SAND-data Merckeghem / Merkegem (S014a)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Merckeghem / Merkegem

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]S014a[/k][i]889[/i][i]890[/i][vw]VVH[/vw][vw]HR[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak opgenomen in het café waar we met de informanten hadden afgesproken. rest van het interview wordt in de keuken opgenomen waar de kwaliteit beter is.  sound
informant2 En je ging in t veld_ extrapositie sound
commentaarspontane spraak opgenomen in het café waar we met de informanten hadden afgesproken. rest van het interview wordt in de keuken opgenomen waar de kwaliteit beter is.  sound
informant2 Kennik nog_

k enn ik
subjectdubbeling sound
commentaarspontane spraak opgenomen in het café waar we met de informanten hadden afgesproken. rest van het interview wordt in de keuken opgenomen waar de kwaliteit beter is.  sound
informant2 Moejgie werken in zuk were.

moe j gie
subjectdubbeling sound
commentaarspontane spraak opgenomen in het café waar we met de informanten hadden afgesproken. rest van het interview wordt in de keuken opgenomen waar de kwaliteit beter is.  sound
informant2 Tliep_ tliep van mien.

t liep t liep
mien sound
commentaarspontane spraak opgenomen in het café waar we met de informanten hadden afgesproken. rest van het interview wordt in de keuken opgenomen waar de kwaliteit beter is.  sound
informant2 Om te zien of datter niemand dood enis.

datt er en is
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak opgenomen in het café waar we met de informanten hadden afgesproken. rest van het interview wordt in de keuken opgenomen waar de kwaliteit beter is.  sound
informant2 Tot enke euh vijfenvijftig jaar wo

en k e
enke. met congruentie n sound
commentaarspontane spraak opgenomen in het café waar we met de informanten hadden afgesproken. rest van het interview wordt in de keuken opgenomen waar de kwaliteit beter is.  sound
informant2 Et nie verre was ehwel je droeg dn doodn e.

e t
voegwoord geen inversie sound
commentaarspontane spraak opgenomen in het café waar we met de informanten hadden afgesproken. rest van het interview wordt in de keuken opgenomen waar de kwaliteit beter is.  sound
informant1 Moan nie vele geen water.

m oan
nie vele geen sound
commentaarspontane spraak opgenomen in het café waar we met de informanten hadden afgesproken. rest van het interview wordt in de keuken opgenomen waar de kwaliteit beter is.  sound
informant2 Toetoet. spontane do-support sound
commentaarspontane spraak opgenomen in het café waar we met de informanten hadden afgesproken. rest van het interview wordt in de keuken opgenomen waar de kwaliteit beter is.  sound
informant1 Menèn nooit geen ruzie gehad met de gendarme nè.

me n èn
negatie sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarinstructie door Hugo Ryckeboer in het West-Vlaams  sound
commentaaraanvullende instructie door Vicky in het Frans  sound
veldwerker1 [v=018] Elle ne sait pas que Marie est morte hier.[/v] sound
informant2 [a] Ze wiste nie da Marie dood was.[/a] tagging sound
informant2 [a] Ze wiste nie a Marie dood was.[/a] sound
commentaarVVH vraagt de zin nu te vertalen met vallen ipv met sterven  sound
informant2 [a] Gevaln was.[/a] sound
veldwerker1 [v] En oe zeg je_ ken gevaln of_?[/v] sound
informant2 [a] Et gistern was_ ze was gevaln_ ze wiste nie da Marie gevaln was.[/a]

e t
sound
veldwerker1 [v=022] Personne ne veut danser.[/v] sound
informant2 [a] Tewil niemand danse.[/a]

t e wil
sound
veldwerker1 [v] Tenwil niemand nie dansn.[/v] sound
informant2 [a] Tenwil niemand dansen e.[/a]

t en wil
tagging sound
informant2 [a] Ze wil nie dansen.[/a] sound
veldwerker1 [v=025] Personne na jamais voulu ça.[/v] sound
informant2 [a] Tewilde dat niemand enè.[/a]

t e wilde
sound
informant2 [a] Two niemand die dat wilde nè.[/a]

t wo
tagging sound
informant2 [a] Tewas niemand die dat wilde.[/a]

t e was
tagging sound
veldwerker1 [v] En oj begunt me niemand.[/v] sound
veldwerker2 [v] Die da gewild et.[/v] sound
veldwerker2 [v] Et euh je nai pas voulu ça.[/v] sound
informant2 [a] Kenee dat nie gewild.[/a]

k en ee
tagging sound
veldwerker2 [v] Je nai pas pu ça.[/v] sound
commentaarinformanten vertalen pouvoir met mogen in de betekenis van 'graag eten'. ze raken wat in de war.  sound
veldwerker2 [v] Kene da nie gekunn.[/v] sound
informant2 [a] Kenken dat niet.[/a]

k en ken
is het werkwoord kennen, connaître, dus niet relevant sound
informant1 [a] Kenkennik nie metsen ee.[/a]

k en kenn ik
hier wel degelijk het werkwoord kunnen maar in presens. sound
veldwerker1 [v] Jenai jamais pu ça.[/v] sound
informant1 [a] Ken dat nooit gekend.[/a]

k en
ok nu klopt het tagging sound
veldwerker1 [v=026] Jean aurai voulu manger tout le pain.[/v] sound
informant2 [a] Jean o wel t brood op wil eetn ee.[/a] tagging sound
informant2 [a] En hadde gewild_[/a] tagging sound
informant1 [a] Egink gèèrn al op eetn.[/a]

e gink
tagging sound
informant2 In Arneken mezeggen ol.

me zeggen
geen inversie sound
informant2 [a] Jean had t heel brood wil op eetn.[/a] tagging sound
informant2 [a] Mo Jan a gewild t heel brood op eetn ee.[/a] met voltooid deelwoord gewild. mogelijk interferentie met voulu. zie ook volgorde het heel brood. tagging sound
veldwerker1 [v=027] Ne dites pas qui elle aurait pu appeler.[/v] sound
informant2 [a] Je moe nie zeggen wien xxse ginge roepen e.[/a]

xx se
tagging sound
informant2 [a] Zet gepeinsd wien osse ging kunnen roepen.[/a]

z et o sse
tagging sound
veldwerker2 [v] Zeg mo nie_[/v] sound
veldwerker2 [v] Of ezeg mo nie.[/v] sound
informant2 [a=n] Mezoen dat azo nie zeggen.[/a]

me zoen
sound
veldwerker1 [v] Envertelt dat moar nie aj thuis komt.[/v] sound
informant2 [a] Moet dat nie_ moet dat nie verteln oj thuis komxx.[/a]

o j
tagging sound
veldwerker1 [v=028] Bah ee dites moi euh_ce qui elle aurai_ euh qui qui euh qui elle aurait pu appeler.[/v] sound
informant2 [a=j] Goa nie kunn zeggen wien wien dase a moetn roepn.[/a]

g oa da se
tagging sound
veldwerker1 [v=053] Si je vis économiquement je vis comme mes parents le veulent.[/v] sound
informant1 [a] Lijk e mijn ouders wilde.[/a] tagging sound
informant2 [a] Enk gesparig leefde tis lijk e mijn ouders gewild èn.[/a]

en k t is
tagging sound
veldwerker2 [v] Enkik.[/v] sound
informant2 [a] Enkik oui.[/a]

en k ik
sound
informant2 [a] Onkik gesparig zijn_[/a]

on k ik
sound
informant2 [a] Enkik.[/a]

en k ik
sound
informant2 En moen em geren zien wè. reflexief sound
veldwerker1 [v=055] Sil vit encore trois ans il aura vécu plus long que son père.[/v] sound
informant2 [a] Etten nog drie jaar leeft en goat ouder zijn of zijn vadere.[/a]

ett en
tagging sound
informant2 [a] Of en goa langer gele_ geleefd en of zijn vader.[/a] sound
informant1 [a] Etten nog drie jaar_[/a]

ett en
sound
informant2 [a] Oaten nog drie jaar_[/a]

oat en
sound
veldwerker1 [v] Sil revient_[/v] Hugo wil hier testen of er een betekenisverschil is tussen etten en otten. In sommige FV dialecten is dat immers zo (het ene louter temporeel, het andere conditioneel) sound
informant2 [a] Etten were komt thuis.[/a]

ett en
sound
informant2 [a] Otten were komt ja.[/a]

ott en
sound
commentaarinformant twee besluit tot het volgende betekenisverschil: etten = wanneer, het is louter temporeel, voor de rest ben je er zeker van dat versus otten is eerder 'en cas il revient', hier weet je het dus niet zeker. alleen haalt hij zelf de twee gebruikswijzen al meteen door elkaar als hij voorbeeldzinnen begint te geven... weinig betrouwbaar dus!  sound
veldwerker1 [v=057] Si elle vit si dangereusement ell ne vivra plus longtemps.[/v] sound
informant2 [a] Ase leeft euh_[/a]

a se
tagging sound
informant2 Tzijn nie vele geen woorden_

t ziijn
negatie sound
commentaarinformanten zoeken een geschikte vertaling voor dangereusement  sound
informant2 Me tween tgoa beter alijke.

t goa
woordorde sound
informant2 [a] Esse_[/a]

e sse
sound
informant2 [a] _ Ja ze goa nie lange leevn e.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v] Essezie.[/v] sound
informant2 [a] Essezie ja.[/a]

e sse zie
maar wordt meteen daarop toch weer gerelativeerd. sound
informant2 [a] Nous on dit asse asse.[/a]

a sse a sse
sound
informant2 [a] Ossezie_ si elle_ oui.[/a]

o sse zie
is dus niet echt duidelijk of het nu wel of niet kan. sound
informant2 [a] Asse richabel wil leevn_[/a]

a sse
richabel is risicovol sound
veldwerker1 [v=059] Si cela est encore en vie maintenant cela vivra demain aussi.[/v] sound
informant2 [a] Asse nog te leevn is ze goa morgen nog leevn ook.[/a]

a sse
te leven = in leven tagging sound
veldwerker1 [v] Si cela.[/v] sound
informant2 [a] Otdat_ otdat nog leeft ene.[/a]

o t dat o t dat
sound
informant2 [a] Otdat nog leeft tgoa morgen nog leevn.[/a]

o t dat t goa
sound
veldwerker2 [v] Si c'est encore en vie.[/v] sound
informant2 [a] Ottet nog te leevn is.[/a]

o tt et
sound
commentaarniet zeker van al dan niet eind t bij leven  sound
informant2 [a] Of ot nog leef.[/a]

o t
sound
veldwerker1 [v=061] Si vous vivez si dissolument vous ne vivrez jamais si longtemps que moi.[/v] sound
informant2 [a] Ej allene leevne jegoa zo lange nie leevn ovvik.[/a]

e j je goa ovv ik
vorm leevne voor twee meervoud? tagging sound
informant2 [a] Je goa zo lange nie leevn of mien of ovvik.[/a]

ovv ik
tagging sound
veldwerker1 [v=063] Sils vivent pour leur travail ils ne vivent pas pour leurs enfants.[/v] sound
informant2 [a] Onze_[/a]

o n zeµ
sound
informant2 [a] Oaze leevn om te werke_[/a]

oa ze
sound
informant1 [a] Enze allenelijk leevn van uldere werk ze leevn nie voor an uller jongens.[/a]

en ze
allenelijk is enkel tagging sound
veldwerker1 [v=067] Si Rudy est encore en vie peut-être que Leo lui-aussi est encore en vie.[/v] sound
informant2 [a] A Rudy nog leeft ehwel Leo xxx misschien nog in t leevn ook.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=068] Si tu vis sainement tu vivras plus longtemps.[/v] sound
informant2 [a] Aje gezond leeft je goa lange leevn.[/a]

a je
tagging sound
veldwerker1 [v=069] Si si peu de gens vivent de lagriculture cela veut dire que beaucoup de gens vivent de lindustrie.[/v] sound
informant2 [a] Tzijn veel mensen die die leevn met de boerderij mo tisser nog meer die leevn met met euh_[/a]

t zijn t iss er
tagging sound
informant2 [a] Endere_ endere litje leevn van de boerderij_[/a]

en dere en dere
litje = weinig, een beetje tagging sound
informant2 [a] _tis meer die leven van_[/a]

t is
sound
veldwerker1 [v=070] Si Patrique et Marie vivent dans le ciel Jean et Alphonse vivent dans lenfer.[/v] sound
informant2 [a] On Patrique en Marie leevn in dn hemel Jean et Alphonse leevn in d helle.[/a] woordorde tagging sound
veldwerker1 [v=071] Si nous vivons euh sobrement nous vivons euh nous vivons heureuse_ heureux.[/v] sound
informant2 [a] Amme_[/a]

a mme
tagging sound
commentaarinformanten zoeken geschikte vertaling voor sobrement  sound
informant2 [a] Aj povertjes leeft_[/a]

a j
is tweede persoon natuurlijk sound
veldwerker2 [v] Ammewieder.[/v] sound
informant2 [a] Nous cest ammenoes.[/a]

a mme noes
sound
informant2 [a] Ammenoes povere leevn.[/a]

a mme noes
sound
informant2 Zoe dat is een wijf ton. zoe voor zij sound
informant2 Zulder cest plusieurs ee. drie meervoud pronomen sound
veldwerker1 [v=072] Va vite euh cours euh pour chercher du pain.[/v] sound
informant2 [a] Loopt om brood t haaln.[/a] sound
commentaarhugo probeert hier onderscheid enkv. meervoud uit, maar dat gaat niet zo vlot.  sound
informant2 [a] Jonges haal zere elk een brood.[/a] sound
informant2 [a] Mo aj moar een kind enèt je moe zeggen haal zere brood.[/a]

a j en èt
negatiepartikel sound
veldwerker1 [v=073] Achter mien blijven.[/v] sound
informant2 [a] Blijf bachte kgoanik vore goan.[/a]

k goan ik
sound
veldwerker1 [v=000] Paradigma leven heden rechte orde.[/v] sound
informant2 [a] Ik leven.[/a] 1 enkv. tagging sound
veldwerker1 [v] Tu vis.[/v] sound
informant2 [a] Je leef wel.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Il.[/v] sound
informant2 [a] E leef wel.[/a] tagging sound
informant2 [a] Ze leeft wel.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Et nous.[/v] sound
informant2 [a] Me leevn wel.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Et vous.[/v] sound
informant2 [a] En zulder zulder leevn wel.[/a] drie meervoud tagging sound
informant2 [a] Julder.[/a] leven zelf wordt niet herhaald in twee meevoud. tagging sound
veldwerker1 [v] Klevenik wel en jeleeftgie wel.[/v] sound
commentaarspontaan  sound
informant2 Je goat do mee nowers verre goan wè. woordorde sound
commentaarspontaan  sound
informant2 In zuk were je zie al fraai vele blote. geen inversie, fraai is versterkend: behoorlijk ... sound
veldwerker1 [v=000] Paradigma leven heden inversie.[/v] sound
veldwerker1 [v] Estceque je vis bien?[/v] sound
informant1 [a] Levekik goed?[/a]

leve k ik
tagging sound
veldwerker1 [v] Vistu bien?[/v] sound
informant1 [a] Leefjegie wel?[/a]

leef je gie
tagging sound
informant2 [a] Leefje wel?[/a]

leef je
tagging sound
veldwerker1 [v] Vistil bien?[/v] sound
informant2 [a] Leeften wel?[/a]

leeft en
tagging sound
veldwerker1 [v] Vivonsnous bien?[/v] sound
informant2 [a] Levenze wel?[/a]

leven ze
drie meerv. sound
informant2 [a] Leveme wel?[/a]

leve me
tagging sound
informant2 [a] Levemenuus wel?[/a]

leve me nuus
tagging sound
veldwerker1 [v] Vivezvous bien?[/v] sound
informant2 [a] Leefejjulder wel?[/a]

leef je julder
niet zeker van je tussen werkw. en julder maar ik meen toch een verlenging te horen. tagging sound
veldwerker1 [v] Viventils bien?[/v] sound
informant2 [a] Levenze wel?[/a]

leven ze
tagging sound
veldwerker2 [v] Levenzezieder nog?[/v] tagging sound
informant1 [a] Levenzulder nog?[/a]

leven zulder
tagging sound
veldwerker1 [v=075] Je pense que chacun doit savoir nager.[/v] sound
informant2 [a] Elkendeen moe kunn zwemn.[/a] tagging sound
informant2 [a=j] Kpeinze da elkendeen moe kunn zwemn ee.[/a]

k peinze
tagging sound
informant2 [a] Moet al kunn zwemn ee.[/a] sound
veldwerker1 [v=077] Kvinn dat elkendeen moe zwemn kunn.[/v] sound
informant2 [a=n] Moe kunn zwemmen ee.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=080] Kvinne dat elkendeen kunnen zwemmen moet.[/v] sound
veldwerker1 [v=082] Of kvinne dat elkendeen zwemn kunnen moet.[/v] sound
veldwerker1 [v=084] Kvinne dat elkendeen zwemmen moe kunnen.[/v] sound
informant2 [a=n] Moe kunn zwemn.[/a] sound
veldwerker1 [v=086] Je sais que Jean veut manger du pain demain.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn da Jean morgen brood wilt eetn.[/a]

k weetn
sound
informant2 [a=n] Kgoantik anders zeggen.[/a]

k goan t ik
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=087] Eddy doit pouvoir se lever tôt.[/v] sound
informant2 [a] Eddy goa morgen vroeg op moeten stoan ee.[/a] sound
informant2 Enet de chance van vroeg op te kenne stoan.

en et
voegwoord van sound
informant2 [a] E moe kunnen_ vroeg op stoan.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=088] Je sais que Jean doit bâtir un nouvel grange.[/v] sound
informant1 [a] Kweet da Jean een nieuwe schure moe bouwn.[/a]

k weet
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=093] Je trouve que Marie doit téléphoner à Joseph.[/v] sound
informant1 [a] Kvinne euh Marie moe telefoneren mee Joseph.[/a]

k vinne
laat voegwoord weg sound
informant2 [a] Dase moe beln_[/a]

da se
sound
informant2 [a=n][/a] sound
commentaarspontaan  sound
informant1 Kijkt oe grem etn komt.

et n
grem is kwaad; etn ipv datn sound
veldwerker1 [v=102] Je sais que Jean peut-êter doit partir.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn da Jean misschien_ misschien voors moe goan.[/a]

k weetn
sound
veldwerker1 [v=107] Je sais que Jean ne peut pas venir.[/v] sound
informant1 [a] Kweet da Jean nie eken komme.[/a]

k weet e ken
sound
veldwerker1 [v=114] Je sais que Jean veut acheter des cochons.[/v] sound
informant1 [a] Kweet da Jean zwins wilt koopn.[/a]

k weet
sound
veldwerker2 [v] Kweetn da Jean wilt zwins koopn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] informanten kennen de constructie maar noemen ze belgisch vlaams en niet frans vlaams. aan zulke zinnen herkennen ze belgische dialectsprekers zeggen ze. sound
veldwerker1 [v=130] Je disais que Willy devait vendre sa voiture.[/v] sound
informant2 [a] Ken gezeid egen Willy je moe jen auto verkoopn ee.[/a]

k en
egen ipv tegen sound
informant2 [a] Datn zijn auto moe verkoopn ja.[/a]

dat n
sound
veldwerker1 [v=132] Je crois que Marie devra lappeler.[/v] sound
informant1 Roept e keer op Marie. roepen hier met voorzetsel op sound
informant2 [a] Kpeinze da Marie goa moeten roepen der oppe ne.[/a]

k peinze
sound
veldwerker1 [v] Kunde nie zeggen num roepen?[/v] sound
informant2 [a] Non.[/a] sound
veldwerker1 [v=136] Jean na plus beaucoup dargent.[/v] sound
informant1 [a=j] Jean nè niemer vele geen geld.[/a]

n è
tagging sound
informant2 [a] Of ene nie vele geen geld meer.[/a]

en e
sound
veldwerker2 [v] Jean ene nie vele geen geld nie meer.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=137] Il ne veut plus manger de la soupe.[/v] sound
informant2 [a] E wilt geen soepe meer eetn.[/a] sound
veldwerker1 [v=140] Yatil pas ici quelque part de souris?[/v] sound
informant2 [a=j] Zitnder hier nowers geen muizn?[/a]

zitn der
tagging sound
veldwerker1 [v=146] Il ne parle pas bien le français.[/v] sound
informant1 [a=j] E klapt nie wel geen Frans.[/a] sound
veldwerker1 [v=148] Pas tout le monde euh est un homme de métier.[/v] sound
veldwerker1 [v] Tout le monde n'est pas un homme de métier.[/v] sound
informant1 [a=j] Alleman enis geen stielxx.[/a]

en is
tagging sound
veldwerker1 [v=149] Il na pas des amis partout.[/v] sound
informant1 [a] Ene nie overals geen maats.[/a]

en e
tagging sound
veldwerker1 [v=156] Jean sait quil euh doit avoir réparé la voiture avant trois heures.[/v] sound
informant1 [a] Jean weet etn n auto vermaakt moe zijn voor tne drien.[/a]

et n
sound
veldwerker2 [v] Jean sait quil doit avoir fait sa composition avant demain.[/v] sound
informant2 [a] Jean weet datn zijn composition moet doen voor morgen ee.[/a]

dat n
sound
informant2 Tenis geen ander woorde nè.

t en is
negatie. betekenis van zijn is hier bestaan sound
commentaarinformanten blijven de aangeboden zin omturnen naar een passief ondanks herhaaldelijk aanbieden.µ  sound
informant2 [a] Jean weet datne men auto vermaakt moet èn voor ten drien.[/a]

dat ne
sound
veldwerker1 [v=453] Ils sont allés au marché.[/v] sound
informant2 [a=j] Ze zijn gegaan noa de markt.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=459] Il a jeté la balle dans le panier.[/v] sound
informant2 [a=j] _de kaatseballe gesmeet in de_ in dn panje ja.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=463] Il a frotté il a balayé avec le balai de suite quil est en pièces.[/v] sound
informant2 [a] En et tellement gewreeven met dn bexx datn gebrokn i ee.[/a]

dat n
sound
veldwerker1 [v] En et dn zoeper in in broks gewreevn.[/v] zoeper is bezem sound
informant2 [a] En et dn zoeper in broks gewreevn ja.[/a] sound
informant2 [a] On peut le dire comme ça hein.[/a] sound
veldwerker2 [v] En et dn zoeper gewreevn in broks.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Il a vu l homme.[/v] bedoeling is nog extra extrapositiemogelijkheden te testen sound
informant2 [a] En et dn vent gezien.[/a] sound
veldwerker1 [v] Il la vu.[/v] sound
informant2 [a] En etn gezien.[/a]

et n
sound
veldwerker1 [v] Il a vu la femme.[/v] sound
informant2 [a] En et t wijf gezien.[/a] sound
veldwerker1 [v] Il la vue.[/v] sound
informant2 [a] En etse gezien.[/a]

et se
sound
veldwerker1 [v] En e neur gezien.[/v] sound
informant2 [a] Non.[/a] sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Twas een litje om_ om verkeerd te klappen egen_

t was
voegwoord om sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarintroductie problematiek van ontkennen (vragen 226 ev) met omstandige situatieschets  sound
veldwerker1 [v=226] Dn hond_ e ligt onder de tafel.[/v] sound
informant1 [a] Neen egie en is buutn.[/a]

e gie
negatiepartikel of gewoon tussenklank? sound
veldwerker1 [v] Edoet of endoet?[/v] sound
informant2 [a=j] Endoet ene.[/a]

en doet
maar later wordt gezegd dat het enoet moet zijn tagging sound
informant2 [a] Ma doet ene is doa.[/a] sound
informant2 [a=j] Enoet ene.[/a]

en oet
d valt hier weg sound
informant2 [a=j] Mo wulder zeggen enoet enoet. Cest négatif. Cest non.[/a]

en oet en oet c est c est
sound
informant2 En ka ton een nonkel die woont in Maaslede

k a
woordorde sound
informant2 Ie was euh_ euh belgiekenare. ie als subject sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker1 [v=230] Tis geen schoon were vandaag.[/v] sound
informant2 [a] Tnis geen schoon were.[/a]

t n is
negatiepartikel sound
informant2 [a] Tis vandage geen schoon were nee.[/a]

t is
geen negatiepartikel sound
informant1 [a] Toet ti toet tis_[/a]

t is
sound
informant2 [a] Toetoet tis schoon were.[/a]

t is
sound
veldwerker1 [v=000] Ja paradigma. Jie zie een Fransman.[/v] sound
informant2 [a] Joaje.[/a]

joa je
twee enkv. tagging sound
informant2 [a] Ja.[/a] sound
veldwerker1 [v] Jaak.[/v] wordt niet door iinformant zelf herhaald. sound
veldwerker1 [v] Ik zijn ne Fransman.[/v] sound
informant2 [a] Jaaj.[/a]

jaa j
tagging sound
veldwerker1 [v] Doeje.[/v] sound
informant2 [a] Neen mèn dat nooit gehoord.[/a]

m èn
sound
informant2 [a] Neeje je zijt e_ je zijt een belgiekenare.[/a]

nee je
sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker1 [v] Zie is een belgiekenegge.[/v] sound
veldwerker1 [v] Jos.[/v] sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 [a=j] Jaajk.[/a]

jaa jk
1 enkv. sound
veldwerker2 [v] Ik zijn nen belg.[/v] sound
informant2 [a=j] Joaje.[/a]

joa je
sound
veldwerker2 [v] En is ook van den belgiek.[/v] sound
informant2 [a=j] Joan.[/a]

joa n
tagging sound
veldwerker2 [v] Uw vrouwe is een Franse.[/v] sound
informant1 [a=j] Jos.[/a]

jo s
tagging sound
informant1 [a] Neens.[/a]

neen s
sound
veldwerker2 [v] Judder zijn Franse.[/v] sound
informant2 [a] Joa.[/a] sound
veldwerker2 [v] Noes.[/v] sound
informant2 [a] Julder zijn_ zijn belges.[/a] sound
informant2 [a=j] Joaje.[/a]

joa je
twee meerv. tagging sound
veldwerker1 [v] Ol de merckegemnaars klappen Vlaams.[/v] sound
informant1 [a] Neens.[/a]

neen s
sound
informant2 [a=j] In dn tijd joans.[/a]

joa n s
tagging sound
veldwerker2 [v=347] Je sais quil est allé nager.[/v] sound
informant1 [a] Kwete etn gegaan is om te zwemme.[/a]

k wete et n
sound
informant2 [a=j] Kweetn datn is goan zwemmen.[/a]

k weetn dat n
volgens informant is dat mogelijk in Arneke (waar hij nu woont). in merckeghem daarentegen zou het de constructie zijn die hiervoor is getranscribeerd bij informant1. tagging sound
veldwerker2 [v=350] Kweetn datn goan zwemn is.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=370] Euh ça cest l homme que quils ont appelé.[/v] sound
informant2 [a] Tis diene vent_[/a]

t is
tagging sound
informant1 [a] Danz geroepen èn.[/a]

dan z
tagging sound
veldwerker1 [v=371] Ca cest l homme euh_ qui a raconté l histoire.[/v] sound
informant1 [a] Ti de man die de_ die de_ die d historieë verteld et.[/a]

t i
tagging sound
veldwerker1 [v=372] Ca cest l homme que je pense qui a raconté l histoire.[/v] sound
informant2 [a] Dat is dn vent dank peinzen_[/a]

da n k
tagging sound
informant2 [a] Kpeinzen kpeinzen dat da dn vent is die t die t historietje verteld et.[/a]

k peinzen k peinzen
tagging sound
veldwerker1 [v=373] Cest l homme que je pense quon a appelé.[/v] sound
informant2 [a] Kpeinze_ kpeinze dat dn vent is dame geroepen èn.[/a]

k peinze k peinze da me
tagging sound
informant2 [a] Tis dn vent enk peinzen danze geroepen èn.[/a]

t is en k dan ze
hoewel niet zeker danze of anze. tagging sound
veldwerker1 [v=380] Cest la maison qui est à vendre.[/v] sound
informant2 [a] Tis t huis diet is te verkoopn_ die is te verkoopn.[/a]

t is die t
sound
veldwerker1 [v] Cest la maison que jai acheté.[/v] sound
informant2 [a] Tis t huis enk gekocht en.[/a]

t is en k
tagging sound
veldwerker1 [v] Cest le cheval qui court lˆ.[/v] sound
informant1 [a] Tis t paard die doar loopt.[/a]

t is
sound
veldwerker1 [v] Cest le cheval que jai acheté.[/v] sound
informant1 [a] Tis t peerd enk gekocht en.[/a]

t is en k
sound
veldwerker1 [v=417] Peut-être que moi je vais lobtenir.[/v] sound
informant2 [a] Kgoantik misschien_[/a]

k goan t ik
tagging sound
informant2 [a=j] Misschien goanketik èn.[/a]

goan k et ik
hoewel informant niet echt voorstander is vna vooropplaatsing misschien. is inderdaad niet gebruikelijk in deze dialecten. tagging sound
informant2 [a] Kgoantik misschien wel èn zeggeme.[/a]

k goan t ik
dat is dus de geprefereerde woordorde tagging sound
veldwerker1 [v=418] Osestu euh y pousser?[/v] sound
informant1 [a] Durfje duwen op de knop?[/a]

durf je
tagging sound
informant1 [a] Zoej der op durven duwen?[/a]

zoe j
tagging sound
veldwerker2 [v] Durfdergie op duwen?[/v] sound
veldwerker1 [v] Durfjegieder op duwen?[/v] sound
informant2 [a] Durfjegieder op duwen?[/a]

durf je gie der
klinkt heel erg nagezegd tagging sound
veldwerker1 [v=420] Osestu leur inviter?[/v] sound
informant2 [a] Durfjeze noodn?[/a]

durf je ze
noden is uitnodigen tagging sound
veldwerker1 [v] Osestu linviter?[/v] sound
informant2 [a] Dur_ durfjeze noodn.[/a]

durf je ze
tagging sound
veldwerker1 [v=425] Elle vit au pain sec cette semaine.[/v] sound
informant2 [a] Ze leef ip droog brood van de weke.[/a] tagging sound
informant2 [a] Ze leef me droog brood.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v] Zoe leeft_[/v] sound
informant2 [a] Ze leef_[/a] tagging sound
veldwerker2 [v] Ze leeft zie_[/v] sound
veldwerker2 [v] Ze leef zie euh al lang allene.[/v] sound
informant2 [a] Tis lang as allene leef_[/a]

t is a s
tagging sound
informant2 [a] Zis allene van over lange.[/a]

z is
constructie tagging sound
veldwerker2 [v] Zessie allene.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] toch niet overtuigd of dit wel klopt want er wordt in elk geval gedubbeld in andere personen. informanten zijn echter wel overtuigd. sound
veldwerker1 [v=427] Nous ny sommes jamais allé.[/v] sound
informant2 [a] Menèèn nooit geweest.[/a]

m en èèn
negatiepartikel tagging sound
informant2 [a] Mèn do nooit nie geweest.[/a]

m èn
dubbele ontkenning tagging sound
informant2 [a] Mèn do nooit geweest.[/a]

m èn
dubbele ontkenning blijkbaar optioneel. hier evenmin negatiepartikel tagging sound
veldwerker1 [v=428] Marie disait que nous gagnerions.[/v] sound
informant2 [a] Marie zei omme goan winn e.[/a]

o mme
voegwoord tagging sound
veldwerker2 [v] En ammenoes gingn winn?[/v] sound
veldwerker1 [v=429] Lui non plus il ny peut rien.[/v] sound
informant1 [a] Ma ekent nie helpen e.[/a]

e ken t
tagging sound
informant2 [a] Ie ook ekunt nie helpe.[/a]

e kunt
tagging sound
veldwerker2 [v] Ekuntie ook nie helpn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] ook hier ontkenning. in 1 enkv. is het alleszins nochtans al opgetekend tijdens het interview sound
veldwerker1 [v=430] Je pense quil viendra demain.[/v] sound
informant2 [a] Kpeinzen etn goa komn morgen.[/a]

k peinzen et n
voegwoord. woordorde is zoals in het frans tagging sound
informant2 [a] Mo kpeinzen etn morgen goa kommen.[/a]

k peinzen et n
woordorde wordt veranderd. deze volgorde krijgt de voorkeur. tagging sound
veldwerker1 [v=359] Avec un tel temps on ne peut pas faire beaucoup de choses.[/v] sound
informant2 [a=j] Me zo een were je ken al nie vele uut meetn e.[/a] uitmeten is doen tagging sound
veldwerker1 [v=368] Me num te goan werken mostezezie heel dn dag thuis blijvn.[/v] sound
informant2 [a] Et ie goat om te werken_[/a] sound
veldwerker1 [v=035] Jean se rappelle de cette histoire.[/v] sound
veldwerker2 [v] Rappeleern kenje da.[/v] sound
informant2 [a] Non.[/a] sound
informant2 [a] Tèn gekom in zijn zinn van Jean_ xxx die historie.[/a]

t èn
sound
informant2 [a] Il sest rappelé de euh_[/a]

s est
sound
veldwerker2 [v] En stuupn kenje da.[/v] sound
informant2 [a] Se courber.[/a] sound
veldwerker2 [v] Jean se courbe.[/v] sound
informant1 [a] E stuupt num.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v] Jean se trompe.[/v] sound
informant2 [a] Emist.[/a]

e mist
sound
veldwerker2 [v] Jean mist em.[/v] sound
informant2 [a] Non.[/a] sound
informant2 [a] E kunt em misn.[/a] hier toch reflexief? sound
veldwerker1 [v=036] Wien doenwieder hier?[/v] sound
informant2 [a] Jie toog met ne vinger.[/a] sound
informant2 [a] Togen mekaar.[/a] hoewel ik niet zeker ben van die r. staat die er wel? tagging sound
informant2 [a] Me togen mekaar.[/a] dus geen voorzetsel! sound
veldwerker1 [v=037] Antoine se lave.[/v] sound
informant2 [a] Antoine wast num.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=038] Le menuisier na_ na pas de clous_ euh avec lui.[/v] sound
informant2 [a] Ene geen nagels mee.[/a]

e n e
sound
informant2 [a] Dn timmerman ne geen nagels mee.[/a]

n e
tagging sound
veldwerker1 [v] Bie nem of op nem.[/v] sound
informant1 [a] Dn timmerman ne geen nagels mee.[/a]

n e
sound
veldwerker1 [v=039] Alphonse euh voyait un serpent a coté de lui.[/v] sound
informant2 [a] Fons ziet een serpent bie nem ene.[/a] tagging sound
informant1 [a] Bie nem.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Ik ging noa de winkel en kena geen geld_ bie mie.[/v] sound
informant2 [a] Kenee geen geld op mien.[/a]

k en ee
voorzetsel zoals in het frans? tagging sound
informant2 [a] Ene nieten meer bie nem zeggenze.[/a]

e n e zeggen ze
bij is dus ook mogelijk. hoewel volgens informanten er een betekenisverschil zou bestaan: bij is volledig blut, definitief; op is 'op dit moment geen geld bij hebben'. twijfelachtig toch of die interpretatie klopt?? tagging sound
informant2 [a] Kenè geen geld bie mien.[/a]

k en è
tagging sound
informant1 [a] Près de moi.[/a] sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker1 [v=040] Erik laissait euh euh me laissait travailler pour lui.[/v] sound
informant2 [a] E liet mien euh werken voor nem.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=041] Jeanne laissait se flotter sur les ondes.[/v] sound
informant1 [a] Jeanne liet eur vliegen_[/a] tagging sound
informant1 [a] Liet neur_[/a] sound
informant1 [a] Liet neur vliegen op euh op t water.[/a] sound
veldwerker1 [v=042] Antoine se euh re_ se regardait ou regardait soi même bien dans le mi_ dans le miroir.[/v] sound
informant2 [a] E bekeek zijn zelven_[/a] sound
informant1 [a] antoine bekeek zijnzelven wel in de spiegel [/a]

zijn zelven
tagging sound
veldwerker1 [v=045] Eduard connaît soi même très bien.[/v] sound
informant2 [a] ken zijnzelven wel ee [/a]

zijn zelven
tagging sound
veldwerker1 [v=046] Et Eduard a entendu quil y a des photes de lui dans létage_ dans létalage.[/v] sound
informant2 [a] Toontje eet gehoord dandere portrets woarn van em in euh_ in t winkel. Of in de vitrine.[/a]

da n dere
tagging sound
veldwerker1 [v] Kun je zeggen van num zelve.[/v] sound
informant2 [a=j] van num ja numzelven ja [/a] maar later toch enkel van num en niet de vorm met zelven. tagging sound
veldwerker2 [v] Van zijn egen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Van num.[/a] sound
informant1 [a] Dander portrets.[/a]

da n der
sound
informant2 [a] Dendere ne.[/a]

den dere
sound
veldwerker1 [v=048] La neige fond euh au soleil.[/v] sound
informant1 [a] Sneeuw smelt met de zonne.[/a] voorzetsel tagging sound
veldwerker1 [v=885] Paradigma gaan heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker1 [v] Ik goa_[/v] sound
informant2 [a] Kgoan.[/a]

k goan
tagging sound
informant2 [a] Je goat.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v] En.[/v] sound
informant2 [a] E goat der achter.[/a] sound
veldwerker2 [v] Nuus.[/v] sound
informant1 [a] Me goan.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v] Julder.[/v] sound
informant1 [a] Ze goan der achter.[/a] drie meervoud tagging sound
veldwerker1 [v] Et vous.[/v] sound
informant2 [a] Je goat der achter.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=885] Paradigma gaan heden inversie.[/v] sound
veldwerker2 [v] Estceque je vais?[/v] sound
informant1 [a] Goank goan?[/a]

goan k
tagging sound
informant2 [a] Goanze goan?[/a]

goan ze
drie meerv. tagging sound
informant2 [a] Goaten goan?[/a]

goat en
drie enkv. tagging sound
veldwerker2 [v] Tu.[/v] sound
informant1 [a] Goaj goan?[/a]

goa j
tagging sound
veldwerker2 [v] Et nous?[/v] sound
informant2 [a] Goame goan?[/a]

goa me
tagging sound
veldwerker1 [v] Allez vous avec?[/v] sound
informant1 [a] Goaje goan?[/a]

goa je
tagging sound
veldwerker1 [v=885] Paradigma gaan verleden rechte orde.[/v] sound
veldwerker1 [v] Jallais.[/v] sound
informant1 [a] Kginge noa de markt.[/a]

k ginge
tagging sound
veldwerker1 [v] Tu.[/v] sound
informant2 [a] E ging noa de markt.[/a] drie enkv. sound
informant2 [a] Je ging noa de markt.[/a] tagging sound
informant2 [a] Ze gingen.[/a] drie meerv. tagging sound
informant2 [a] Julder ging ja.[/a] twee meerv. tagging sound
veldwerker2 [v] Et nous.[/v] sound
informant2 [a] Noes me gingen.[/a] tagging sound
informant1 [a] Me gingen noa de markt.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=885] Paradigma gaan verleden inversie.[/v] sound
veldwerker1 [v] Estceque je_ jallais avec. Gingekik mee?[/v] sound
informant2 [a] Gingkik mee?[/a]

ging k ik
tagging sound
informant2 [a] Goenkik mee?[/a]

goen k ik
tagging sound
veldwerker1 [v] Toi estceque tu allais avec?[/v] sound
informant2 [a] Gingjegie mee goan?[/a]

ging je gie
tagging sound
veldwerker1 [v] Et elle?[/v] sound
informant2 [a] Ging zoe mee goan?[/a] tagging sound
informant2 [a] Ginkse mee goan?[/a]

gink se
sound
veldwerker1 [v] En gingen me?[/v] niet beantwoord door informanten zelf. wel enkele keren voorgezegd door hugo. sound
veldwerker1 [v] Et vous gingjulder mee?[/v] tagging sound
informant1 [a] Gingje mee.[/a]

ging je
tagging sound
veldwerker1 [v] En gingen zulder mee of gingen ze mee?[/v] informanten wijken af en slagen er niet in relevant te antwoorden. we geven het op. sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker2 [v=836] Je ne vais pas à lécole.[/v] sound
informant1 [a] Kegoa nie noar school.[/a]

k e goa
tagging sound
veldwerker2 [v=837] Tu sais quand même aussi que ça nest pas agréable.[/v] sound
informant1 [a] Je weet ook wel et euh _[/a] sound
veldwerker1 [v] Et nie geestig en is.[/v] sound
informant2 [a] Tni nie agreabel.[/a]

t n i
sound
informant2 [a] Gie weet ook wel et nie agreabel enis ne.[/a]

en is
hoewel niet zeker van partikel tagging sound
veldwerker2 [v=838] Ca cest quelque chose que je ne connais pas.[/v] sound
informant2 [a] Dat is entwat dak nie enkenne ne.[/a]

da k en kenne
tagging sound
veldwerker2 [v=839] Il est plus malin euh quil_[/v] sound
veldwerker1 [v] Quil a lair.[/v] navraag negatie sound
informant2 [a] En is bozer of atne_[/a]

at ne
boos is verstandig sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant1 [a] Of etten toogt.[/a]

ett en
sound
veldwerker2 [v=840] Tu ne dois pas venir avant que je_ que jai écrit.[/v] sound
informant1 [a] Je moe nie kommen nie voor enk geschreevn e.[/a]

en k
twee keer nie? sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker2 [v=841] Je nai que trois bonbons.[/v] sound
informant1 [a] Kenè mo drie suikerboln.[/a]

k en è
tagging sound
veldwerker2 [v=876] Le chat joue au ballon.[/v] sound
informant1 [a] De katte speel met dn voetbal.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=842] Si tu ne le fais pas maintenant tu auras beaucoup de problèmes plus tard.[/v] sound
informant2 [a] Ajt nu nie endoet_[/a]

a j t en doet
tagging sound
informant2 [a] Je goa vele_ ruzie èn later ne.[/a] sound
veldwerker2 [v=843] Parce que Jean ne vient pas je dois faire tout moi-même maintenant.[/v] sound
informant1 [a] Deur e Jean nie e_[/a] sound
informant1 [a] Deur e Jean nie ekomt kmoet ol zelve doen.[/a]

e komt k moe t
tagging sound
veldwerker2 [v=600] Faites attention que tu ne tombes pas.[/v] sound
informant1 [a] Let op aj nie eval.[/a]

a j e val
sound
veldwerker2 [v=000] Jai peur quil ne peut pas faire ça.[/v] sound
informant2 [a] Ken vreze etn dat nie engoa kunnen doen.[/a]

k en et n en goa
tagging sound
veldwerker2 [v=000] Je doute quil va faire ça.[/v] sound
informant2 [a] Kengelove niet etn dat goat doen.[/a]

k en gelove et n
sound
informant1 [a] Oja ktwijfeln otn dat goa kennen.[/a]

k twijfeln ot n
tagging sound
veldwerker2 [v=000] Je nie que jai dit ça.[/v] sound
informant2 [a] Kzijn zeker enk da nie gezeid ene.[/a]

k zijn en k en e
tagging sound
veldwerker2 [v=844] Je nai vu personne.[/v] sound
informant1 [a] Kene niemand gezien.[/a]

k en e
tagging sound
veldwerker2 [v=850] Je crois que je nai vu personne.[/v] sound
informant1 [a] Kpeinze enk niemand gezien ene.[/a]

k peinze en k en e
sound
veldwerker2 [v=852] Demain je me vais acheter un nouveau vélo.[/v] sound
informant1 [a] Morgen kgoa ne nieuwen velo koopn.[/a]

k goa
sound
veldwerker2 [v=854] Achète moi un peu une gazette svp.[/v] sound
informant2 [a] Koop mien e keer een gazette ne.[/a] navraag benefactief tagging sound
informant1 [a] Lietjeblieft.[/a] alsjeblieft sound
commentaarnavraag benefactief  sound
veldwerker2 [v=856] Puisje me prendre une chaise ici?[/v] sound
informant2 [a] Maggenk e stoel grijpn?[/a]

maggen k
sound
veldwerker2 [v=860] Je vais oublier ça euh écrivez moi une note svp.[/v] sound
informant2 [a] Schrijf mien e keer_[/a] sound
informant1 [a] Schrijft op een brieftje.[/a] sound
informant2 [a] Schrijf mien e brieftje.[/a] sound
informant2 [a] Of goajm een brieftje schrijvn?[/a]

goa j m
sound
veldwerker2 [v=857] Chante nous encore une chanson.[/v] sound
informant2 [a] Zingt nog een liedje.[/a] sound
informant1 [a] Zing noes nog een liedje.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=859] Kenem verkeerde sigaretn gekocht.[/v] sound
commentaarspontane spraak, entree echtgenote van hugo ryckeboer  sound
veldwerker2 [v=215] Je pense que je suis plus grand que lui.[/v] sound
informant1 [a] Kpeinze enk groter zijn ovvie.[/a]

k peinze en k ovv ie
tagging sound
veldwerker2 [v=216] Elle pense que tu sera_ que tu retourneras plus tôt que moi.[/v] sound
informant2 [a] Kpeinze ej eerder were goa zijn ovvikke ne.[/a]

k peinze e j ovv ikke
tagging sound
informant2 [a] Ze peinst aj eerder_ daj eerder were goa zijn of zoe.[/a]

a j da j
tagging sound
informant2 [a] Ze peinst as eerder were goa zijn ovvik.[/a]

a s ovv ik
tagging sound
veldwerker2 [v] Of mie?[/v] sound
informant2 [a] Non.[/a] sound
veldwerker2 [v=217] Tu ne crois pas quil est plus fort que lui.[/v] sound
informant2 [a] Je geloof zeker nie_[/a] sound
informant2 [a] Je geloof nie datn sterker is ovvik.[/a]

dat n ovv ik
tagging sound
informant1 [a] Kenpeinze nie etn sterker is ovvik.[/a]

k en peinze et n ovv ik
sound
informant2 [a] Jegeloofgie zeker nie etne sterker is of_ ovvik.[/a]

je geloof gie et ne ovv ik
sound
informant2 [a] Of gie.[/a] sound
veldwerker2 [v=188] Astu assez de gens pour récolter le froin?[/v] sound
informant1 [a] Ej volk genoeg_[/a]

e j
tagging sound
informant2 [a] Om t hooi binnen te doen.[/a] tagging sound
informant1 [a] Om t hooi op te doen.[/a] sound
veldwerker2 [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=j] Om t hooi binnen te doen.[/a] sound
veldwerker2 [v] Voo.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker2 [v=189] Cétait gentil de Jean de venir travailler.[/v] sound
informant1 [a] Ti schone voo voo oor em te komen werkene.[/a]

t i
tagging sound
informant1 [a] Ti schone van num van euh van van kommen om t helpen.[/a]

t i
sound
veldwerker2 [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=j] Voor em te komm helpen.[/a] sound
informant2 [a] Ti schone van gekomn ten om t helpen.[/a]

t i
sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker1 [v=190] Ce coffre est lourd à porter.[/v] sound
informant2 [a] Dien koffer i zwaar om te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v] Zwaar om dragen.[/v] sound
informant2 [a] Om te dragen.[/a] sound
veldwerker1 [v=192] Nous esperons tous d'être à maison à temps.[/v] sound
informant2 [a] Mepeinzenwinder van thuis te zijn op d ure ene.[/a]

me peinze winder
hier spontane verdubbeling één meervoud tagging sound
veldwerker1 [v=198] En kun stoan zagen.[/v] sound
informant1 [a] E blijft en zagen.[/a] constructie met en sound
informant2 [a] E blijft do stoan en zagen.[/a] sound
informant2 [a] E stoan en zagen.[/a] sound
veldwerker2 [v=218] Il croit quils sont plus riches queux.[/v] sound
informant2 [a] Ze geloovn dame rijkerder zijn of zulder.[/a]

da me
tagging sound
veldwerker2 [v] Dan zulder.[/v] sound
informant2 [a] Pas ici.[/a] sound
veldwerker2 [v=219] Vous ne croyez quand même pas quils sont plus pauvres que vous.[/v] sound
informant1 [a] Jepeisnt alijk nie enze schameler zijn of julder.[/a]

je peisnt en ze
tagging sound
informant2 [a] Schamelder zijn of juldere.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=502] Marie est assise lˆ et elle est en train déplucher des pommes de terres.[/v] sound
informant2 [a] Marie is do gezeten mee mee erpels schroodn.[/a] sound
informant2 [a=j] Marie zit do en en erpels schroodn.[/a] maar is volgens informant enkel in arneke, niet in merckeghem tagging sound
informant1 [a] Marie zit do en zi zi zi bezig mee erpels schroodn.[/a]

z i z i z i
sound
veldwerker1 [v=317] Tous les vâches de Marie se sont noyées.[/v] sound
informant1 [a] Al Maries koen.[/a] sound
informant1 [a]_ èèn verdronkn.[/a] hulpwerkwoord sound
informant2 [a=n][/a] sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker1 [v=321] Ce jeune homme particulier avec lui jai été au marché.[/v] sound
informant1 [a] Mèn geweest in de markt tegoare.[/a]

m èn
voorzetsel in sound
veldwerker1 [v=322] Lesquelques tu as fait?[/v] sound
informant2 [a] Wa vore ejgie gemaakt?[/a]

e j gie
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=387] Quand estceque largent euh tombera des des arbres?[/v] sound
informant2 [a] Tenga nooit zijn.[/a]

t en ga
negatiepartikel sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=397] Il semble quelle ne peut rien manger.[/v] sound
informant2 [a] Tschijnt ase niet enkan eetn.[/a]

t schijnt a se en kan
of is het toch dase? - negatiepartikel tagging sound
veldwerker1 [v=399] Marie essayait de ne faire mal à personne.[/v] sound
informant1 [a] Marie a bezien om_ om niemand euh_ om niemand geen zeer te doen.[/a] bezien is proberen. spontaan vertaling met geen. tagging sound
veldwerker1 [v=400] Ca promet de devenir une belle journée demain.[/v] sound
informant1 [a] Tgoa waarschijnlijk een schoonn dag zijn.[/a]

t goa
sound
veldwerker1 [v=401] Peutêtre que cest mieux de_ dattendre encore un petit peu.[/v] sound
informant1 [a] Tis betere van een litje te beien.[/a]

t is
tagging sound
veldwerker1 [v=402] Ils ont eu la chance de le retrouver.[/v] sound
informant2 [a] Men t geluk had van ne were te vindn ee.[/a]

m en
tagging sound
veldwerker1 [v=403] Ca a lair quil y a quelquun dans le jardin.[/v] sound
informant2 [a] Tis misschien entwiemand in t hof.[/a]

t is
sound
informant2 [a] Je zoe peizen atter entwiemand i in t hof.[/a]

att er
extrapositie sound
informant2 [a] Tis lijk of datter entwiemand zoe zijn in t hof.[/a]

t is datt er
tagging sound
informant2 [a] Tes lijk atter do entwiemand in t hof zit.[/a]

t es att er
ik denk dat het hier atter is maar ben niet zeker sound
veldwerker1 [v=474] Ce nétait que euh justement assez.[/v] sound
informant2 [a] Et wasse juiste genoeg e.[/a] sound
informant2 [a] Twasse mo juiste genoeg.[/a]

t wasse
of is het twasser? sound
informant2 [a=j] Tenwasser mo juiste genoeg.[/a]

t en wass er
tagging sound
veldwerker1 [v=518] Y avait beaucoup de monde au à la fête.[/v] sound
informant2 [a] Ma twas vele volk_ in de feeste.[/a]

t was
sound
informant2 [a] Twaarn vele mensen in de feeste.[/a]

t waarn
sound
veldwerker1 [v=519] Y avait il beaucoup de monde à la fête?[/v] sound
informant2 [a] Was er veel volk in de feeste gérard?[/a] sound
informant2 [a] Woarnder vele mensen?[/a]

woarn der
sound
veldwerker1 [v=520] Quels livres que tu as achetés?[/v] sound
informant2 [a] Wa voor een boek eeje gekocht?[/a]

ee je
tagging sound
veldwerker1 [v=526] Qui as tu vu à la kermesse?[/v] sound
informant2 [a] Wien eje gezien in de kermisse?[/a]

e je
voorzetsel in sound
veldwerker1 [v=526] Qui tas vu à la kermesse?[/v] sound
informant1 [a] Wien ettere joen gezien?[/a]

ett ere
tagging sound
veldwerker1 [v=532] Charles sait que il a essayé de vendre un livre à Marie.[/v] sound
veldwerker2 [v=532] Charles sait que tu as essayé de vendre_.[/v] sound
informant1 [a] Sjarel weet daj bezien et om een boek te verkoopn eegn Marie.[/a]

da j
sound
veldwerker1 [v=408] Sur cette fête on y danse beaucoup.[/v] sound
informant2 [a] In die feeste me dansen stijf ene.[/a] sound
informant2 [a] Tis do vele dansen ja.[/a]

t is
sound
veldwerker1 [v=409] Maintenant le pain ne se vend que dans ce magasin.[/v] sound
informant1 [a] Brood i nie meer verkocht in dat magazijn.[/a] sound
veldwerker1 [v=414] Hier il y avait un homme étrange dans le jardin.[/v] sound
informant2 [a] Gisteren twas een komieken vent in t hof.[/a]

t was
sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarpersonalia en vrijgaveverklaring  sound
informant2 En ken nog niks verstaan wuk van wa ze zei.

k en
constructie; wat zonder dat of a? sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarpersonalia vervolg  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Kengoan geen meer dragen.

k en goan
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Enk thuis kwamme.

en k
sound
informant2 Anket nie enzien kant nie meer doen.

a n k et en zien kan t
sound
informant2 kmagge nie te vele geen bier drinken.

k magge
negatie met niet en geen sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Kennik chance. Mijn wijf edrinkt nie.

k enn ik e drinkt
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Mo jeweetgie da toch gelijk.

je weet gie
verdubbeling twee enkv. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Meugt al zeggen aje wil.

a je
wat je wil sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Jemoegie dat weet oe aj dat naamde

je moe gie a j
hoe a je dat sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Ken geschud in de boom vandaag.

k en
woordorde. voorzetsel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Die zijn al al gedraaid in confiture. woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Enter peern zijn tnzijn geen appels meer.

e n ter t n zijn
enter; negatiepartikel, geen inversie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Tbegunt stijf krenken.

t begunt
beginnen zonder te. krenken= verminderen sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Everkochtem nie meer.

e verkocht em
verdubbeling of met direct object? betekenis niet zo duidelijk. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Denze nie enkende verkopen.

de n ze en kende
denze sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Gie moet laatn lijk et is. lijk et sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Een mannige die die der nie ewas.

e was
relativum die. mannige = verkleinwoord van man sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Den driedn donderdag ook nog niet derde sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Wien doej der mee.

doe j
wien voor wat sound
commentaarspontane spraak  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Merckeghem / Merkegem