SAND-data Lies (A001q)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Lies

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
algemene gegevens [meta][k]A001q[/k][h]HW[/h][i]130[/i][i]131[/i][vw]MJ[/vw][/meta] sound
veldwerker1 [v=018] Misschien dat jo my es vertelle kinne van hoet je de volgende zin in et Aaster seize kinne. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v]

hoe t
hoet = hoe dat sound
informant1 [a] Jo wit net dat Marie gister stoan is. [/a] tagging sound
informant2 Ja. sound
veldwerker1 [v] Nou je sein krekt mei de volgorde van dat ze stoan is ken je dat ook om draaie van ze wit net Marie gister is stoan? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee nee. [/a] sound
informant2 Nee dat klinkt voor geen meter. sound
veldwerker1 [v=022] Dan komt de volgende zin in het Aasters voor. Der wil net ien net dansje. [/v] sound
veldwerker1 Of der wil net ien net dansje? sound
informant2 Nou ik wit et net. Ik dacht net der wol net ien dansje. sound
informant1 Ja zo ken je et zegge. [a] Der wol net ien dansje. [/a] tagging sound
informant1 Seze xx eigenlijk een dubbele hè. sound
informant1 Der benne wel van die dingen. Wi sizze ik wil wat oas om om. sound
informant1 Hè oas om om. sound
informant2 [a=n] Der wol net ien dansje. Nee.[/a] sound
veldwerker1 Maar dizze dat is net mogelijk in et Aasters. sound
informant2 [a=n] Nee.[/a] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 Oke. sound
veldwerker1 [v=025] Dan soe jim de volgende es oer sette wolle in et Aasters. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant1 Gienien had et ooit had et wat was et precies? sound
veldwerker1 Gewild of gekund. sound
informant1 [a] Gienien had et ooit woln of kann. [/a] tagging sound
veldwerker1 Woln of kann. sound
veldwerker1 Oke. sound
informant1 Of woad zegge ze ook wel hè? sound
informant2 Ja woad zeie ze ook wel. sound
veldwerker1 Woad? Foar woln. sound
informant1 [a] Woad en koed. [/a] Hierover bestaat twijfel. tagging sound
informant2 Ja koed klinkt weer raar. sound
informant1 Ja ik zou sizze die eerste dat die wel_ sound
informant2 Ja woln dat was myn xx dat was woln en kann. sound
veldwerker1 Maar dat oare dat komt hier ook wel voor? sound
informant2 Ja maar dan jouw ik net dat er dan nog wat achteraan komt dat et dan meer_ sound
informant2 Ja koed ken ook ja. tagging sound
informant2 Maarja et klinkt euh_ sound
informant1 Die eerste sizze we wol. sound
veldwerker1 Dat is wat jim sizze soue. sound
veldwerker1 [v=026] Dan wol je misschien es oer sette in et Aasters. Jan had het hele brood wel willen op eten. [/v] sound
informant2 [a] Jan woa et hele brood wel opiete. [/a] tagging sound
informant2 [a] Oja. Hie et hele brood wel opiete woad. Ja. [/a] sound
veldwerker1 Der sizze jim et mei woad. sound
veldwerker1 Aha dus dat is een oare vorm as dat we krekt hienen van uh woln. sound
veldwerker1 Ken dat ook? sound
informant2 Et kon in die oare zin vanzelf ook wel alleen dat woad wel maar dat koed vind ik zo raar klinken der in. sound
veldwerker1 Ken je dan ook seize van uh Jan hie wat wie bole nog een keer? sound
informant1 Hele brood brood. sound
informant2 Hie et hele brood wel opiete kann. tagging sound
informant1 Wel op iete. sound
informant2 Woad. sound
informant1 Woad. sound
veldwerker1 En ken dat ook met woln? sound
informant1 [a] Hie het wel woln hie het et wel op ieten woln. Ja zou ik sizzen. [/a] tagging sound
veldwerker1 Ken beide wel. sound
veldwerker1 [v] En ken je et ook om draaie van Jan hie de hele bole wel wolle op iete? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 [v] En wol uh woad of wold opieten? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 [v=027] Kin je in et Aasters ook seze. Vertel maar net waat zei hie kenne roppe. [/v]

waa t
sound
informant2 Vertel me_ sound
veldwerker1 Vertel maar net waat zei hie kenne roppe. sound
informant1 [a] Vertel maar net waa ze roppe kann hie. [/a] tagging sound
informant2 Ja dat wit ik net dat xx sound
veldwerker1 Roppe kann hie. sound
informant2 [a] Ja. Koed hie of koed hie. [/a] aanvulling sound
veldwerker1 [v] Is dat de enigste mogelijke oersetting in et Aasters? [/v] sound
informant2 Ja volgens my wel. sound
informant1 Ja. Net eerst had. sound
informant1 [a=n] Hie kanne roepen dat kan net. [/a] sound
informant2 Roepe koed hie roepe koed hie ja. sound
veldwerker1 Ik jou aars nog een paar misschien dat die nog foar kommen maar dat sillen we gewoon even besykje. sound
veldwerker1 [v=028] Vertel mij es wa dat zij hie kenne roppe. [/v] sound
informant2 [a] Vertel my es wa sy roepe koed hie. [/a] sound
veldwerker1 Oke dat bliuwt dezelfde volgorde hè. sound
veldwerker1 Oke. sound
veldwerker1 En kin je dat ook seize uh want jim hien krekt vertel maar net wa zei roppe kann hie ljowk hè? sound
informant2 Ja wie wa wa is wie. sound
veldwerker1 Wie seize jim. sound
informant2 Nee wie wa ja wa jo_ sound
veldwerker1 [v] Ken er ook wat achter komme zo as vertel mij es wa dat zij roppe kenn hie.[/v] sound
informant1 Wa dat ze roepe koed hie? tagging sound
informant2 Ja ik tink et wel hè ja. sound
informant2 Wa dat ze roepe ja. sound
informant1 Wa hie ze roepe koed? sound
informant2 Ja wa hie ze roepe koed meer vanzelf. sound
informant2 Wa dat ze ja wa dat ze roepe koed hie. sound
informant1 Dat ja. sound
informant2 Misschien as je et zo seit dan vertaalt en dat je et dan wel vertaalt maar nu je et zo gauw seist dat je et net_ sound
informant1 Ik zou et net ik dacht dat et meer in et Fries_ sound
veldwerker1 Jim soen dat zo net bruken. sound
informant2 [a=n] Nee wa ze roepe koed hie. [/a] 'dat' wordt weggelaten sound
veldwerker1 [v] Ken der ook foar komme vertel mij es waat zij roppe kennen hie. sound
veldwerker1 Dus dat je niet wa ha maar waat? [/v sound
informant2 [a=n] Nee dat is echt Fries. [/a] sound
informant1 Waat dat is eigenlijk wa dat hè. sound
veldwerker1 [v=029/030] En dan misschien vertel mij es wa of zij roppe kenn hie of wa ot zij roppe kenn hie. [/v] sound
informant2 [a=n] Ot ik dacht et ook meer Fries waar. [/a] sound
veldwerker1 Of? sound
informant2 [a=n] Of ja dat is dan weer Nederlands der tussenin vanzelf meer maar wa ze roepe koed hie. [/a] sound
veldwerker1 [v] En misschien wa os wa os zij roppe kenn hie? [/v] sound
veldwerker1 Ook net? sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 Nee ik denk wa dat klinkt my toch et beste. sound
informant1 Ze en jo hè dat is dan ook jo is duidelijk. sound
veldwerker1 [v] En dat ja komt helemaal niet voor met of of ot of os? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee ik zou et niet sizze.[/a] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 [v] En ook niet zo as in vertel mij es wa as dat zij of jo roppe kenn hie.[/v] sound
informant2 Nee ik zou sizze wa dat zij. sound
veldwerker1 Vertel mij es waast dat jo roppe kennen hie. sound
informant2 [a=n] Nee ik do der niks achter volgens my hoor.[/a] sound
informant2 Ik soa tenminste net sizze der achter laak et zo seize.

laat ik
sound
veldwerker1 [v] Kin mei misschien es vertelle wat dan dat de gewoonste vertaling weze soe van de Nederlandse zin vertel mij eens wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant1 [a] Vertel my es wa jo roepe koed hie. [/a] tagging sound
informant1 Maar dan roepe hè net roppe maar roepe. sound
veldwerker1 [v=035] Wol je misschien es oer sette Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant2 [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/a] Fout antwoord: zie onder v=038 tagging sound
informant2 Ja verhaal ja. Fout antwoord: zie onder v=038 sound
veldwerker1 Dan krij jim een plaatsje te sjen. sound
veldwerker1 En dan les ik een zin voor die slaat op dat plaatsje en daar ontbrekt nog een woord. sound
veldwerker1 En dan moek jim freje een woord aan te vullen zodat je een zin krije die bij dat plaatsje past. sound
veldwerker1 [v=036] En die zin is dit bin Marie en Piet. Marie en Piet wieze nei_ [/v] tagging sound
informant2 Elkander. tagging sound
informant1 [a] Mekorm mekander. [/a] tagging sound
veldwerker1 Dat benne verschillende mogelijkheden. sound
veldwerker1 Komt er weer een pleitsie. sound
veldwerker1 [v=037] En derbij de zin Toon wasket_ [/v] tagging sound
informant1 Toon dat is een naam? sound
informant1 Die wast haar is et een hem? sound
informant2 [a] Himself ja wasket himself. [/a] tagging sound
informant1 Him. tagging sound
informant1 Wasket emzelf ja. sound
veldwerker1 Himself en him sei jo krekt dat ken ook? sound
informant1 [a] Ja wasket um hy wasket um. [/a] sound
veldwerker1 Das beide mogelijk. sound
veldwerker1 [v=038] Wol je voor mij misschien es oer sette de Timmerman heeft geen spijkers bij zich? [/v] sound
informant1 [a] De timmerman hat gin spiekers by um. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] En kin je ook seize de timmerman hat gin spiekers bij zich? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] [v=035] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] [v=035] sound
veldwerker1 Maar dat koe wel bij die oare van krekt van even sjen daar sein jo van Jan herinnert zich dat verhaal wel. sound
informant2 Ja das ook das ook um vanzelf ja dat zeg ik ik nam dan weer dat zich oer. sound
informant2 Ja das herinnert um. tagging sound
informant1 Zich net nee. Zich komt dat nee. [v=035] sound
veldwerker1 [v=035] Wat soen je der dan van meitsje van Jan herinnert zich dat verhaal wel? [/v] sound
informant2 [a] Nou Jan herinnert um dat verhaal wel. [/a] tagging sound
informant2 Um ja. v=035 sound
veldwerker1 [v] En ken je dan ook seize van Jan herinnert umzelf dat verhaal wel. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee um. [/a] v=035 sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 Wer mei een zin derbij mei et verzoek om der et laatste woord in te vullen. sound
veldwerker1 [v=038] Fons seach een slang neist_ tagging sound
informant1 [a] Nêst um. [/a] tagging sound
informant2 [a] Nêst um. [/a] sound
veldwerker1 [v] En nêst umzelf ken dan ook? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee umzelf dat is een heel andere betekenis. [/a] sound
veldwerker1 [v=040] Dan wol je de neikommende zin es oer sette dat is Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant1 [a] Erik liet my voor um werkje. [/a] tagging sound
veldwerker1 Nog ien met een vertaling. sound
veldwerker1 [v=041] Dat is Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant2 [a] Johanna liet har mei driuwe oppe golve. Ja. [/a]

op e
tagging sound
veldwerker1 [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant1 [a] Toon besa umself es goed in de spiegel. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] En ken je dan ook seze van uh Toon besaach um es goed in de spiegel? [/v] tagging sound
informant1 [a=j] Ja. [/a] sound
informant1 Besaach um et is krekt even versterkend hè himzelf is echt hè en um is wat losser van hy besaach um. sound
veldwerker1 [v] Wat is de meest natuurlijke van die twa? [/v] sound
informant2 [a] Umzelf dacht ik ja. [/a] sound
veldwerker1 [v=045] Dan graag de oersetting van Eduard ken zichzelf goed. [/v] sound
informant1 [a] Eduard kan umzelf goed. [/a] tagging sound
informant1 Kan um goed kan umzelf goed. Um net. sound
informant2 Kan umzelf goed ja. sound
informant1 Want as zegst Eduard kan um goed dan kan et een oar weze. sound
veldwerker1 [v=046] Wol je de volgende es in et Aasters oer sette? Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant2 [a] Ward hat heard dat er fotoos van um in de etalage stean. [/a] tagging sound
informant2 Das ook gewoon um. sound
informant2 Ja dat er fotoos van um. sound
informant2 Ja van umzelf het is dus fotoos van um dan kan et ook weze dat ie ze nomd hat. sound
informant2 Dat ze in zijn etalage stean. sound
informant2 [a] En dat is van umzelf van umzelf in de etalage stean ja. [/a] tagging sound
informant2 Dat is meer dat ie op die fotoos steet en anders_ sound
informant1 Fotoos die hy makket hat. sound
informant2 Ja die hy makket hat. sound
veldwerker1 [v=053] Dan ook graag de oersetting van. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant1 [a] As ik zuinig libje, libjik zo as myn ouders wolle. [/a]

libje ik
tagging sound
informant2 Wolle. sound
informant2 Ja myn ouders wolle ja. sound
veldwerker1 [v=055] Dan ook een oersetting van. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant2 [a] As ie nog trea jaar libbet libbet ie langer dan syn ta. [/a] tagging sound
informant2 Of as syn ta langer as? sound
informant2 Ja ik ben wat dat ben ik weer in het Nederlands want dat daar haak ooit een uh daar moest ik altijd die woorden deruit sykje en dat is_

ha ik
sound
informant2 Ja langer as dat is ja in het Nederlands is het langer dan en dat hak toen met lessen altijd al en daar let ik dus heel erg op.

ha ik
sound
veldwerker1 Maar wat seit de gewone prater van et Aasters? 'as' beter dan 'dan' sound
informant2 [a] Langer as ja langer as syn ta. Ja. [/a] 'as' beter dan 'dan' sound
veldwerker1 [v] Ken je hier ook seize van uh at hy nog trij jaar libbet dan libbet hy langer as syn ta? [/v] sound
informant1 As hy nog trea jaar libbet dan_ tagging sound
informant2 libbetie langer as syn ta.

libbet ie
tagging sound
informant1 Dan hat ie langer as syn ta. sound
informant1 [a=n] Ik zou et zonder dan uh ja.[/a] sound
veldwerker1 [v=057] Wol je de volgende es oer sette? Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant1 [a] As jo zo gevaarlijk libbet libbet ze net lang meer. [/a] tagging sound
veldwerker1 En soen je der ook dan tussen seizen kenne? sound
veldwerker1 Dus as jo zo gevaarlijk libbet dan libbet ze net lang meer? sound
informant1 Ja et soa kannen maar_ sound
informant2 [a=n] Ik jouw net dat et gewoon echt seid wordt. [/a] sound
informant1 Et is een ballast et is een extra beetje ballast inne zin. sound
veldwerker1 [v=057] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant1 [a] As et nu nog libbet libbet et morgen ook nog. [/a] tagging sound
informant1 Gin dan er in. sound
veldwerker1 [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant1 Wat is losbandig is daar ook een woord voor? sound
veldwerker1 Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. sound
informant2 [a] Ajim zo luisterloos libje libjim nooit zolang as ik. [/a]

aj jim libj jim zo lang
tagging sound
veldwerker1 [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant1 [a] As ze voor hun werk libje libje ze net voor heur bern. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant2 [a] As Rudy nog libbet libbet Leo ja dan libbet Leo ook nog. [/a] Ja ik denk dan klinkt et_ tagging sound
informant2 Ja das een andere zin hè. tagging sound
informant2 As Rudy ja dan libbet Leo ook nog. tagging sound
veldwerker1 [v] Ken die ook zonder dan? As Rudy nog libbet libbet Leo ook nog. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee der wiest hier echt op een situatie ja wat is nu het verschil ik soa et niet witte. [/a] tagging sound
informant1 As Leo nog libbet nou dan libbet_ Zo zou ik et_ sound
veldwerker1 [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant1 [a] Ast gezond libbest libbest langer. [/a] (hw?) ast = astou = as dou; (bs) syntactische status tweede element onduidelijk (agr-kenmerk?); dus aankruisen blijft dubieus; zelfde verhaal voor libbestou.. tagging sound
veldwerker1 Dan een hele lange. sound
veldwerker1 [v=069] Als er zo weinig mensen van de lanbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
veldwerker1 Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. sound
informant2 [a] Uh as zo weinig mensken vanne landbouw libje_ En dan?

van e
tagging sound
veldwerker1 Dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. sound
informant2 Dan libje der veel mensen van werk in de fabriek. [/a] tagging sound
veldwerker1 En nou hearde ik krekt uh dat jo bruke dat er in de vertaling net. sound
veldwerker1 Dus in et Hollands stiet der as er zo weinig mensen van de landbouw leven. sound
informant2 Ja as er as_ sound
informant1 Adder as. sound
informant1 Kanst ook weg doen hoeft er niet in. sound
veldwerker1 Maar et kan wel? sound
informant1 Ja et kan er wel in. sound
informant2 As der dan is et meer der hè. As der zoveel_ sound
veldwerker1 Dan wol jim de volgende es vertalen. sound
veldwerker1 [v=070] Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant1 As Pieter of as_ sound
informant1 [a] As Pieter en Liesje in et paradijs libje nou dan libje_ tagging sound
veldwerker1 In het paradijs leven. tagging sound
veldwerker1 Rosa en Frans. tagging sound
informant1 Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
informant1 Nou dat is weer een contrast. sound
veldwerker1 [v] Ken der ook zonder dan? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee vin ik net. [/a] tagging sound
veldwerker1 Soen jo et zo seze laat ik et zo uit drukke. sound
informant1 Ast et net der tussen zet dan kriet een andere betekenis die zin denk ik. sound
informant2 Meer met dan meer met ja dat_ sound
veldwerker1 [v=071] Wol je de volgende es vertale? Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant2 As we eenvoudig libje? sound
informant2 Sober is is_ sound
veldwerker1 Ja mei je ook wat anders van meitjse hoor. sound
informant1 Gewoon libje. sound
informant2 Libje we gelukkig. sound
informant1 [a] As we gewoon libje informanten vullen elkaar aan tagging sound
informant2 Gewoon libje ja libje we gelukkig. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Ken dat ook met dan? [/v] sound
informant2 Nou ik wit net je bruukt et net zo gauw tocht ik want et is dat hat met elkander gewoon te meitsje. Daar door_ sound
informant1 [a=n] Ja maar dan kanst ook sizze dan benne ook weer twa tegenstellingen maar ik soa der net tussen zetten.[/a] sound
informant2 [a=n] Nou een tegenstelling. As we gewoon libje libje we ja libje we dan. Nee ik soa et denk net dwaan.[/a] sound
veldwerker1 [v] Als we aardig leven dan leven we armzalig. [/v] sound
veldwerker1 Et is wat nuvere zin maar_ sound
informant2 [a] Trog dast aardig libbest libbest armzalig.[/a]

dat je libbest jij
(bs) alleen tagging sound
informant2 Dan is et er weer een gevolg van vanzelf. sound
veldwerker1 [v=072] Dan de zin leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant2 [a] Libje wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
informant1 [a] Libje wat gezonder Jan. Do most wat gezonder libje Jan. Soak sizze. [/a]

soa ik
tagging sound
veldwerker1 [v=073] Wol je de volgende zin es vertale. Leef wat minder zuinig kinderen. [/v] sound
informant1 [a] Libje wat minder zuinig bern. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ik soa et eerder sizze. Jim motte wat minder zuinig libje. [/a] sound
veldwerker1 Oke dat is de normale manier. Dat andere dat zou eventueel ook kenn? sound
informant1 Nou ik vind et een beetje_ sound
informant2 Je gaat uh je sprekt meer rechtstreeks tot hun van uh jim motte jim dut_ sound
informant2 En do most dat en uh ja. sound
veldwerker1 Dan lit ik je maar een zin in het Fries hearren die moet je een beetje oan passe voor het Aasters. En dan wol ik graag witte of je dat zo seize kinne. sound
veldwerker1 [v=075] Dat is ik fin dat elkenien moat kenne zwemme. [/v] sound
informant1 Ik fin dat iederien swomme mot kanne. sound
informant1 Kanne mot mot. sound
informant1 [a] Ik fin dat iederien swomme kanne mot. Mot. [/a] tagging sound
informant2 Mot setst der net voor in elk geval. sound
veldwerker1 Swomme kanne mot. sound
veldwerker1 [v] Dat is de normale manier. En wat ik krekt zei dat is net mogelijk? [/v] sound
informant1 Swomme mot kanne? sound
veldwerker1 Nee moat kenne swimme. Moat kanne swomme. sound
informant2 [a=n] Mot kanne swomme? Nee dat klinkt niet. [/a] sound
informant2 Mot kanne swomme. sound
informant1 Swomme kanne mot. sound
veldwerker1 Oke oke. sound
informant1 [a] Hy mot ja hy mot swomme kanne maar dat hy swomme kanne mot. [/a] 3-2-1 tagging sound
informant2 Mot swomme kanne. sound
veldwerker1 [v=077] Dan de volgende. Ot dezze foar komt. Ik fin dat iederien mot swomme kanne. [/v] sound
informant1 [a] Ik fin dat iederien swomme kanne mot. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=080] Dan de volgende. Uhm. Ik fien dat iederien konne swomme moat. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee zoude wij net sizze. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee ggg. [/a] sound
veldwerker1 [v=082] Dan uhm ik fien dat iederien swomme konne moat. [/v] tagging sound
veldwerker1 Dat wie em. sound
informant1 [a=j] Ja. [/a] sound
informant2 [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker1 [v=084] Ik fin dat iederien swomme moat kanne. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 Oke. sound
veldwerker1 Dan bole dat wie bij jim brood hè ja. sound
veldwerker1 [v=086] Ik wit dat Eddy morgen wol brood ite. [/v] sound
informant2 [a] Brood ite wol. [/a] tagging sound
informant1 [a] Brood ite wol ja. [/a] sound
veldwerker1 [v] Dus dizze volgorde die komt net voor. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 Dan de volgende. sound
veldwerker1 Hoe seize jim van bed komme in et Aasters. sound
informant1 Der uut komme. sound
informant2 Der uut komme ja uut bed of uut bed komme. Of ja der uut komme. Kom deruut. sound
veldwerker1 Oke. Der is net zoon woord als in het Hollands op staan. sound
informant1 Nee. sound
informant2 Nee. Ik zou si nee dat hak nooit heard.

ha ik
sound
informant1 Kom eruut. sound
veldwerker1 Dan nimme we even een ander woord. sound
veldwerker1 Zo as in et Hollands weg gaan hei jim der een woord voor? sound
informant1 Fot gean. sound
informant2 Fot gean. sound
veldwerker1 Fot gean oke. sound
veldwerker1 [v=087] Ken dan ook seze. Eddy moat kinne bijtijds fot gean.[/v] sound
informant1 [a=n] Nee wordt hier fot gean kanne. [/a] sound
veldwerker1 [v=132] Wol jim de neikommende zin in et Aasters oer sette. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant2 [a] Ik tink dat Marie em roepe moet. [/a] tagging sound
informant1 Roepe salle mot. Em roepe salle mot. sound
veldwerker1 Roepe salle moat? sound
informant2 Ja roepe salle mot. Roepe mot. sound
veldwerker1 Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. sound
informant2 Ja. sound
informant1 Zal moeten roepen. [a] Ja roepe salle mot. Ik denk dat ik em roepe salle mot. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Ja en at ik nou sis van ik tink dat Marie hem roepe moete sal. [/v] sound
informant1 Roepe moete sal nee xx. sound
informant1 Ja moet roepe moete sal. Ja ja sound
informant2 Uit zichzelf seze dat net van die lange zinnen dan meitsje der gewoon korte zinnen van en dat komt bij wijs van spreke_ sound
informant2 Dat Marie em roepe moet of zal dat dat_ sound
veldwerker1 Maar even in het hypotetische geval dat je dit seze soen. sound
informant2 [a=j] Ja roepe moete sal. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Die andere net? Roepe salle mot? [/v] sound
informant2 Nee ik tink nou dat komt my ja_ dus 3-2-1 en 3-1-2 (voorkeur) sound
informant1 [a=j] Nou ik tink dat et wol seid wordt ik tink dat et wol seid wordt. [/a] dus 3-2-1 en 3-1-2 (voorkeur) sound
informant1 Want dat is myn eerste en dan later tink_ die andere is toch even better maar_ sound
informant2 Ik fin dit wel de laatste better klinken. sound
veldwerker1 Even sjen dat wie dan roepe salle mot hè? sound
veldwerker1 Wat jo krekt as eerste zei. sound
veldwerker1 [v] Ken je dan ook seize hij moet em roepe salle? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee je moet em roepe. [/a] sound
veldwerker1 [v=137] Ken je in et Aasters ook seize hij wol gin soep net meer ite net. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee hy wol gin soep meer ite. [/a] sound
informant1 Hy wol gin soep meer ite. sound
informant2 Das net as dat ene in het Amerikaans dan zegge ze ook zoon woord van twee keer niet. sound
informant2 Never uh wat is het ook dat is ook dat klinkt ook altijd zo gek. sound
veldwerker1 [v] Wat is dan de normale manier om in et Aasters te seze van hij wil geen soep meer eten. [/v] sound
informant1 [a] Hy wol gin soep meer ite. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=140] Dan uh kin je in et Aasters ook seize zitte hier nergens gin moezn? sound
informant1 [a=j] Zitten hier nergens gin muuzn? Dat soa kunne. Zitten hier nergens gin muuzn. [/a] tagging sound
informant1 Ja et is ontkennend ontkennend hè. sound
informant1 Maar dat zou_ sound
informant1 Zitten nergens muuzn zitten nergens gin muuzn? sound
informant2 Zitten nergens gin muuzn? Ja dat je et meer frege dat je der al zeker van bent maar ja_ sound
veldwerker1 [v] Maar et betsjut dan wol van uh dat je witte wolle atter uberhaupt moezn binnen? [/v] sound
informant1 [a=j] Ja. Ja. [/a] sound
veldwerker1 [v] Je soen dat net interprete van dat het hier vol met moezn zit en dat je dan freje van is der ook ergens een plakje waar net een muis zit. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee ik tocht meer dat je der van uut geat dat der gin muuzn zitten. [/a] sound
veldwerker1 Dan de volgende. sound
veldwerker1 [v=148] Komt dizze zin in et Aasters voor uhm iederien is gin vakman. [/v] sound
informant1 Iederien is gin vakman. sound
informant1 Ik soa sizze net iederien is vakman. Maar dat is weer wat anders. sound
informant1 Iederien is gin vakman. tagging sound
informant1 Nou_ sound
informant2 Ja dat is echt een Nederlandse uitdrukking vanzelf ja iedereen is geen vakman maar_ sound
informant2 Ik joutwe eerder sizze nou net iederien is een vakman of zo wat.

jou dat we
(hw?) joutwe = jou dat we = geloof dat we sound
informant2 Dat meer uh eerder de uitdrukking die je zo met ienen bezigd. sound
informant1 Iederien is gin zeeman dat seisto wol_ sound
veldwerker1 Maar even van jim eigen gevoel van at je nog heel gewoon natuurlijk Aasters prate. sound
informant2 Ja ik nou net_ sound
veldwerker1 [v=149] Dan komt dizze zin ook in et Aasters voor? Hij het overal gin freon. [/v] n.v.t. [anekdote] sound
informant2 Nou ik tocht de meesten zeiden van hy het nergens_ maats maats ja. sound
informant1 Hy het nergens maats. sound
veldwerker1 Hy het overal gin maats. sound
informant2 Nee overal gin_ sound
informant2 Ja dan is et weer een andere zin van nou hy het net overal maats ofzo wat meer. sound
informant2 Hy het overal gin maats. Ik weet net dat klinkt my wel raar. sound
informant1 [a=n] Ik soe et net zo sizze. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
informant1 Dat eerste dat dat nou dat is eigenlijk precies etzelfde wat seist die ontkennende ontkenning. sound
informant1 Maar dat kan ik me nog wel wat van by voor stellen. Maar dit eigenlijk net. sound
veldwerker1 [v] En ak et nou een lyts beetje anders uutsprek uh dat ik dan sis van hy het overal gin maats. [/v] sound
informant2 Ja ja net overal maats. sound
veldwerker1 Ja dat soe dan de bestsjutting weze. sound
informant2 Ja zo is ie meer uh_ sound
informant2 En as je dinges het dan heard ze nergens. sound
informant2 En anders dan ja hy hat overal gin maats op zoon manier eigenlijk most net tinke dat ie overal uh eigenlijk hat. sound
informant2 Her misschien wol maar der weer net. sound
veldwerker1 Dan soe et ol kennen xx sound
informant2 [a=j] Ja tocht ik wol net. [/a] sound
informant2 Hy het overal gin maats ja. sound
informant1 Ja met de klemtoon. sound
veldwerker1 [v] En wat is de gebruikelijke manier om in et Aasters te sezen van hij heeft niet overal vrienden.[/v] sound
informant1 [a] Hy het net overal maats. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=154] Komt dizze zin ook in het Aasters voor. Boeken hat Jan trije. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a] Jan hat trea boekn. [/a] tagging sound
veldwerker1 Dat is de enigste manier? sound
informant2 Ja ik soa et net anders seize tenminste. sound
veldwerker1 [v=156] Komt de neikommende zin ook voor in et Aasters. Jan wit dat er voor trije ure de wagen moat hewwe makke. [/v] sound
informant2 xxx dat ie voor trea uur de wagen ja dan begink weer_ sound
informant2 [a] Meitsje mottn hie ofzo meitsje mot of uh ja. [/a] sound
informant1 [a] Meitsje mottn hie meitsje mottn hie.[/a] tagging sound
veldwerker1 Oke. Prima. Dat is wat jim normaal seize soen. sound
veldwerker1 Dan ik kom aars nog met een paar voorbeelden van dezelfde zin. sound
veldwerker1 Uhm. [v=157] Jan wit dat er voor trij ure de wagen moat makke hewwe. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee xx. [/a] sound
veldwerker1 Volgende? sound
veldwerker1 [v=160] Jan wit dat er voor trij ure de wagen makket moat hewwe. [/v] ruis tagging sound
veldwerker1 [v=161] Jan wit dat er voor trij ure de wagen makke hewwe mut. [/v] ruis sound
commentaarruis  sound
veldwerker1 Oke en at je der nou een bijzin van meitsje. Van ik wit dat Jan de wagen voor trij ure_ makket he moat? sound
informant1 Makket hat mot. Ja_ sound
informant1 Je soast nooit so betinke maar je soast er nooit so betinke maar_ sound
informant1 Ik tink wel dat ze dat seize. sound
informant1 Makket ha mot. sound
informant2 Ja dat ie makket ha mot. sound
informant1 [a] Dat ie de wagen voor drie ure makket ha mot.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=188] Wol jim de volgende zin es in et Aasters oer sette? Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. [/v] sound
informant1 [a] Hasto genoeg volk om hooi van et land te haljen? [/a]

hast o
tagging sound
veldwerker1 [v] En ken je dan ook seize. Hasto genoeg volk hooi van et land te heljen? [/v] sound
informant2 Om hooi van et land te haljen. sound
informant2 Hasto genoeg volk om hooi om hooi van et land te haljen. sound
informant2 Ja tis een vraag hè. sound
informant1 Hast genoeg mensken schapen xx hast genoeg mensken beesten op te jaaien. sound
informant1 Om beesten op te jaaien. sound
informant2 [a=n] Ja der mot toch wel om bij tacht ik.[/a] sound
informant1 Kdenk dat et ook een uh ik soa wel met om sizze xx maar ik_ sound
informant1 Tink dat uh dan tinkst gewoon even aan dialect dan xx. sound
veldwerker1 Geat nou maar gewoon vanuit hoe jim et zelf seize soen. sound
informant1 [a=n] Ik soa et nu met om sizze.[/a] sound
veldwerker1 [v] En at ik nou seis hast genoeg volk om hooi van et land helje of heljen? [/v] sound
informant1 [a] Hast genoeg volk om hooi van et land te haljen.[/a] tagging sound
informant2 [a] Te halje ja. [/a] tagging sound
veldwerker1 Te dat moat erin oke. sound
veldwerker1 [v=189] Dan wol jim es oer sette. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant1 [a] Twa aardig van Jan om werkje te kommen.[/a]

et wa
twa = et wa tagging sound
veldwerker1 Om werkje te kommen. sound
veldwerker1 Oke. sound
veldwerker1 [v] Ken je dan ook seize. Et wie aardig van Jan om te kommen te werkjen. [/v] sound
informant2 Van Jan om te kommen te werkjen. [a=n] Nee. [/a] sound
informant1 Hy kom te werkjen maar anders net. sound
informant1 Hij kwam te werken maar_ sound
informant2 Nee om te kommen te nee hy kom ja. sound
veldwerker1 [v] Ken je ook seize. Et wie aardig van Jan om komme te werkjen. [/v] sound
informant1 Twa aardig van Jan om komme te werkjen.

et wa
sound
informant1 [a] Om werkje te kommen.[/a] tagging sound
informant2 Ja om ksoat omdraaie.

ik soa et
ksoat = ik soa et (ik zou het) sound
veldwerker1 [v] Et wie aardig van Jan om werkje komme of werkje komm? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 [v] En et wie aardig van Jan te kommen te werkjen. [/v] sound
informant1 Twa aardig van Jan om te kommen te werk_ om te kommen te_ sound
veldwerker1 Twie aardig van Jan te kommen te werkjen of werkje te komm. sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 Te kommen nee. sound
veldwerker1 Dat om dat moat er wel in. sound
informant2 Dat om ja. sound
veldwerker1 Volgende. sound
veldwerker1 [v=190] Wol jim es in et Aasters oer sette. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant1 [a] Deuze ton is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
informant1 Is te zwaar is zwaar om_ sound
informant1 Is zwaar te dregen. tagging sound
informant2 Ik soa dan wel weer sis zwaar te dregen ja. sound
veldwerker1 Liever zonder om. sound
veldwerker1 Zwaar te dragen. sound
informant2 Wy sis te zwaar om te dragen. sound
informant2 Maarja dit is gewoon dit is net te maar tis gewoon dat et zwaar is ja. sound
informant1 Om te dregen ja. sound
informant2 Zwaar om te dregen. Ja ik tacht wel hè zwaar te dregen. sound
informant2 Zwaar om te dregen ja. sound
veldwerker1 Et ken met om of net? sound
veldwerker1 Et moat met om dus dizze ton is zwaar te dragen dat_? sound
informant1 [a] Et mot met om. Ja. [/a] sound
informant2 Dan hak meer een idee van ja uh_

ha ik
hak = ha ik = heb ik sound
informant1 Nou toch net. sound
informant2 Et is zwaar om leed ofzo wat of zwaar om te dragen ofzo. sound
informant2 Meer eigenlijk. Zwaar om te dregen ja. sound
veldwerker1 Misschien meitse we der wat anders van dizze ton is zwaar te rissen. sound
veldwerker1 Of is dat een woord dat op Skylge net bekend is? sound
informant2 Komt my net bekend voor. sound
veldwerker1 Of zwaar te huffen? sound
informant2 Nee. sound
informant1 Te sjouwjen. sound
veldwerker1 Te sjouwjen zwaar te sjouwjen. sound
informant2 Ja ik tacht zwaar te dregen dat klinkt my echt meer als moeilijk. sound
veldwerker1 Ja dan nemen we even sjouwje daar als voorbeeld. sound
informant2 Ktacht met om dat is wel uh ja. sound
veldwerker1 Ken je dan ook seize deze ton_ ktacht = ik tacht sound
veldwerker1 Dan doen we dizze nog even opnieuw. ruis sound
veldwerker1 [v=190] We hien et oer deze ton is zwaar om te dragen. sound
veldwerker1 Wat is der de meest natuurlijke oersetting van in et Aasters? [/v] sound
informant1 [a] Deze ton is zwaar om te sjouwjen. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] En ken je dan ook seize van dizze ton is zwaar te sjouwjen? [/v] tagging sound
informant1 [a=j] Zwaar te sjouwjen. Ja tzou wel kunnen. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Ja et kan wel zwaar te sjouwjen ja.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] En dizze ton is zwaar om sjouwje of om sjouwje. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee dat uh nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 [v] En dizze ton is zwaar sjouwje? [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Zou ook wel kunnen tink. Zwaar sjouwje. [/a] tagging sound
informant2 Zwaar dregen. tagging sound
informant1 [a=j] Kan wel ja. [/a] sound
veldwerker1 Wat wurdt et dan dizze ton is zwaar drage of dizze ton is zwaar drage. sound
informant2 Zwaar sjouwje ja. sound
informant2 Dregen zwaar drege zwaar sjouwje. sound
informant2 [a] Dut vat is zwaar dregen. Zwaar sjouwjen. Zwaar drege. Tsoa wel kanne ja. [/a] tagging sound
veldwerker1 Ja wat is et dan is et dan dizze ton is zwaar drage of dizze ton is zwaar dragen. sound
informant1 Zwaar dregen. tagging sound
informant1 Dregen. sound
veldwerker1 Dragen. sound
veldwerker1 Oke. sound
algemene gegevens [meta][k]A001q[/k][h]HW[/h][i]130[/i][i]131[/i][vw]MJ[/vw][/meta] sound
veldwerker1 Oke de volgende. sound
veldwerker1 [v=198] Hoe soen jim oer sette in et Aasters. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant1 [a] Hy kan stean te eameljen. [/a] tagging sound
informant2 Je eamelje hè. sound
informant1 Te. Hy kan stean te eameljen. sound
informant2 [a] Ja stean te eameljen. Hy kan eamelje maar hy kan stean te eameljen. [/a] tagging sound
informant1 Hy kan stean te eameljen. sound
veldwerker1 [v] Ken je dan ook seize van hij kan stean eameljen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 [v] En hij ken stean om te eameljen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 Oke volgende. sound
veldwerker1 [v=199] Wol jim es vertale in et Aasters hij staat te zeuren. [/v] sound
informant2 [a] Hy steat te eameljen. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] En ken je ook seize van hij steat om te eameljen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 [v] En hij steat eameljen? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 Goed. Uh volgende. sound
veldwerker1 [v=200] Wol jim es oer sette in et Aasters. Toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant1 [a] Doe wy oan komme reindet. [/a]

reinde et
tagging sound
informant2 Ja kmoest eerst even neitinke. sound
informant1 Doe wy oan komme reinde et. tagging sound
veldwerker1 Ja doe. sound
veldwerker1 [v] Ken je dan ook seize van doet wy oan kwamen reindet? [/v] sound
informant2 [a=n] Doe gewoon doe ja. [/a] sound
informant1 [a=n] Doe. [/a] sound
veldwerker1 [v] En ook net doe dat wy oan kwame? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 Alleen doe. sound
informant2 Ja doe we oan komme. sound
veldwerker1 [v=215] Wol jim es vertale in et Aasters kgeloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant2 [a] Ik jou dak gretter bin as as him. [/a]

dat ik
tagging sound
informant1 As him. sound
veldwerker1 As him. En wat wie dat eerste woordsje? sound
informant2 Ik jou. sound
veldwerker1 [v] Ja ken je dat ook verkoartsje tot k in et Hollands kenst et ook wel.[/v] sound
informant1 Kjou kjou ja.

k jou
sound
informant2 [a=j] Kjou ja kjou ja. [/a]

k jou
kjou = ik jou = ik geloof (fri. ik leau) sound
veldwerker1 Geloof is jou hè. sound
informant2 Jou ja. sound
veldwerker1 Uh ik jou dat_ sound
veldwerker1 Dat ik grutter bin as him dat wie um? sound
veldwerker1 Grutter ben as him. Ja. sound
informant1 Ik jou dat ik gretter ben as him. tagging sound
informant2 Ik jou dak gretter ben as him. sound
veldwerker1 [v] Ken je dan ook seize ik jou datikik grutter ben as him. sound
veldwerker1 Of ik jou dakik grutter ben as him? [/v] sound
informant2 Kjou dat ik grutter_ sound
veldwerker1 Kjou datikik of datik. sound
informant1 Dat ikik? sound
informant2 Ik jou ja nee ik jou dat ik tacht ik datikik_ a=n sound
informant2 Ja ik datik ook gretter ben dan him dan is as der nog ien gretter is. a=n sound
veldwerker1 Ja dan is dat ik is ook oke. a=n sound
informant2 Ja dat is ook ja. sound
veldwerker1 [v=216] Wol jim es vertale in et Aasters ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant2 Ze gelooft dat jij eerder_ sound
informant2 [a] Ze jout dasto eerder thuis bist as ik. [/a]

dast o
tagging sound
veldwerker1 Oke volgende. sound
veldwerker1 [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant1 [a] De joust toch net dattie sterker is as dy. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker1 Wat wie der et eerste woordsje? sound
informant1 De de joust de joust. sound
veldwerker1 De joust. sound
informant1 Jij gelooft hè. De joust of de joust. sound
veldwerker1 De is do. sound
informant1 De ja do. sound
informant1 De. Et Friese do by us de. sound
veldwerker1 [v] En kist dat ook fot litte van uh joust toch net dat hij sterker is as dy of as do. [/v] sound
informant1 De joust. Kzeg altijd de joust de joust. sound
veldwerker1 De joust. sound
informant2 Ja. sound
informant1 Joust toch net ja joust. sound
informant1 [a] Ja de soast et fot kinne xx joust toch net dat ik et dien he. [/a]

do joust
tagging sound
informant1 Maar et is djoust zie je et is et inslikken van dat eerste woord maar dat dat_ sound
informant1 Joost him toch net joost seie ze wel hoor zonder de zonder de. sound
informant1 Joost him toch net? sound
veldwerker1 Oke de volgende. sound
veldwerker1 [v=218] Wol jim es oer sette ze geloven dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant1 [a] Jo jouwe dat wy rikker binne as har.[/a] tagging sound
veldwerker1 As har oke. En wat wie et eerste woordsje der? sound
veldwerker1 Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. sound
informant1 Ja of jo jouwe zij. sound
informant2 Jo jo jouwe ja. sound
informant1 xxx en ast sij is in het algemeen dan ist se. sound
veldwerker1 Se dat is zeg maar at je der net aparte klem op lizze. sound
veldwerker1 [v=219] Wol jim es oer sette we geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij.[/v] sound
informant2 We geloven dat jullie_ sound
veldwerker1 Niet zo slim zijn als wij. sound
informant2 Moek even ggg. sound
informant2 [a] Wy jouwe dat sij_niet zo slim zijn? O dat jim net zo slim benne as wy. [/a] tagging sound
veldwerker1 Dat jullie niet zo slim zijn als wij. sound
veldwerker1 En wat wie der et eerste woordsje? sound
informant1 Wy wij. sound
informant2 Uh wy ja. sound
veldwerker1 [v] Ha je der ook een zeg maar een vorm voor die wat zwakker is zoals we?[/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee wy wy ja. [/a] sound
veldwerker1 Das altijd wy. sound
veldwerker1 In thollands ha je wij en we hè dat komt hier ist altijd wie. Klaar. sound
veldwerker1 [v=220] Wol jim es vertale jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant1 [a] Jim jouwe toch net dat jo armer binne as as wy?[/a] tagging sound
veldwerker2 Jullie. informant2 vult aan sound
informant2 [a] Als jullie. As jim. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Ha je voor jim ook nog verschillende vormen of is dat altijd jim. [/v] sound
informant1 Jullie jim um. sound
informant1 Um uh hajim hastum nee dat is hem. sound
informant2 Him ja him hastum maar dat is meer him. sound
informant2 Dat is uh jim. sound
informant2 Ik wit et net volgens my net. sound
informant1 Jim is ook uh is jullie en is ook men hè. sound
veldwerker1 Maar as je gewoon seize van jullie dan is dat altijd jim. sound
informant1 [a=j] Ja. [/a] sound
informant2 [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker1 Prima en uh dat makket net uit dat je sizze of et onderwerp is of uh_ sound
veldwerker1 Uh of dat et zeg maar de_ dus uh jim dogge dat en ik sju jim. sound
informant2 Ja ik sju jim wel ja. sound
informant1 Ja ja en jim fiets. sound
veldwerker1 Oke volgende. sound
veldwerker1 [v=221] Wol jim es oer sette uhm u gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant1 U ha we net. sound
informant2 U ha we net soak krekt seize dat ha we net. sound
informant1 Piet jout hè dan sizze we de_ sound
informant2 Ja gewoon by de voornaam hè die ouderen die zeien eerst de voornaam. sound
informant1 Et schynt dat et heel vroeger dat et wel jy wen het. sound
informant1 Maar uh nee tis uh en nou most de zin nog es een keer want nou binne wem helemaal kwijt vanzelf.

we um
sound
veldwerker1 U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. sound
informant1 Piet jout_ sound
informant1 [a] Piet jout dat Lisa even mooi is as Anna vraagteken. [/a] men gebruikt ipv het pers.vnw. U een eigennaam tagging sound
veldwerker1 Das altijd met een naam. sound
informant2 Ja das degene wie je praat die naam zei je hè xx. sound
veldwerker1 En zo'n vorm als jo dat besteat her net. Nee. sound
informant1 Nee nee. sound
veldwerker1 [v=222] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant1 [a] Hy jout dat Louis en Jan sterker binne as Geert en Peter. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] En hy is altijd hy? [/v] sound
veldwerker1 Dat ken net he van meitsje of er? sound
informant2 Nee hy as je gewoon hij is hy. sound
veldwerker1 En at jet nou om draaie van uh in tfries kist ook seize van uh_ sound
veldwerker1 Zei ljowt dat er sterker is as haar broer. sound
veldwerker1 Ken dat dan er komt dat hier ook voor? sound
informant1 Hy jout je jout dat ze sterker is_ sound
veldwerker1 Nee dat hij dus dat er. sound
informant1 Dat hy sterker is as syn_ sound
informant2 Dat hy. sound
veldwerker1 Dat bliuwt altijd hy. sound
informant2 Datter nee dat is hy dat is hy. sound
veldwerker1 Of Piet seit dat er morgen komt. sound
informant1 Dat er morgen komt dat er ja dat er is wel vanzelf_ sound
informant1 Dat hij komt dat er. sound
informant1 As er nou morgen komt as ie nou morgen komt. sound
informant1 Zouder morgen komme?

zou d er
zouder = zou-d-er (eufonische -d-) sound
informant2 [a=j] Ja dan sist wel dan sist soa der morgen komme ja. [/a] hy wordt soms er tagging sound
informant1 [a=j] soader morgen kommen ja seist wol. [/a]

soa d er
seist = seisto = zeg je tagging sound
informant2 Dan is et der hè soader.

d er
sound
informant1 Zou hij er. sound
veldwerker1 Oke gean we verder. sound
veldwerker1 Uh nou der komt nou een dialoogje. sound
veldwerker1 En dat komt misschien wat nuver oan maar ik wil graag hearre at jim sis maar et antwoord van die twadde persoon op dat van die eerste persoon_ sound
veldwerker1 At dat jim logisch foarkomt. Uh en at je dat in tAasters ook eventueel zo seize kenne soen. sound
veldwerker1 [v=227] Ast dan een persoon A hast die seit van hij slept hij ligt te sliepen hij seit van hij slept dat persoon B dan antwurdet met hij dot. [/v] sound
informant1 Hy docht. tagging sound
informant1 Hy sliept hy docht. sound
informant1 [a=n] Dat docht er soak sizze maar net hy docht zozeer. [/a] sound
informant2 Nee. sound
veldwerker1 Dat ken net. sound
informant1 Hij doet hy docht. sound
informant1 Sliept er? sound
informant2 Ja hy sliept zo kun je dan sizze. sound
informant2 Ja dat docht hy maar hy sliept helemaal eigenlijk net dat docht hy. sound
informant2 Soak siz ja hij sléépt of zowat. sound
informant2 Soa myn antwoord tenminste weze. sound
veldwerker1 Nou dan komme der nog twa van die dialoogjes. sound
veldwerker1 Uh mut je maar etzelfde weer even seze. sound
veldwerker1 [v=228] Persoon A die seit weer hy slept en persoon B die antwurdet dan met et dot. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 [v=243] En persoon A die freget slept er en B die antwurdt dan bevestigend met et dot. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 Of hij dot. sound
informant2 Nee hy docht hy docht nee dat_ sound
veldwerker1 Sliept er hij dot? sound
informant2 Et soe my net bekend voor_ ja hy sliept soek sizze. sound
informant2 Sliept ie ja hy sliept of ja maar verders uh_ sound
veldwerker1 Wat is et woord voor baarne in et Aasters. sound
informant1 ferbarne verbranden ferbarne. sound
informant1 Barne barne ferbarne. sound
veldwerker1 [v=245] Kist dan ook seize van de lamp dot net meer barne? [/v] sound
informant1 De lamp barnt net meer. sound
informant2 De lamp barnt net meer. sound
veldwerker1 Maar wat ik krekt zei ken dot? sound
informant1 [a=n] Nee nee nee.[/a] sound
informant2 [a=n] Docht net meer barne? Nee nee dat is onzin. [/a] sound
veldwerker1 [v] En kin je dan misschien seize uh barne dot de lamp net meer? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Barne docht de lamp net meer nee dat seez jy net. De lamp barnt niet meer. [/a] sound
veldwerker1 [v] En at je nou ha van uh uh barne dot de lamp net meer maar hy knippert nog wel een beetje. [/v] sound
informant1 [a=j] Dat kan wel. Barne docht de lamp net meer maar hy loget_ tagging sound
informant2 [a=j] Ja dan kant wel. Ja. [/a] sound
informant2 Knippert nog wel wat ja. sound
veldwerker1 [v=246] Kin je dit ook in et Aasters seze. Dot Marie alle jûn dansje. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee ik soa sizze danset Marie elke joon. [/a] sound
informant2 Docht Marie el_ nee. sound
informant2 Docht Marie elke joon danse nee dat is uh_ nee. sound
veldwerker1 [v=247] De volgende. Komt dit in et Aasters voor uh doch et brood even snije. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee snie et brood even. Doe et brood even snieën nee ik hat et nog nooit bruukt. [/a] sound
informant2 Ik soa sizzen snie et brood even. sound
informant2 Ja do et brood even nee. sound
informant2 Dat vink zo raar denken. sound
veldwerker1 [v] En at je der nou een onderwerp in sette van je sizze tegen ien van uh dot do et brood even snije. [/v] sound
veldwerker1 Of dat ien die jout wat opdrachten aan een ploegje mensken. Dat er seit van dot dou et brood even snijen en dot dou de melk even in de koelkast zette. sound
informant2 Ik soe eerder seze doe jim even ja doe jim even. sound
informant2 Snie jim even et brood of_ sound
informant2 Ja dochtsto dat_ sound
informant1 Snie do et brood even halje do de melk even. sound
informant1 [a=n] Ik soa et net sizze.[/a] sound
informant2 [a=n] Nee meer rechtstreeks. Snie et brood even halje de melk even. [/a] sound
veldwerker1 [v=248] De volgende. Komt dit ook in et Aasters voor. Ik do wel even de kopkes of waskje. [/v] sound
veldwerker1 Of ik doe wel even skutelwaskje. sound
informant2 [a=n] Nee ik jouw nee ik soa siz dat do. Nee. [/a] sound
informant1 [a=n] Nee. Nee. [/a] sound
informant2 Uh ja. sound
veldwerker1 Ik skutelwaskje wel even. sound
informant1 Ja. sound
veldwerker1 Dan de volgende. Krij jim weer een zin in et Nederlands en at je die even in et Aasters oer sette wolle. sound
veldwerker1 [v=249] Dat is de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
veldwerker1 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. sound
informant1 De jongen waast mem. sound
informant2 Wa syn mem ja. sound
informant2 Gister trouwet is ja hertrouwet? sound
informant2 Hertrouwet ha we dat woord? sound
informant2 Ja hertrouwd is dat woord dat hebben wij nog nooit hoord in tAasters. sound
informant2 Of wertrouwet is. sound
informant1 Ja wertrouwet is stie achter my. sound
informant2 Ja wertrouwet is stie achter my. sound
veldwerker1 Ja dus hoe wurdt er dan in totaal die zin? sound
informant1 [a] De jongen wa syn mem of waas mem_ [/a] sound
informant2 [a] De jongen ja wa syn mem gister wertrouwet is stie achter my. [/a] tagging sound
veldwerker1 Uh jim sei nou krekt van de jongen waas mem en de jongen wa syn mem. sound
veldwerker1 [v] En benne der nog andere manieren om dat woord sez maar te vertalen? [/v] sound
informant2 [a] Ik soa teerste sizze wa syn mem. [/a] sound
informant2 At jet vlug seit dan wol jet ofkorten maar eerder dat jet allebei seit.

je et
jet = je et sound
veldwerker1 Ken je ook seize bygelyks van de jongen dy syn mem gister wertrouwd is? sound
informant2 Tklinkt my meer as Fries inne_ sound
informant1 De jongen dy syn mem nee wa syn mem. sound
informant2 Wa syn mem ja. sound
veldwerker1 [v=250] Wol jim es oer sette de bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant2 [a] De bank wer se op seaten wa pas farvet. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=259] Dan wol jim es oer sette wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant2 Krekt farvet ist zeker hè. sound
informant2 Ik zei pas farvet maar kse tis krekt farvet. sound
informant2 ggg sound
veldwerker1 Uhm dit wie wie geld heeft moet mij maar wat geven. sound
informant1 [a] Wa geld hat mot my maar wat jaan. [/a] tagging sound
veldwerker1 Wat wie teerste woordje. Wa. sound
veldwerker1 Oke. [v] En kin je dan ook seize die geld hat moat my maar wat jaan? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee dy geld hat nee wa geld hat ja ja. [/a] sound
veldwerker1 [v] En ken je der ook nog wat achter zette van waat geld het. [/v] sound
informant1 Wie dat wie dat wa dat. sound
informant1 [a=n] Wa dat wa nee ksout niet seze.[/a]

ik sou et
ksout = ik sou et sound
informant2 [a=n] Nee volgens my nee wa geld hat wa dat geld hat nee dat is_ [/a] sound
veldwerker1 [v=260] Komt dizze zin ook in et Aasters voor? Wat tinksto wa ik in de stad troffen ha. [/v] sound
informant1 Wa tinkste wa_ sound
informant2 [a] Wa tinksto ik tink net wat tinksto maar wa tinksto dat ik troffen dat ik tsjinkom bin of tenminste_ [/a]

tinkst o
tagging sound
informant2 Ik jouw net wat. sound
informant1 Wa tinksto dak in de stad_ sound
informant2 [a] Troffen ha dat is dus een persoon en dan is et wa. Ja. [/a] sound
informant2 Nee wat tinksto dat ik_ sound
veldwerker1 Oke maar wat ken net_ sound
informant2 Nee want dan ist een ding ast seit wat tinksto dat ik tsjinkom bin of tenminste_ sound
informant1 Ja maar dan ist wat anders hè dan wat tinkste wat tinkste dat ik ja. sound
informant2 Maarja oft de seist wat tinksto dak tsjinkom dan ist bist een ding tsjinkomt. En ast een persoon is ist wa.

tinksto denk je dak dat ik ast as et
sound
veldwerker1 [v=262] Wa tinksto wa ik in de stad troffen ha. [/v]

tinkst o
sound
veldwerker1 Oke zal ik em nog een keer seze. sound
veldwerker1 Wa tinksto wa ik in de stad troffen ha. sound
informant2 Wa tinksto dat ik in de stad_ sound
informant1 Wa tinksto dat ik in de_ sound
informant2 Dot soa ik eerder sizze. sound
informant2 [a] Wa tinksto dat ik troffen dat ik tsjinkom bin. [/a]

tinkst o
tagging sound
veldwerker1 Dit heart jim net gewoon oan. sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 [v=273] Dan uhm de volgende wol jim es oer sette in et Aasters Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant1 [a] Marie trok de deken nei har to. Nei har. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=296] Dan de volgende. Komt dit in et Aasters voor. Soe hij dat dien he kent. [/v] sound
informant1 [a] Soa hy dat dien ha kannne. [/a] tagging sound
veldwerker1 Dien ha kann. sound
informant2 Dien ha koed ja dien ha kanne ja. sound
informant1 Ha koed dien ha koed. [a] Soa hy dat dien ha koed? [/a] tagging sound
informant2 Soa hy dat dien ha kann. sound
informant1 Of soa hy dat dien ha kann. Koed. sound
veldwerker1 [v] Komt dizze zin ook in et Aasters voor? Soe hy dat dien he kent. [/v] sound
informant2 Kan ie dat dien ha. sound
informant2 Dien ha koed. sound
informant1 [a] Soe hy dat dien ha koed. [/a] tagging sound
veldwerker1 En wie krekt ook konn of kann ljowk kann. sound
veldwerker1 [v] Koed is hier et normaalst. [/v] sound
informant1 Nee koed is klinkt. sound
informant1 [a] Ja. [/a] sound
veldwerker1 Oke dus dien he koed. En is dat een gebruikelijke zin in et Aasters of is die een beetje nuver. sound
informant1 Nee. Dien ha koed. Dien ha koed ja. sound
informant1 Sou hy dat dien ha koed. sound
veldwerker1 [v] En at je nou de Nederlandse zin ha. Zou hij dat hebben kunnen doen. Hoe zou je dat dan in et Aasters oer sette. [/v] sound
informant1 [a] Zou hij dat hebben kunnen doen. Soa hy dat dien ha koed. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] At je dan ha van uh zou hij dat gedaan kunnen hebben. [/v] sound
informant1 [a] Nou etzelfde. Soa sy dat dien ha koed. [/a] sound
informant2 Of kan hy dat dien he op zoon manier. Kinst ook sizze vanzelf. kinst = kinsto = kun je sound
veldwerker1 [v=297] Kin je in et Aasters ook seze van uh soe hy dat dien kent he. [/v] sound
informant2 Dien kann koed ha. Nee nee. sound
informant1 Nou ik tocht et wel toch. Soe hy dat dien koed ha. sound
informant1 Soe Kees dat dien koed ha? sound
informant2 Dat wit ik net. sound
veldwerker1 Weet ik et. Der leit een hoop hondenstront ofzo voor de deur en dan seiji van soe ûs hond dat dien koed he. tagging sound
informant1 [a=j] Ja dat kan. [/a] sound
informant2 [a=j] Ja ja. Je bruukt et misschien net zo vaak maar_ [/a] sound
veldwerker1 Uhm en wat is dwan in et Aasters. sound
informant1 Dwaan of gedaan? sound
veldwerker1 Nee dus et doen in et Hollands. sound
informant1 Dwaan dwaan ja. sound
veldwerker1 [v=305] Dan kin je dan ook seize van soe hij dat dwan koed he.[/v] sound
informant1 Soe hy dat dwaan koed he. sound
informant1 [a=j] Ja soe hy dat dwaan koed he. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Ja dat soe hy dat dwaan koed he. Ja. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] En kin je dan ook seize van soe hy dat dien he koed he. [/v] sound
informant1 Soe hy dat dien dwaan ha koed ha. sound
informant2 Nee soe hy dat dien he. sound
veldwerker1 Soe hy dat dien he koed he. sound
informant2 Soe hy dat dien koed he. sound
informant2 [a=n] Maar niet twa keer ha der by. [/a] sound
informant1 Soe hy dat dien ha koed ha? sound
informant2 Nee dat uh dien koed ha. sound
informant2 En dan net twa keer ha der by tacht ik. sound
informant2 Soe hy dat dien koed he. sound
informant2 Geen twa keer dien ha koed ha nee. sound
veldwerker1 [v] En dan wat is de zeg maar de normale manier om in het Aasters te sezen van zou hij dat gedaan kunnen hebben. [/v] sound
informant2 Soe hy dat dien koed he. sound
informant1 Ja dat is et eigenlijk. Zou hij dat gedaan soe hy dat_ sound
informant2 [a] Soe hy dat dien koed ha. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=309] Kin je in et Aasters ook seize ik ha gyn zin en foerje de kij. [/v] sound
informant1 Ik he gin zin in forje en forje de kij de kie. sound
veldwerker1 En foerje de kij. sound
informant1 Ik he gin zin in forje de ki. sound
informant1 Ik heb geen zin. sound
informant2 Om de ki te forjen tocht ik soe ik eerder sizze. sound
informant1 Ik ha gin zin en_ sound
veldwerker1 Maar wel in die betekenis van ik ha gin zin om de kij te foerje. sound
informant1 [a=n] Onee dan net. Ik ha gin zin om de ki te forjen.[/a] sound
informant2 Ja nee dan ist anders. Om de ki te forjen. sound
veldwerker1 [v=311] Kin je in et Aasters ook seze ik tink hij fot is. [/v] sound
informant2 [a] Ktink dottie fot is. Ja. [/a]

k tink dot ie
tagging sound
veldwerker1 Dot dat dot moat er altijd in. sound
veldwerker1 Kin je in et Aasters ook seize uh joet wie vandaag hè? sound
veldwerker1 [v=312] Ik haam vandaag nog net sjoen dus ik tink hij is fot. [/v] sound
informant1 Ktink dattie fot is ja.

k tink dat ie
sound
informant2 [a] Ktink dattie fot is. Khaam vandaag nog net sien dus ik denk dat ie fot is. [/a]

ik ha em
khaam = ik ha em (ik heb hem) tagging sound
veldwerker1 Oke wat ik krekt zei dat ken net. sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee net andersom nee. [/a] sound
veldwerker1 [v=316] Kin je in et Aasters ook seize de politie soe bij him komme en nimme him mee. [/v] sound
informant1 xx soe by em komme en_ sound
informant2 [a] Om em mei te nommen.[/a] sound
informant1 [a] Om em mei te nommen.[/a] tagging sound
veldwerker1 Dus net dus net_ sound
informant2 En nomt en de politie kommen en nomt em mei nee. sound
informant2 Want dat nomt em mei dat is op dat moment en dat andere dat mot nog komme. sound
veldwerker1 Net nomt maar dan nomme. sound
informant2 Nomme nee nomme net dat uh_ sound
veldwerker1 At je alleen nom ha van de politie soe bij him komme en nom em mei. sound
informant1 En noom him mei. sound
informant2 Ja maar dan is et twa verschillende_ sound
informant2 Soa by em komme en noom em mei. Dus dat moet dan nog gebeure dan dan_ sound
informant2 Dan sit et net uh dan kant nooit in ien zin. sound
informant2 [a] Om em mei te nommen soak sizze. Ja de politie soe by him komme om em mei te nommen. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=317] Komt dit in et Aasters voor. Marie al haar kij ben versûpt bij de overstroming. [/v] sound
informant1 [a] Al Marie har al Marie har ki. [/a] tagging sound
informant2 Al Marie har ki benne verdronke of versûpt ja by de_ sound
informant1 Al Marie har ki ben versûpt. sound
veldwerker1 Ja hoe wurdt die hele zin dan in et uh_? sound
informant1 Al Marie har ki ben versûpt by nou wat wa et_ de overstroming. sound
informant1 [a] Al Marie har ki ben versûpt by de overstroming. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=319] Dan kin je dit ook in et Aasters seize uh dit tink ik net oan. [/v] sound
informant1 [a] Her tink ik net oan of der tink ik net oan.[/a] sound
informant2 Of der tink ik net oan. sound
veldwerker1 Dat tink ik net oan? sound
informant1 [a=n] Nee dat net. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee dat tink ik nee en der tink ik net oan of her tink ik net oan. [/a] sound
veldwerker1 [v] En kin je dan wel seize van soksowat tink ik net oan. [/v] sound
informant1 [a=n] Soksowat xx nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee aan sowat tink ik net. [/a] sound
veldwerker1 [v=321] Kin je in et Aasters ook seize. Die jongen ben ik mee naar de markt ta west. [/v] sound
informant2 [a] Met die jongen ja dat komt eerst. Met die jongen ben ik naar de markt wen. [/a] tagging sound
veldwerker1 Net in dizze volgorde. sound
informant2 [a=n] Die jongen bink nee met die jongen benk naar de markt wen. [/a]

bin ik
sound
veldwerker1 [v] En wat seize jim normaliter. Mei die jongen bin ik naar de markt west of mei die jongen haw ik naar de markt west.[/v] sound
informant1 [a] Das een goeie. Want et is ha ha wen is et altijd. [/a] sound
informant1 Met die jongen hak naar de markt wen. sound
informant1 Ik uh ik uh dat bin dat komt er ook hoe langer hoe meer in. sound
informant2 [a] Ja die jongen hak naar de markt ja et is normaal van vroeger ist hak hak naar de markt ja. [/a]

ha ik
hak = ha ik = heb ik sound
veldwerker1 [v=328] Komt dizze zin in et Aasters voor. Jan vindt dat je moat zulke dingen net ljouwe. [/v] sound
informant2 [a] Jan vindt dat je sokke dinge net jouwe mot. [/a] tagging sound
veldwerker1 Dus net in dizze volgorde. sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 [v] En at ik et een beetje anders uut sprek van Jan vindt dat je moat sokke dinge net ljouwe. [/v] sound
informant1 Dan kryt een andere betekenis. Jan vindt sokke dingen_ sound
informant2 [a] Dot je sokke dinge net jouwe mot. [/a] sound
informant1 Dan wiis je echt naar_ sound
veldwerker1 [v=329] Komt dizze zin ook voor in et Aasters? sound
veldwerker1 Ik ha nog nooit ien lulk wurden sjoen op dizze jongen ik ljow dizze jongen fien se alle wel aardig. [/v] sound
informant1 Ik ha nog nooit ien op deze jongen kwaad worren sien. sound
informant1 Ik jouw dizze jongen allegear wel aardig fiene. sound
informant2 Ja ik jouw dat ze tacht ik hè. Ja dat ze deuze jongen allegaar wel aardig fiene. sound
veldwerker1 Ik ha nog nooit ien lulk wurden sjoen op dizze jongen ik sees dizze jongen fien ze allegear wel aardig. opnieuw sound
veldwerker1 Ik sees ik jouw dizze jongen fien ze allegear wel aardig. sound
informant1 Nou dat kan wel vanzelf dat is een hele andere opbouw van die zin. sound
informant1 Ik sees ik jouw dat ze_ sound
informant2 Ja toch dat er weer in hoor. Ik sees dat ja_ sound
informant2 Ja sees ik jouw dat ik sees. sound
informant2 Dan ist net dat zeker. Ik sees deuze_ sound
informant2 Dat ze deuze jongen ksees deuze ja kweet net. sound
informant1 Maar dan komt er toch ik sees dan is der een aparte zin daar achteraan. sound
informant1 Want hier staat ook ik zeg en dan ik jouw. sound
informant2 Ik jouw dat ze deuze ja wy zegge toch weer ik jouw dat uh_ sound
veldwerker1 Hoe soeter dan wurden?

soe t er
sound
informant1 Ja maar zoon zin zolang kank em niet onthalden.

kan ik
sound
veldwerker1 Sak em nog een keer seize. sound
veldwerker1 Dan uh ik ha nog nooit ien lulk wurden sjoen op dizze jongen. sound
veldwerker1 Ik sees ik ljow dizze jongen fien ze allegear wel aardig. sound
informant2 [a] Ik ha nog nooit ien kwaad worre sien op dizze jongen. [/a] tagging sound
informant2 Ja ik sees ik tink net datte wy dat seze zozeer. sound
informant1 Ja et soa kannen maar et is een hele aparte zin. sound
informant2 [a] Ja wy soen toch eerder weer sizze ik jouw dat ze dizze jongen allegear wel aardig fiene. [/a] Toch weer dat jouw der by. tagging sound
informant1 Maar ik sees op dat ogenblik seist wat hè ik sees. sound
veldwerker1 [v=339] Dan wol jim es oer sette. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant1 [a] Gienien mei et sjen dus ik fien dasto et ook net sjen meist. [/a]

dast o
tagging sound
veldwerker1 [v] Sjen meist. Ken je dat ook om draaie van uh dus ik fien dasto et ook net meist sjen? [/v]

dast o
sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee sjen meist. [/a] sound
veldwerker1 [v=340] Dan wol jim es oer sette. Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant1 [a] Et geberde doest fot giest. [/a] tagging sound
veldwerker1 Doest fot giest. Oke. Ken je dat do der ook in zette? sound
veldwerker1 Van et gebeurde wat wie dat. sound
veldwerker1 Geberde doesto fot giest?

doest o
sound
informant1 Doesto fot doesto fot giest dan ist echt doest fot giest. sound
informant1 Of doesto fot giest. sound
informant2 Doesto dat op dat moment dat doesto fot giest toen gebeurdet eigenlijk op zoon manier. sound
informant1 Toen je weg ging of toen jij weg ging. sound
informant1 [a] Et geberde doest fot giest. Toen je weg ging. Of et geberde doesto fot giest. Toen jij weg ging. [/a]

doest o
doe(t)sto = doe(t) (toen) + st (agr) + o (rest van "do" = "jij"); ook: doe(t)st; nooit *doetst do tagging sound
veldwerker1 [v] En kin je dan ook seze van et geberde doe do fot giest? [/v] sound
veldwerker1 Dat st dat moat er altijd tussen. sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] tagging sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=341] Dan wol jim es oer sette. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant2 [a] Ik wit westo geboren bist. [/a]

west o
tagging sound
informant1 Of west werst weste west. sound
informant2 West geboren west geboren west. [a] Ik wit west geboren west. [/a] tagging sound
informant2 Westo geboren bist. sound
veldwerker1 Westo dat is even wat meer klem derop. sound
veldwerker1 [v=342] Oke dan nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
veldwerker1 Oke sek em nog een keer opleze? sound
veldwerker1 Dat uh nu je klaar bent mag je gaan. sound
informant1 [a] Noest klaar bist meist gean. [/a] tagging sound
veldwerker1 Dat is altijd met uh nuust. sound
veldwerker1 Dus net nu do of nu de do? sound
informant2 Noest klaar bist ja. sound
veldwerker1 Komt dizze zin in et Aasters voor? sound
veldwerker1 [v=347] Ik wit datter is gean zwemmen. [/v]

dat er
sound
informant1 Ik wit datter gean swommen is.

dat er
tagging sound
veldwerker1 Hoe zei je dat? sound
informant1 Ik wit dat er gean swommen is. sound
informant2 Gean swommen is dat ie is swommen gean zeker dat ie ja_ sound
veldwerker1 Ik weet dat hij is gaan zwemmen. sound
informant1 [a] Ik wit dat ie swommen gean is. [/a] tagging sound
informant2 Ja dat ie te swommen of swommen gean is. Ja swommen gean is. sound
informant2 Swommen is of te swommen gean is. sound
veldwerker1 Ja hoe te swommen is? sound
informant1 Ik wit dat ie_ [a] ik wit dat ie te swommen gean is. [/a] tagging sound
informant2 Ja of wit dat ie swommen gean is. sound
veldwerker1 Te swommen gean is. Dat ken beide? sound
veldwerker1 Dat ie swommen gean is of datter dat ie te swommen gean is? sound
informant2 Ja te tink dat et meeste dat ie swomme gean is. sound
informant1 Dat ie te swommen gean is. sound
veldwerker1 En ik wit dat ie swommen gean is ken dat ook? sound
informant2 Dat ie swommen gean is te swommen gean is. Tacht dat je meestal te dervoor tussen zet ja. sound
veldwerker1 [v] En kin je ook seize van uh ik wit dat ie is gean te swomm. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Te swommen gean is. Nee dat eerste is uh_[/a] sound
veldwerker1 [v] En ik wit dat ie gean is te swomm? [/v] sound
informant2 [a=n] Nou ik soat net bruke. [/a] sound
veldwerker1 Dan uh ja krije we nog even een paar van dit soort zintsjes. sound
veldwerker1 [v=350] At ik nou sis van ik wit dat ie gean swomm is. [/v] sound
informant2 [a=n] Gean swommen is nee. [/a] sound
veldwerker1 [v] En wat soen jim seze wat is nou de normale manier om in et Aasters te sezen van ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant1 [a] Ik wit dat ie te swommen gean is. [/a] tagging sound
veldwerker1 Dan uhm krij jim weer even een lyts dialoogje. sound
veldwerker1 [v=353] Dus persoon A die seit wost nog koffie Jan en B die antwurdet dan met jaak. [/v] sound
informant1 [a] Ja ik wol. Ja ja gewoon ja. [/a] tagging sound
veldwerker1 Ja ik wol ja. sound
informant1 [a=n] Ja net jaak ja ik nee. [/a] tagging sound
informant2 Gewoon ja of ja ik of uh ik wol wel of uh_ sound
veldwerker1 Nog een dialoogje. Uhm. sound
veldwerker1 [v=355] Persoon A die freget hazal iten. Persoon B die antwurdet dan met jaze. [/v]

ha ze al
sound
informant2 [a=n] Nee gewoon ja. [/a] tagging sound
informant2 Of ze ha al iten. sound
veldwerker1 [v=370] Dan wol jim es oer sette. Dat is de man die ze geroepen hebbe. [/v] sound
informant1 [a] Dat is de man die ze roft he. [/a] tagging sound
veldwerker1 Om draaie ken net hè? Die ze he ropt. sound
informant1 Nee. sound
informant2 Nee. sound
veldwerker1 [v] En dat is de man dyt ze ropt he. [/v] sound
informant1 [a] Die ze rogt. [/a] verleden tijd roft of rogt tagging sound
veldwerker1 Altijd zonder t. sound
informant1 Ja. sound
informant1 Dat he je in tFries wel. sound
veldwerker1 Ja maar dat komt in et Aasters helemaal net voor. sound
informant1 Nee. sound
veldwerker1 [v=371] Wol jim es vertale. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant2 [a] Dat is de man die et verhaal verteld het. [/a] tagging sound
informant1 Verhaal verteld het. sound
veldwerker1 [v] Ken je ook seze van dat is de man wie et verhaal verteld het? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] tagging sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 [v=372] Wol jim es vertale. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant1 [a] Dat is de man die ik tink dat et verhaal verteld hat. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant2 [a] Dat is de man die ik tink dat ze rogt he. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=387] Is wer een dialoogje. Persoon A die freget wanneer sil de wereldvrede kome en B die antwurdet dan met nooit net. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. Nooit. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee nooit. [/a] sound
veldwerker1 Nee der ken net een keer extra net achteraan. sound
informant1 Der heb ik toch moeite mee met die dubbele ontkenningen dat uh_ sound
veldwerker1 [v=397] Wol jim dit es vertale. Et schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant1 [a] Et schynt dat ze niks ite mei. [/a] tagging sound
informant1 Of niks ha mei. sound
informant2 Niks ha mei ja. sound
veldwerker1 [v] Kin je dan ook seze van schijnt of skynt dat ze niks ite mei. [/v] sound
informant1 [a=n] Et schynt altijd et ja et schynt. [/a] sound
veldwerker1 Dat it moat er altijd voor stean ja. sound
informant2 Et schynt ja tschynt et schynt. sound
veldwerker1 [v] Dat skynt dat ze niks ite mei? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 [v] Of jo skynt dat ze niks ite mei.[/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
informant1 Jo skynt niks ite te meie. sound
veldwerker1 [v=403] Wol jim es oer sette in et Aasters. Et lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant1 [a] Et liekt wel of er ien in de tuin steat. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] En ken je dan ook seize van et liket wel at ien in de tuin steet. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 Dat er dat moat er wel bij. sound
informant1 Ja. sound
veldwerker1 Wat is et woord voor koer in et Aasters. sound
informant1 Korf koer. sound
informant2 Koer ja das ook koer. sound
veldwerker1 [v=459] Kin je in et Aasters ook seize hij hat de bal smiten in de koer. [/v] sound
informant2 [a] Hy het de bal in de koer smiten. [/a] tagging sound
informant1 Ja de bal in de koer smiten. sound
veldwerker1 [v] At ik em een beetje anders intoneer dan uh hij had de bal smiten inne koer. [/v] sound
veldwerker1 Hij hat de bal smiten inne koer. sound
informant2 Nee ik_ sound
informant1 [a] Nee hy het de bal in de koer smiten. [/a] sound
informant2 [a=n] De bal in de koer smiten ja. De bal smiten in de koer nee dat klinkt niet. [/a] sound
veldwerker1 [v=474] Komt dizze zin in et Aasters voor. Et en wie maar krekt goed genoeg. [/v] sound
informant1 Et? sound
veldwerker1 Et en wie maar krekt goed genoeg. sound
veldwerker1 In de zin van et wie maar krekt goed genoeg. sound
informant2 Ik snap de zin net. sound
veldwerker1 Dit is ook een zin die waarschijnlijk hier niet voor komt hoor. sound
veldwerker1 At je seze van et wie maar krekt goed genoeg. sound
informant1 [a=n] Et wa maar krekt goed genoeg. En o et woord en. Nee nee. [/a] sound
veldwerker1 [v=485] Komt de volgende zin of uh dit is weer een dialoogje. sound
veldwerker1 Persoon A die seit van uh sel ik iten siere en persoon B die antwurdet met dat do maar. [/v] sound
informant1 [a] Do dat maar. Ja. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Die andere volgorde is gin Aasters? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
algemene gegevens [meta][k]A001q[/k][h]HW[/h][i]130[/i][i]131[/i][vw]MJ[/vw][/meta] sound
veldwerker1 [v=486] Komt dizze zin ook in et Aasters voor. Dat boek beloof mij dast nooit meer ferstopje silst. [/v] sound
informant1 [a] Beloof me daste my dat boek_ dast dat boek nooit meer ferstopje sost. [/a]

dast e
daste = dasto = dat jij tagging sound
veldwerker1 Dizze volgorde komt net voor. sound
informant1 [a=n] Nee dit boek beloof me nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee nee. [/a] sound
informant2 Nee want anders krijgen we et boek wat uh belooft me. sound
veldwerker1 Wol je de zin nog een keer sizze van hoet je dat in tAasters seize soe. sound
informant1 [a] Beloof my dast dat boek nooit meer fot of ferstopje fot_ [/a] sound
veldwerker1 [v=487] Komt de volgende zin in et Aasters voor. Wat seest me dast kocht hest. [/v] sound
informant2 Wat sees_ sound
informant1 [a] See my wast kocht hast. [/a] sound
informant2 See my ja. [a] See my wast kocht hast. [/a] tagging sound
veldwerker1 Dat is et uh normale manier om et in tAasters te seizen. sound
veldwerker1 Prima. sound
veldwerker1 Ja dat is een hele lastige om die met de Friese woordsvolgorde te doen. sound
veldwerker1 Misschien dat jij even kunt aan vullen met volgordes. sound
veldwerker1 [v=495] At je nou in tHollands ha van ik denk dat je veel weg zou moeten gooien. sound
veldwerker1 Hoe soe jim dat in et Aasters oer sette. [/v] sound
informant1 Ik tink dast folle fot smite soast. sound
informant2 Folle fot smite moast soast. Ja fotsmite most. Moeten weg gooien. sound
veldwerker1 Zal moeten weg gooien. sound
informant1 Zou moeten weg gooien. tagging sound
informant1 [a] Ik tink dast folle fot smite moatte soast. [/a] tagging sound
informant2 Moatte soa moatte soast ja. sound
informant2 Wy seinen meer ik jouw dat dat soat dat er net zoveel by bruukt wor. sound
informant1 Maar dat stet er wel zou moeten. sound
informant1 Ik tink daste wel veel_ sound
informant1 Weg gooien moeten zou. tagging sound
veldwerker1 Geane we verder naar de volgende. Wat bennen parren bij jim in tAasters. sound
informant1 Pearren. sound
informant2 Pearren. sound
veldwerker1 [v=501] Ken je dan seze in et Aasters van Marie zit te pearren skyln. [/v] sound
informant1 [a] Marie zit te pearren skyljen. [/a] tagging sound
informant2 Ja. Ja. sound
veldwerker1 Te pearren skyln. sound
veldwerker1 Skyljen te pearren skyljen. sound
informant2 Pearren schylje pearren schylje ja. sound
veldwerker1 Te pearren skyljen. En at je nou twa ha van parren dat ben_ sound
informant1 Twa pearren ien pear en twa pearren. sound
veldwerker1 En tis te pearre skyljen en net te pearren skyljen? sound
informant1 [a] Pearren schyljen. Te pearren schyljen. Net te pear schyljen net ien. Je zit te pearren schyljen. [/a] tagging sound
veldwerker1 Pearren schyljen en te pearre schyljen ken je dat ook seze. sound
informant1 Nou zo ken je dat sjen te pear schylje. sound
informant1 Te koe meltsjen te ki meltsjen. sound
informant1 Te koe meltsjen te ki meltsjen. sound
informant2 [a] Ja maarja te pear schylje dan het ze echt krekt ien wer ze mee bezig is. Van nou die zit even voor derzelf. [/a] sound
informant2 Dan ist een pear maar anders ist pearren.

is t
ist = is et sound
informant1 Te appels schyljen of te appel schyljen. sound
informant2 Maar as ze echt met de pearren bezig is gewoon een bak hat dan is ze te pearren schyljen. sound
informant1 Pearren schylje. sound
veldwerker1 Dus wat is et? sound
informant2 Pearren schylje zit te pearren schyljen. sound
informant2 Ierpels schylje sest ook sest ook net ierpel schylje sest iepel schylje. sound
informant1 Ik soa sizze ja zit te pearre Marie hat wel vaak zitten te pearren schyljen maar_ sound
informant1 Dan zeie we te pearren schyljen. sound
informant2 Pearren ja ik soat ook sezze pearren schylje.

soa t
soat = soa et sound
informant1 [a] Maar ierpel te ierpelschyljen dan ist ien wer. Ien. Enkelvoud. [/a] tagging sound
informant1 En appel schyljen ist ook. Je seist ook net appels schyljen je zit te appel schyljen. sound
informant1 Maar wel te beien en te kersen_ sound
veldwerker1 Even sjen. Seze jim ook van bentsjes. sound
veldwerker1 At je nou sitte te boontsje tritsjen. sound
veldwerker1 Of te boontsjes tritsjen. sound
informant1 Te bone puuljen bone. sound
informant2 Ja want et kan nooit boon puuljen dus et moet bonen puuljen en boontsjes ofsykje. sound
informant1 Tuinbonen hè bone puuljen. sound
informant1 Bone pearre. Ik tink dat et toch wel net gelijk is overal. sound
informant2 [a] Maarja misschien komt et ook door die woorden as appels ierpels daar hast een s. Dat ze der troch_ dat et oorspronkelijk wel meervoud wen het maar de s is niet meer in twoord. [/a] sound
informant1 Dat zou kunnen kannen. sound
informant1 Te brambeien te brambeien. sound
informant1 Ik gea te brambei pluitsje te brambei sykje te brambei sykje ja. sound
informant2 Dan ist brambeisykje ja. sound
informant1 Ik gea te brambei sykjen. sound
informant2 [a] Maar pear schylje dat hak nog nooit heare pearren schylje. [/a]

ha k
hak = ha ik = heb ik sound
informant2 Ja pearren ik heb twoord pear schylje net soa ik net bruuken. sound
veldwerker1 En is et dan pearren schyljen of pearre schyljen dus met een n of zonder een n. sound
informant2 Pearren. sound
veldwerker1 Pearren schyljen. sound
veldwerker1 [v=502] Kin je in et Aasters ook seze. Marie zit pearren en schylje. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker1 [v=515] Kin je in et Aasters ook seze do bist ook een rarenien. [/v] sound
informant1 [a=j] Do bist ook een rarenien. Ja. [/a]

raren ien
tagging sound
veldwerker1 [v] En ook een rare ien ken je dat ook seze? [/v] sound
veldwerker1 Bist ook een rare ien. sound
informant1 Een rare soak sizze een raren. sound
informant2 Een rarenien. Raren hè do bist ook een rarenien. sound
informant2 [a=n] Nee rare net dat is uh_ [/a] sound
veldwerker1 [v=520] Wol jim es in et Aasters oer sette. Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant2 Wat voor boeken hei jim kocht. tagging sound
informant2 Of hokker boeken hei jim kocht nee wat voor is meer_ sound
veldwerker1 Heb je. sound
informant2 Hei jim. sound
veldwerker1 Jim is jim toch jullie. sound
informant1 En doe seist heb je? sound
veldwerker1 Wat voor boeken heb je gekocht. sound
informant1 [a] Wat voor boeken hast kocht. Hast kocht hasto kocht ja. [/a] tagging sound
informant2 Hasto hasto kocht ja hast kocht of hasto kocht. sound
veldwerker1 [v] En uhm even sjen. Ken je ook seze van wat hest voor boeken kocht? [/v] sound
informant2 Wat hest voor boeken kocht? sound
informant2 [a=n] Nee wat voor boeken hest kocht. Ja. [/a] sound
veldwerker1 [v=526] Wol jim es oer sette. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant1 [a] Wa hattie oppe kermis oppe kermis ha we her net maar wa hettie oppe markt sien. [/a]

hat dy op e het ie op e
hettie = het ie = heeft hij tagging sound
veldwerker1 [v=530] Komt dit of kin je dit in et Aasters ook seize. Marie sound
veldwerker1 Marie sei dasto Piet een boek besocht hast te verkeapjen. [/v] sound
informant1 Marie sei dasto Piet een boek hast prebere te verkeapjen.

datst o
sound
informant1 Dasto jij Piet een boek hebt proberen te verkopen. sound
informant1 Dasto Piet een boek hast probere te verkeapjen. sound
veldwerker1 Hast probere te verkeapjen? sound
informant2 Hast preberen te verkeapjen ja. sound
veldwerker1 [v] En kin je dan ook seize van. Marie sei dasto Piet een boek proberet hest te verkeapjen. [/v]

dast o
sound
informant2 Dast aan Piet ja dan is Piet as uh ja xxx. sound
informant2 Ik geloof dat die zin die ze krekt dan uh want de iene bepreat dasto Piet_ sound
informant2 En dan is et dan de andere is et oan Piet. Dasto Piet een boek oan Piet een boek probeerd hest te verkeapjen. sound
veldwerker1 Oke at we Piet er nou even uitgooien. sound
veldwerker1 Dan ha we van Marie sei dasto een boek proberet hest te verkeapjen of hest proberen te verkeapjen. sound
veldwerker1 Wat soen jim dan seze? sound
informant2 Proberet hast te verkeapjen dasto een boek preberet hast te verkeapjen. sound
informant2 [a] Marie seit dasto een boek preberet hest te verkeapjen. [/a]

dast o
tagging sound
veldwerker1 Proberet hest te verkeapjen. En jo sein krekt van Marie sei dasto_ sound
informant2 Ja dasto Piet maarja_ sound
veldwerker1 Dasto een boek hest proberen te verkeapjen. sound
informant1 Ik denk dat et laatste et laatste_ sound
informant2 Dasto preberet hest et boek te verkeapjen. sound
veldwerker1 [v] Voor jouw gevoel wat is dan zeg maar de normale manier? [/v] sound
informant1 [a] Dasto Piet proberet hast een boek te verkeapjen. [/a]

dast o
tagging sound
veldwerker1 Dat is de normale manier en die andere ken die wel? sound
informant1 En dasto Piet nee. sound
informant2 Nee dat is weer met rechte oersetting van et Nederlands hè. sound
veldwerker1 [v=531] Komt dit in et Aasters voor. Wim tocht dat ik Els besocht hie een kado te jaan. [/v] sound
informant2 [a] Wim tocht dat ik preberet hie Els een kado te jaan. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] En ken je Els der ook foar sette? sound
veldwerker1 Dus Wim toch dat ik Els preberet hie een kado te jaan. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee ksoa et net sizze. [/a] sound
informant2 [a=n] Wim tocht dat nee. Proberet hie Els een kado te jaan. [/a] sound
veldwerker1 [v=532] Komt dizze zin ook in et Aasters voor. sound
veldwerker1 Karel wit dasto besocht hast of dasto preberet hast Marie een boek te verkeapjen. [/v]

dast o
tagging sound
informant1 [a=j] Karel wit dasto proberet hast_

dast o
sound
commentaarinformanten vullen elkaar aan  sound
informant2 Marie een boek te verkeapjen. Ja. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=006] Dat is een zin. In tHollands is die zo. sound
veldwerker1 Gisteren wandeldiede door het park. sound
veldwerker1 En dat soe dan betsjutte van gisteren wandelde hij door het park. sound
veldwerker1 Is dat ook een uh komt die bekend voor? [/v] sound
informant2 Gister kuierdie trog et_ sound
informant2 Trog het park. sound
informant1 [a] Gister kuierdie trog et park.[/a] tagging sound
informant1 Wandelde hij gisteren wandelde hij door het park? sound
informant2 [a] Ja gister kuierde hy trog het park. [/a] tagging sound
veldwerker1 [n] Even sjen ik hie stean. [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. sound
veldwerker1 Dan gong et er even om van at dat dan at dat er nou tussen kin of moatte. [/v] sound
informant1 Nou et is uh as et ien betrekking het op et andere tink of dat et een contrast is. sound
informant1 As Rudy nog libbet_ tagging sound
informant1 Dan libbet_ tagging sound
informant2 Nou dan libbet Leo ook nog wel of zo wat eigenlijk op die manier. tagging sound
informant2 Maarja asse sest as Rudy nog leeft leeft Leo ook want ze ben bij elkander dus dan libbe ze allebei nog eigenlijk op zoon manier. sound
veldwerker1 Oke tis een beetje verschil maar et ken der wel in seis ik dat goed? sound
informant1 [a] Ja et kan beide. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=070] Dan x santech. sound
veldwerker1 Dat wie de zin at Pieter en Liesje in et paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. sound
informant1 [a] Ja as er een duidelijk verschil is tussen die twa dan zeg je dan.[/a] tagging sound
commentaarIn hoeverre is dit een echte regel?  sound
informant2 Ja dan zit er dan tussen. sound
informant1 [a] Maar as et ien een gevolg is van et andere dan soak sizze dan kinst dit net zo goed fot litte.[/a]

soa k kins t
tagging sound
informant2 Maar hier mot wel echt dan in as die der libje dan libje die inne ja. sound
informant1 Maar et ken ook wel as et iene et gevolg is dat de iene twa in de hel libje en de andere_ sound
informant2 [a] Maar in deuze zin klinkt et net zonder dan. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=160] Dan hien we x hundertsechstig. sound
veldwerker1 Dat gong omme zin Jan wit dat er voor trij ure de wagen makke mot hewwe. [/v] sound
informant2 ggg sound
informant2 Makket ha mot. sound
informant1 Makket ha mot. sound
veldwerker1 Makket he mut. sound
informant2 Voor trea uur de wagen makket ha mot. sound
veldwerker1 Maar dizze is dus net goed. sound
informant1 Nee. sound
informant2 [a] Hy wit dat ie voor trea uur de wagen makket ha mot. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=329] At je dit in tAasters ook seize ken. Dat is trijhundert njoggenentweintich. sound
veldwerker1 Ik ha nog nooit ien lulk wurden sjoen op dizze jongen. Ik seis ik ljow dizze jongen fien ze alle wel aardig. [/v] sound
informant2 Ik sees soe ik er net tussen zetten. sound
informant1 Nee ik soa et net zo zette maar et kan wel vanzelf ik seis deuze jongen fiene ze allemaal wel aardig. sound
informant1 Dan dan bringstie ast er dat er tussen sest dan bringstie zelf wel naar de voorgrond. sound
informant1 Van ik sees moejim es luustere ik sees_

moe jim
moeijim = moete jim sound
informant2 Normaal soak et inne zin as ik et zo gewoon uut sprek zegge nou deuze jongen fien ze allemaal wel aardig. sound
informant1 Maar dan seist ik sees deuze jongen vinden ze allemaal wel aardig. sound
veldwerker1 Oke en at we ik see er nou even uut gooien dat wurdt et van uh ik ljow dizze jongen fien ze allemaal wel aardig. sound
informant2 Ik jouw dat ze deuze jongen allemaal wel aardig fiene. Ja. sound
informant1 Nou et zou ook zo met dat kanne. [a] Ik jouw deuze jongen fiene ze allemaal wel aardig. [/a] tagging sound
informant1 Ik jouw deuze jongen fien ze wel aardig. sound
informant1 Ik jouw dit is wel een aardig famke. sound
veldwerker1 Verder geen uh niks aan gestreept. [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: fan wa
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waas
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wa sien
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarfan
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: weer
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: werdat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop dat ze
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: daar ze
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: net ien
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
opmerking: evt
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
526 Wie heeft je op de kermis gezien? vorm: wa hat dy op de kermis sien
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
opmerking: evt
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smookt/rookt net meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hy
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wy
opmerking: wik=we ook
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wy
opmerking: wik=we ook
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: wisto
opmerking: wisto: weet jij; wiste: weet je
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: wist
opmerking: wisto: weet jij; wiste: weet je
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: wist
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dast
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: bist
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekander
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: by um
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: voorkeur er
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
opmerking: voorkeur met er
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
opmerking: voorkeurvorm
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
opmerking: aanwijzend
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: ast dast libbest libje
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as al dage
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as een
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geen
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geen
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geest
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geest
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: Kees geet
opmerking: voornaam ipv u-vorm
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: geet
opmerking: voornaam ipv u-vorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: et geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: wy geen
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geen we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jimme geen
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geen jim
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se geen
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geen se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: geen
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: doest giest
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gie ik ek
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: doesto giest
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gie ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: K gie
opmerking: voornaam ipv u-vorm
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gie ik
opmerking: voornaam ipv u-vorm
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hy gie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gie Kees
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jo gie
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gie et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: et gie
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gie se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wy gingen
opmerking: syllabische n
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingen jim
opmerking: syllabische n
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jim gingen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen wy
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se gingen
opmerking: syllabische n
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen ze
opmerking: syllabische n
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: voorkeur wa
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: voorkeur wa (wie)
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
vorm: weervan
opmerking: voorkeur wa
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
vorm: wa
opmerking: voorkeur wa
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: spreektaal
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: weervan
opmerking: wa voorkeur
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: wa
opmerking: wa voorkeur
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: sien kanne mot
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: an 't fo't smyten
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : j
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
opmerking: voorkeur te
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: um
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: um
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: umself
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: nei um