niemand geen zeer zoet doen.[/a]

da se
sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=j] Joaje.[/a] maar zie meteen hierna. informant herhaalt mt van sound
informant2 [a] Wendy probeerde van niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v=400] Kun je da zeggen van tverdreigt?[/v] sound
informant3 [a] Tverdreigt voor te regenen.[/a]

t verdreigt
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant3 [a=j] Voor te regenen ja.[/a] sound
veldwerker [v] Van?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachten.[/v] sound
informant3 [a] Tis nog beter te wachten.[/a]

t is
komt spontaan naar boven. twijfel toch aan de authenticiteit. tagging sound
veldwerker [v] Van?[/v] sound
informant2 [a=j] Jamoar tis beter van nog e beetje te wachtn.[/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v] Voor?[/v] sound
informant2 [a=j] Voe nog e beetje te wachtn.[/a] sound
veldwerker [v=402] Wan de chance om hem direct terug te vinden.[/v] sound
veldwerker [v] Van?[/v] sound
informant2 [a=j] Man chance van em rechtuut were te vindn.[/a]

m an
tagging sound
veldwerker [v] Voe?[/v] sound
informant2 [a=j] Man chance voer em rechtuut were te vindn.

m an
sound
veldwerker [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat.[/v] sound
informant2 [a] Te juste gelijk of datter etwien in dn hof staat.[/a]

datt er
tagging sound
veldwerker [v=417] Misschien gaketekik wel krijgen.[/v] sound
informant2 [a=j] Misschien goanketik wel krijgen.[/a]

goan k et ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen?[/v] sound
informant2 [a] Durfjegie doar op duuwn?[/a]

durf je gie
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 Jojoa moa danbesannie. Tkan nog geen kwaad.

da n besan nie t kan
uitdrukking met negatiepartikel betekent dat geeft niks. sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij inviteren?[/v] sound
informant2 [a] Durfjegiem inviteern?[/a]

durf je gie m
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=420] Durfdezegie inviteern?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Zoejzegie durvn inviteern?[/a]

zoe j ze gie
met hulpwerkwoord zouden kan integratie wel. tagging sound
informant3 [a] Durfdjegieze zinviteern?[/a]

durf dje gie ze z inviteern
toch vreemde formulering met herhaling ze voor inviteren tagging sound
informant3 [a=j] Durfdjezegie inviteern.[/a]

durf dje ze gie
hier lukt het plots wel_ ook bij informant twee trouwens. Betrouwbaar? of achtergezegd? tagging sound
veldwerker [v=421] Is Pol hier geweest?[/v] sound
informant2 [a] E Pol hier geweest?[/a] tagging sound
veldwerker [v] Eetet Pol hier geweest?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=422] Hoe heeft Pol dat op gelost?[/v] sound
informant3 [a] Oe etnie dat op gelost?

et nie
tagging sound
veldwerker [v] Kunde zeggen oe eetet Pol dat op gelost?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd? sound
informant2 [a] Ejgie die brief noa mie gezondn?

e j gie
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=425] Ze leeft zij op water en brood deze week.[/v] sound
informant2 [a] Ze leeft alleen op water en brood van de weke.[/a] tagging sound
informant2 [a=j] Zeleefsie ol heel de weke op water en brood.[/a]

ze leef sie
tagging sound
veldwerker [v] Zeleeftsezie?[/v] sound
informant3 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=426] Marie heeft zij daar niets mee te maken.[/v] sound
informant3 [a] Marie et doa niet mee te make.[/a] tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest.[/v] sound
informant3 [a] Men doa nog nooit geweest.[/a]

m en
tagging sound
informant2 [a=j] Menwieder doa nog nooit noa toe geweest.[/a]

m en wieder
tagging sound
veldwerker [v] Wezijmewieder doar nog nooit geweest?[/v] sound
commentaarinformant antwoordt weliswaar ja met herhaalt gewoon dezelfde constructie als daarvoor op sec. 8652  sound
informant2 [a] Nie me.[/a] sound
veldwerker [v=428] Marie zei dat we wij zullen winnen.[/v] sound
informant2 [a=j] Marie e gezeit damewieder goan winn.[/a]

da me wieder
tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij daar ook niets aan doen.[/v] sound
informant2 [a] Jekangie doar ook nie an doen.[/a]

je kan gie
tagging sound
informant2 [a=j] Ekantie doar niet an doen.[/a]

e kant ie
tagging sound
informant3 [a=j] Iekannie doar nie_

ie kann ie
tagging sound
informant2 [a=j] Of jekantie doar ook niet an doen.[/a]

je kant ie
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik denk dat hij morgen ook komt.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizn datn morgen ook ga komm.[/a]

k peizn dat n
tagging sound
veldwerker [v=459] Hij heeft de bal gesmeten in de mand.[/v] sound
informant2 [a] Jet de bolle in de mande gesmeetn.[/a]

j et
tagging sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=463] Hij heeft de vaas gesmeten helemaal kapot.[/v] sound
informant3 [a] Iejet die vaze kapot gesmeetn.[/a]

iej et
sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=474] Tenwas maar juist goed genoeg.[/v] sound
informant3 [a] Twos moa juste genoeg.[/a]

t wos
sound
informant2 [a] Tis moa juste goed genoeg.[/a]

t is
sound
informant2 [a=j] Tenis moa juste goed genoeg ja.[/a]

t en is
tagging sound
veldwerker [v=475] Ze heeft nu veel meer geld dan dat ze vroeger en had.[/v] sound
informant2 [a] Nu ese meer geld of vroeger w.[/a]

e se
het relevante antwoord komt niet. sound
veldwerker [v=477] Zij is de beste dokter die ik ken.[/v] sound
commentaarer komt geen relevant antwoord  sound
veldwerker [v=479] Hier is alles wat ik gekregen heb.[/v] sound
informant3 [a] Tes ol wat dak get e.[/a]

t es da k
sound
veldwerker [v=480] Jan is te gierig om iets aan zijn kinderen te geven.[/v] sound
commentaarook hier komt geen relevant antwoord  sound
veldwerker [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizn dame vele goan moetn weg smijtn.[/a]

k peizn da me
tagging sound
veldwerker [v] Ik peize daje veel zou weg moeten smijten?[/v] sound
veldwerker [v] Die weg moe echt helemaal op t einde staan?[/v] sound
informant2 [a] Ja.[/a] sound
veldwerker [v=517] Robert heeft drie groene appels en Marie heeft er drie rode.[/v] sound
informant2 [a] Awel Marie et drie groen appels en Albert et drie rode.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Kun je doar er tussen zetn?[/v] sound
veldwerker [v] Et drie rode zo moetet zijn?[/v] sound
informant2 [a] Ja.[/a] sound
veldwerker [v=412] Er waren veel boeren op het feest.[/v] sound
informant2 [a] Twoaren veel boertjes op de feeste.[/a]

t woaren
tagging sound
veldwerker [v=413] Waren er veel boeren op het feest?[/v] sound
informant2 [a] Woarender veel boertjes op de feeste?[/a]

woaren der
tagging sound
veldwerker [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant2 [a] Waffer boeken ej gekocht?[/a]

e j
tagging sound
informant2 [a] Waffer.[/a] sound
veldwerker [v=524] Wie heb je gezien?[/v] sound
informant2 [a] Wien ej gezien?[/a]

e j
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant2 [a] Wien ej gezien op de kerremesse?[/a]

e j
sound
informant2 [a] Wien etterjoen gezien op de fore?[/a]

ett er joen
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen.[/v] sound
informant2 [a] Marie zeg daje probeerd van e boek te verkoopn an Piet.[/a]

da je
sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te verkopen.[/v] sound
informant2 [a] Wim peisde dank gingen e cadeau verkoopn an Els.[/a]

da n k
sound
veldwerker [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen.[/v] sound
informant2 [a] Karel wist dank geprobeerd en van ne boek te verkoopn an Marie.[/a]

da n k
sound
veldwerker [n] [v=885] paradigma gaan heden rechte volgorde[/v] sound
informant2 [a] Ik goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Gij.[/v] sound
informant3 [a] Goat ook noa de kaaie.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Em.[/v] sound
informant3 [a] Goat ook noa de kaaie.[/a] sound
veldwerker [v] Wunder.[/v] sound
informant2 [a] Goan.[/a] sound
veldwerker [v] Gieder.[/v] sound
informant2 [a] Ziender goan ook noa de kaaie.[/a] tagging sound
informant3 [a] Gieder goa noa de kaaie.[/a] sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden inversie.[/v] sound
informant3 [a] Goajegie nao de kaaie?[/a]

goa je gie
tagging sound
informant3 [a] Kgoanik noa de kaaie.[/a]

k goan ik
tagging sound
informant3 [a] Goajik nao de kaaie?[/a]

goa j ik
vreemd? sound
veldwerker [v] Gaat hij?[/v] sound
informant2 [a] Goatenie noa de kaaie?[/a]

goat en ie
tagging sound
veldwerker [v] Wij?[/v] sound
informant3 [a] Goamewiender noa de kaaie?[/a]

goa me wiender
tagging sound
informant3 [a] Goajegiender noa de kaaie?[/a]

goa je giender
tagging sound
informant3 [a] Goanzeziender noa de kaaie?[/a]

goan ze ziender
tagging sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarvoorzetsel aan bij antwoorden  sound
informant2 Wieder trachtn t antwoordn an tgeen dajegie vraagt ee.

da je gie
sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=708] Dat ezzet al veel jaarn geleden.[/v] sound
commentaarsubjectdubbeling drie enkv.  sound
informant3 [a] Goh das ol vele jaarn geleen w.[/a]

da s
sound
veldwerker [v=000] Teet al jaarn niemer gesneeuwd in november.[/v] sound
informant2 [a] Tis ol lange geleen dat nog gesneeuwd et w in november.[/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v=000] Gaatet Marie morgen ook mee?[/v] sound
informant2 Os Marie ook mee gaat morgen? os vorm ipv oa sound
commentaarsubjectdubbeling 3 enkv.  sound
informant2 [a] Goa Marie morgen ook mee?[/a] tagging sound
veldwerker [v=717] Eetet die vlage hier ook gepasseerd?[/v] sound
informant2 [a] Et die vlaag ier ook gepasseerd?[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Goan et Toon en Dirk da nie ambetant vindn?[/v] sound
informant2 [a] Goa Toon en Dirk nie ambetant zijn van dadde?[/a] tagging sound
veldwerker [v=707] Eetet hier ne vent gewoond of een vrouwe?[/v] sound
informant2 [a] Eter ier e vent gewoond of e wijf?[/a]

et er
tagging sound
veldwerker [v=000] Er ezzet hier niemand geweest.[/v] sound
informant2 [a] Tet ier niemand geweest.[/a]

t et
tagging sound
commentaar[/n] spontaan gesprek  sound
commentaarpersonalia  sound
informant3 Moare jenoort dat ook zo vele nie meer.

je n oort
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Wil je da geloovn danwiender_

da n wiender
hoor ik hier inderdaad een n? sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Osie ier in Oostende kwamt ee_

o sie
als plus vol pronomen? of fout gehoord? sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 En te lagt doar_ vorm te. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Voer e goeie vriend van em waar datn mee een keer achter e druppeltje gingk.

dat n
plaatsing mee sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Ie zeit da tegen nuus. nuus sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 An e schip eje van achtere se zijde_

e je
possessief constructie sound
informant2 _een gat waar danze mee de_

da n ze
plaatsing mee sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Moa je krijgterdat niemer deure ee.

krijgt er dat
krijgterdat sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 De deen danz ier maakn goan ze wel gebruikn w.

da n z
voegwoordcongruentie drie mv. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Moare ankik doar begunne werkn zijn_

a n k ik
voegwoordcongruentie een enkv. met verdubbeling sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Ton miekenmedere den een achter dn ander.

mieken me dere
verleden tijd maken sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Heel mijn familie tzijn ol vissers.

t zijn
constructie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Me mase broers

ma se
possessiefconstructie_ de broers van mijn moeder sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Datter vele gingk slete komm.

datt er
plaatsing vele en slete sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 En oanzeziender binnen kwaamn_

oa n ze ziender
sound
informant2 Van de honderd dankik azo weetn_

da n k ik
sound
informant2 Lijk dander sommigen zijn doar danze zeggen_

da n der da n ze
sound
informant2 Moan ier e bedde voe te slaapn_ thuis danze nie oan.

m oan da n ze
sound

data telefonische enqute

zinsnr.testzininstructieantwoorden
018 Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is Komt ook voor: 1. 'gestorven is/is gestorven', 2. 'heeft gestorven/gestorven heeft', 3. 'ze'n weet niet ...'.; Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen.Als variant met 'en' voorkomt, vragen als 'komt voor':; 'Pas op dat je niet en valt.'
027 Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen negatiepartikel testen in de relevante dialecten (zie W18).
046 Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan Komt voor met 'zichzelf', 'hem', 'hemzelf', 'z'n eigen'? Voorkomende vormen invullen bij VORM.
053 Als ik zuinig leef, leef ik zoals mijn ouders willen In Belgie: doorvragen of 'kik' (subjectdubbeling) ook voorkomt.; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
055 Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
059 Als het nu nog leeft, dan leeft het morgen ook nog Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
061 Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
063 Als ze voor hun werk leven, dan leven ze niet voor hun kinderen Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
067 Als Rudy nog leeft, dan leeft Leo ook nog Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
068 Als je gezond leeft, dan leef je langer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.; In Noord-Holland: Asse je gezond leeft, leef je langer.
069 Als er zo weinig mensen van de landbouw leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
070 Als Pieter en Liesje in het paradijs leven, dan leven Rosa en Frans in de hel Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
071 Als we sober leven, leven we gelukkig Zoek een adjectief dat met een klinker begint, en een dat met een niet-nasale medeklinker begint. Beide opvragen.; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
072 Leef wat gezonder, Jan (VERTAAL) Invullen bij ANTWOORD 2
073 Leef wat minder bekrompen, kinderen! (VERTAAL) Invullen bij ANTWOORD 2
114 Ik weet dat Jan wil varkens kopen
130 Ik zei dat Willy moest de auto verkopen.
156 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer
157 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer
160 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer
161 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet Vragen naar gebruikelijkheid van voorkomende volgordes.
190 Deze ton is zwaar om te dragen Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen.
192 We hopen allemaal op tijd thuis te zijn
230 A: Hij zal niet komen. B: Hij en doet.
231 A: Hij zal niet komen. B: Hij doet.
232 A: Hij zal niet komen. B: ?t doet.
233 A: Slaapt hij? ; B: Ja, hij/ 't (en) doet/ slaapt (niet) of; B: Nee, hij/ 't doet/ slaap (niet)
234 A: Slaapt hij? ; B: Ja, hij doet.
235 A: Slaapt hij? ; B: Ja, dat doet hij.
236 A: Slaapt hij?; B: Ja, hij en doet.
237 A: Slaapt hij? ; B: Ja, hij slaapt.
238 A: Slaapt hij?; B: Nee, hij doet niet.
239 A: Slaapt hij? ; B: Nee, hij en doet.
240 A: Slaapt hij? ; B: Nee, hij en doet niet.
241 A: Slaapt hij?; B: Nee, hij slaapt niet.
242 A: Slaapt hij?; B: ?t Doet.
243 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet
244 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar da
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
vorm: hoe dat
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
296 Zou hij dat gedaan hebben gekund? Vorm voltooid deelwoord: zie W25
322 Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt?
324 De zulke zou ik niet durven opeten.
354 Gaat ze dansen? ; - Jase.
355 Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze Letten op congruentie-n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
398 Ze schijnt niets te mogen eten Peilen naar de mogelijkheid van een voegwoord ('van' of andere)
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen
400 Het belooft weer een mooie dag te worden
401 't Is misschien beter nog even te wachten; 't Is misschien beter om nog even te wachten Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw.
402 We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden; We hadden 't geluk hem direct terug te vinden Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw.
430 Ik denk dattem/datten/dattie hij morgen ook komt Let op ingebedde subjectdubbeling
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
530 Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen 'Piet' en 'een boek' moeten voor 'geprobeerd/proberen' staan.
531 Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geven 'Els' moet voor en 'een cadeau' moet achter 'geprobeerd/proberen' staan
532 Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen 'Marie' en 'een boek' moeten na 'geprobeerd/proberen' staan.
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. ; Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: gaantik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM)
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: gajtgie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: damewieder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: makaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: wel 'der'
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: of datter daar
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: an al de mensen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: aster e wijf
opmerking: irrelevant antwoord
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL)
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken.
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken.
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zijn eigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em