SAND-data Hertsberge (H071p)

schriftelijke enqute | mondelinge enqute | telefonische enqute

data schriftelijke enqute

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enqute in Hertsberge

interview mondelinge enqute

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]H 071p[/k][i]932[/i][i]933[/i][i]934[/i][vw]VVH[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Alhoewel damewieder meer euh_

da me wieder
sound
commentaarinstructie  sound
informant2 Lijk dametwieder nor_ normaal zeggen.

da me t wieder
integratie objectspronomen sound
commentaarinstructie  sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is.[/v] sound
informant2 [a] Ze weet niet da Marie_ Marie_ gistern gestorven is.[/a] tagging sound
informant1 [a] Dood is.[/a] sound
veldwerker [v] Zenweet nie.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Ze weet niet dat Marie gisteren gevallen is.[/v] sound
informant1 [a] Is.[/a] maar dan krijgt eet plots toch de voorkeur sound
informant2 [a] Gevaln eet.[/a] sound
informant2 [a] Dase gistern gevaln eet.[/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] Ze weet nie dase gistern is gevaln.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant2 [a] Daj nie valt.[/a]

da j
tagging sound
veldwerker [v] Pas ip daj nie evalt.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] sound
informant2 [a] Twil niemand dansn.[/a]

t wil
sound
informant2 [a=j] Joat twil niemand nie dansn.[/a]

joa t t wil
tagging sound
veldwerker [v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] sound
informant2 [a] Wil nieverst dansn.[/a] sound
informant1 [a=j] Ie wil nievers nie dansn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansn en ze wil nie zingn ook nie.[/v] sound
informant3 [a] En ze wil nie zingn ook.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund.[/v] sound
informant2 [a] Niemand koste da nooit.[/a] negatie met niemand en nooit tagging sound
informant1 [a] T da niemand gekund.[/a]

t
tagging sound
informant2 [a] Niemand koste da niet.[/a] negatie sound
informant2 [a] Kekanne daniet.[/a]

k e kanne
negatiepartikel sound
informant2 [a] K da nie gekunn.[/a]

k
sound
veldwerker [v] Gekunn of gekund.[/v] sound
informant2 [a] Gekunn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Kee da nie gewild.[/v] sound
informant1 [a] Gewild.[/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten.[/v] sound
informant3 [a] Jan o wel heel t brood wiln ip eetn.[/a] tagging sound
informant2 [a] Of t brood heel wiln ip eetn.[/a] tagging sound
informant2 [a] Jan o heel t brood wiln ip eetn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=027] Zeg maar niet wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a] Zeg moa niet_[/a] tagging sound
informant3 [a] Wie da_ wie dasezie.[/a]

da se zie
tagging sound
informant2 [a] Wie dasezie o kunn roepn.[/a]

da se zie
tagging sound
veldwerker [v] Ezeg moa nie.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Zeg gij moar nie.[/v] sound
informant2 [a=j] Zeg gie mo niet.[/a] tagging sound
veldwerker [v=028] Zeg mij eens wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a] Zeg mie ne keer_[/a] tagging sound
informant2 [a=j] Wie dasezie a kunn roepn.[/a]

da se zie
tagging sound
veldwerker [v=029] Zeg mij ne keer wie of zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=030] Zeg mie ne keer wie of dasezie a kunn roepn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/v] sound
informant1 [a] Jan weet nog wel.[/a] informanten zeggen dat rappeleren in hun dialect niet gebruikt wordt. sound
informant1 [a] Mo rappeleern wordt nie gebruikt.[/a] sound
veldwerker [v] Jan bukt zich.[/v] sound
informant2 [a] Jie stuipt.[/a] sound
informant1 [a] Je stuipt em.[/a] tagging sound
informant1 [a] Jie stuipt.[/a] toch het courantst blijkbaar sound
informant2 [a] Ie ie stuipt.[/a] sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen_[/v] sound
informant1 [a] Noa mekoar.[/a] tagging sound
informant2 [a] Noa mallekoar.[/a] mallekaar krijgt de voorkeur tagging sound
veldwerker [v=037] Wat doet ie daar?[/v] sound
informant2 [a] Jie wast em.[/a] tagging sound
veldwerker [v=039] Fons ziet een slang_[/v] sound
informant2 [a] Nevens em.[/a] tagging sound
informant1 [a] Nevenst em.[/a] tagging sound
veldwerker [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich.[/v] sound
informant2 [a] Ee geen nagels bie em.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ee geen nagels bie.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Dn timmerman e geen nagels mee.[/v] tagging sound
informant1 [a] J geen nagels mee.[/a]

j
sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken.[/v] sound
informant1 [a] Ie liet mie voar em werken.[/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven.[/v] sound
informant1 [a] Liet eur.[/a] sound
informant1 [a] Liet eur mee drijvn ip de_[/a] tagging sound
informant1 [a] Ip de golvn.[/a] sound
informant2 [a] Baarn of golvn.[/a] sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel.[/v] sound
informant1 [a] Jie bekeek em_[/a] sound
informant1 [a] Jie bekeek em goed in de spiegele.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zijn zelvn.[/v] sound
informant2 [a] Zijn zelvn.[/a] sound
veldwerker [v] Zijn eigen.[/v] sound
informant1 [a] jie bekeek zijneign [/a]

zijn eign
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zich zelf goed.[/v] sound
informant1 [a] ie kent zijnzelven goed [/a] tagging sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto s van zich zelf in de etalage staan.[/v] sound
informant2 [a] _datter fotoos_[/a]

datt er
sound
informant2 [a] _datter fotoos_[/a]

datt er
sound
informant2 [a] Datter fotoos van em

datt er
tagging sound
informant2 [a] In d etalage stoan.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Van zijn zelven.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van em zelven.[/v] sound
informant2 [a=n]/a] sound
veldwerker [v] van zijneigen [/v]

zijn eigen
tagging sound
informant2 [a=j] Da zoe ne keer gebruikt wordn.[/a] sound
informant2 [a=j] Van zijn eigen.[/a] sound
informant2 [a] Datter.[/a]

datt er
zeer unaniem, zeer overtuigd. sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven.[/v] sound
informant2 [a] Kpeize da_ da Marie geprobeerd eet da Marie_[/a]

k peize
tagging sound
informant1 [a] Da Marie geprobeerd eet ne brief te schrijvn.[/a] tagging sound
informant2 [a] Noar em.[/a] tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=004] Toen probeerde ik om tomaten te kweken.[/v] sound
informant2 [a] Toen eek geprobeerd_[/a]

ee k
tagging sound
informant2 [a] Voa tomaatn te kweekn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ton probeerdekege.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Probeerekde.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Ton probeerdek.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=005] Toen probeerden wij om droog thuis te geraken.[/v] sound
informant1 [a] Om droge thuis te geraakn.[/a] tagging sound
informant2 [a] Me probeerdegen ton_[/a] tagging sound
informant2 [a] Ton probeerdegenme.[/a]

probeerdegen me
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandelde ij door het park.[/v] sound
informant1 [a] Wandelde ie deur t park.[/a] tagging sound
informant2 [a] Wandeldegie.[/a]

wandeldeg ie
tagging sound
veldwerker [v] Wandeldiede.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen.[/v] sound
informant1 [a] Ok profijtig leve_[/a]

o k
tagging sound
veldwerker [v] Okkik.[/v] sound
informant2 [a] Okkik_[/a]

o kk ik
sound
informant2 [a] Of ommewieder profijtig leevn_[/a]

o mme wieder
sound
veldwerker [v] Onk.[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v] O ik_[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader.[/v] sound
informant2 [a] Ottie nog drie jaar leeft_[/a]

ot tie
tagging sound
informant1 [a] Oatie.[/a]

oa tie
sound
informant2 [a] Leeftie langer dan zijn vader.[/a]

leeft ie
tagging sound
veldwerker [v] Ottiejij.[/v] sound
informant2 [a] Neem.[/a]

nee m
sound
veldwerker [v] Ottiejem.[/v] sound
informant2 [a] Ook niet.[/a] sound
informant3 [a] De nadruk leggen op ie.[/a] dat is de enige manier om meer klemtoon te geven volgens de informanten. er komt geen ie of em meer achter. sound
informant1 [a] Leeftie langer of zijn vadere.[/a]

leeft ie
sound
informant2 [a] Nog meer dan dan.[/a] sound
veldwerker [v=057] Als zij zo ongezond leeft leeft ze niet lang meer.[/v] sound
informant2 [a] Osse zo ongezond leeft_[/a]

o sse
tagging sound
informant2 [a] Goase nie lange nie meer leevn.[/a]

goa se
tagging sound
informant3 [a] Oasezie.[/a]

oa se zie
tagging sound
informant3 [a] Oanzezieder.[/a]

oan ze zieder
tagging sound
informant3 [a] Oajegie.[/a]

oa je gie
tagging sound
veldwerker [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog.[/v] sound
informant1 [a] Oat nu nog leeft leeft morgn ook nog.[/a]

oa t
tagging sound
informant2 [a] Goat goat morgn ook nog leevn.[/a] sound
veldwerker [v] Oatet.[/v] sound
informant2 [a] Hier zeggeme da niet ee.[/a]

zegge me
sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo ongezond leven dan leven jullie nooit zo lang als ik.[/v] sound
informant2 [a] Oajgiedere_[/a]

oa j giedere
tagging sound
informant2 [a] Oajgieder zo ongezond leeft_ goaj zo lange nie leevn ovvik.[/a]

oa j gieder goa j ovv ik
tagging sound
veldwerker [v] Oagieder.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen.[/v] sound
informant1 [a] Oanze.[/a]

oa n ze
sound
informant1 [a] Oanze veur ulder werk levxxen_ leevnze nie veur ulder kindern.[/a]

oa n ze leevn ze
tagging sound
informant2 [a] Onzezieder.[/a]

o n ze zieder
sound
veldwerker [v] Oanzieder.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo misschien ook nog.[/v] sound
informant2 [a] O Rudy nog leeft_[/a] tagging sound
informant2 [a] _dan leeft_[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ottie Rudy nog leeft_[/v] sound
informant2 [a] Neem.[/a]

nee m
sound
veldwerker [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer.[/v] sound
informant2 [a] Oaj gezond leeft_ oaj gezond leeft leefje langere.[/a]

oa j oa j leef je
tagging sound
veldwerker [v] Oajegie.[/v] sound
informant2 [a] Oajgie.[/a]

oa j gie
sound
veldwerker [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek.[/v] sound
informant1 [a] Oander.[/a]

oan der
tagging sound
informant2 [a] Oander zo veel mensn_[/a]

oan der
tagging sound
informant2 [a] Leevnder meer_ meer mensn van_[/a]

leevn der
tagging sound
informant2 [a] Oater zo veel mensn_ zo veel mensn van dn boer leevn_

oa ter
tagging sound
informant1 [a] Leevnder zo vele van de fabrieke.[/a]

leevn der
tagging sound
informant1 [a] Tis oander.[/a]

oan der
geeft hiermee duidelijk de voorkeur aan variant met n en krijgt bijval van de anderen. sound
veldwerker [v] Eduard wist datter foto s van em_[/v] sound
informant1 [a] Datter.[/a]

datt er
hier blijven informanten unaniem voor datter kiezen. sound
veldwerker [v=070] Als Bart en Liesje in de hemel leven dan leven Marie en Frans in de hel.[/v] sound
informant1 [a] O Bart_[/a tagging sound
informant1 [a] En Liesje in dn hemel zijn_[/a] tagging sound
informant2 [a] In in dn hemel leevn_[/a] tagging sound
informant2 [a] Ton leevn Frans en_ en Marie in d helle.[/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Als we gezond leven leven we lang.[/v] sound
informant2 [a] Omme gezond leevn leevme lange.[/a]

o mme leev me
tagging sound
informant1 [a] Ommewieder.[/a]

o mme wieder
tagging sound
veldwerker [v] Als we alleen leven_[/v] sound
informant1 [a] Oam allene leevn.[/a]

oa m
sound
veldwerker [v] Ommen.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=072] Leef wat gezonder Jan.[/v] sound
informant1 [a] Leef n beetje gezondere.[/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Leef een beetje gezonder kinders.[/v] sound
informant2 [a] Leef n beetje gezonder.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik leef goed.[/v] sound
informant2 [a] Ik leve goed.[/a] tagging sound
informant2 [a] Kleve goed.[/a]

k leve
sound
veldwerker [v] Je leeft goed.[/v] sound
informant2 [a] Gie leeft goed.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij leeft goed.[/v] sound
informant2 [a] Je leeft.[/a] sound
informant2 [a] Ze leeft goed.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij leven goed.[/v] sound
informant1 [a] Wieder leevn goed.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie leven goed.[/v] sound
informant2 [a] Zieder leevn goed.[/a] is drie meervoud tagging sound
informant3 [a] Gieder leeft goed.[/a] tagging sound
informant2 [a] Gieder leef goed.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven heden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Leef ik goed?[/v] sound
informant2 [a] Levekik goed?[/a]

leve k ik
tagging sound
veldwerker [v] Leef jij goed?[/v] sound
informant2 [a] Leefjegie goed?[/a[

leef je gie
tagging sound
veldwerker [v] Leeft hij goed?[/v] sound
informant2 [a] Leeftie goed?[/a]

leeft ie
tagging sound
veldwerker [v] Leeft zij goed?[/v] sound
informant2 [a] Leefzie goed?[/a]

leef zie
wordt achteraf dan eerder betwijfeld. voorkeur gaat zeker naar vorm met dubbeling tagging sound
informant2 [a] Leefsezie goed?[/a]

leef se zie
tagging sound
veldwerker [v] Leven wij goed?[/v] sound
informant2 [a] Leevnwieder goed?[/a]

leevn wieder
tagging sound
veldwerker [v] Leven jullie goed?[/v] sound
informant2 [a] Leefjegieder goed?[/a]

leef je gieder
tagging sound
veldwerker [v] Leven zij goed?[/v] sound
informant2 [a] Levenzieder goed?[/a]

leven zieder
tagging sound
informant2 [a] Levenzezieder goed.[/a]

leven ze zieder
tagging sound
commentaarhier zeggen ze later dat de vorm zonder dubbeling ook wel gangbaar is.  sound
veldwerker [v=065] Zou ik dat wel kunnen doen?[/v] sound
informant2 [a] Zoekik da wel kunn doen?[/a]

zoe k ik
tagging sound
veldwerker [v] Zoenk_ zoenkik?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Zoenik.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen.[/v] sound
informant1 [a] Kvinde_[/a]

k vinde
tagging sound
informant2 [a] Dat iedereen zoe moetn kunn zwemn.[/a] tagging sound
informant1 [a=j][/a] sound
informant1 [a] Iedereen.[/a] sound
veldwerker [v=077] Kvinne da iedereen moe zwemmen kunnen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=080] Kvinne da iedereen kunnen zwemmen moet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=082] Kvinne da iedereen zwemmen kunnen moet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=084] Kvinne da iedereen zwemmen moet kunnen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten.[/v] tagging sound
informant2 [a] Kwete_[/a]

k wete
sound
informant2 [a] Kwete dat Eddy morgen brood wilt eetn.[/a]

k wete
sound
informant3 [a=j] Wilt brood eetn goa ook.[/a] sound
informant2 [a=j] Joat tgoat ook.[/a]

joa t t goat
sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan.[/v] sound
informant1 [a] Moe vroeg kunen op staan.[/a] sound
informant2 [a=n] Da goa mindere.[/a] sound
veldwerker [v] Eddy moet kunnen erg vroeg op staan.[/v] sound
informant2 [a] Eddy moe stijf vroeg kunn ip stoan.[/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=088] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen.[/v] sound
informant1 [a] _een nieuwe schure moe bouwn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=093] Ik vind da Marie moe noar Jef beln.[/v] sound
informant1 [a] Kvind da Marie noa Jef moe beln.[/a]

k vind
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=102] Ik weet dat Jan moet misschien vertrekken.[/v] sound
informant2 [a] Ik wete da Jan_[/a] sound
informant1 [a] Misschien moe vertrekn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=107] Ik weet dat Hans mag niet komen.[/v] sound
informant2 [a] Ik weet dat Hans nie mag komm.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=114] Ik weet dat Jan wil varkens kopen.[/v] sound
informant1 [a] Kwete da Jan varkens wil koopn.[/a]

k wete
sound
informant1 [a] Zwins wil koopn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=130] Ik zei dat Willy moest zijn auto verkopen.[/v] sound
informant2 [a] Kzeie da Willy zijnen auto moest verkoopn.[/a]

k zeie
sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen.[/v] sound
informant2 [a] Kpeize_[/a]

k peize
sound
informant1 [a] Da Marie em zal moetn roepn.[/a] tagging sound
informant2 [a] Em goa goa moetn roepn.[/a] sound
veldwerker [v] Kpeize da Marie zal em moetn roepn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Kpeize da Marie zal moetn em roepn.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=136] Jan heeft niet veel geld meer.[/v] sound
informant2 [a] _ nie veel geld meer.[/a] sound
informant2 [a=j] Jan nie mee_ nie veel geld nie meer.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan ee nie vele geen geld nie meer.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten niet.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
informant1 [a] Ie wil geen soepe meer eetn.[/a] sound
informant2 [a] Ie wil geen soepe nie meer eetn.[/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant2 [a=j] Zitn hier nievers geen muizn?[/a] sound
informant2 [a=j] Zitnder hier nievers geen muizn?[/a]

zitn der
tagging sound
informant2 [a] Die der moeter nie bie. Ze komter soms bie.[/a]

moet er komt er
sound
veldwerker [v] Ligt hier nergens een bal?[/v] sound
informant2 [a] Ligter hier nergens nen bal.[/a]

ligt er
indien niet aangeboden zijn informanten toch niet geneigd geen in te voegen. ook niet bij herhaling van de constructie. tagging sound
veldwerker [v=146] Hij spreekt niet goed geen Frans.[/v] sound
informant1 [a] Ie spreek geen goed Frans.[/a] sound
informant3 [a] Ie klapt nie goe Frans.[/a] sound
informant2 [a=n] Die geen moeter nie bie zijn.[/a]

moet er
sound
veldwerker [v] Zo goe klaptij geen Frans.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is geen vakman.[/v] sound
informant1 [a=j] Iedereen is geen vakman.[/a] tagging sound
informant2 [a=j] Mezoen da toch zeggen lijk oajgie dat uut spreekt.[/a]

me zoen oa j gie
lijk oajgie voor zoals jij sound
informant2 [a] Iemand die die een werk doet die nie goed gelukt is bijvoorbeeld ee.[/a] sound
informant2 [a=j] Iedereen is gene vakman.[/a] sound
informant3 [a] Stielman.[/a] sound
informant2 [a] Stielman zoe eer gezeid wordn.[/a] sound
veldwerker [v=149] Hij heeft overal geen vrienden.[/v] sound
informant2 [a] J niet overal vriendn.[/a]

j
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft onze Jan drie.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Onze Jan heeft drie boekn.[/a] sound
informant2 [a] Eet drie boekn.[/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur zijn huiswerk moet hebben gemaakt.[/v] sound
informant2 [a] Moe gemaakt n.[/a] sound
informant2 [a] Jan weet datje voor dn_ voor dn drien_ voor dn drien zijn huiswerk moe gemaakt n.[/a]

dat je
sound
veldwerker [v] Jan weet dat hij veur tn drien zijn huiswerk moe n gemaakt.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=160] Jan weet dattij veur tn drien zijn huiswerk gemaakt moet n.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet dattij veur tn drien zijn huiswerk gemaakt n moe.[/v] sound
informant2 [a=n] Nee nog minder.[/a] dus 160 is minder fout dan 161 sound
veldwerker [v=157] Jan weet dattij veur tn drien zijn huiswerk moe gemaakt n.[/v] tagging sound
informant1 [a=j] Das mogelijk.[/a]

da s
sound
veldwerker [v=162] Maries auto is kapot.[/v] sound
informant1 [a] Marie zen auto is_[/a] sound
informant2 [a] Marie zen auto is kapot.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Marie eurn auto is kapot.[/v] sound
informant2 [a] Hier zeggeme da niet.[/a]

zegge me
sound
veldwerker [v=164] En at nui over Piet goa?[/v] sound
informant1 [a] Piet zijnn auto.[/a] tagging sound
informant2 [a] Pietsn auto.[/a] tagging sound
veldwerker [v=167] En at over die vent goa.[/v] sound
informant2 [a] Den dien zijnen auto is kapot.[/a] sound
informant2 [a] Die vent zijnen auto.[/a] tagging sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen om het hooi binnen te halen?[/v] sound
informant1 [a=j] j genoeg volk_ om t hooi binn t haaln?[/a]

j
tagging sound
informant3 [a] Ist nie vo?[/a]

is t
sound
informant2 [a] Voo_ voo t hooi binn_ ja.[/a] tagging sound
informant2 [a=n] Die om zegje niet.[/a]

zeg je
nee wordt verder wel wat afgezwakt. om wordt als minder authentiek omschreven. sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=j] Voo ja.[/a] voor is de oudste vorm. om wordt wel gebruikt maar niet door de oudste dialectsprekers volgens deze informanten sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=189] Het was schoon van Jan om te komen werken.[/v] sound
informant2 [a=j] Two schone van Jan om te koom_[/a]

t wo
tagging sound
informant2 [a=j] Om te komm werken.[/a] sound
informant3 [a] Of van.[/a] sound
informant2 [a] Van te komm werken.[/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=j] Van te komm werken.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a=g] Van.[/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant2 [a] Die tonne i zwaar om_ zwaar voa te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=j][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n] Mindere.[/a] sound
veldwerker [v] Die tonne es zwaar te dragen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] De tonne e zwaar om dragen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=192] We peizn allemale van op tijd thuis te zijn.[/v] sound
informant2 [a=j] Mepeizn allemale van ip tijd_ ip tijd thuis te zijn.[/a]

me peizn
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zagen.[/v] sound
informant2 [a] Jie kan stoan zagen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij kan stoan te zagen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=199] Hij staat te zagen.[/v] sound
informant2 [a] Jie stoa te zagen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ie stoa zagen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regende het.[/v] sound
informant2 [a] Om an kwaamm regende het.[/a]

o m
tagging sound
veldwerker [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij.[/v] sound
informant1 [a] Kpeize_[/a]

k peize
sound
informant2 [a] Kpeize dak groter benne_ dan em.[/a]

k peize da k
tagging sound
veldwerker [v] Ovvem?[/v] sound
informant2 [a] Joat da zoe goan.[/a]

joa t
sound
informant2 [a] Kpeize dat nog meer of is.[/a]

k peize
sound
veldwerker [v] Kpeize dak groter ben ovvie.[/v] sound
informant2 [a] Neem.[/a]

nee m
sound
informant1 [a] Groter dan ie.[/a] sound
informant1 [a] Tis haast altend em ee.[/a]

t is
sound
veldwerker [v] Kpeize dakkik_[/v] sound
informant2 [a] Da zoe goan.[/a] sound
informant1 [a] Kpeize dakkik ja.[/a]

k peize da kk ik
sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik.[/v] sound
informant2 [a] Dajgie eerder_[/a]

da j gie
tagging sound
informant2 [a] Ze gelooft dajgie eerder thuis zijt ovvik.[/a]

da j gie ovv ik
tagging sound
veldwerker [v] Of mie.[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij.[/v] sound
informant2 [a] Ge geloof toch niet dattie sterker is_ dan gie.[/a]

datt ie
tagging sound
informant2 [a] Of gie.[/a] sound
veldwerker [v] Dattiejem.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
informant2 [a] Datnem sterker is dan gie.[/a]

dat n em
sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant2 [a] Ze peizn damewieder rijker zijn danziedere.[/a]

da me wieder dan ziedere
tagging sound
informant2 [a] Of ziedere_ ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij.[/v] sound
informant2 [a] We peizn dajgieder nie zo slim zijt of wiedere.[/a]

da j giedere
tagging sound
veldwerker [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie.[/v] sound
informant2 [a] Ge peist toch niet dasezieder armer zijn dan giedere.[/a]

da se zieder
tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna.[/v] sound
informant2 [a] Ge peist da Li_ Lisa_ even schoon is als Anna.[/a] tagging sound
informant3 [a] Schoon is of_[/a] tagging sound
informant2 [a] Tis of Anna.[/a]

t is
tagging sound
informant2 Moetet eerst e keer zeggen voor were te weetn_

moet et
subject valt weg sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft dat Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan.[/v] sound
informant2 [a] Je gelooft_[/a] tagging sound
informant2 [a] Je peist da da Bart en Peter_sterker zijn_ dan Geert en Jan.[/a]

Peter sterker
tagging sound
veldwerker [v] Dan Bart_[/a] sound
informant2 [a] Da Bart.[/a] tagging sound
veldwerker [v=226] Iendoet.[/v] sound
informant2 [a=j] Iendoet.[/a]

ie n doet
tagging sound
veldwerker [v] En wa wilt da ton zeggen?[/v] sound
informant3 [a] Meestal als antwoord op een vraag.[/a] sound
informant2 [a] Jendoet.[/a]

j en doet
tagging sound
veldwerker [v] Ik kom hier binn en tligt hier iemand in die zetel azo een beetje te dutn precies mo te eigenlijk nie echt duidelijk. En ik zegge ie slaapt.[/v] sound
veldwerker [v] Pak nui dattie nie slaapt kunde ton antwoordn_[/v] sound
informant2 [a=j] Joam jendoet.[/a]

joa m j en doet
tagging sound
veldwerker [v=230] We zitn hier en tmoe nog iemand komm en ik zegge hmm hij zal nie komm zeker moar hij goa wel nog komm. Kunde ton antwoordn jendoet?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Jaajedoet.[/a]

jaa je doet
tagging sound
veldwerker [v] En alsekik vrage over die persoon die in die zetel zit_ zout hij nu slapen? Kun je ton antwoordn jendoet?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Joaj of neej.[/a]

joa j nee j
sound
informant3 [a] Je kun mo jendoet zeggen anze eerst zeggen dattie slaapt.[/a]

j en doet a n ze datt ie
sound
veldwerker [v] Tendoet kende da?[/v] sound
informant2 [a] Oater iets nie waar is bijvoorbeeld zekere?[/a]

oa ter
sound
veldwerker [v] Belgi is een buurland van Mexico.[/v] sound
informant3 [a] Tendoet.[/a]

t en doet
tagging sound
veldwerker [v] Iedoet of edoet.[/v] sound
informant2 [a] Edoet zeker niet. Iedoet tes te zien in we welke situatie.[/a]

e doet ie doet t es
sound
veldwerker [v] Hij goa nie meer komm zeker?[/v] sound
informant2 [a] Jaajdoet.[/a]

jaa j doet
tagging sound
veldwerker [v] Goat nie zeggen iedoet.[/v] sound
informant2 [a] Neem.[/a]

nee m
sound
veldwerker [v] Toetoet.[/v] sound
informant2 [a] Toetoet ja.[/a]

t oet t oet
tagging sound
informant2 [a] Toetoet tis waar.[/a]

t oet t oet t is
tagging sound
veldwerker [v] Toet.[/v] sound
informant2 [a] Toet joam.[/a]

t oet joa m
tagging sound
veldwerker [v] Gij werkt toch nie ip d universiteit?[/v] sound
informant3 [a] Jakkedoe.[/a]

ja kke doe
tagging sound
informant3 [a] Tis alleen moar alst over iets onpersoonlijks is ee toet.[/a]

t is als t
sound
veldwerker [v] Tgoa morgen geen schoon were zijn.[/v] sound
informant2 [a] Toet.[/a]

t oet
tagging sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wassen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Ik goa al gauwe ne keer de tasn of wasn.[/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij.[/v] sound
informant1 [a] De jongen van wie_ van wie ze moedere giste_[/a] tagging sound
veldwerker [v] Diene jongn die zijn moeder_[/v] sound
informant2 [a=j] Die se moeder gistern_[/a] tagging sound
informant2 [a] Of die se moeder gistern hier geweest eet of iet.[/a] sound
veldwerker [v] Waar van dat de moeder.[/v] tagging sound
informant2 [a] Da kan ook.[/a] maar minder overtuigd. sound
informant2 [a=g] Da se moeder da w da wordt t meeste gebruikt.[/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd.[/v] sound
informant2 [a] Woar das ip zaatn.[/a]

da s
tagging sound
informant2 [a] Was pas geverfd.[/a] sound
veldwerker [v] Woar danz ip zaatn.[/v] tagging sound
informant2 [a] Ja.[/a] sound
informant1 [a] Meest woar dase.[/a] sound
informant2 [a] Woar danze ja.[/a]

da n ze
sound
veldwerker [v] Waar ip dase zaatn.[/v] tagging sound
informant1 [a=j] Woar ip dase zaatn das ook goed.[/a]

da se da s
sound
veldwerker [v] Woar ip danze zaatn?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven.[/v] sound
informant2 [a] Die geld ee_[/a] tagging sound
informant1 [a] Die geld t.[/a] sound
informant2 [a] Moeme moa een beetje geevn.[/a]

moe me
tagging sound
veldwerker [v=260] Wat denk je wie ik in Kortrijk gezien heb?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Wie peisjegie.[/a]

peis je gie
sound
informant2 [a] Wie peisje dak gezien ee in Kortrijk?[/a]

peis je da k
sound
veldwerker [v=262] Wie peisje wie_[/v] sound
informant1 [a] Wie peisje dak_[/a]

peis je da k
sound
veldwerker [v=266] Wie peisje diek in Kortrijk gezien ee?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=261] Wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant1 [a=j] Wa peisdjegiedere oe dasset op gelost n?[/a]

peis dje giedere da se t
tagging sound
informant3 [a] Kpeize dame meer zeggen oe peisdje da dasset op gelost n.[/a]

k peize da me peis dje da sse t
tagging sound
informant1 [a] Da goat ook.[/a] oudere informanten zijn nu wat minder zeker over eerste antwoord maar de constructie duikt wel nog opnieuw op. sound
veldwerker [v=265] Oe peisje oe zet ip gelost n?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Oe peisje oe danzet_[/v] sound
informant2 [a] Oe peisje danzet ip gelost n.[/]

peis je da n ze t
met congruentie hier. niet zo frequent verder. sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe.[/v] sound
informant2 [a] Trok de serge noar eur.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Noar eur toe?[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Zoetie da kunn doen n?[/a]

zoet ie
sound
veldwerker [v=308] Zou hij dat hebben kunnen doen?[/v] sound
informant3 [a=n] Neen. Zoetie da kunn doen n?[/a]

zoet ie
sound
veldwerker [v=502] Marie zit aardappelen en schillen.[/v] sound
informant2 [a] Te schillen.[/a] sound
informant1 [a] Petatn te scheln.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien.[/v] sound
informant2 [a] Ik heb geen zin om de koein eetn te geevn.[/a] sound
informant2 [a] K geen goeste voo de koein eetn te geevn.[/a]

k
sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij d overstroming.[/v] sound
informant2 [a] Al Maries koein.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=319] Dit denk ik niet aan.[/v] sound
informant2 [a] Do peizek nie ip.[/a]

peiz ek
sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Kben noa de markt geweest of kee noa de markt geweest.[/v] sound
informant2 [a] K noa de markt geweest.[/a]

k
sound
veldwerker [v=321] Die rare kerel eek mee noa de markt geweest.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] K met die rare karel noa de markt geweest.[/a]

k
sound
veldwerker [v=322] De welke ejgij al gemaakt?[/v] sound
informant2 [a] Wa vore.[/a] sound
informant2 [a] Wa voare ejgie al gemaakt?[/a]

e j gie
sound
veldwerker [v] De wa voare?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=323] Euh wa voare raad je me aan?[/v] sound
informant2 [a] Wa voare ra_ raad je mie an?[/a] sound
veldwerker [v] De wa voare.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=324] De zulke zoek nie meer durvn op eetn.[/v] sound
informant2 [a] De die goak nie_[/a]

goa k
sound
informant2 [a] Goak nie meer ip eetn.[/a]

goa k
sound
veldwerker [v] Zulke.[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=325] De die.[/v] sound
informant2 [a=j] De die.[/a] tagging sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt een keer een pintje uit de kelder.[/v] sound
informant1 [a=j] Goan haalt e keer n pintje noa de kelder.[/a] tagging sound
informant2 [a] Oftewel ha_ haalt e keer een pintje.[/a] sound
veldwerker [v] Komen helpt e keer.[/v] sound
informant1 [a] Kom helpt e keer.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=329] Kzei nog tegen haar ik peize die gast vindenz allemaal wel ne braavn.[/v] sound
informant2 [a] K nog tegen eur gezeid_ ze vindn die gast allemale ne braavn.[/a]

k
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Mo zoej ton eventueel wel kunn zeggen kzeie nog tegen eur ik peize danze die gast allemale wel ne braavn vindn.[/v] sound
informant3 [a] Kpeize da_[/a]

k peize
sound
veldwerker [v] Mo die da moeter zeker staan?[/v] sound
informant3 [a] Ja.[/a] sound
veldwerker [v=336] In die tijd leefde ik als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Toen leefdek als God in Frankrijk.[/a]

leefde k
tagging sound
informant2 [a] Ton ton leefdegek als God in Frankrijk.[/a]

leefdeg ek
sound
informant2 [a] Lijk God in Frankrijk.[/a] sound
veldwerker [v=345] Toen leefde jij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdjegie.[/a]

leef dje gie
tagging sound
informant2 [a] Leefdjegie_[/a]

leef dje gie
sound
veldwerker [v=337] Toen leefde hij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant2 [a] Leefdegie.[/a]

leefdeg ie
sound
veldwerker [v=338] Toen leefden wij.[/v] sound
informant1 [a] Leefdenwiedere.[/a]

leefden wiedere
tagging sound
informant3 [a] Leefdemewieder.[/a]

leefde me wieder
tagging sound
informant3 [a] Of zelfs leefdegeme_[/a]

leefdege me
sound
informant3 [a] Leefdegemewieder.[/a]

leefdege me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Toen leefden jullie als God in Frankrijk.[/v] sound
informant2 [a] Leefdegegiedere.[/a]

leefdege giedere
sound
veldwerker [v] Toen leefden zij.[/v] sound
informant3 [a] Leefdegenzezieder.[/a]

leefdegen ze zieder
sound
veldwerker [v=339]Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant2 [a] Tmagget niemand zien_[/a]

t magg et
sound
veldwerker [v] Ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant2 [a] Ah kvinde dajgie dat ton ook nie meug zien.[/a]

k vinde da j gie
tagging sound
informant3 [a] Dajtgie ook nie meug zien_[/a]

da j t gie
sound
veldwerker [v] Kvinne dajgie dat ook nie zien meug.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen.[/v] sound
informant2 [a] Kwete dattie goan zwemn is.[/a]

k wete datt ie
sound
veldwerker [v=350] Ik weet dat hij gaan zwemmen is.[/v] tagging sound
informant2 [a=j][/a] sound
veldwerker [v] Nie ik weet dat hij is gaan zwemmen.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=875] Ik weet dattij weest zwemmen eet.[/v] sound
informant2 [a] Dattie weest zwemn eet.[/a]

datt ie
tagging sound
veldwerker [v=353] Wilde nog een beetje koffie en ik wil nog een beetje koffie.[/v] sound
informant2 [a=j] Joak.[/a]

joa k
tagging sound
veldwerker [v=000] Volledig paradigma ja.[/v] sound
veldwerker [v] Twee enkv.[/v] sound
informant1 [a=j] Joag.[/a]

joa g
tagging sound
veldwerker [v] Drie enkv. mann.[/v] sound
informant1 [a=j] Joaj.[/a]

joa j
tagging sound
veldwerker [v] Drie enkv. vrouw.[/v] sound
informant2 [a=j] Joas.[/a]

joa s
tagging sound
veldwerker [v] Een meerv.[/v] sound
informant2 [a=j] Jow.[/a]

jo w
tagging sound
veldwerker [v] Twee meerv.[/v] sound
informant1 [a=j] Joag.[/a]

joa g
tagging sound
veldwerker [v] Drie meerv.[/v] sound
informant1 [a=j] Joas.[/a]

joa s
tagging sound
veldwerker [v=359] Met zulk weer je kunt niet veel doen h.[/v] sound
informant2 [a] Me zuk een were kunje nie vele doen.[/a]

kun je
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=363] Jij gaat naar het voetbal kijken met ik.[/v] sound
informant2 [a] Gie goa me mie noa t voetbal goan kijkn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=364] Istn dood?[/v] sound
informant2 [a] Istie dood?[/a]

ist ie
sound
veldwerker [v] Istem dood?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=367] Nie is eur dood?[/v[ sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=365] Em is dood moar van haar weeteket nie.[/v] sound
informant1 [a] Ie is dood moa van eur eweeteket nie.[/a]

e weet ek et
negatiepartikel? niet zeker sound
veldwerker [v=368] Met hij te gaan werken moest zij de hele dag thuis blijven.[/v] sound
informant2 [a] Met em te goan werken.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=370] Dat is de vent die ze geroepen hebben.[/v] sound
informant2 [a] Dat is de vent dase geroepn n.[/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] Nie diese.[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Danze.[/v] sound
informant2 [a] Danze geroepn een.[/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v=371] Dat is de vent die dat grapje heeft verteld.[/v] sound
informant2 [a] Die da grapje verteld eet.[/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Dat is de vent die ik denk dat het grapje heeft verteld.[/v] sound
informant2 [a] Dakkik peize die da grapje verteld eet.[/a]

da kk ik
tagging sound
veldwerker [v=373] Dat is de vent die ik denk dat ze geroepen hebben.[/v] sound
informant2 [a] Dak peize danze geroepn n.[/a]

da k dan ze
tagging sound
informant2 [a] Diek peize niet.[/a]

die k
tagging sound
veldwerker [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb.[/v] sound
informant1 [a] Dak gekocht ee.[/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] Dat is het huis dat te koop staat.[/v] sound
informant2 [a] Tis dat huis die te kope stoat.[/a]

t is
sound
veldwerker [v] Tis dat huis diek gekocht ee.[/v] sound
informant2 [a] Dak.[/a]

da k
sound
veldwerker [v=387] Wanneer zal het geld aan de bomen groeien.[/v] sound
informant1 [a] Nooit.[/a] sound
veldwerker [v] Nooit nie.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen[/v] sound
informant1 [a] Nievers.[/a] sound
veldwerker [v] Nievers nie.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten.[/v] sound
informant2 [a] Tschijnt dase nie mag eetn.[/a]

t schijnt da se
tagging sound
veldwerker [v] Da schijnt.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Het schijnt.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen.[/v] sound
informant2 [a] Voa niemand pijn te doen.[/a] sound
informant2 [a] Wendy probeerde voa niemand pijn te doen.[/a] sound
veldwerker [v] Wendy probeerde voor niemand geen zeer te doen.[/v] sound
informant2 [a=j] Voa niemand geen zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=j] Van.[/a] sound
informant2 [a=j] Van niemand zeer te doen.[/v] tagging sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=400] Het belooft weer een mooie dag te worden.[/v] sound
informant3 [a=j] Tbeloof were ne schone dag te wordn.[/a]

t beloof
tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant3 [a=j] Tbeloof were van ne schone dag_[/a]

t beloof
tagging sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachten.[/v] sound
informant2 [a] Voa nog even te wachtn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=j] Voar nog even_[/a] sound
informant2 [a] Van nog een beetje_[/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant3 [a] Gewoonlijk zeggen we van of voor der tussen.[/a] sound
veldwerker [v=402] We hadden het geluk om hem direct terug te vinden.[/v] sound
informant3 [a] Mhadn t geluk van em_ direct were te vindn.[/a]

m hadn
tagging sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n] Da zoe kunn moarre_[/a] van blijft de voorkeur krijgen. de constructie zonder voegwoord klinkt niet meer echt als dialect blijkbaar sound
veldwerker [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat.[/v] sound
informant2 [a] Tis lijk oater doar entwien in mijnen tuin stoat.[/a]

t is oa ter
tagging sound
informant2 [a] Tis lijk_ datter_[/a]

t is datt er
sound
informant3 [a] Tis lijk of datter_[/a]

t is datt er
die vorm krijgt uiteindelijk de voorkeur. sound
veldwerker [v] Die er da moet doar stoan?[/v] sound
informant3 [a] Joat.[/a]

joa t
sound
veldwerker [v=417] Misschien goaketekik wel krijgen.[/v] sound
informant2 [a] Misschien goakik da wel krijgen.[/a]

goa k ik
tagging sound
informant3 [a=j] Misschien goaketekik wel krijgen.[/a]

goa k et ek ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfder gij op duwen?[/v] sound
informant2 [a=j] Durfjergie op duuwn?[/a]

durf j er gie
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgie inviteern?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Durfjegiem.[/a]

durf je gie m
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegie inviteern?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Durfjegieze_[/a]

durf je gie ze
tagging sound
veldwerker [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd?[/v] sound
informant3 [a] Ejgiemie?[/a]

e j gie mie
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=425] Ze leeft zij op water en brood deze week.[/v] sound
informant2 [a=j] Zeleefzie ip water en_[/a]

ze leef zie
tagging sound
veldwerker [v=426] Marie heeft zij daar niets mee te maken.[/v] sound
informant2 [a] Eet doa niets_[/a] tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest.[/v] sound
informant2 [a=j] Mnwieder doa nog nooit geweest.[/a]

m n wieder
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei dat we wij zullen winnen.[/v] sound
informant2 [a=j] Marie zei damewieder goan winn.[/a]

da me wieder
tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij daar ook niets aan doen.[/v] sound
informant2 [a=j] Iekantie doa ook niet an doen.[/a]

ie kant ie
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik denk datnie morgen ook komt.[/v] sound
informant2 [a] Kpeize dattie morgen ook zal komm.[/a]

k peize datt ie
tagging sound
veldwerker [v] Dattiem.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] nochtans is die vorm eerder al opgedoken. sound
veldwerker [v=453] Zen geweest noa de markt.[/v] sound
informant2 [a] Z noa de markt geweest.[/a]

z
sound
veldwerker [v] De volgorde moe verandern.[/v] sound
informant2 [a] Ja.[/a] sound
veldwerker [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand.[/v] sound
informant2 [a] Hij heeft de bal in de mand gegooid.[/a] tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=474] Ten was maar juist goed genoeg.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Twas moa juiste goe genoeg.[/a]

t was
sound
veldwerker [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien.[/v] sound
informant2 [a] Ik peize daj vele goa moetn weg smijtn.[/a]

da j
tagging sound
veldwerker [v] Kpeize daj vele weg goa moetn gooin.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Of kpeize daj vele goa weg moetn smijtn?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant2 [a] Wa voare boekn ej gekocht?[/a]

e j
tagging sound
veldwerker [v=524] Wie heb je gezien?[/v] sound
informant1 [a] Wie eej gezien?[/a]

ee j
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant1 [a] Wie terjoe gezien?[/a]

t er joe
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen.[/v] sound
informant2 [a] Marie zei daj geprobeerd eet_[/a]

da j
sound
informant2 [a] _van_ van an Piet ne boek te verkoopn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Van Piet ne boek te verkoopn.[/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geven.[/v] sound
informant2 [a] Dak geprobeerd ee ne cadeau te geevn an Els.[/a]

da k
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen.[/v] sound
informant3 [a] Daje geprobeerd t_[/a]

da je
sound
informant2 [a] _nen boek te verkoopn an ja_ an Marie.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ga weg.[/v] tagging sound
informant1 [a] Kgoa weg.[/a]

k goa
tagging sound
veldwerker [v] Jij gaat weg.[/v] sound
informant1 [a] Gie goat weg.[/a] tagging sound
informant2 [a] Gie goa weg.[/a] sound
veldwerker [v] Hij gaat weg.[/v] sound
informant1 [a] Ie goa weg.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gaan weg.[/v] sound
informant1 [a] Wieder goan weg.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie gaan weg.[/v] sound
informant1 [a] Gieder goa weg.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij gaan weg.[/v] sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ga ik weg?[/v] tagging sound
informant2 [a] Goak weg of goakik weg?[/a]

goa k goa k ik
tagging sound
veldwerker [v] Ga jij weg?[/v] tagging sound
informant2 [a] Goajgie weg?[/a]

goa j gie
tagging sound
veldwerker [v] Gaat hij weg?[/v] tagging sound
informant1 [a] Goatie weg?[/a]

goat ie
tagging sound
veldwerker [v] Gaan wij weg?[/v] tagging sound
informant1 [a] Goanzieder weg?[/a]

goan zieder
drie meervoud. tagging sound
informant2 [a] Goamewieder weg?[/v]

goa me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Gaan jullie weg?[/v] tagging sound
informant2 [a] Goajgieder weg?[/a]

goa j gieder
tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ging weg.[/v] tagging sound
informant1 [a] Kginge weg.[/a]

k ginge
tagging sound
veldwerker [v] Jij ging weg.[/v] sound
informant1 [a] Gie gink weg.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij ging weg.[/v] sound
informant1 [a] Ie gink weg.[/a] tagging sound
informant2 [a] Je gink weg.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gingen weg.[/v] sound
informant2 [a] Wieder gingn weg.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie gingen weg.[/v] sound
informant2 [a] Gieder gink weg.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zieder.[/v] sound
informant2 [a] Zieder gingn weg.[/a] tagging sound
informant2 [a] Me gongn weg en ze gongn weg.[/a] de gong vormen zijn dus toch gekend maar blijkbaar niet echt meer in gebruik tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ging ik weg?[/v] sound
informant2 [a] Gingekik weg?[/a]

ginge k ik
tagging sound
veldwerker [v] Ging jij weg?[/v] sound
informant2 [a] Gingjegie weg?[/a]

ging je gie
tagging sound
veldwerker [v] Ging hij weg?[/v] sound
informant2 [a] Ginkie weg of gingtie weg.[/a]

gink ie gingt ie
tagging sound
informant3 [a] Gongtie weg?[/a]

gongt ie
tagging sound
veldwerker [v] Gingen wij weg.[/v] sound
informant2 [a] Gingmewieder weg?[/a]

ging me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Gingen jullie weg?[/v] sound
informant1 [a] Gingjegieder weg?[/a]

ging je gieder
tagging sound
veldwerker [v] Gingen zij weg?[/v] sound
informant3 [a] Gingnzezieder weg?[/a]

gingn ze zieder
tagging sound
veldwerker [n][v=864] Ze wisten dat ze waarschijnlijk s zondags moesten werken.[/v] sound
commentaarnavraag voegwoordcongruentie  sound
informant2 [a] Ze wistn dase veurzekerst de_ zondags gingn moetn werken.[/a]

da se
sound
veldwerker [v] Danze?[/v] sound
informant2 [a] Dase of danze.[/a]

da se da n ze
tagging sound
informant2 [a] Meest dase.[/a]

da se
sound
veldwerker [v=865] Marie dacht dat Bart en Jan dat niet van plan waren.[/v] sound
informant2 [a] Marie peisde da Bart en Jan da nie geschikt waarn.[/a] sound
veldwerker [v=866] Erik zei dat die mannen liever op caf gingen.[/v] sound
informant1 [a] Dat die mann_[/a] tagging sound
informant2 [a] _liever op caf gingn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zei dan alle mannen liever op caf gaan.[/v] sound
informant2 [a] Dat alle mannen.[/a] sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mensen zijn.[/v] sound
informant2 [a] _da dievn geen eerlijke mensen zijn ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei dander ook dieven wonen in zijn straat.[/v] sound
informant2 [a] Datter ook_ datter ook dieven woonn_[/a]

dat ter dat ter
tagging sound
veldwerker [v=836] Kga niet naar school.[/v] sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant2 [a] Kgoa nie noar schole.[/a]

k goa
tagging sound
veldwerker [v] Kegoa_[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=837] Je weet toch ook dat het niet leuk en is.[/v] sound
informant2 [a] Dat nie leuk is.[/a] sound
veldwerker [v=838] Dat is iets wat ik niet en ken.[/v] sound
informant2 [a] Wat ik nie kenne.[/a] sound
informant2 [a] Dak nie kenne.[/a]

da k
sound
veldwerker [v=839] Hij is veel slimmer dan hij er uit ziet.[/v] sound
informant2 [a] Dan datn der uut ziet.[/a]

dat n
sound
veldwerker [v=840] Je moet niet komen voor dat ik geschreven heb.[/v] sound
informant2 [a] Je moe nie komm voor dak geschreevn ee.[/a]

da k
sound
veldwerker [v=841] Kheb maar drie snoepjes.[/v] sound
informant2 [a] K moa drie snoepjes.[/a]

k
tagging sound
veldwerker [v] Kheb er maar drie.[/v] sound
informant2 [a] K der moar drie.[/a]

k
sound
veldwerker [v=844] Kee niemand nie gezien daar.[/v] sound
informant2 [a] K doar niemand gezien.[/a]

k
sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=850] Kpeize dak niemand nie gezien ee.[/v] sound
informant2 [a] Kpeize dak niemand gezien ee.[/a]

k peize da k
sound
veldwerker [v=852] Morgen ga ik mij een nieuwe fiets kopen.[/v] sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant2 [a] Morgen goak mie ne nieuwe fiets_ goak mie ne nieuwen fiets koopn.[/a]

goa k goa k
tagging sound
veldwerker [v=853] Kzal u al een pintje bestellen.[/v] sound
informant2 [a] Kgoa jen al een pintje besteln.[/a]

k goa
tagging sound
veldwerker [v=854] Koop mij een keer een gazet alstublieft.[/v] sound
informant2 [a] Koop mie ne keer een gazette ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=855] En hij heeft ze mij gekaft.[/v] sound
informant3 [a] Em eese gekaft voo mie.[/a]

ee se
sound
informant1 [a] Eese gekaft voo mie.[/a]

ee se
sound
veldwerker [v=856] Maggek mij hier ne stoel pakn?[/v] sound
informant1 [a] Maggek ne stoel pakn?[/a]

magg ek
sound
veldwerker [v=857] Zing ons nog een keer een liedje.[/v] sound
informant3 [a] Zing nog een keer een liedje.[/a] sound
veldwerker [v=858] Zal ik u nog een borreltje in schenken?[/v] sound
informant2 [a] Moek nog ne keer bie vuln?[/a]

moe k
sound
informant3 [a] Moek voo joe nog eentje uut haaln?[/a]

moe k
sound
veldwerker [v=859] Tju toch kheb hem sigaretten van een verkeerd merk gekocht.[/v] sound
informant3 [a] K sigaretn van een verkeerd merk gekocht voar em.[/a]

k
tagging sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij ne keer een briefke alstublieft.[/v] sound
informant2 [a] Schrijf mie ne keer n briefke.[/a] tagging sound
veldwerker [v=861] Mijn pa heeft mij een asbak gemaakt uit oud ijzer.[/v] sound
informant3 [a] Et nen asbak gemaakt voo mie.[/a] sound
veldwerker [v=862] Loop mij ne keer noa de winkel achter twee scheln hespe en een schelle kaas.[/v] sound
informant3 [a] Loop ne keer noa de winkel.[/a] sound
informant2 [a] Die me niet.[/a] sound
veldwerker [v=863] Allee Jantje haalt meneer pastoor ne keer ne stoel.[/v] sound
informant3 [a] Haalt een keer ne stoel voor meneer pastoor.[/a] sound
veldwerker [v=708] Dat ezzet al lange geleedn.[/v] sound
commentaarnavraag subjectdubbeling drie enkv.  sound
informant2 [a] Neem.[/a]

nee m
sound
informant2 [a] Dat is al lange geleedn.[/a] sound
veldwerker [v=000] Teet al veel jaarn nie meer gesneeuwd in november.[/v] sound
informant2 [a] Tt in veel in veel ja in veel jaarn nie meer gesneeuwd.[/a]

t t
tagging sound
veldwerker [v=421] Istet Pol hier geweest?[/v] sound
informant2 [a] Is Pol hier geweest?[/a] tagging sound
veldwerker [v=422] Oe eetet Pol dat ip gelost?[/v] sound
informant2 [a] Oe Pol dat ip gelost?[/a] tagging sound
veldwerker [v=707] Eeteret hier een vent gewoond of een vrouwe?[/v] sound
informant3 [a] ter hier.[/a]

t er
tagging sound
veldwerker [v=000] Er eetet hier niemand geweest.[/v] sound
informant2 [a] Tt hier niemand geweest.[/a][/n]

t t
tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Mo damewieder nu nooit nie meer gebruikn ee.

da me wieder
negatie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Oanze tegen mallekoar bezig zijn_

oa n ze
met als toch wel regelmatig congruentie n sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Van verre w danze komm me nen hoed an.

da n ze
spontane congruentie met dat + ze meerv. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Noa ne winkel goan kijkn woar danz hoedn verkoopn. Mo te nie vele mode nie meer van hoedn ee.

da n z t e
danz _ negatie tweede zin sound
commentaarspontane spraak  sound

data telefonische enqute

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: dat zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: dat
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
vorm: hoe dat
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
324 De zulke zou ik niet durven opeten.
355 Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze Letten op congruentie-n
365 Hem is dood Aan hulpinterviewer vragen welk het accusatiefpronomen is. Daarmee laten inspreken.
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. ; Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: gakik da
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: durfjetgie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: ommewieder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mallekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
opmerking: antwoord twijfelachtig volgens veldwerker
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: lijk atter
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm (?)
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: os alle mensen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: ot een vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
opmerking: antwoord twijfelachtig volgens veldwerker
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
opmerking: antwoord twijfelachtig volgens veldwerker
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
opmerking: antwoord twijfelachtig volgens veldwerker
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
opmerking: antwoord twijfelachtig volgens veldwerker