[a] Johanna liet dereige mee drijve op der golve. [/a]