SAND-data Kooigem (O257p)

schriftelijke enqute | mondelinge enqute | telefonische enqute

data schriftelijke enqute

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enqute in Kooigem

interview mondelinge enqute

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]O 257p[/k][i]824[/i][i]825[/i][i]826[/i][vw]VVH[/vw][vw]J[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia, maar dan wel de verkeerde, namelijk die van het interview in Oostende  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Datne geen Nederlands.

dat n e
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Knzoetnie wiln ook nie.

k n zoe t nie
negatiepartikel? niet helemaal zeker, maar wel duidelijk: toevoegin ook niet sound
informant1 Tetoet. tetoet sound
informant2 toet ee. toet sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 En akik noar Spiere noar schoole ging_

a k ik
verdubbeling subject na als sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Moar atermoet in t Frans geschrevn zijn kmoetekik schrijvn.

a ter moet k moet ek ik
volop verdubbeling sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Men wel ol veel voordeln gehad der mee ze.

m en
plaatsing daarmee sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Ommewulder tweetalig geblevn thuis tging ook beter geweest n voar ik

omme wulder t ging
voor ik sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Kzetter wel in tgeen danwilder gebruikn.

k zett er dan wilder
daN wilder? of is het toch gewoon damewilder? sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 euh die danwij hier toepasn eme eek onderlijnd of an getekend.

dan wij e me ee k
sweer vorm dan, maar wij is wel geen dialect sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 tgeen danwewulder ook zegn_

dan we wulder
nu zeker dan sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Te gedaan dadde.

t e
woordorde, met voorlopig subject sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Moan te lettere mensn_

m oan
letter voor weinig sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Ie ee die boekskies_ meervoud op ies sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 De twee of de drie laatste neetie nog nie.

n eet ie
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 At nie meer ne.

a t n e
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker1 [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is.[/v] sound
informant3 [a] Ze weet niet da Marie gistern_ dood woa.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Gestorvn e of datter iemand gestorvn ee.[/v] sound
informant2 [a] E.[/a] sound
veldwerker1 [v] Zen weet nie.[/v] sound
informant2 [a] Ze weet niet.[/a] sound
informant1 [a=j] Ze zoen nog ne keer ne zen ja die ne.[/a]

z en
sound
informant1 [a]Te meer e ze n.[/a]

t e
sound
veldwerker1 [v] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant3 [a=j] Pas ip dajnienvalt.[/a]

da j nie n valt
tagging sound
veldwerker1 [v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] sound
informant3 [a] Tene niemand die wilt dansn.[/a]

t en e
negatiepartikel sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] sound
informant3 [a=j] Gewilgij nievers nie dansn.[/a]

ge wil gij
tagging sound
veldwerker1 [v=023] Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet.[/v] sound
informant2 [a] Els ga nie dansn en ze ga nie zingn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] En ze wilt ook nie zingn.[/a] sound
veldwerker1 [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund.[/v] sound
informant3 [a] Niemand ee da noo_[/a] tagging sound
informant3 [a] E dat ooit gewild of gekunn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ooit of nooit.[/a] sound
commentaarinformanten besluiten dat ooit eigenlijk beter is  sound
informant3 [a] Niemand terda gekund da zoem ook zegn.[/a]

t er da zoe m
tagging sound
informant3 [a] Gekunn ja.[/a] gekunnen wordt als de gebruikelijke vorm aangeduid sound
veldwerker1 [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten.[/v] sound
informant1 [a] Jan a heel t brood a a a heel t brood wiln ip etn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a] Zeg moa niet.[/a] sound
informant1 [a] Zeg moa nie wie wie dasezij a kunn roepn.[/a]

da se zij
tagging sound
informant3 [a] Wie dase a kunn roepn.[/a]

da se
tagging sound
informant1 [a] Diene wien euh zegme nie.[/a]

zeg me
sound
veldwerker1 [v] Zeg gij moar nie_ sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=028] Zeg mij ne keer wie dat zij had kunn roepn.[/v] sound
informant3 [a=j] Zeg mij ne keer wie dasoa kunn roepn.[/a]

da s oa
tagging sound
veldwerker1 [v=029] Zeg mij ne keer wie of zij oa kunn roepn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=030] Zeg mij ne keer wie of dazij had kunnen roepen.[:v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 Rappeleerdetui.

rappeleer d et ui
sound
informant1 Krappeleeremij da nie meer.

k rappeleere mij
sound
veldwerker1 [v=035] Jan rappeleert zich dat verhaal wel.[/v] sound
informant1 [a] Rappeleerdem.[/a]

rappeleerd em
sound
informant3 [a] Jan rappeleerdem da verhaal niet.[/a]

rappeleerd em
tagging sound
veldwerker1 [v=036] Marie en Piet wijzen_[/v] sound
informant1 [a] Wijzn noa mekoar.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=037] Ie zit in zijn bed wat doet hij doar?[/v] sound
informant2 [a] Ie wast em.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=039] Fons ziet een slang_[/v] sound
informant1 [a] Nevens em.[/a] tagging sound
informant2 [a] Nevenst em.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich.[/v] sound
informant3 [a] Bij em.[/a] tagging sound
commentaarnegatiepartikel  sound
informant1 [a] Dn timmerman nee geen nagels mee.[/a]

n ee
sound
informant1 [a] Of gene bij em.[/a] sound
veldwerker1 [v] Bij.[/v] sound
informant3 [a] Bij em.[/a] sound
veldwerker1 [v=040] Erik liet mij voor zich werken.[/v] sound
informant1 [a] Liet mij veur em werkn.[/a] tagging sound
informant3 [a] Of liet mij werkn veur em.[/a] sound
veldwerker1 [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven.[/v] sound
informant3 [a] Liet eure.[/a] sound
informant3 [a] Liet eure mee drijvn ip de golvn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel.[/v] sound
informant1 [a] toon bekeek zijn e zijneigen in de spiegel [/a]

zijn eigen
tagging sound
informant2 Noort dat hier ook nie vele meer_

n oort
eindelijk eens iemand anders dan informant 1 die negatiepartikel gebruikt sound
veldwerker1 [v=045] Eduard kent zich zelf goed.[/v] sound
informant3 [a] kent zijneign goed [/a]

zijn eign
tagging sound
veldwerker1 [v=046] Eduard heeft gehoord dat er foto's van zich zelf in de etalage staan.[/v] sound
informant3 [a] ee gehoord danter fotos van zijneigen in d etalage [/a]

dan ter zijn eigen
tagging sound
informant2 Kenweet niet.

k en weet
negatiepartikel? maar niet helemaal duidelijk sound
informant1 [a] Danter portretn van em in d etalage lign.[/a]

dan ter
sound
veldwerker1 [v] Van em.[/v] sound
informant2 [a=j] Van em ja.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] van zijneigne [/v]

zijn eigne
sound
informant1 [a=j] Ja da kan ook.[/a] sound
informant2 Tzijn ook twee mogelijkhedn.

t zijn
geen er maar het als subject sound
veldwerker1 [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven.[/v] sound
informant1 [a] Geprobeerd ee van em ne brief te schrijvn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Da Marie ee probeern_[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Dase geprobeerd ee van em ne brief te schrijvn.[/a]

da se
tagging sound
veldwerker1 [v=004] Ton probeerdekege om tomatn te kwekn.[/v] sound
informant2 [a] Probeerdege.[/a] tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Ee geprobeerd veur patatn.[/a] sound
informant1 [a] Ton probeerdeke.[/a]

probeerde ke
tagging sound
informant1 [a] Ton probeerdekik.[/a]

probeerde k ik
tagging sound
veldwerker1 [v] Ton probeerekde?[/v] sound
informant3 [a] Toen probeerdekde_[/a]

probeerde k de
rare vorm! wordt nog eens herhaald, maar door dezelfde informant tagging sound
informant2 [a] Ton probeerdekik tomatn_[/a]

probeerde k ik
tagging sound
veldwerker1 [v=005] Toen probeerdemegen om droog thuis te geraken.[/v] sound
informant3 [a] We probeerden ton om drooge thuis te geraakn.[/a] tagging sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=006] Gisteren wandeldiede door het park.[/v] sound
informant1 [a] Gistern wandeldie deur t park.[/a]

wandeld ie
tagging sound
informant3 T ander ne zo wreed nie ee.

n e
negatiepartikel sound
informant3 Dat ne link zo wreed nie.

n e
negatiepartikel sound
veldwerker1 [v=053] Als ik bendig leef, leef ik zoals mijn ouders willen.[/v] sound
informant1 [a] O okik bendig leve_ leevek link mijn ouders.[/a]

o k ik leev ek
tagging sound
informant1 Tne dat niet daj vraagt veurzekers.

t n e da j
negatiepartikel tagging sound
informant1 [a] Link da mijn ouders t zoen wiln.[/a] sound
veldwerker1 [v] Ok bendig leve.[/v] sound
informant1 [a] Ok.[/a]

o k
sound
informant2 [a] Ok.[/a]

o k
sound
veldwerker1 [v] Onk.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [a] Anik.[/a] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=055] Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader.[/v] sound
informant2 [a] Oatie.

oat ie
sound
informant1 [a] Oatie nog drie jaar leeft leeftie langer of zijn vadere.[/a]

oat ie leeft ie
tagging sound
informant3 [a] Leeftie langer dan zijn vadere.[/a]

leeft ie
sound
veldwerker1 [v] Atn.[/v] sound
informant3 [a] Neenee.[/a] sound
veldwerker1 [v] Oatiem.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
informant3 [a] Oatiem no nee_[/a]

oat ie m
sound
informant2 [a] Oatiem.[/a]

oat ie m
sound
informant3 [a] Oatieij joat.[/a]

oat ie ij joa t
informanten zeggen hier nogal gemakkelijk dat beide vormen mogelijk zijn; heb toch mijn twijfels. sound
veldwerker1 [v=057] Als zij zo ongezond leeft leeft ze niet lang meer.[/v] sound
informant1 [a] Oasezij azo voort leeft goase nie lange meer levn.[/a]

oa se zij goa se
tagging sound
informant1 [a] Oase zo voort leeft jo.[/a]

oa se
sound
veldwerker1 [v] Oasij azo voort leeft?[/v] sound
informant3 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v] Leeft ze nog altijd zo ongezond?[/v] sound
informant1 [a] Leefse nog altijd zo ongezond?[/a]

leef se
sound
informant1 [a] Leefsezij nog altijd zo ongezond?[/a]

leef se zij
sound
veldwerker1 [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog.[/v] sound
informant3 [a] Oat nu nog leeft goat morgn ook nog levn.[/a]

oa t
tagging sound
veldwerker1 [v] Oatet?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
informant1 [a] Ton levet morgn ook nog.[/a]

lev et
sound
veldwerker1 [v=061] Als jullie zo ongezond leven dan leven jullie nooit zo lang als ik.[/v] sound
informant1 [a] Oajgulder zo ongezond leeft_

oa j gulder
tagging sound
informant1 [a] Ton goajegulder nooit zo lange levn ovvikke.[/a]

goa je gulder ovv ikke
tagging sound
veldwerker1 [v] Oaje zo ongezond leeft?[/v] sound
informant2 [a] Te guldere.[/a]

t e
sound
veldwerker1 [v] Oagulder.[/v] sound
informant1 [a] Oaj oajgulder.[/a]

oa j oa j gulder
sound
informant3 [a] Dan leefde nooit zo lange of_.[/a]

leef de
sound
veldwerker1 [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen.[/v] sound
informant1 [a] Oanze veur ulder werk leevn leevnze nie veur ulder jongns.[/a]

oan ze leevn ze
tagging sound
informant2 [a] Oazezuldere.[/a]

oa ze zuldere
lw: verderop wel congruentie sound
informant2 [a] Oanzezuldere.[/a]

oan ze zuldere
sound
veldwerker1 [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo misschien ook nog.[/v] sound
informant1 [a] Oa Rudy nog leeft ton leeft Leo ook nog.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Tussn oa en rudy zoej doar nog iets kunn tussn zettn?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer.[/v] sound
informant3 [a] Oaje gezond leeft ton leefde langere.[/a]

oa je leef de
tagging sound
informant1 [a] Oajegij.[/a]

oa je gij
tagging sound
veldwerker1 [v=069] Als er zo weinig mensen van de boerestiel leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek.[/v] sound
informant1 [a] Anter zo letter mensn van van dn boer van dn boerestiel leevn_

an ter
tagging sound
informant1 [a] Ton leevnder veel mensn_[/a]

leevn der
tagging sound
informant2 [a] Van de fabrieke.[/a] tagging sound
commentaardiscussie over oater: aanvankelijk pro deze variant, maar na discussie toch twijfel, terwijl men van oanter heel zeker is.  sound
veldwerker1 [v=070] Als Bart en Liesje in het paradijs leven, dan leven Marie en Frans in de hel.[/v] sound
informant1 [a] Als Bart en Liesje in het paradijs leevn_[/a] tagging sound
informant1 [a] Oan_ Bart en en Liesje doar_[/a] tagging sound
informant2 [a] In dn hemele leevn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ton leevn Marie en Frans in d helle.[/a] tagging sound
informant1 [a] Oan.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=071] Als we gezond leven leven we lang.[/v] sound
informant1 [a] Oame gezond leevn leevme lange.[/a]

oa me leev me
tagging sound
veldwerker1 [v] Als we alleen leven leven we niet lang.[/v] sound
informant1 [a] Oam alleen leevn leevme nie lange.[/a]

oa m leev me
sound
veldwerker1 [v] Oamewulder.[/v] sound
informant1 [a] Oamewulder_[/a]

oa me wulder
sound
veldwerker1 [v=072] Leeft een keer een beetje gezonder Jan.[/v] sound
informant1 [a] Leeft een keer n beetje gezonder.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=073] Leefd een keer een beetje gezonder kinders.[/v] sound
informant1 [a] Leeft ne keer n beetje gezonder.[/a] tagging sound
informant2 sicla chocolade sound
informant2 en secla chocolade sound
veldwerker1 [v=065] Zou ik dat wel kunnen doen?[/v] sound
informant3 [a] Zoek da wel kunn doen?[/a]

zoe k
tagging sound
veldwerker1 [v] Zoenk da wel kunn doen?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen.[/v] sound
informant3 [a] Ik vinne da iedereen zoe moen kunn zwemn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Zegde gunder iedereen of zegde gunder alleman?[/v] informanten weigeren de 'zou' te laten vallen sound
informant2 [a] Iedereen.[/a] sound
veldwerker1 [v=077] Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen.[/v] sound
informant1 [a=n] Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v=080] Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet.[/v] sound
informant1 [a=n] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=082] Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet.[/v] sound
informant2 [a=n] Absoluut niet.[/a] sound
veldwerker1 [v=084] Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen.[/v] sound
informant1 [a=n] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v] Ik vind datie moe kunn were komn.[/v] sound
informant3 [a] Kvinne datie zoe moen kunn were keern.[/a]

k vinne dat ie
tagging sound
veldwerker1 [v] Kunde die were nog ieverdel zetn in die zinne ook?[/v] sound
veldwerker1 [v] Ik vinne da iedereen were moe kunn keern.[/v] sound
informant3 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v] Were kunn keern.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten.[/v] sound
informant1 [a=j] Kwete da Eddy morgen ga brood eetn.[/a]

k wete
tagging sound
veldwerker1 [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan.[/v] sound
informant3 [a=j] Eddy moe kunn vroeg op staan.[/a] tagging sound
informant1 [a] Tielijk kunn ip staan.[/a] sound
commentaaruit volgende discussie blijkt dat de volgorde zonder doorbreking wel gewoner is  sound
informant1 [a=j] Moe kunn tielijk ip staan.[/a] sound
informant1 [a] Mo dadde ga t meeste zijn peizek_ tielijk eerstn.[/a]

peiz ek
sound
veldwerker1 [v] Eddy moe kunn vree tielijk ip staan.[/v] sound
informant1 [a] Moe vree tielijk kunn ip_[/a] sound
informant1 [a=j] Moe kunn vree tielijk ip staan.[/a] sound
veldwerker1 [v=088] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur zetten.[/v] sound
informant3 [a=j] Kwete da Jan moe een nieuwe schuure zetn.[/a]

k wete
tagging sound
informant1 [a] Ik wete da Jan een nieuwe schuure moe zetn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=093] Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen.[/v] sound
informant3 [a=j] Kvinne da Marie moe noar Jef beln.[/a]

k vinne
tagging sound
informant1 [a] Kvinne da Marie noa Je noa Jef moe beln.[/a]

k vinne
sound
veldwerker1 [v=102] Ik wete dat Jan moe veurzekers vertrekn.[/v] sound
informant3 [a] Kwete da Jan veurzekers moe vertrekn.[/a]

k wete
sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=107] Ik weet dat Hans mag niet komen.[/v] sound
informant3 [a] Nie mag komn.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=114] Ik weet dat Jan wil zwins kopen.[/v] sound
informant1 [a] Kwete da Jan zwins wil koopn.[/a]

k wete
sound
veldwerker1 [v] Ik wete da Jan wil zwins koopn. Kunde da zegn?[/v] tagging sound
informant1 [a=j] Joag. Kpeize dat alletwee ga.[/a]

joa g k peize
sound
informant1 [a=j] Wilt zwins koopn of zwins wil koopn.[/a] sound
veldwerker1 [v=130] Ik zei da Willy moest zijnn auto verkopen.[/v] sound
informant3 [a=j] Kzei da Willy moeste zijnn auto verkoopn.[/a]

k zei
tagging sound
informant1 [a] Kzeie da Willy zijnn auto moeste verkoopn.[/a]

k zeie
sound
veldwerker1 [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen.[/v] sound
informant3 [a] Kpeisde_ da Marie em ga moen roepn.[/a]

k peisde
sound
veldwerker1 [v] Ik peize da Marie zal hem moeten roepen.[/v] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Ik peize da Marie zal moetn em roepn.[/v] sound
informant3 [a] Kpeize da Marie em zal moen roepn.[/a]

k peize
tagging sound
veldwerker1 [v] Da e t enigste daj kunt zegn?[/v] sound
informant1 [a] Ja.[/a] sound
veldwerker1 [v=136] Jan en heeft niet veel geld niet meer.[/v] sound
informant1 [a=j] Jan nee nie veel geld meer.[/a]

n ee
tagging sound
veldwerker1 [v] Nie veel geld nie meer.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten niet.[/v] sound
informant3 [a] IJ wil geen soepe meer eetn.[/a] sound
informant3 [a] IJ wil geen soep nie meer eetn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=140] Zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant2 [a] Nievers muizn nievers.[/a] sound
informant3 [a=j] Zitnder hier nieverans geen muizn?[/a]

zitn der
tagging sound
veldwerker1 [v=146] Hij spreekt niet goed geen Frans.[/v] sound
informant3 [a] Ie spreekt nie goe Frans.[/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant2 [a] IJ klapt nie goe Frans.[/a] sound
veldwerker1 [v] IJ klapt zo goe geen Frans.[/v] sound
informant3 [a=j] Ie klapt zo goe geen Frans.[/a] sound
veldwerker1 [v] Zo goe klappekik geen Frans.[/v] sound
informant3 [a] Zo goe klappekik geen Frans.[/a]

klapp ek ik
sound
informant1 [a] Of zo goe Frans klappekik nie.[/a]

klapp ek ik
sound
veldwerker1 [v=148] Iedereen is geen stielman.[/v] sound
informant1 [a=j] Iedereen ne geene stielman.[/a]

n e
negatiepartikel tagging sound
informant2 [a] Nie iedereen e nie e geen stielman.[/a] sound
informant1 [a] Da iedereen nie handig ene ee.[/a]

en e
negatiepartikel sound
veldwerker1 [v=149] Hij heeft overal geen vrienden.[/v] sound
informant1 [a] Ienee nie overal vriendn.[/a]

ie n ee
sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a=j] Ja ienee overal geen vriendn.[/a]

ie n ee
tagging sound
commentaardiscussie met de anderen, blijkt dat informant drie als enige de gewenste betekenis in gedachten heeft  sound
informant3 [a] Ie vriendn moa ie ee overal geen vriendn.[/a] sound
informant1 [a] Ie ee vriendn, moa ienee nie overal vriendn.[/a]

ie n ee
sound
veldwerker1 [v=150] Hij weet er alles niet van.[/v] sound
informant3 [a] Ie weeter nie alles van.[/a]

weet er
sound
veldwerker1 [v=151] Hij heeft altijd genen tijd.[/v] sound
informant1 [a] Ienee nooit geenn tijd.[/a]

ie n ee
sound
informant3 [a] Ienee nooit geenn tijd.[/a]

ie n ee
sound
veldwerker1 [v=154] Boeken heeft onze Jan drie.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Onze Jan ee drie boekn.[/a] sound
veldwerker1 [v=157] Jan weet datij voar tn drien n auto moe vermaakt n.[/v] sound
informant3 [a] Datie voa dn drien zijnn auto moe vermaakn.[/a]

dat ie
sound
informant1 [a] Voa dn drien moe vermaakt zijn.[/a] sound
veldwerker1 [v=156] Jan weet da veur tn drien n auto moe zijn vermaakt.[/v] sound
informant3 [a] Neeneen.[/a] sound
veldwerker1 [v=160] Vermaakt moe zijn.[/v] sound
informant1 [a] Minder toch ee.[/a] sound
veldwerker1 [v=161] Euh da veur tn drien n auto vermaakt zijn moe?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
informant2 [a] Moe vermaakt zijn.[/a] sound
veldwerker1 [v=162] Maries auto is kapot.[/v] sound
informant3 [a] Marietsn auto e kapot.[/a]

mariet sn
tagging sound
informant2 [a] Marietsnen auto e kapot.[/a]

mariet snen
sound
veldwerker1 [v=164] Piets auto is kapot.[/v] sound
informant3 [a] Piet zijnn auto e kapot.[/a] tagging sound
informant1 [a] Pietsen auto of piet zijnn auto.[/a]

piet sen
tagging sound
veldwerker1 [v] Kund ook zegn Marie eurn auto?[/v] sound
informant1 [a] Mariezen auto.[/a]

marie zen
tagging sound
veldwerker1 [v=166] Die vents auto is kapot.[/v] sound
informant1 [a] Diene vent zijnn auto e kapot.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=188] Heb je genoeg mensen om het hooi in te halen?[/v] sound
informant3 [a] Eej genoeg mensn om t hooi in t haaln?[/a]

ee j
tagging sound
veldwerker1 [v] Om t hooi in t haaln.[/v] sound
informant1 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker1 [v] Veur t hooi in t haaln?[/v] tagging sound
informant2 [a=j] Ja.[/a] sound
informant1 [a=j] Eej genoeg mensn veur t hooi in t haaln?[/a]

ee j
tagging sound
informant1 [a] Gaats alletwee gebruikn alleszins.[/a]

gaat s
sound
veldwerker1 [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Eej genoeg mensn t hooi binn t haaln?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=189] Het was schoon van Jan om te komen werken.[/v] sound
informant3 [a] Twa schoone van Jan om te komn werkn.[/a]

t wa
tagging sound
informant1 [a] Twa schoone van Jan om te komn werkn.[/a]

t wa
sound
veldwerker1 [v] Om te komn werkn.[/v] sound
informant2 [a=j] Om te komn werkn.[/a] sound
veldwerker1 [v] Van te komn werkn.[/v] sound
informant3 [a=j] Twa schoone van Jan van te komn werkn.[/a]

t wa
tagging sound
veldwerker1 [v] Twa schoone van Jan veur te komn werkn.[/v] sound
informant3 [a=j] Ja ook.[/a] ? constructie met voor wordt toch geen enkele keer herhaald, en voorkeur is duidelijk voor 'van' sound
informant2 [a] Van ga beter.[/a] sound
commentaardiscussie over 'om', antwoord blijft blijkbaar a=j, maar de voorkeur voor van wordt steeds uitgesprokener.  sound
veldwerker1 [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant1 [a] E zwaar om te draagn.[/a] sound
veldwerker1 [v] Om te draagn.[/v] tagging sound
informant3 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker1 [v] Nie veur te draagn?[/v] sound
informant3 [a=j] Voar te draagn ja. Ook.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Van?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Om te weg laatn?[/v] sound
informant2 [a] Jejoas se om zwaar om draagn ja.[/a]

jejoa s s e
sound
veldwerker1 [v=192] We peizen allemaal van op tijd thuis te zijn.[/v] sound
informant1 [a] Mepeizn dam allemoale an tijds gaan thuis zijn.[/a]

me peizn da m
sound
veldwerker1 [v] Mee van?[/v] sound
informant3 [a=j] We peizn allemoale van ip tijd thuis te zijn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Veur ip tijd thuis te zijn?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=198] Hij kan staan zagen.[/v] sound
informant3 [a] Ie kan staan zaagn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Ie kan staan te zaagn?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=199] Ie sta te zaagn?[/v] sound
informant2 [a] IJ sta te zaagn ja.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Die te kunde da doar ton weg laatn?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=200] Toen we arriveerden regende het.[/v] sound
informant1 [a] Treegnd am arriveerden.[/a]

t reegnd a m
tagging sound
veldwerker1 [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij.[/v] sound
informant3 [a] Kgelove dak groter ben dan em.[/a]

k gelove da k
tagging sound
informant2 [a] xxx ben ovvem.[/a]

ovv em
sound
informant1 [a] Kgelove dak groter ben ovvem.[/a]

k gelove da k ovv em
tagging sound
veldwerker1 [v] Ovvij?[/v] sound
informant2 [a] Da ga niet nee.[/a] sound
veldwerker1 [v] Oftieij?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
informant1 Tzijndere die da zegn. schwa na 'der' sound
veldwerker1 [v] Kgelove dank groter ben.[/v] sound
informant1 [a] Dak.[/a]

da k
sound
veldwerker1 [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik.[/v] sound
informant1 [a] Ze geleuft dajegij eerder thuis zijt ovvikke.[/a]

da je gij ovv ikke
tagging sound
veldwerker1 [v] Of mij?[/v] sound
informant3 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v] Ovvekik?[/v] sound
informant3 [a] Ovvekik_ Ze zegn dat ook.[/a]

ovv ek ik
sound
veldwerker1 [v] Of oftekik?[/v] sound
informant3 [a] Neenee ovvekik. Mo toch mindere ovve ovvik.[/a]

ovv ek ik ovv ik
sound
veldwerker1 [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij?[/v] sound
informant1 [a] Ge geleuf toch niet dattieij sterker e of gij.[/a]

datt ie ij
tagging sound
veldwerker1 [v] Oftegij?[/v] sound
informant3 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v] Ofgegij?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant1 [a] Ze geloovn da_ danwulder rijker zijn of_ dan zulder.[/a]

dan wulder
tagging sound
informant2 [a] Damewulder.[/a]

da me wulder
tagging sound
veldwerker1 [v] Of zulder.[/v] sound
informant2 [a] Of zulder.[/a] sound
veldwerker1 [v] Ofzezulder?[/v] sound
informant2 [a] Ah nee.[/a] sound
informant3 [a] Dan zulder.[/a] sound
informant1 [a] Ik zegge of zuldere.[/a] sound
commentaarInformanten besluiten dat beide voegwoorden 'gewoon' zijn.  sound
veldwerker1 [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij.[/v] sound
informant1 [a] Megeloovn dajgulder nie zo slim zijt of wulder.[/a]

me geloovn da j gulder
tagging sound
informant1 [a] Megeloovn.[/a]

me geloovn
sound
informant2 [a] Dajgulder zo slim nie zijt of wul_ of wulder.[/a]

da j gulder
sound
commentaardiscussie over dan vs. of: toch wel consensus over het feit dat dan eerder oiv van AN gebruikt wordt  sound
veldwerker1 [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. sound
informant2 [a] Gulderengeloof toch niet_[/a]

gulder en geloof
tagging sound
informant3 [a] Gulder geloof toch nie danzezulder wa_ armder zijn dan wulder.[/a]

dan ze zulder
tagging sound
informant2 [a] Of wulder.[/a] tagging sound
informant2 [a] Dan wuldere.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Danze armer zijn of gulder?[/v] sound
informant1 [a] Kpeize in da da geval daj dan gaat bezign.[/a]

k peize da j
sound
informant1 [a] En of ook.[/a] sound
veldwerker1 [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna.[/v] sound
commentaarnvt: lange discussie over beleefdheidsvorm, informanten beweren dat ze AN 'u' gebruiken.  sound
informant3 [a] Ge geloof toch niet da Lisa even schoone e e of Anna.[/a] tagging sound
informant3 [a] Eevn schoon e link_[/a] tagging sound
informant1 [a] E eevn schoone link Anna.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Zoej doar of zegn ook?[/v] tagging sound
informant3 [a] Joag.[/a]

joa g
tagging sound
veldwerker1 [v] En zoej als zegn ook?[/v] sound
informant2 [a] Neenee. Als tenga niet. Link.[/a]

t en ga
tagging sound
veldwerker1 [v=222] Hij gelooft dat Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan.[/v] sound
informant1 [a] Ie gelooft_[/a] tagging sound
informant1 [a] Da dn dienn en dienn sterker e of dn dienn en dn dienn.[/a] tagging sound
informant1 [a] IJ gelooft dan_[/a] tagging sound
informant2 [a] En Peter sterker zijn of_ Hilde en Jan.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ie gelooft da Bart en en Peter sterker zijn dan_ nochtans de eerste keer wel duidelijk aanloop met 'n': dan_ tagging sound
veldwerker1 [v=226] Iendoet.[/v] tagging sound
informant3 [a=j] Iendoet ie gebaret.[/a]

ie n doet
tagging sound
informant2 [a] Eh dattienienslaapt.[/a]

datt ie nie n slaapt
sound
veldwerker1 [v] Tendoet.[/v] tagging sound
informant2 [a=n] Minder.[/a] sound
informant3 [a] Jaajndoet ie slaapt niet.[/a]

jaa j n doet
tagging sound
veldwerker1 [v=227] Iedoet ie slaapt niet.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=228] Toet ie slaapt niet.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=230] Iendoet.[/v]

ie n doet
sound
informant3 [a] Jaajedoet.[/a]

jaa je doet
sound
veldwerker1 [v] Dattij wel ga komn.[/v] sound
informant1 [a] Of iedoet.[/a]

ie doet
sound
veldwerker1 [v=243] Iedoet?[/v]

ie doet
sound
informant2 [a] Jaaj ie slaapt.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] En ie slaapt nie.[/v] sound
informant1 [a] Iendoet.[/a]

ie n doet
tagging sound
veldwerker1 [v=244] Toetoet.[/v] sound
informant2 [a=j] Toetoet te waar.[/a]

t oet t oet t e
tagging sound
veldwerker1 [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wassen.[/v] sound
informant2 [a] Ik ga de tasn af wasn zekere?[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij in de winkel.[/v] sound
informant2 [a] Bachtn mij ja.[/a] sound
informant2 [a] Da zijn moeder zekere.[/a] sound
informant3 [a] De jongn da zijn moeder_[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Waarvan da de moeder_[/v] sound
informant3 [a=j] waar van da de moedere [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Joagt.[/a]

joa g t
sound
veldwerker1 [v] Die da zijn moeder.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd.[/v] sound
informant3 [a] De bank waar ip danze zaatn_[/a]

dan ze
tagging sound
informant2 [a] Danze zaatn.[/a]

dan ze
sound
veldwerker1 [v] Waar das op zaatn.[/v] sound
informant1 [a=j] Waar das ip zaatn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=253] Marie was toch gekomen wat ik heel schoon vond.[/v] sound
informant3 [a] Marie wa toch gekomn en kvonne da heel schoone.[/a]

k vonne
tagging sound
informant1 [a] Die heel schoone wa.[/a] sound
informant3 [a] Die heel schoone wa van eure.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Wat ik heel schoone vond was dat Marie toch gekomen was.[/v] sound
informant3 [a] Wat dak heel schoone vonne_[/a]

da k
tagging sound
veldwerker1 [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven.[/v] sound
informant1 [a] Die geld moe moeter mij moetemij moar wa geevn.[/a]

moet er
tagging sound
informant1 [a] Die geld ee.[/a] sound
informant3 Ewel kga eentje gaan haaln.

k ga
dubbel gaan sound
informant3 Achiel drinktij nie veel bier. subjectdubbeling? ik denk van wel, maar twijfel is mogelijk sound
informant1 De reste moekmij weern veur uit te krijgn.

moe k mij
woordorde sound
veldwerker1 [v=260] Wat denk je wie ik in Kortrijk gezien heb?[/v] sound
informant2 [a] Wie peide dak gezien ee.[/a]

pei de da k
sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Wie peisde dak gezien ee in Kortrijk?[/a]

peis de da k
extrapositie sound
veldwerker1 [v=261] Wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant1 [a] Oe peisdeguldere danze dat ip gelost n.[/a]

peis de guldere dan ze
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=262] Wie denk je wie ik in Kortrijk gezien heb?[/v] sound
informant2 [a] Wie peisdje dak in Kortrijk gezien ee?[/a]

peis dje da k
tagging sound
veldwerker1 [v=265] Hoe denk je hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant1 [a] Oe peisde danzet ip gelost n.[/a]

peis de dan ze t
sound
veldwerker1 [v=266] Wie denk je die ik in Kortrijk gezien heb?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=273] Marie trok de serge noar zich toe.[/v] sound
informant1 een leilutse ne schommel schommel sound
informant2 een wiekeloeze een schommel sound
informant1 [a] Trokt de deksels noar eure toe.[/a] tagging sound
informant1 [a] Of noar eure.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] En wat ester ton t beste?[/v] sound
informant3 [a] Noar eure toe.[/a] sound
veldwerker1 [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant1 [a] Zoetie da kunn gedaan n?[/a]

zoet ie
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=308] Zou hij dat hebben kunnen doen?[/v] sound
informant1 [a] Zoetieij da kunn gedaan n?[/a]

zoet ie ij
sound
informant3 [a] Zoetie da kunn gedaan n.[/a]

zoet ie
sound
veldwerker1 [v=502] Marie zit aardappelen en schillen.[/v] sound
informant1 [a] Se patattn an t scheln.[/a]

s e
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien.[/v] sound
informant1 [a] Kenee geen goeste om de_[/a]

k en ee
sound
informant3 [a] Of voar de koein.[/a] sound
informant3 [a] Ienee geen goeste voar de koein_ teetn te geevn.[/a]

ie n ee
sound
veldwerker1 [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming.[/v] sound
informant3 [a=j] Marie al eur koein zijn verdronkn_[/a] tagging sound
informant3 [a=j] Marie al eur koein zijn versmoord mee d overstrominge.[/a] sound
informant1 [a] De koein van Marie zijn allemoale_[/a] sound
informant1 [a=j] Joag.[/a]

joa g
sound
informant1 [a] Ol Marie eur koein.[/a] sound
informant3 [a] Ol Mariets koein.[/a]

mariet s
sound
commentaarondanks de a=j beginnen informanten toch sterk te twijfelen; bovendien blijkt uit informant 1 dat ze in het geval van a=j toch veeleer als volgt interpreteren: Marie [komma] al haar koeien  sound
veldwerker1 [v=318] Brood bakken ken ik niets van.[/v] sound
informant3 [a] Knkenne nie van brood bakn.[/a]

k n kenne
tagging sound
veldwerker1 [v=319] Dit denk ik niet aan.[/v] sound
informant3 [a] Doar peizekik nog nie an.[/a]

peiz ek ik
sound
informant1 [a] Doar peizekik nie ip.[/a]

peiz ek ik
sound
veldwerker1 [v=321] Die rare gast ben ik mee naar de markt geweest.[/v] sound
informant3 [a] Mee die rare gast bennekik noar de markt geweest.[/a]

benn ek ik
sound
informant1 [a] Mee diene rare gast eek noar de markt geweest.[/a]

ee k
sound
veldwerker1 [v] Ik ben naar de markt geweest of ik heb naar de markt geweest?[/v] sound
informant2 [a] K.[/a]

k
sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=322] De welke heb jij gemaakt?[/v] sound
informant1 [a] Wa voar eejgij gemaakt?[/a]

ee j gij
sound
veldwerker1 [v] De wa voare?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Wa voare.[/a] sound
veldwerker1 [v=323] De watvoore raad je mij aan?[/v] sound
informant1 [a] Wa voare raadtemij an?[/a]

raad te mij
sound
informant1 [a] Of de welke, nee?[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=324] De zulke zoek nie durvn ip eetne.[/v] sound
informant1 [a] De die.[/a] sound
informant1 [a] De die zoek nie durvn ip eetn.[/a]

zoe k
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Zulke zoek nie durvn ip eetn.[/v] sound
informant3 [a] Knzoe zuk gene koopn.[/a]

k n zoe
sound
informant1 [a] Zukke zoek nie eh zoek nie geern n.[/a]

zoe k zoe k
sound
informant1 [a] Ja tga de zulke.[/a] is het nu ja of nee? onduidelijk, wellicht weten de informanten het zelf niet meer. in elk geval hebben ze eerder expliciet nee gezegd, maar ze lijken toch sterk te twijfelen. dus misschien kan het wel, maar is het gewoon weinig gebruikelijk? sound
veldwerker1 [v=327] Gaan haalt een keer een pintje uit de kelder.[/v] sound
informant1 [a] Haalt een keer een pintje.[/a] sound
informant1 [a=j] Gaan haalt een keer een dooze melk.[/a] tagging sound
informant3 [a] Zoej geen dooze melk gaan haaln?[/a]

zoe j
negatie met geen sound
veldwerker1 [v] Gaan haalt een keer ui broere nu direct.[/v] sound
informant3 [a] Haal ne keer uw broere.[/a] sound
informant1 [a] Gaan haal een keer ook.[/a] sound
veldwerker1 [v] Komn helpt een keer.[/v] sound
informant3 [a=j] Komn helpt ne keer.[/a] tagging sound
informant2 [a=j] Komn helpt ne keer.[/a] sound
informant1 [a] Kom helpt ne keer.[/a] sound
informant1 [a] Tga alletwee.[/a]

t ga
sound
veldwerker1 [v=329] Ik zei nog tegen haar ik peize die gast da vinden z allemale wel ne braavn.[/v] sound
informant3 [a] Kzeie nog teegn eure diene gast ze vindn to_ ze vindn da toch allemoale ne braavn.[/a]

k zeie
sound
informant1 Ons computerke ne al n beetje sleete zulle. rare constructie sound
veldwerker1 [v=336] In die tijd leefde ik als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] In dienn tijd leefdekik link god in Frankrijk.[/a]

leefd ek ik
tagging sound
veldwerker1 [v=337] In die tijd leefde hij de gebuur in die tijd leefde hij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdetgij.[/a]

leefdet gij
sound
informant2 [a] Leefdehij.[/a]

leefde hij
sound
informant1 [a] Leefdee.[/a]

leefde e
sound
veldwerker1 [v=338] In die tijd leefden wij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] In dienn tijd leefdenwulder link God in Frankrijk.[/a]

leefden wulder
sound
veldwerker1 [v] Leefdemewulder?[/v] sound
informant1 [a] Leefdmewulder link God in Frankrijk.[/a]

leefd me wulder
tagging sound
veldwerker1 [v=345] Toen leefde jij als een koning.[/v] sound
informant1 [a] Leefdetgij.[/a]

leefdet gij
tagging sound
veldwerker1 [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant1 [a] Mat niemand zien kvinne dajtgij ook nienmeug zien.[/a]

ma t k vinne da j t gij nie n meug
tagging sound
veldwerker1 [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen.[/v] sound
informant2 [a] Dattie gaan zwemn .[/a]

datt ie
tagging sound
informant3 [a=j] Dattie gaan zwemn.[/a]

datt ie
tagging sound
veldwerker1 [v=875] Ik weet dattie weest zwemn ee.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=353] Wilde nog een potje koffie Jan? En Jan wilt nog een potje kaffie wa gaatij ton antwoordn? [/v] sound
informant1 [a=j] Jok.[/a]

jo k
tagging sound
commentaarnu volgt het paradigma van ja voor alle andere personen  sound
informant3 [a] Jejoagt.[/a]

jejoa g t
tagging sound
informant3 [a] Joaj zulle.[/a]

joa j
tagging sound
informant3 [a] Joagt zulle.[/a]

joa g t
tagging sound
informant1 [a] Joam.[/a]

joa m
tagging sound
informant1 [a] Joaw.[/a]

joa w
tagging sound
informant2 [a] Joas.[/a]

joa s
tagging sound
veldwerker1 [v=354] Ze ga nu toch nie gaan dansn ee?[/v] sound
informant2 [a] Joasedoet.[/a]

joa se doet
tagging sound
veldwerker1 [v=355] Zn nu toch alijk nog nie gegeetn ee?[/v] sound
informant3 [a] Joasedoen.[/a]

joa se doen
tagging sound
veldwerker1 [v=356] Dat huis da sta nu toch niet te koop ee?[/v] sound
informant3 [a] Joatoet.[/a]

joa toet
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=359] Met zulk weer je kunt niet veel doen ee?[/v] sound
informant3 [a] Mee zuk een weere kunde nie vele doen.[/a]

kun de
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=363] Jij gaat naar het voetbal kijken met ik.[/v] sound
informant1 [a] Gegaatgij mee mij noar de voetbal kijkn.[/a]

ge goat gij
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=364] Is hem dood?[/v] sound
informant2 [a] Isie dood?[/a]

is ie
sound
informant2 [a] Estie dood?[/a]

est ie
sound
informant2 [a] Esie dood?[/a]

es ie
sound
veldwerker1 [v] Estn dood?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=367] Is haar ziek?[/v] sound
informant3 [a] Ese ziek?[/a]

e se
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=365] Hem es dood van eur weeteket nie.[/v] sound
informant3 [a] IJ e dood.[/a] sound
informant2 [a] Van eurenweetnmetniet.[/a]

eur en weetn me t niet
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=366] Zij es dood moar van van em weetnwetniet.[/v] sound
informant2 [a] Zij e dood en we weetnt niet.[/a]

weetn t
sound
veldwerker1 [v=368] Met hij te gaan werken moest zij de hele dag thuis blijven.[/v] sound
informant3 [a] Mee em te gaan werkn_[/a] tagging sound
informant1 [a] Moesezij hele daagn thuis blijvn.[/a]

moe se zij
sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=370] Dat is de vent die ze geroepen hebben.[/v] sound
informant3 [a] Dat e de vent_ tagging sound
informant1 [a] Danze geroepn n.[/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker1 [v=371] Dat is de vent die dat vertellingske heeft verteld.[/v] sound
informant1 [a] Dat e de vent die da vertellingske ee ee_[/a] tagging sound
informant3 [a] Dat e diene vent die da verteld ee.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=372] Dat is de vent die ik denk dat het vertellingske heeft verteld.[/v] sound
informant3 [a] Dat e de vent dak peize die da vertellingske verteld .[/a]

da k
tagging sound
informant1 [a] Dat e de vent dak peize da da vertellingske verteld ee.[/a]

da k
tagging sound
veldwerker1 [v=373] Dat is de vent die ik denk dat ze geroepen hebben.[/v] sound
informant3 [a] Dat e de vent dak peize danze geroepn_[/a]

da k dan ze
tagging sound
veldwerker1 [v] Diek peize?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb.[/v] sound
informant3 [a] Dat e t huis dak gekocht .[/a]

da k
tagging sound
veldwerker1 [v=387] Wanneer zal het geld aan de bomen groeien?[/v] sound
informant1 [a] Nooit.[/a] sound
informant3 [a=j] Nooit niet.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=388] Wie kanter zegn datij nog nooit in zijn leven een leugen verteld heeft?[/v] sound
informant1 [a=j] Niemand nie.[/a] tagging sound
informant2 [a] Niemand.[/a] sound
veldwerker1 [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen?[/v] sound
informant2 [a] Nieverst.[/a] sound
informant3 [a] Nieverans.[/a] sound
informant3 [a=j] Nieveranst nie.[/a] tagging sound
informant1 [a=n] Nievers niet.[/a] sound
veldwerker1 [v=390] Wat ester beter dan een goe pintje bier at warm e?[/v] sound
informant3 [a] Niets.[/a] sound
informant1 Te niet die beter e of bier.

t e
relativum die sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=391] Welke koeien heeft hij gemolken?[/v] sound
informant1 [a] Geeneene.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=393] Niet zeggen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor.[/v] sound
informant1 [a] Nie zegn daj ne cadeau gekocht eet veur em.[/a]

da j
tagging sound
veldwerker1 [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten.[/v] sound
informant3 [a]Tschijnt dase niets enmag eetn.[/a]

t schijnt da se en mag
negatiepartikel tagging sound
informant1 [a] Tschijnt dase nies niets enmag eetn ja.[/a]

t schijnt da se en mag
sound
veldwerker1 [v] Het schijnt?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Da schijnt.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen.[/v] sound
informant1 [a] Wendy probeerdege om niemand geen zeer te doen.[/a] gebruik geen sound
veldwerker1 [v] Om[/v] sound
informant1 [a=j] Om niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Van niemand zeer te doen?[/v] tagging sound
informant1 [a=j] Joagt.[/a]

joa g t
sound
informant1 [a] Meest om zulle.[/a] merk op dat de constructie niet echt herhaald wordt: klopt a=j wel? sound
veldwerker1 [v] Probeern veur niemand zeer te doen?[/v] sound
informant3 [a=j] Wendy probeerde veur niemand zeer te xxx_[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=400] Het verdreigt van ne van ne slechtn dag te komn.[/v] sound
informant3 [a] Tdreigt van ne slechtn dag te zijn.[/a]

t dreigt
tagging sound
veldwerker1 [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=j][/a] sound
veldwerker1 [v] Tdreigt ne slechtn dag te zijn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] inf. drie zegt aanv. wel a=j, maar ze herhaalt de constructie nergens en nuanceert toch haar eerste ja: ze herhaalt de constructie met van. sound
veldwerker1 [v] Veur ne slechtn dag.[/v] sound
informant3 [a=j] Mo gekunnet zegn voor ee.[/a]

ge kunn et
sound
informant1 [a=j] Tdreigt voar te regenn.[/a]

t dreigt
tagging sound
informant1 [a] Kpeize dat meer voar ga ga_[/a]

k peize
informant geeft aanvankelijk de voorkeur aan van, maar komt hierop terug, in het voordeel van voor sound
veldwerker1 [v] Het belooft een mooie dag te worden.[/v] sound
informant3 [a] Tbeloof van ne schoonn dag te zijn.[/a]

t beloof
sound
veldwerker1 [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Joaw.[/a]

joa w
sound
informant3 [a] Voar ga ton nie n.[/a] sound
informant2 [a] Nga zo wel niet ee.[/a]

n ga
negatiepartikel sound
veldwerker1 [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachten.[/v] sound
informant1 [a] Te misschien beter om nog e_ om nog n beetje te wachtn.[/a]

t e
tagging sound
veldwerker1 [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker1 [v] Van nog n beetje te wachtn.[/v] sound
informant1 [a=j] Van nog n beetje te wachtn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Dat e beter peizek ee?[/a]

peiz ek
sound
veldwerker1 [v=402] We hadden de chance om hem direct terug te vinden.[/v] sound
informant3 [a] Moan chance van em direct terug te vindn.[/a]

m oan
tagging sound
veldwerker1 [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker1 [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=j] Om direct were te vindn ook.[/a] sound
veldwerker1 [v] En veur.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat.[/v] sound
informant3 [a] Ge zoet zegn datter iemand in dn tuin staat.[/a]

datt er
sound
informant2 [a] Te link datter iemand in de locht_

t e datt er
tagging sound
veldwerker1 [v] Die er da moeter staan?[/v] sound
informant2 [a] Te link datter.[/a]

t e datt er
sound
veldwerker1 [v=408] Op dit feest wordt er veel gedanst.[/v] sound
informant3 [a] Op die feeste wordter veele gedanst.[/a]

wordt er
tagging sound
informant1 [a] Ester vele gedanst.[/a]

est er
sound
informant2 [a] Estere.[/a]

est ere
sound
veldwerker1 [v] Die er moe datter were staan?[/v] sound
informant1 [a=j] Ester.[/a]

est er
sound
informant2 [a=j] Dienen er moeter zijn.[/a]

moet er
sound
veldwerker1 [v=414] Gisteren stond er een enge man in de tuin.[/v] sound
informant1 [a] Gistern stonder ne_[/a]

stond er
tagging sound
informant1 [a=j] Stonder ne raarn joat dienn er dienn er eder joat.[/a]

stond er joa t e der joa t
sound
veldwerker1 [v=417] Misschien gaketekik wel krijgn.[/v] sound
informant3 [a=j] Misschien gaketik.[/a]

ga k et ik
tagging sound
informant2 [a=j] Misschien gaketikke.[/a]

ga k et ikke
tagging sound
informant1 [a=j] Gaketekik wel krijgn.[/a]

ga k et ek ik
tagging sound
informant3 Oe zegdetgij pa?

zeg d et gij
hier incorporatie met tweede persoon, spontaan sound
informant3 [a] Misschien gatekik.[/a]

ga t ek ik
hier geen incorporatie, maar daarna wordt toch weer een vorm mt herhaald, dus voorzichtig zijn tagging sound
informant3 [a=j] Misschien gaketik wel krijgn.[/a]

ga k et ik
dus in elk geval geen a=n en het valt te betwijfelen of de vorm zonder incorporatie effectief mogelijk is tagging sound
veldwerker1 [v=418] Durfdergij op duwen?[/v] sound
informant1 [a=j] Durf_ durfdergij ip duwn?[/a]

durf d er gij
tagging sound
veldwerker1 [v=419] Durfdemgij inviteern?[/v] sound
informant3 [a] Durfdegijem inviteern?[/a]

durf de gij em
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=420] Durfdezegij inviteern?[/v] sound
informant3 [a=j] Durfdezegij inviteern?[/a]

durf de ze gij
tagging sound
informant1 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker1 [v=421] Is hij Pol hier geweest?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a=n] Nee. Nee. Is Pol hier geweest?[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Eetet Pol hier geweest?[/v] sound
informant3 [a] Ee Pol hier geweest?[/a] tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=422] Oe eetet Pol dat ip gelost?[/v] sound
informant3 [a] Oe ee Pol dat ip gelo_?[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd?[/v] sound
informant2 [a] Eejgijmij_ dienn brief geschr_[/a]

ee j gij mij
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=425] Ze leeft zij op water en brood deze week.[/v] sound
informant1 [a=j] Zeleefsij ip ip w water en brood_[/a]

ze leef sij
tagging sound
informant1 [a=j] Of zeleefsij van de weeke ip water en brood.[/a]

ze leef sij
tagging sound
veldwerker1 [v] Zeleefzezij van de weeke ip water en brood.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest.[/v] sound
informant1 [a=j] Wezijnwulder doar nog nooit geweest.[/a]

we zijn wulder
tagging sound
informant3 [a=j] Mezijnwulder_[/a]

me zijn wulder
tagging sound
veldwerker1 [v] Wezijnwewunder.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=428] Marie zei dat we wij zullen winnen.[/v] sound
informant3 [a=j] Marie zei danwewulder gingn winn.[/a]

dan we wulder
tagging sound
veldwerker1 [v=429] Hij kan hij daar ook niets aan doen.[/v] sound
informant3 [a=j] Iekanij doar ook nie an doen.[/a]

ie kan ij
tagging sound
veldwerker1 [v=430] Ik denk dat hij morgen ook komt.[/v] sound
informant1 [a] Kpeize dattie_ morgn ook komt.[/a]

k peize datt ie
tagging sound
veldwerker1 [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand.[/v] sound
informant1 [a] J dn bal in de mande gegooid.[/a]

j ee
tagging sound
informant3 [a=j] J dn bal gegooid in de mande ja.[/a]

j
vreemd? andere informanten zijn niet enthousiast maar wijzen de constructie ook niet expliciet af tagging sound
informant1 [a=j] Iejee gegooid in de mande zegnz ook.[/a]

ie jee zegn z
sound
veldwerker1 [v=463] IJ heeft de vaas gesmeten helemaal kapot.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Jee de vaze hele helegans kapot gesmeetn.[/a]

j ee
sound
veldwerker1 [v=472] Enee Gunther gebeld?[/v] sound
informant3 [a] Ee Gunther gebeld?[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=474] Tenwas maar juist goed genoeg.[/v] sound
informant1 [a] Twa juiste twa juiste genoeg.[/a]

t wa t wa
sound
informant3 [a] Twa juiste goe genoeg.[/a]

t wa
sound
veldwerker1 [v=475] Ze heeft nu veel meer geld dan dat ze vroeger en had.[/v] sound
informant2 [a] See nu meer geld of dase ton a.[/a]

s ee da se
sound
informant3 [a] Of dase ton noa.

da se n oa
sound
veldwerker1 [v=477] Zij e dn beste dokter die ik kenne.[/v] sound
informant3 [a] Zij e dn bestn dokteur dak kenne.[/a]

da k
sound
veldwerker1 [v=479] Dat e hier alles dak gekreegn ee.[/v] sound
informant3 [a] Dak had ee.[/a]

da k
sound
informant1 [a] Dat e hier ol dak dak had ee of gekreegn ee.[/a]

da k da k
sound
veldwerker1 [v=480] Jan e te gierig om iets aan zijn kindern te geevn.[/v] sound
informant1 [a] Jan e te gierig dattie iets an zijn kind_ an zijn jongns geeft.[/a]

datt ie
sound
informant3 [a] Je te gierig dattie ip zijn hemde zit.[/a]

datt ie
sound
veldwerker1 [v=492] Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd.[/v] sound
informant3 [a] Je passeerde weeke deur dokter_[/a]

j e
sound
informant1 [a] Geopereerd deur Mertn_ deur deur dokter Mertns.[/a] sound
veldwerker1 [v] Van dokter Mertns geopereerd?[/v] sound
informant2 [a] Ah joagt.[/a]

joa g t
sound
informant1 [a] Van wien eetie opereerd geweest?[/a]

eet ie
sound
veldwerker1 [v=493] Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd.[/v] sound
informant3 [a] Door ja.[/a] sound
informant3 [a] Of van.[/a] sound
informant1 [a] Morgn essie geopereerd van dn dienn.[/a]

ess ie
essie of estie? moeilijk hoorbaar tagging sound
veldwerker1 [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien.[/v] sound
informant1 [a] Kpeize daj vele zoet moen weg gooin est dat?[/a]

k peize da j es t
tagging sound
veldwerker1 [v] Ik peize daj vele zoe weg moetn gooin?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=517] Robert heeft drie groene appels en Marie heeft er drie rode.[/v] sound
informant1 [a] En Marie eeter drie ee drie rode.[/a]

eet er
tagging sound
informant1 [a] E drie rode of ter joa_ eeter drie.[/a]

t er eet er
sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Oa oat oat kleur nie bijensta tzoe zijn ter drie.[/a]

oa t oa t bij en sta t zoe t er
hier geen er vermeld, enkel het _ ook negatiepartikel sound
commentaarnegatiepartikel ook dat als voorwaardelijk voegwoord  sound
informant1 [a] Ja dat dat geen kleur nwoa ge zoe zegn ter.[/a]

n woa
sound
veldwerker1 [v=412] Er waren veel boeren op het feest.[/v] sound
informant1 [a] Ter woarn veel boern i i i_[/a] tagging sound
informant3 [a] Twoarn_[/a]

t woarn
tagging sound
informant1 [a] Twoarn veel boern ip de feeste.[/a]

t woarn
tagging sound
veldwerker1 [v=413] Woarnter veel boern ip de feeste?[/v] sound
informant3 [a] Woarnter veel boern ip de feexx?[/a]

woarn ter
tagging sound
veldwerker1 [v] Moe die er der staan kunde zegn waarn veel boern op het feest?[/v] sound
informant2 [a] Nee. Woarner.[/a]

woarn er
tagging sound
veldwerker1 [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant2 [a] Wa voare boekn eej gekocht?[/a]

ee j
tagging sound
veldwerker1 [v=524] Wie heb je gezien?[/v] sound
informant1 [a] Wie eej gezien?[/a]

ee j
tagging sound
veldwerker1 [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien?[/v] sound
informant1 [a] Wie eeterui ip de kermisse gezien?[/a]

eet er ui
tagging sound
veldwerker1 [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen.[/v] sound
informant3 [a] Daj geprobeerd t ne boek te verkoopn an_[/a]

da j
sound
informant2 [a] an Piet.[/a] sound
informant1 [a=j] Daj daj Piet ne boek eet probeern te verkoopn.[/a]

da j da j
tagging sound
veldwerker1 [v] Daj Piet ne boek eet geprobeerd te verkoopn?[/v] tagging sound
informant1 [a=j] Ja. Geprobeerd t te verkoopn. Tkan ook omgekeerd zijn.[/a]

t kan
sound
veldwerker1 [v] Dajij Piet ne boek eet probeern te verkoopn?[/v] sound
informant3 [a] Marie zei daj geprobeerd t om ne boek te verkoopn an Piet.[/a]

da j
sound
informant3 [a] Daj Piet ne boek eet wiln verkoopn.[/a]

da j
sound
veldwerker1 [v=531] Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te verkopen.[/v] sound
informant1 [a] Wim peisde_[/a] sound
informant1 [a] Dakik_ geprobeerd ee an Els ne boek te verkoopn.[/a]

da k ik
sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen.[/v] sound
informant1 [a] Karel weet_[/a] sound
informant3 [a] Daje geprobeerd t_[/a]

da je
sound
informant1 [a=j] Daje probeerd t Marie ne boek te verkoopn.[/a]

da je
zegt hij Marie of an Marie? niet duidelijk tagging sound
informant3 [a=j] Daje geprobeerd t Marie ne boek te verkoopn ja.[/a]

da je
sound
veldwerker1 [v=885] paradigma gaan recht tegenwoordig.[/v] sound
veldwerker1 [v] Ik_[/v] sound
informant2 [a] Ik goa.[/a] tagging sound
informant3 [a] Gij goat.[/a] tagging sound
informant2 [a] Ie goa.[/a] tagging sound
informant2 [a]Wulder goan.[/a] tagging sound
informant2 [a] Zulder goan.[/a] tagging sound
informant2 [a] Gulder goat.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=885] Paradigma gaan heden omgekeerde volgorde.[/v] sound
informant1 [a] Goakik?[/a]

goa k ik
tagging sound
informant2 [a] Goatie?[/a]

goat ie
tagging sound
informant3 [a] Goasezij?[/a]

goa se zij
tagging sound
informant1 [a] Goatieij?[/a]

goat ie ij
tagging sound
informant1 [a] Goajegij?[/a]

goa je gij
tagging sound
informant1 [a] Goajgulder?[/a]

goa j gulder
tagging sound
informant1 [a] Goamewulder?[/a]

goa me wulder
tagging sound
informant1 [a] Goanzezulder?[/a]

goan ze zulder
tagging sound
veldwerker1 [n] sound
veldwerker1 [v=852] Morgen ga ik mij een nieuwe fiets kopen.[/v] sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant1 [a] Morgn koopekmij ne nieuwe velo.[/a]

koop ek mij
tagging sound
veldwerker1 [v=853] Kzal ik u al een pintje bestellen.[/a] sound
informant1 [a] Kgoakikui een pinte besteln.[/a]

k goa k ik ui
tagging sound
veldwerker1 [v=854] Koop mij ton een keer een gazette ajwilt.[/v] sound
informant3 [a] Koop mij ton een keer een gazette.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=855] En hij heeft ze mij gekaft.[/v] sound
informant3 [a] Ie eese gekaft veur mij.[/a]

ee se
sound
veldwerker1 [v=856] Makikmij hier ne stoel pakn?[/v] sound
informant3 [a] Makmij ne stoel pakn?[/a]

ma k mij
tagging sound
veldwerker1 [v=857] Zingt oes nog een keer een liedje.[/v] sound
informant1 [a] Zingtoes nog een keer een liedje.[/a]

zingt oes
tagging sound
veldwerker1 [v=858] Zallekui nog ne keer een glas in schenkn?[/v] sound
informant1 [a] Goakui nog ne keer een glas in schenkn?[/a]

goa k ui
tagging sound
veldwerker1 [v=859] Keem sigaretten van een verkeerd merk gekocht.[/v] sound
informant1 [a] Keem_ dus ne man of t een of ta n_ keem sixx verxx verkeerde sigarettn gekocht.[/a]

k ee m k ee m
tagging sound
veldwerker1 [v=860] Schrijf mij een keer een briefke aj wilt.[/v] sound
informant1 [a] Schrijf mij ne keer n briefk ajwilt.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=861] Mijn pa heeft mij een asbak gemaakt uit oud ijzer.[/v] sound
informant1 [a] Jee mij nen assenbak gemaakt uit xxx.[/a]

j ee
tagging sound
veldwerker1 [v=862] Loop mij ne keer naar de winkel achter twee broodn.[/v] sound
informant3 [a] Loop mij ne keer noar de winkel.[/a] hoewel achteraf toch twijfel over de datiefvorm tagging sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant2 [a] Voar mij.[/a] sound
veldwerker1 [v=863] Haalt meneer de paster ne keer ne stoel.[/v] sound
informant2 [a] Voar meneer paster.[/a] sound
informant1 [a] Of haalt e keer meneer de paster ne stoel.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=864] Ze wisten danze waarschijnlijk s zondags moesten werken.[/v] sound
commentaarnavraag voegwoordcongruentie  sound
informant1 [a] Daze_[/a]

da ze
sound
veldwerker1 [v=865] Marie peisde dan Bart en Jan dat eigenlijk nie geschikt woarn.[/v] sound
informant3 [a] Da Bart en Jan_[/a] sound
informant1 [a] Da Bart en Jan_[/a] sound
veldwerker1 [v=866] Erik zei dan die mannen liever op caf gingen.[/v] sound
informant1 [a] Erik zei dan die mann_[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=867] Marie zei dan alle mannen liever op caf gaan.[/v] sound
informant1 [a] Marie zei dan dan alle mann_[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=868] Iedereen weet dan dievn geen eerlijke mensn zijn.[/v] sound
informant1 [a] Iedereen wee dan dievn geen eerlijke mensn zijn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=869] Piet zei danter ook dievn woonn in zijn straate.[/v] sound
informant3 [a] Danter ook dievn woonn_[/a]

dan ter
tagging sound
informant1 [a] Danter ook dievn in zijn straate woonden.[/a]

dan ter
tagging sound
veldwerker1 [v=836] We gaan niet naar school.[/v] sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant1 [a] Megoan nie noar schoole.[/a]

me goan
tagging sound
veldwerker1 [v=837] Je weet toch ook dat het niet leuk is.[/v] sound
informant2 [a] Geestig ene.[/a]

en e
tagging sound
veldwerker1 [v=838] Dat es iets dak nienkenne.[/v] sound
informant1 [a] Dat es iets dak nienkenne.[/a]

da k nie n kenne
tagging sound
veldwerker1 [v=839] Ie e veel slimmer dan dattie der uitenzie.[/v] sound
informant1 [a] Je veel slimmer of dattie der uit zie.[/a]

j e datt ie
sound
veldwerker1 [v=840] Ge moet niet komen voor dak geschreevn ee.[/v] sound
informant1 [a] Nie komn voar dak geschreevn ee.[/a]

da k
sound
veldwerker1 [v=841] Ken ee moar drie spekskes.[/v] sound
informant1 [a] Kenee moar drie_[/a]

k en ee
tagging sound
informant1 Moej geen snoepk n.

moe j
gebruik geen sound
veldwerker1 [v=842] Als je dat nu niet doet zal je later veel problemen hebben.[/v] sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant3 [a] Oaj dat nu niendoet.[/a]

oa j nie n doet
tagging sound
veldwerker1 [v=843] Omda Jan nie komt moet ik nu alles zelf doen.[/v] sound
informant1 [a] Omda Jan nienkomt moekik nu alles zelve doen.[/a]

nie n komt moe k ik
tagging sound
veldwerker1 [v=600] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant1 [a] Pas ip daj nienvalt.[/a]

da j nie n
tagging sound
veldwerker1 [v=000] Ik ben bang dat hij dat verkeerd doet.[/v] sound
informant1 [a] Ik vreze dattie da goa oa verkeerd doen.[/a]

datt ie
tagging sound
veldwerker1 [v=000] Ik twijfele of ij dat wel gaat doen.[/v] sound
informant1 [a] Kweet sonder of dattie da goa doen.[/a]

k weet datt ie
ik vraag me af of sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker1 [v=000] Ik strijd af dat ik dat gezegd heb.[/v] sound
informant1 [a] Ik strijde da of dak da gezeid ee.[/a]

da k
tagging sound
veldwerker1 [v=844] Ik heb niemand niet gezien.[/v] sound
informant1 [a] Kee niemand gezien.[/a]

k ee
sound
informant3 [a] Kee niemand nie gezien.[/a]

k ee
tagging sound
informant3 [a] Keekik niemand nie gezien.[/a]

k ee k ik
sound
veldwerker1 [v=850] Ik geloof dat ik niemand niet gezien heb.[/v] sound
informant1 [a] Kgelove dak niemand gezien ee.[/a]

k gelove da k
sound
informant3 [a]Kgelove dak niemand nie gezien nee.[/a]

k gelove da k n ee
sound
veldwerker1 [v=846] Niemand heeft me niet gezien.[/v] sound
informant2 [a] Niemand ee mij gezien.[/a] sound
informant1 [a] Tee mij niemand gezien.[/a]

t ee
sound
veldwerker1 [v=847] Ik peize da niemand mij nie gezien ee.[/v] sound
informant1 [a] Kpeize da niemand mij gezien ee.[/a]

k peize
sound
veldwerker1 [v=848] Niemand heb ik niet gezien.[/v] sound
veldwerker1 [v=849] Niemand nie eekik gezien.[/v] sound
informant3 [a] Niemand nie eekik gezien.[/a]

ee k ik
tagging sound
informant1 [a] Niemand nie eekik gezien.[/a]

ee k ik
sound
informant2 [a] Niemand eek gezien.[/a]

ee k
sound
veldwerker1 [v=851] Ik peize da niemand nie mij gezien ee.[/v] sound
informant3 [a] Ik peize da niemand nie mij gezien ee.[/a] tagging sound
informant2 [a] Kpeize datter niemand mij gezien ee.[/a]

k peize datt er
sound
informant1 [a] Tnee mij niemand nie gezien.[/a]

t n ee
in spontane spraak wl negative concord plus negatiepartikel sound
informant3 Kijk gij kommet juiste van anders te zeggen.

komm et
rare constructie sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker1 [v=845] Kenee niemand nie gezien.[/v] sound
informant3 [a] Kenee niemand nie gezien.[/a]

k en ee
tagging sound
informant2 [a] Kee niemand gezien.[/a]

k ee
sound
informant3 [a] Kneekik niemand nie gezien.[/a]

k n ee k ik
sound
veldwerker1 [v=000] Kgeloof dattij niemand nie gezien ee.[/v] sound
informant3 [a] Kgelove dattie niemand nie gezien ee.[/a]

k gelove datt ie
tagging sound
veldwerker1 [v=708] Dat eset al lange leend.[/v] leend is 'geleden' sound
commentaarnavraag subjectdubbeling 3 enkv.  sound
informant2 [a] Te lange leend joat.[/a]

t e joa t
sound
veldwerker1 [v=000] Teet al veel jaarn nie meer gesneeuwd.[/v] sound
informant3 [a] Dienen et moeter nie staan.[/a]

moet er
sound
veldwerker1 [v=000] Gaatet Marie morgn ook mee?[/v] sound
informant3 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=717] Eetet die vlaage hier gistern ook gepasseerd?[/v] vlaag is regenbui sound
commentaarnavraag subjectdubbeling 3 enkv.  sound
informant3 [a] Dienen et niet.[/a] sound
informant1 [a] Eetet gereegnd?[/a]

eet et
informant 1 lijkt te twijfelen maar de anderen protesteren heel sterk tegen de et constructie sound
commentaarnavraag subjectdubbeling 3 enkv.  sound
veldwerker1 [v=000] Gaanet Toon en Dirk dat erg vindn?[/v] sound
informant3 [a] Zonder et.[/a] sound
veldwerker1 [v=000] Eetet da beestje al een beetje eetn gehad vandaage?[/v] sound
informant1 [a] Et da beestje ol teetn gehad?[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=707] Eeteret hier ne vent gewoond of een vrouwe?[/v] sound
informant2 [a] Eter ier.[/a]

et er
tagging sound
veldwerker1 [v=000] Tereetet hier niemand geweest.[/v] sound
informant1 [a] Tenee hier niemand geweest.[/a]

t en ee
sound
informant2 [a] Tee hier niemand geweest.[/a]

t ee
tagging sound
informant3 Moa de kantn van Brugge zegnze da wel.

zegn ze
geen voorzetsel voor de kantn vreemde constructie sound
commentaarpersonalia  sound
informant1 Facteur nkwam zelfs aldaar niet.

n kwam
plaatsing negatie geen lidwoord voor facteur sound
commentaarpersonalia  sound
informant1 Ge weet dadde ne gepensioneerdn nee geenn tijd ee.

n ee
negatiepartikel sound
commentaarpersonalia  sound
informant3 Mijn vader woondeg ier rechtover. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Ge moet moar al de keukn gaan. al in betekenis langs sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Alles dakik hoore kschrijve da ip papierkes ge kent dadde

da k ik k shrijve
geen inversie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Megaan gaan petjoenkeln.

me gaan
petjoenkelen betekent aflaten verdienen (in de kerk) dubbel gaan sound
informant1 Perteelkiestijd da wil zegn aj te laate komt.

a j
perteelkiestijd betekent dat iemand te laat is sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Te dat danze gingn doen.

t e dan ze
voegw.congruentie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Ze kan zo goe te goed zijn dase niendeugt.

da se nie n deug
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Dak zegge.

da k
constructie met dat sound
commentaarspontane spraak [/n]  sound

data telefonische enqute

zinsnr.testzininstructieantwoorden
006 Gisteren wandeldiede door het park
018 Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is Komt ook voor: 1. 'gestorven is/is gestorven', 2. 'heeft gestorven/gestorven heeft', 3. 'ze'n weet niet ...'.; Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen.Als variant met 'en' voorkomt, vragen als 'komt voor':; 'Pas op dat je niet en valt.'
026 Jan had het hele brood wel willen opeten Komt ook voor:; 1. de mogelijkheid van 'gewild opeten/opeten gewild'; 2. Is de versie met IPP ooit uitgesloten in een dialect?
027 Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen Negatiepartikel testen in de relevante dialecten (zie W18).
075 Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen Noteer volgorde van cluster voor vraag 495
132 Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen In doorbrekingsdialecten: doorbreking door pronomen testen:; Opnemen als 'komt voor'-vraag in de volgorde: 'zal moeten hem roepen'.
156 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer
226 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
227 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
228 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
231 A: Hij zal niet komen. B: Hij doet.
232 A: Hij zal niet komen. B: ?t doet.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
opmerking: laatste mogelijkheid (die da zijn) twijfelachtig
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie de
opmerking: laatste mogelijkheid (die da zijn) twijfelachtig
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie zijn
opmerking: laatste mogelijkheid (die da zijn) twijfelachtig
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die da zijn
opmerking: laatste mogelijkheid (die da zijn) twijfelachtig
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: dat
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
vorm: hoe dat
309 Ik heb geen zin en voeren de koeien
318 Kaas maken weet ik niets van.
319 Dit denk ik niet aan
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. Andere volgorde is wel goed beantwoord.
350 Ik weet dat hij gaan zwemmen is In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook zin vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Indien andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide opnemen als 'komt voor'-vraag.
354 Gaat ze dansen? ; - Jase.
355 Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze Letten op congruentie-n
366 Haar is ziek Aan hulpinterviewer vragen welk het accusatiefpronomen is. Daarmee laten inspreken.
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
393 Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor!
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
399 Wendy probeerde niemand pijn te doen
401 't Is misschien beter voor nog even te wachten; 't Is misschien beter nog even te wachten
402 We hadden 't geluk hem direct terug te vinden
422 Hoe heeft hij Pol dat opgelost?
430 Ik denk dattem/datten/dattie hij morgen ook komt Let op ingebedde subjectdubbeling
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zaltekik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM)
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709.
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: durfdetgij
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: damewulder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: ter
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: of datter
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: an alle mensen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: oa
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: omme
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zijn eigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em